Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus Mundus-aktionen

Erasmus Mundus-aktionen omfatter:

 • Del 1: Erasmus Mundus-masteruddannelser (EMJM) og
 • Del 2: Erasmus Mundus-designforanstaltninger (EMDM).

Denne aktion har til formål at fremme ekspertise og global internationalisering af videregående uddannelsesinstitutioner via uddannelsesprogrammer — på masterniveau — der leveres og anerkendes i fællesskab af videregående uddannelsesinstitutioner i Europa, og som er åbne for andre lande i verden.

Erasmus Mundus-masteruddannelser og Erasmus Mundus-designforanstaltninger udgør to særskilte dele. Der er ingen forpligtelse til at gennemføre en Erasmus Mundus-designforanstaltning inden en Erasmus Mundus-masteruddannelse. Tildelingen af en Erasmus Mundus-designforanstaltning giver ikke automatisk adgang til finansiering under Erasmus Mundus-masteruddannelser, og gennemførelsen af et projekt vedrørende Erasmus Mundus-designforanstaltninger er ikke et tildelingskriterium for en Erasmus Mundus-masteruddannelse.

Del 1: Erasmus Mundus-masteruddannelser (EMJM)

Aktionen vedrørende Erasmus Mundus-masteruddannelser støtter integrerede tværnationale studieprogrammer på masterniveau[1], der udbydes af et internationalt partnerskab mellem videregående uddannelsesinstitutioner fra forskellige lande og eventuelt andre partnere i og/eller uden for uddannelsessystemet med særlig ekspertise og interesse i de pågældende studieområder/faglige områder.

Erasmus Mundus-masteruddannelser er kvalitetsprogrammer, som bidrager til integrationen og internationaliseringen af det europæiske område for videregående uddannelse. Det særlige ved Erasmus Mundus-masteruddannelser er den høje grad af fællesskab/integration mellem de deltagende institutioner og kvaliteten af deres akademiske indhold.

Erasmus mundus-masteruddannelsernes mål

Aktionen vedrørende Erasmus Mundus-masteruddannelser (EMJM) har til formål at gøre de europæiske videregående uddannelser mere attraktive og anerkendte i verden og at tiltrække talenter til Europa gennem en kombination af:

 1. institutionelt akademisk samarbejde for at fremhæve kvaliteten af de europæiske videregående uddannelser og
 2. individuel mobilitet for alle studerende, der deltager i Erasmus Mundus-masteruddannelser, med EU-finansierede stipendier til de bedste studerende, der ansøger.

Hvilke kriterier skal opfyldes for at ansøge om erasmus mundus-masteruddannelser?

Kriterier for tilskudsberettigelse

For at komme i betragtning til Erasmus+-tilskud skal projektforslag vedrørende Erasmus Mundus-masteruddannelser opfylde følgende kriterier:

Hvem kan ansøge?

Enhver anerkendt deltagende videregående uddannelsesinstitution, der er etableret i et program- eller partnerland, kan indgive en ansøgning.

Hvilke typer organisationer kan deltage i projektet?

En deltagende organisation kan være enhver offentlig eller privat organisation, der er etableret i et programland eller i et partnerland (herunder gennem evt. tilknyttede enheder), og som direkte og aktivt bidrager til udbydelsen af Erasmus Mundus-masteruddannelser.

Videregående uddannelsesinstitutioner, som er etableret i et programland, skal være i besiddelse af et gyldigt ECHE-charter. Der stilles ikke krav om et ECHE-charter for deltagende videregående uddannelsesinstitutioner i partnerlande, men de skal forpligte sig til at overholde dets principper.

I ansøgningsfasen skal videregående uddannelsesinstitutioner, der er fuldgyldige partnere, godtgøre, at de har opfyldt kravene til ekstern kvalitetssikring i deres område (f.eks. akkreditering eller evaluering) for det fælles program. Dette kan i) opnås ved, at de har gennemført den europæiske tilgang til kvalitetssikring af fælles programmer (hvis det er tilladt i henhold til den nationale lovgivning), ii) være baseret på en specifik akkreditering af det fælles program iii) eller være en national komponent, som indgår i en Erasmus Mundus-masteruddannelse.

Derudover kan associerede partnere også deltage i studieprogrammet under Erasmus Mundus-masteruddannelsen (valgfrit). Disse organisationer bidrager indirekte til at gennemføre specifikke opgaver/aktiviteter og/eller understøtte formidlingen af Erasmus Mundus-masteruddannelsen og dens bæredygtighed. Et sådant bidrag kan f.eks. være overførsel af viden og kvalifikationer, udbydelse af supplerende kurser eller tilskud til udstationering. Med hensyn til tilskudsberettigelse og kontraktforvaltning anses de ikke for at være modtagere af programfinansiering.

Antal deltagende organisationer og deres profil

En Erasmus Mundus-masteruddannelse omfatter mindst tre videregående uddannelsesinstitutioner, der er fuldgyldige partnere, fra tre forskellige lande, hvoraf mindst to skal være programlande.

Tilskudsberettigede deltagere

Kandidatstuderende, som har afsluttet en første videregående uddannelse eller dokumenterer et anerkendt tilsvarende uddannelsesniveau i henhold til den nationale lovgivning og praksis i det land, hvor uddannelsen er gennemført, kan deltage i en Erasmus Mundus-masteruddannelse.

Studerende, der tidligere har fået et EMJM-stipendium, kan ikke ansøge om et yderligere stipendium under Erasmus Mundus-masteruddannelsen.

Stipendier til Erasmus Mundus-masteruddannelser kan tilbydes studerende fra hele verden. Konsortierne bør imidlertid sikre en geografisk balance. Det betyder, at højst 10 % af det samlede antal stipendier, der uddeles i løbet af projektgennemførelsen, bør tildeles ansøgere af samme nationalitet (denne regel glæder ikke for de yderligere stipendier, der eventuelt er målrettet mod særlige regioner i verden).

Sted(er) for aktiviteterne, hvis det er relevant

Erasmus Mundus-masteruddannelse omfatter obligatorisk fysisk mobilitet for alle indskrevne studerende (både Erasmus Mundus-stipendiater og andre) bestående af mindst to studieperioder i to lande, hvoraf mindst ét skal være et programland. Disse to lande skal være forskellige fra den studerendes bopælsland på optagelsestidspunktet. Hver af de to obligatoriske studieperioder skal svare til en arbejdsbyrde på mindst et akademisk semester (30 ECTS-point eller tilsvarende).

Alle masterstudieperioder skal gennemføres ved videregående uddannelsesinstitutioner, der er fuldgyldige partnere, eller under deres direkte tilsyn.

Obligatoriske mobilitetsperioder kan ikke erstattes af virtuel mobilitet (fjernundervisning).

Projektets (og evt. aktivitetens) varighed

Konsortiet modtager en tilskudsaftale for en periode på seks akademiske år til finansiering af mindst fire udgaver af masterprogrammet, som hver varer 1-2 akademiske år (60, 90 eller 120 ECTS-point).

Tidligere finansierede Erasmus Mundus-kandidatuddannelser (EMJMD'er) og -masteruddannelser (EMJM'er) kan først ansøge om fornyelse året før kontraktens udløb. To udgaver af en masteruddannelse kan under ingen omstændigheder finansieres af to forskellige tilskudsaftaler i det samme akademiske år.

Stipendiet tildeles udelukkende til studier på fuld tid og dækker hele masterprogrammet (dvs. 12, 18 eller 24 måneder). Stipendiets varighed forkortes, hvis tidligere læring anerkendes (idet stipendiet har en varighed på mindst et akademisk år).

Den første generation af indskrevne studerende bør påbegynde deres studier senest i det første akademiske år efter projektudvælgelsen.

Hvor ansøger man?

Hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur

Indkaldelsens ID: ERASMUS-EDU-2021-PEX-EMJM-MOB

Hvornår ansøger man?

Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 26. maj kl. 17 (Bruxellestid).

Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes denne guides i del C.

Igangsætning af et projekt

Erasmus Mundus-masteruddannelser (EMJM) forventes at opfylde følgende krav:

 1. EMJM-uddannelser skal omfatte en fuldt integreret undervisningsplan, der er udformet i fællesskab, som opfylder standarderne for kvalitetssikring af fælles programmer i det europæiske område for videregående uddannelse[2], som finder anvendelse på datoen for EMJM-ansøgningen. Disse standarder dækker alle centrale aspekter af fælles programmer med hensyn til fælles udformning, gennemførelse, afslutning og kvalitetssikring.

Ud over standarderne for kvalitetssikring af fælles programmer lægges der ved Erasmus Mundus-masteruddannelser vægt på følgende fælles gennemførelsesprocedurer:

 • Fælles optagelseskrav og krav til ansøgning, udvælgelse og overvågning samt regler/procedurer for eksamination/resultatevaluering
 • Fælles programudformning og integrerede undervisnings-/uddannelsesaktiviteter, herunder en fælles sprogpolitik og en fælles procedure for anerkendelse af studieperioder i konsortiet
 • Fælles tjenestetilbud til de studerende (f.eks. sprogkurser og visumhjælp)
 • Fælles oplysnings- og bevidstgørelseskampagner for at synliggøre programmet og Erasmus Mundus-stipendieordningen i hele verden. Oplysningsstrategien bør omfatte et integreret og omfattende specifikt websted (på engelsk og det primære undervisningssprog, hvis det ikke er det samme), som giver alle de nødvendige oplysninger om programmet til studerende og andre relevante interessenter såsom fremtidige arbejdsgivere
 • Fælles administrativ og finansiel forvaltning af konsortiet
 • Der tilskyndes til fælles grader, hvis det er tilladt i henhold til den nationale lovgivning.
 1. EMJM-uddannelser skal udbydes af et konsortium af videregående uddannelsesinstitutioner og eventuelt andre uddannelsespartnere og/eller andre partnere, der er etableret i et programland eller et partnerland. Konsortiet skal omfatte mindst tre videregående uddannelsesinstitutioner fra tre forskellige lande, hvoraf mindst to skal være programlande.

Alle videregående uddannelsesinstitutioner, der er fuldgyldige partnere (fra program- eller partnerlande), skal være institutioner, der udbyder masteruddannelser, som kan udstede en fælles grad eller flere forskellige grader, der attesterer fuldførelsen af et Erasmus Mundus-masteruddannelsesprogram.

Det nødvendige tilsagn fra alle de organisationer, der deltager i konsortiet, skal sikres forud for optagelsen af de første studerende på Erasmus Mundus-masteruddannelsen for at sikre god integration af de studerende og stærk opbakning fra de berørte institutioner. Dette tilsagn gives gennem en EMJM-partnerskabsaftale, som skal undertegnes af alle partnerinstitutioner (herunder associerede partnere, hvis det skønnes relevant). Deltagende videregående uddannelsesinstitutioner fra partnerlande skal forpligte sig til at overholde principperne i Erasmus-chartret for videregående uddannelse i denne partnerskabsaftale. Denne EMJM-partnerskabsaftale skal dække alle de akademiske, driftsmæssige, administrative og finansielle aspekter ved gennemførelsen af EMJM-uddannelsen og forvaltningen af EMJM-stipendierne (se nedenfor). Et udkast til partnerskabsaftalen fremlægges i ansøgningsfasen.

 1. EMJM-uddannelser skal rekruttere de bedste studerende fra hele verden. EMJM-konsortiet bærer alene ansvaret for at udvælge, rekruttere og overvåge de individuelle studerende. Udvælgelsen af studerende skal tilrettelægges på en gennemsigtig, uvildig og retfærdig. Blandt disse studerende kan et antal studerende modtage et EMJM-stipendium.

For at garantere fuld gennemsigtighed og for at fastlægge alle indskrevne studerendes rettigheder skal begge parter (dvs. de tilmeldte studerende og EMJM-konsortiet) underskrive en studenteraftale ved den studerendes optagelse i programmet. Skabelonen til studenteraftalen skal offentliggøres på EMJM-partnerskabets websted.

 1. EMJM-uddannelser skal omfatte obligatorisk fysisk mobilitet for alle rekrutterede studerende: Mobilitetssporene og mekanismen for anerkendelse af studieperioder mellem partnerinstitutionerne skal være aftalt inden for konsortiet i projektets ansøgningsfase.
 2. Erasmus Mundus-masteruddannelser skal fremme udvekslingen af personale og gæsteforskere med henblik på at bidrage til uddannelse, forskning og administrative aktiviteter.
 3. Den vellykkede gennemførelse af EMJM-programmet skal føre til enten én fælles mastergrad (dvs. ét enkelt eksamensbevis tildelt af mindst to videregående uddannelsesinstitutioner fra forskellige lande, hvoraf mindst det ene skal være et programland) eller flere grader (dvs. mindst to eksamensbeviser tildelt af to videregående uddannelsesinstitutioner fra forskellige lande, hvoraf mindst det ene skal være et programland) eller en kombination.

De grader, der tildeles dimittenderne, skal være en del af systemet af videregående uddannelser, der tilbydes i de lande, hvor de videregående uddannelsesinstitutioner er beliggende. Graderne skal anerkendes gensidigt af alle de tildelende videregående uddannelsesinstitutioner, der er fuldgyldige partnere. Konsortierne skal desuden sikre, at alle studerende ved afslutningen deres uddannelse får et fælles tillæg til eksamensbeviset, som dækker hele indholdet af masteruddannelsen.

Forslag til Erasmus Mundus-masteruddannelser skal i ansøgningsfasen fremlægge færdige studieprogrammer, der er klar til brug og til at blive annonceret internationalt umiddelbart efter udvælgelsen af forslaget. Der er ingen begrænsninger med hensyn til fag.

Ud over det finansielle bidrag til gennemførelsen af fælles masterprogrammer (se afsnittet om finansieringsregler nedenfor) kan alle projekter, der finansieres under Erasmus Mundus, og som afsluttes i perioden 2021-2027 (herunder projekter, der blev indledt i perioden 2014-2020), afvikle kurset som en Erasmus Mundus-masteruddannelse i op til tre yderligere udgaver efter aktionens afslutning, såfremt EACEA ved sin vurdering af tilskudsaftalerne på tidspunktet for den endelige rapportering tildeler dem mindst 75 point. De berørte masteruddannelser skal forpligte sig til i) fortsat at opfylde målene, omfanget og den forventede virkning af aktionen, ii) bestræbe sig på at sikre kontinuitet i forhold til det tidligere finansierede masterprogram og iii) indgive en aktivitetsrapport ved udgangen af den pågældende periode.

Forventet virkning

På systemniveau

 • Fremme det akademiske samarbejde i og uden for det europæiske område for videregående uddannelse ved at støtte fælles undervisning og kvalifikationer, kvalitetsforbedringer og fremme af akademisk ekspertise
 • Fremme den internationale dimension af videregående uddannelse gennem samarbejde mellem institutioner i og uden for Europa og gennem mobilitet for de bedste studerende i hele verden
 • Øge synergierne mellem videregående uddannelse, innovation og forskning
 • Fjerne barriererne for læring ved at forbedre adgangen til innovationsdrevet uddannelse af høj kvalitet og gøre det lettere for lærende at bevæge sig mellem forskellige lande
 • Imødekomme arbejdsmarkedets og samfundets behov
 • Bidrage til udviklingen af innovative uddannelsespolitikker.

På institutionelt plan

 • Give videregående uddannelsesinstitutioner i og uden for Europa flere muligheder for struktureret og bæredygtigt akademisk samarbejde på verdensplan
 • Forbedre kvaliteten af programmerne på masterniveau og tilsynsordningerne
 • Øge de deltagende organisationers internationalisering og konkurrenceevne
 • Støtte oprettelsen af nye netværk og forbedre kvaliteten af de eksisterende
 • Gøre de deltagende organisationer mere attraktive over for talentfulde studerende
 • Bidrage til de videregående uddannelsesinstitutioners internationaliseringspolitikker ved at udvikle den internationale bevidsthed gennem deres undervisningsplaner og udformning af omfattende internationaliseringsstrategier (institutionelt samarbejde og grænseoverskridende mobilitet for personer).

På individuelt plan

 • Forbedre de deltagende studerendes beskæftigelsesegnethed
 • Forbedre de studerendes nøglekompetencer og -færdigheder
 • Skabe nye tankegange og tilgange til akademiske studier gennem internationale, tværfaglige, tværsektorielle og tværkulturelle oplevelser
 • Forbedre de studerendes netværks- og kommunikationskapacitet
 • Øge den enkeltes bidrag til den videnbaserede økonomi og det videnbaserede samfund.

Tildelingskriterier

Projektets relevans

(højst 30 point)

 • Projektets overordnede målsætninger og specifikke mål og deres relevans i forhold til Erasmus Mundus-masteruddannelsen
 • Projektets rationale og den måde, hvorpå det imødekommer de identificerede samfunds- og arbejdsmarkedsmæssige behov inden for det relevante tematiske område
 • Strategi til fremme af ekspertise og innovation
 • Strategi for at gøre det europæiske område for videregående uddannelse mere attraktivt og bidrage til dets integration og internationalisering.

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse

(højst 30 point)

 • Erasmus Mundus-masteruddannelsens fællesskab/integration for så vidt angår udformning, gennemførelse, afslutning og kvalitetssikring med hensyn til kravene omhandlet i afsnit 1.2. Forslaget beskriver navnlig:
 • de interne og eksterne kvalitetssikringsforanstaltninger
 • principperne for og kravene til de studerendes ansøgning, udvælgelse og deltagelse i kurset og tildeling af studiestipendier
 • det akademiske program, og hvordan ekspertise og innovative elementer i læringsoplevelsen i læringsoplevelsen vil blive sikret i hele konsortiet
 • tilrettelæggelsen af studieperioder, herunder mindstekrav til mobilitet og gensidig anerkendelse af læringsresultater/meritter
 • de tjenester, der tilbydes studerende
 • de fælles grader, der udstedes, og deres anerkendelse blandt videregående uddannelsesinstitutioner, der er fuldgyldige partnere, samt fælles eksamensbevistillæg.
 • Mobilt personales og gæsteforskeres bidrag til uddannelse, forskning og administrative aktiviteter
 • Specifikke støtteforanstaltninger til fremme af lige og inklusiv adgang for deltagere og optagelse af studerende/personale/gæsteforskere med individuelle behov i forbindelse med langvarige fysiske, psykiske, intellektuelle eller sensoriske handicap
 • Identificering af risici i projektgennemførelsen og planlægning af passende afhjælpende foranstaltninger.

Kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne

(højst 20 point)

 • Begrundelse for konsortiets sammensætning og komplementaritet mellem partnerne, deres merværdi for gennemførelsen af Erasmus Mundus-masteruddannelser, og hvordan hver partner drager fordel af deltagelsen i projektet.
 • Konsortiets innovative karakter og inddragelsen af partnere med forskellige niveauer af erfaring med Erasmus Mundus-aktionen. Hvis relevant:

- hvordan det eksisterende Erasmus Mundus-konsortium er blevet styrket

- hvordan samarbejdet med andre aktører uden for uddannelsesområdet tilrettelægges, og til hvilket formål.

 • Institutionelle forpligtelser, definition af hver partners rolle og opgaver og niveauet for inddragelse i projektaktiviteter, samarbejdsaftaler, styrende organer og forvaltningsværktøjer, navnlig vedrørende den administrative og finansielle forvaltning. Udkastet til partnerskabsaftalen er omfattende og i overensstemmelse med beskrivelsen af Erasmus Mundus-masteruddannelsen.
 • Fordeling af midler og budgetplan, mobilisering og forvaltning af supplerende finansiering.

Virkning

(højst 20 point)

 • Fremskrivninger med hensyn til antallet af indskrevne studerende inden for projektets tidsramme og mobiliseringen af yderligere finansieringskilder for at opbygge bæredygtige masteruddannelser. Foranstaltninger til sikring af geografisk balance ved rekrutteringen af studerende
 • Strategi for at tiltrække de bedste studerende fra hele verden: målgrupper, partneres opgaver og den måde, hvorpå de studerende vil blive tilskyndet til at bidrage til Erasmus+-identiteten og -fællesskabet
 • Strategi for formidling og udnyttelse
 • Virkning på systemniveau (i og uden for den akademiske verden, herunder i offentligheden og samfundet generelt), på institutionelt niveau (partnerorganisationer) og på individuelt niveau (med særlig vægt på beskæftigelsesegnethed)
 • En mellemlang/langsigtet udviklings- og bæredygtighedsstrategi, der rækker ud over EU-finansieringen.

For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 70 point. De skal opnå mindst 22 point for tildelingskriteriet "projektets relevans". I tilfælde af lighed prioriteres projekter, der opnår den højeste score under kriteriet "projektets relevans" og derefter "virkning".

Hvilke finansieringsregler gælder?

EMJM-tilskuddet beregnes på grundlag af følgende tre komponenter:

 • et bidrag til de institutionelle omkostninger ved programmets gennemførelse
 • et maksimalt antal studiestipendier i hele aftalens løbetid.
 • et tillæg til dækning af handicappede studerendes særlige behov.

Bidrag til de institutionelle omkostninger ved Erasmus Mundus-masteruddannelser

Dette er en enhedsomkostning pr. indskrevet studerende og har til formål at dække en del af de omkostninger, der er forbundet med gennemførelsen af EMJM-programmet.

Enhedsomkostningerne omfatter personaleomkostninger (undervisning og rejse), indbudte gæsteforelæsere, oplysning, formidling, organisatoriske omkostninger (herunder fuld forsikringsdækning til de indskrevne studerende, finansiel støtte til indskrevne studerende med individuelle behov, hvis de ikke er dækket af tillægget (se nedenfor), hjælp til bolig og andre tjenester til de studerende), administrative omkostninger og alle andre omkostninger, der er nødvendige for at gennemføre et vellykket masterprogram.

De udvalgte projekter kan ikke opkræve ansøgningsgebyrer fra de studerende. Projekterne kan endvidere ikke opkræve studieafgifter eller andre obligatoriske omkostninger i forbindelse med de studerendes deltagelse i kurset fra Erasmus Mundus-stipendiater.

 

Det maksimale bidrag til de institutionelle omkostninger er: 750 EUR/måned x VA x AIS

hvor:

 • VA = masterprogrammets maksimale varighed (dvs. 12, 18 eller 24 måneder)
 • AIS = antallet af indskrevne studerende (stipendiater og andre), der forventes i hele tilskudsaftalens løbetid.

Bemærk, at AIS højst kan være 100 ved beregningen af tilskuddet (med undtagelse af yderligere stipendier, der eventuelt er målrettet mod særlige regioner i verden).

Studiestipendier

Stipendiet er et bidrag til de tilskudsberettigede studerendes udgifter og dækker udgifter til rejse, visa, bosættelse og ophold. Det beregnes på grundlag af en månedlig enhedsomkostning for hele den periode, som den indskrevne stipendiat skal bruge for at gennemføre studieprogrammet. Denne periode omfatter studier, forskning, formidlingsaktiviteter og specialeskrivning og -forsvar i overensstemmelse med kravene til masteruddannelsen. I denne periode kan stipendiet kun tildeles i dets helhed og til fuldtidsstuderende.

Beregning af det maksimale stipendium pr. studerende:

Stipendiet beregnes som: 1 400 EUR/måned x VA

Hvor VA = masterprogrammets varighed

Beregning af det maksimale EMJM-stipendium i tilskudsaftalens løbetid:

Det maksimale stipendium beregnes som: 1 400 EUR/måned x VA x AS

hvor:

 • VA = masterprogrammets maksimale varighed (dvs. 12, 18 eller 24 måneder)
 • AS = antallet af planlagte stipendier i hele tilskudsaftalens løbetid (med et loft på 60 stipendier, ekskl. yderligere stipendier, der eventuelt er målrettet mod særlige regioner i verden)

Bidrag til handicappede studerendes individuelle behov

Bidrag til dækning af individuelle behov er støtteberettigede, hvis de opfylder de generelle betingelser for tilskudsberettigelse, der er fastsat i tilskudsaftalen. De vil blive anvendt til indskrevne studerende (med eller uden stipendium) med handicap (f.eks. langvarige fysiske, psykiske, intellektuelle eller sensoriske handicap). Dette omfatter dækning af udgifter til køb af særlige produkter eller tjenester (f.eks. assistance fra tredjemand, tilpasning af arbejdsmiljøet og yderligere rejse- og transportomkostninger).

 

Støtten til dækning af sådanne individuelle behov hos indskrevne studerende vil blive ydet som følgende enhedsomkostninger til særlige behov:

a) 3 000 EUR

b) 4 500 EUR

c) 6 000 EUR

d) 9 500 EUR

e) 13 000 EUR

f) 18 500 EUR

g) 27 500 EUR

h) 35 500 EUR

i) 47 500 EUR

j) 60 000 EUR

Beregning af bidrag til enhedsomkostninger pr. studerende:

Indskrevne studerende skal oplyse, hvilken type produkter/tjenester de har behov for, og deres omkostninger. Den gældende enhedsomkostning fastlægges som den sats, der svarer til eller er umiddelbart lavere end de anslåede udgifter. Denne enhedsomkostning er et bidrag og har ikke til formål fuldt ud at dække de faktiske omkostninger.

Bemærk: Omkostninger, der er lavere end den laveste sats (dvs. under 3 000 EUR), kommer ikke i betragtning til yderligere støtte og skal dækkes af bidraget til de institutionelle omkostninger ved Erasmus Mundus-masteruddannelser eller af de tilskudsmodtagende institutioners øvrige finansieringskilder.

Beregning af det maksimale bidrag, der kan tildeles EMJM i tilskudsaftalens løbetid:

På grundlag af et estimat kan en ansøger i ansøgningsfasen anmode om højst to enhedsomkostninger svarende til de højeste enhedsomkostninger, der er tilgængelige, dvs. højst 2 x 60 000 EUR. Dette beløb vil blive anvendt til at fordele enhedsomkostningerne på de pågældende studerende.

I gennemførelsesfasen ydes enhedsomkostningerne som et månedligt enhedsbidrag, der beregnes som følger:

{enhedsomkostninger til særlige behov x (1/antal måneder)}

Antallet af måneder i formlen ovenfor skal svare til det antal måneder, som produktet eller tjenesten til særlige behov blev brugt eller produceret til at gennemføre aktionen, afhængigt af produkternes eller tjenesternes art. For engangsomkostninger skal antallet af måneder være 1.

Yderligere tilskud til studerende fra udpegede regioner i verden

Ansøgerne kan ansøge om yderligere tilskud til studerende fra regioner i partnerlande, som finansieres under følgende finansieringsinstrumenter som led i EU's optræden udadtil (udgiftsområde 6):

 • instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI)
 • instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA III).

Erasmus Mundus-masteruddannelser, der foreslås til finansiering, kan modtage op til 18 yderligere stipendier (herunder de tilsvarende institutionelle omkostninger) finansieret af NDICI og op til seks yderligere stipendier (herunder de tilsvarende institutionelle omkostninger) finansieret af IPA III i hele masteruddannelsens varighed. Disse yderligere stipendier tilbydes i overensstemmelse med EU's udenrigspolitiske prioriteter, for så vidt angår videregående uddannelse, og tager hensyn til de forskellige niveauer af økonomisk og social udvikling i de pågældende partnerlande. Disse stipendier tildeles de Erasmus Mundus-masteruddannelser, der udvælges til finansiering, efter deres rang i faldende orden og under hensyntagen til det disponible budget.

Den detaljerede liste over lande, der er omfattet af denne aktion, offentliggøres på følgende adresse: https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_en.

Beregning af det endelige tilskud

Det endelige tilskud beregnes på tidspunktet for den endelige rapportering på grundlag af antallet af tildelte stipendier, antallet af indskrevne studerende og det faktiske beløb for de omkostninger, der er tildelt til dækning af individuelle behov, såfremt det samlede beløb ikke overstiger det maksimale tilskudsbeløb. Projekterne kan overføre midler mellem stipendierne (bortset fra stipendier, der eventuelt er målrettet mod særlige regioner i verden) og de særlige behov afhængigt af de faktiske behov og i overensstemmelse med tilskudsaftalen. Overførsler mellem budgetposter og mellem finansieringsinstrumenter tillades ikke.

Flere oplysninger kan findes i den modeltilskudsaftale, der findes på Kommissionens Funding & Tender Opportunities-portal (FTOP).

Del 2: Erasmus Mundus-designforanstaltninger

Erasmus Mundus-designforanstaltninger bør øge universiteternes kapacitet til at modernisere og internationalisere deres undervisningsplaner og -praksis og samle deres ressourcer og bidrage til, at videregående uddannelsesinstitutioner kan udvikle fælles mekanismer for kvalitetssikring, akkreditering og anerkendelse af uddannelser og meritter. Støtten har også til formål at undersøge og udnytte de muligheder ligger i den europæiske strategi for kvalitetssikring af fælles programmer. Baseret på den høje grad af fællesskab/integration mellem de deltagende institutioner bør sådanne integrerede tværnationale programmer bidrage til integration og internationalisering af det europæiske område for videregående uddannelse.

Erasmus mundus-designforanstaltningernes mål

Hovedformålet med Erasmus Mundus-designforanstaltninger er at tilskynde til udviklingen af nye, innovative og fuldt integrerede tværnationale studieprogrammer på masterniveau. Disse designforanstaltninger bør omfatte a) Erasmus+-programlande, b) institutioner og/eller c) tematiske områder, der er underrepræsenterede i Erasmus Mundus (se Erasmus Mundus-kataloget)[3].

Hvilke kriterier skal opfyldes for at ansøge om erasmus mundus-designforanstaltninger?

For at komme i betragtning til Erasmus+-tilskud skal projektforslag vedrørende Erasmus Mundus-designforanstaltninger opfylde følgende kriterier:

Hvem kan ansøge?

Enhver videregående uddannelsesinstitution, der er etableret i et program- eller partnerland, kan indgive en ansøgning.

Projektets (og evt. aktivitetens) varighed

15 måneder

Hvor ansøger man?

Hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur

Indkaldelsens ID: ERASMUS-EDU-2021-EMJM-DESIGN

Hvornår ansøger man?

Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 26. maj kl. 17 (Bruxellestid).

Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes denne guides i del C.

Igangsætning af et projekt

Erasmus Mundus-designforanstaltninger støtter udformningen af avancerede studieprogrammer på masterniveau[4], udbydes af et internationalt konsortium af videregående uddannelsesinstitutioner fra forskellige lande og eventuelt andre partnere i og/eller uden for uddannelsessystemet med særlig ekspertise og interesse i de pågældende studieområder/faglige områder.

Tilskudsmodtagerne skal iværksætte kontakter og samarbejde med henblik på at etablere et masterprogram, der opfylder definitionen af et "integreret masterprogram" (se afsnittet "Igangsætning af et projekt" under Erasmus Mundus-masteruddannelser). Den masteruddannelse, der designes i fællesskab, bør:

 • tilbyde en fuldt integreret undervisningsplan, der gennemføres af et konsortium af videregående uddannelsesinstitutioner (heraf mindst tre videregående uddannelsesinstitutioner fra tre forskellige lande, hvoraf mindst to skal være programlande)
 • sigte mod at rekruttere de bedste studerende fra hele verden
 • omfatte obligatorisk fysisk mobilitet for alle rekrutterede studerende
 • føre til enten én fælles mastergrad (dvs. ét enkelt eksamensbevis udstedt på vegne af mindst to videregående uddannelsesinstitutioner fra forskellige lande, hvoraf mindst ét skal være et programland) eller flere grader (dvs. mindst to eksamensbeviser udstedt af to videregående uddannelsesinstitutioner fra forskellige lande, hvoraf mindst ét skal være et programland) eller en kombination.

Ved afslutningen af finansieringsperioden forventes det, at projektet er blevet designet med følgende fælles ordninger:

 • Fælles optagelseskrav og krav til ansøgning, udvælgelse og overvågning samt regler/procedurer for eksamination/resultatevaluering
 • Fælles programudformning og integrerede undervisnings-/uddannelsesaktiviteter
 • Fælles tjenestetilbud til de studerende (f.eks. sprogkurser og visumhjælp)
 • Fælles strategi for oplysning og bevidstgørelse
 • Fælles administrativ og finansiel forvaltning udført af konsortiet
 • Fælles politik for udstedelser af grader
 • Et udkast til en fælles partnerskabsaftale, der omfatter mindst tre videregående uddannelsesinstitutioner fra tre forskellige lande, hvoraf mindst to skal være programlande. Denne aftale skal beskrive alle de akademiske, driftsmæssige, administrative og finansielle aspekter, der er forbundet med gennemførelsen af masterprogrammet
 • Et udkast til en fælles studenteraftale.

Det masterprogram, der er under udvikling, forventes at overholde standarderne for kvalitetssikring af fælles programmer i det europæiske område for videregående uddannelse[5].

Der bør som minimum indledes en akkrediterings-/evalueringsprocedure inden projektets afslutning, og de muligheder, der ligger i den europæiske strategi for kvalitetssikring af fælles programmer (hvis det er tilladt i henhold til den nationale lovgivning), bør undersøges.

FORVENTET VIRKNING

 • Give videregående uddannelsesinstitutioner i Europa og andre lande mulighed for at udvikle nye partnerskaber
 • Forbedre kvaliteten af og fremme innovation inden for programmerne på masterniveau og tilsynsordningerne
 • Øge de deltagende organisationers internationalisering og konkurrenceevne
 • Gøre de deltagende organisationer mere attraktive over for talentfulde studerende
 • Bidrage til universiteternes internationaliseringspolitikker ved at udvikle den internationale bevidsthed gennem deres undervisningsplaner og udformning af omfattende internationaliseringsstrategier (institutionelt samarbejde og grænseoverskridende mobilitet for personer).

Tildelingskriterier

Relevans

(højst 40 point)

 • Projektets overordnede målsætninger og specifikke mål og deres relevans i forhold til Erasmus Mundus-designforanstaltningerne.
 • Den foreslåede strategi med hensyn til design af et højt integreret masterprogram.
 • Projektets ambition sammenlignet med det eksisterende udbud af masterprogrammer og dets bidrag til at gøre det europæiske område for videregående uddannelse attraktivt.
 • Bidraget til udviklingen af nye partnerskaber og muligheder for at inddrage a) programlande, b) institutioner og/eller c) tematiske områder, som er underrepræsenterede i Erasmus Mundus

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse

(højst 20 point)

 • Planlægning af de aktiviteter, der foreslås for at nå målene og de forventede resultater.
 • Forventede operationelle ressourcer i forhold til de planlagte aktiviteter og resultater.
 • Planlagte tiltag for at indlede en akkrediterings-/evalueringsprocedure vedrørende det foreslåede masterprogram, eventuelt ved at udnytte de muligheder, der ligger i den europæiske strategi for kvalitetssikring af fælles programmer.

Kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne

(højst 20 point)

 • Definition af roller og fordeling af opgaver i projektteamet
 • Forventet inddragelse af andre aktører i og uden for uddannelsesområdet og deres bidrag til udformningen af programmet.
 • Baggrunden for deres deltagelse, merværdi og komplementaritet.

Virkning

(højst 20 point)

 • Det nye masterprograms forventede virkning.
 • Aktiviteter, der er planlagt for at fremme og formidle det nye masterprogram og projektets resultater.
 • Planlagte foranstaltninger for at sikre det nye masterprograms bæredygtighed og udpege mulige finansieringskilder.

For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. I tilfælde af lighed prioriteres projekter, der opnår den højeste score under kriteriet "projektets relevans" og derefter "virkning".

Hvilke finansieringsregler gælder?

Tilskuddet ydes i form af et engangsbeløb som bidrag til de omkostninger, der er direkte forbundet med de aktiviteter, der skal gennemføres for at oprette det nye masterprogram, f.eks. møder og konferencer, undersøgelser, akkrediterings-/evalueringsprocedure osv. Bidraget kan også anvendes til at dække personaleomkostninger, rejse- og opholdsudgifter, administrative omkostninger og udliciterede aktiviteter, hvis de er relevante for gennemførelsen af Erasmus Mundus-designforanstaltningerne.

Engangsbeløbet udgør 55 000 EUR pr. projekt.

Tilskudsparametrene fastsættes i tilskudsaftalen.

Ved den endelige betaling af tilskuddet skal tilskudsmodtagerne dokumentere, at de aktiviteter, der var planlagt i deres ansøgning, er blevet gennemført på tilfredsstillende vis.

Flere oplysninger kan findes i den modeltilskudsaftale, der findes på Kommissionens Funding & Tender Opportunities-portal (FTOP).

 1. Niveau 7 i International Standard Classification of Education ISCED 2011.

 2. https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/.

 3. https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/emjmd-catalogue_en.

 4. Niveau 7 i International Standard Classification of Education ISCED 2011.

 5. https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";}
Tagged in: