Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Denne webside afspejler endnu ikke indholdet af Programguiden for Erasmus+ 2022. Men du kan downloade hele guiden som PDF på dit foretrukne sprog ved at klikke på ”Download” til højre på denne side.

Mindre partnerskaber

Mindre partnerskaber har til formål at give mindre aktører og enkeltpersoner, som er svære at nå inden for skoleuddannelse, voksenuddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, adgang til programmet. Med lavere tilskudsbeløb til organisationer, kortere varighed og enklere administrative krav i forhold til samarbejdspartnerskaberne søger denne aktion at nå ud til græsrodsorganisationer, mindre erfarne organisationer og førstegangsdeltagere i Erasmus+-programmet ved at reducere adgangsbarriererne til programmet for organisationer med mindre organisatorisk kapacitet. Denne aktion støtter også støtte fleksible formater — hvor aktiviteter med tværnational og national karakter med en europæisk dimension blandes — så organisationerne får mulighed for at nå ud til flere personer med færre muligheder. Mindre partnerskaber kan også bidrage til at skabe og udvikle tværnationale netværk og til at fremme synergier med og mellem lokale, regionale, nationale og internationale politikker.

Aktionens mål

 • Tiltrække og udvide adgangen til programmet for førstegangsdeltagere, mindre erfarne organisationer og mindre aktører Disse partnerskaber kan være det første skridt, som organisationer tager for at samarbejde på europæisk plan.
 • Støtte inklusionen af målgrupper med færre muligheder
 • Støtte et aktivt europæisk medborgerskab og overføre den europæiske dimension til lokalt plan

De overordnede mål for samarbejdspartnerskaberne gælder desuden også for mindre partnerskaber i forhold til hvert projekts omfang og størrelse:

 • øge kvaliteten af de involverede organisationers og institutioners arbejde og praksis og åbne op for nye aktører, som ikke naturligt hører under én sektor
 • opbygge kapacitet hos organisationer til at arbejde tværnationalt og på tværs af sektorer
 • håndtere fælles behov og prioriteter inden for uddannelse, ungdom og idræt
 • muliggøre omstilling og forandring (på individuelt, organisatorisk eller sektorspecifikt plan), som kan føre til forbedringer, i forhold til den enkelte organisations kontekst.

Kriterier for tilskudsberettigelse

Hvilke kriterier skal opfyldes for at ansøge om et mindre partnerskab?

Mindre partnerskaber skal opfylde følgende formelle kriterier for at være berettiget til et Erasmus+-tilskud:

Kriterier for tilskudsberettigelse

Hvem kan ansøge?

Enhver deltagende organisation, der er etableret i et programland, kan være ansøger. Den pågældende organisation ansøger på vegne af samtlige deltagende organisationer, der er involveret i projektet.

Hvilke typer organisationer kan deltage i projektet?

Enhver offentlig eller privat organisation[1], der er etableret i et programland (se afsnittet "Tilskudsberettigede lande" i denne guides i del A), kan deltage i et mindre partnerskab.

Uafhængigt af det område, der er påvirket af projektet, er mindre partnerskaber åbne for enhver type organisation, der er aktiv på området for uddannelse, ungdom og idræt eller inden for andre samfundsøkonomiske sektorer, og for organisationer, der gennemfører aktiviteter, som går på tværs af forskellige områder (f.eks. lokale og regionale myndigheder, anerkendelses- og valideringscentre, handelskamre, brancheorganisationer, vejledningscentre, kulturelle organisationer og idrætsorganisationer).

Afhængigt af projektets prioritet og mål skal mindre partnerskaber inddrage det mest hensigtsmæssige og bredest mulige udvalg af partnere med henblik på at udnytte deres forskellige erfaringer, profiler og specifikke ekspertise.

Antal deltagende organisationer og deres profil

Et mindre partnerskab er tværnationalt og omfatter mindst to organisationer fra to forskellige programlande.

Der er ikke noget loft over antallet af deltagende organisationer i et partnerskab.

Alle deltagende organisationer skal være identificeret på tidspunktet for ansøgningen om et tilskud.

Omhandlede prioriteter

For at komme i betragtning til finansiering skal mindre partnerskaber omhandle enten:

 • mindst én horisontal prioritet

og/eller

 

 • mindst én specifik prioritet, der er relevant for det område af uddannelse, ungdom og idræt, der påvirkes mest.

For projekter på området for skoleuddannelse, voksenuddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom, der forvaltes på decentralt niveau af de nationale Erasmus+-agenturer, kan de nationale agenturer blandt disse prioriteter vægte dem, som er særligt relevante inden for deres nationale rammer ("europæiske prioriteter inden for de nationale rammer"). Nationale agenturer skal omhyggeligt informere potentielle ansøgere via deres officielle websteder.

Sted(er) for aktiviteterne

Alle de aktiviteter, der gennemføres af et mindre partnerskab, skal gennemføres i hjemlandene for de organisationer, der deltager i projektet.

Hvis det er begrundet i forhold til projektets mål eller gennemførelse, kan aktiviteterne kan også gennemføres på en EU-institutions hjemsted[2], selv hvis der i projektet ikke deltager organisationer fra det land, hvori institutionen befinder sig.

Projektets varighed

6-24 måneder.

Ansøgeren skal vælge varigheden i ansøgningsfasen baseret på projektets mål og den planlagte type aktiviteter.

I særlige tilfælde kan et mindre partnerskab forlænges efter anmodning fra tilskudsmodtageren og efter aftale med det nationale agentur eller forvaltningsagenturet. I dette tilfælde ændres det samlede tilskud ikke.

Hvor ansøger man?

For mindre partnerskaber inden for erhvervsuddannelse, skoleuddannelse, voksenuddannelse og ungdom, som indgives af en organisation på disse områder:

 • Hos det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

For mindre partnerskaber på idrætsområdet:

 • Hos Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur i Bruxelles.

Indkaldelsens ID: ERASMUS-SPORT-2021-SSCP

I begge tilfælde må det samme konsortium af partnere kun indgive én ansøgning til ét agentur pr. frist[3].

Hvornår ansøger man?

For mindre partnerskaber inden for erhvervsuddannelse, skoleuddannelse, voksenuddannelse og ungdom, som indgives af en organisation på disse områder:

 • Ansøgere skal indsende deres ansøgning:
 • senest den 20. maj kl. 12:00:00 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. november samme år og den 28. februar det følgende år
 • senest den 3. november kl. 12:00:00 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes den 1. marts og den 31. maj det følgende år.

For mindre partnerskaber på idrætsområdet:

Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 20. maj 2021 kl. 17

Igangsætning af et projekt

Et projekt, der skal gennemføres af et mindre partnerskab, består af fire faser, som indledes, allerede inden projektforslaget udvælges til finansiering: planlægning, forberedelse, gennemførelse og opfølgning. De deltagende organisationer og deltagere, der er involveret i aktiviteterne, bør deltage aktivt i alle disse faser, så de forstærker deres læringserfaring.

 • planlægning (fastlæg behov, mål, projekt- og læringsresultater, aktivitetsformater, tidsplan osv.)
 • forberedelse (planlægning af aktiviteterne, arbejdsprogramudvikling, praktiske ordninger, bekræftelse af målgruppen for de planlagte aktiviteter, indgåelse af aftaler med partnere)
 • gennemførelse af aktiviteter
 • opfølgning (evaluering af aktiviteterne og deres indvirkning på forskellige niveauer, deling og udnyttelse af projektets resultater).

For mindre partnerskaber på idrætsområdet anbefales det, at mindst én lokal eller regional sportsklub medtages i forslagene.

Horisontale aspekter, der skal tages i betragtning ved udformningen af projektet:

Ud over opfyldelsen af de formelle kriterier og etableringen af bæredygtige samarbejdsordninger med alle projektpartnere kan følgende elementer bidrage til at øge virkningen og den kvalitative gennemførelse af samarbejdspartnerskaber. Ansøgerne opfordres til at tage disse muligheder og dimensioner i betragtning, når de udformer projekter, der skal gennemføre af mindre partnerskaber.

Miljømæssig bæredygtighed

Projekterne bør udformes på en miljøvenlig måde og bør omfatte grøn praksis i alle led. De involverede organisationer og deltagere bør benytte en miljøvenlig tilgang, når de udformer projektet, hvor alle, der er involveret i projektet tilskyndes til at drøfte og lære om miljøspørgsmål, overveje, hvad der kan gøres på forskellige niveauer, og hjælpe organisationer og deltagere med at udvikle alternative grønnere måder at gennemføre projektaktiviteterne på.

Inklusion og mangfoldighed

Erasmus+-programmet har til formål at fremme lige muligheder og adgang, inklusion, mangfoldighed og retfærdighed i alle dets aktioner. For at gennemføre disse principper er der udviklet en strategi for inklusion og mangfoldighed for bedre at kunne nå deltagere fra mere forskelligartede baggrunde, navnlig deltagere med færre muligheder, som har vanskeligt ved at deltage i europæiske projekter. Organisationer bør udforme tilgængelige og inkluderende projektaktiviteter under hensyntagen til synspunkter fra deltagere med færre muligheder, som også bør inddrages i beslutningsprocessen gennem hele forløbet.

Den digitale dimension

Virtuelt samarbejde og eksperimenter med virtuelle og blandede læringsmuligheder er afgørende for vellykkede mindre partnerskaber. Navnlig opfordres projekter inden for skoleuddannelse og voksenuddannelse kraftigt til at anvende eTwinning, School Education Gateway og den elektroniske platform for voksenuddannelse i Europa (EPALE) til at samarbejde før, under og efter projektaktiviteterne. Projekter på ungdomsområdet opfordres kraftigt til at anvende Den Europæiske Ungdomsportal og platformen for EU-strategien for unge til at samarbejde før, under og efter projektaktiviteterne.

Tildelingskriterier

Projektets relevans

(højst 30 point)

I hvor høj grad:

 • projektforslaget er relevant for aktionens mål og prioriteter. Forslaget anses desuden for meget relevant, hvis:
  • det omhandler prioriteten "inklusion og mangfoldighed"
  • For projekter, der forvaltes af de nationale Erasmus+-agenturer på decentralt niveau: det omhandler en eller flere "Europæiske prioriteter inden for de nationale rammer", som annonceret af det nationale agentur
 • de deltagende organisationers profil, erfaring og aktiviteter har relevans for ansøgningsområdet
 • forslaget tilfører EU-merværdi ved at opbygge organisationers kapacitet til at indgå i grænseoverskridende samarbejde og netværk.

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse (højst 30 point)

I hvor høj grad:

 • projektets målsætninger er klart definerede, realistiske og omhandler spørgsmål, der er relevante for de deltagende organisationer og målgruppernes behov
 • aktiviteterne er udformet på en tilgængelig og inkluderende måde og er åbne for personer med færre muligheder
 • den foreslåede metode er klar, tilstrækkelig og gennemførlig
  • projektarbejdsplanen er klar, fuldstændig og effektiv og indeholder tilstrækkelige forberedelses-, gennemførelses- og formidlingsfaser
  • projektet er omkostningseffektivt og tildeler passende midler til de enkelte aktiviteter
 • projektet anvender digitale værktøjer og læringsmetoder for at supplere de fysiske aktiviteter og for at forbedre samarbejdet med partnerorganisationer.
  • Hvis relevant: det omfang, hvori projektet gør brug af Erasmus+-programmets onlineplatforme (eTwinning, EPALE, School Education Gateway, Den Europæiske Ungdomsportal og platformen for EU-strategien for unge) som værktøjer til forberedelse, gennemførelse og opfølgning af projektaktiviteterne.
 • Projektet er udformet på en miljøvenlig måde og omfatter grøn praksis i alle projektfaser.

Kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne (højst 20 point)

I hvor høj grad:

 • projektet omfatter en passende sammensætning af deltagende organisationer med hensyn til profil
 • projektet involverer førstegangsdeltagere og mindre erfarne organisationer i aktionen
 • den foreslåede fordeling af opgaver viser alle deltagende organisationers engagement og aktive bidrag
 • forslaget omfatter effektive mekanismer til koordinering og kommunikation mellem de deltagende organisationer.

Virkning

(højst 20 point)

I hvor høj grad:

 • projektforslaget omfatter konkrete og logiske skridt til at integrere projektresultaterne i den deltagende organisations almindelige arbejde
 • projektet har potentiale til at påvirke deltagerne og de deltagende organisationer samt samfundet som helhed positivt
 • projektforslaget omfatter en hensigtsmæssig metode til evaluering af projektresultaterne
 • projektforslaget indeholder konkrete og effektive foranstaltninger til at formidle projektresultaterne internt i de deltagende organisationer, dele resultaterne med andre organisationer og offentligheden og anerkende Den Europæiske Unions finansiering offentligt.

For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. De skal desuden opnå mindst halvdelen af det højest mulige antal point i hver af de ovennævnte kategorier af tildelingskriterier (dvs. mindst 15 point for kategorierne "projektets relevans" og "kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse" og 10 point for kategorierne "kvaliteten af projektteamet og samarbejdsaftalerne" og "virkning").

For mindre partnerskaber, der forvaltes af forvaltningsorganet, prioriteres projekter, der opnår den højeste score under kriteriet "projektets relevans" og derefter "virkning", i tilfælde af lighed.

Hvilke finansieringsregler gælder?

Den foreslåede finansieringsmodel består af to mulige faste beløb, som svarer til det samlede tilskudsbeløb til projektet. Ansøgerne kan vælge mellem de to på forhånd fastsatte beløb afhængigt af de aktiviteter, de ønsker at gennemføre, og de resultater, de ønsker at opnå:

Faste engangsbeløb:

30 000 EUR

60 000 EUR

Krav

Eftersom mindre partnerskaber er et instrument til at medtage og integrere nye aktører og mindre erfarne organisationer i programmet, vil det informationsniveau, der kræves for at ansøge om tilskud under denne aktion, være relativt enkelt, dog under overholdelse af bestemmelserne i EU's finansforordning. Projektbeskrivelsen skal derfor omfatte:

 • Målsætninger
 • Foreslåede aktiviteter
 • Forventede resultater

Mål, aktiviteter og tilsigtede resultater skal være klart forbundet med hinanden og præsenteres på en sammenhængende måde. Ansøgningerne skal også indeholde en generel tidsplan for projektet med den forventede dato for afslutning af de vigtigste milepæle.

Ansøgerne bør fremlægge tilstrækkelige oplysninger om budgetplanen, således at evalueringseksperterne kan vurdere hensigtsmæssigheden af hver enkelt aktivitet samt hver aktivitets sammenhæng med de øvrige aktiviteter.

Projektbudgettet skal indeholde en liste over de planlagte projektaktiviteter og angive den andel af tilskuddet, der tildeles hver aktivitet.

 

Betaling af tilskuddet

Det fulde tilskudsbeløb udbetales, når alle aktiviteterne er afsluttet i overensstemmelse med de kvalitetskriterier, der er beskrevet i ansøgningen. Hvis en eller flere aktiviteter ikke gennemføres, kun gennemføres delvist eller vurderes at være utilfredsstillende, kan der foretages forholdsmæssige reduktioner af tilskudsbeløbet.

 1. I forbindelse med denne aktion anses uformelle grupper af unge ikke for en organisation, og de kan derfor ikke deltage (hverken som ansøgere eller som partnere).

 2. EU-institutionernes hjemsteder er Bruxelles, Frankfurt, Luxembourg, Strasbourg og Haag.

 3. Dette omfatter både de nationale Erasmus+-agenturer og Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) i Bruxelles.