Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Denne webside afspejler endnu ikke indholdet af Programguiden for Erasmus+ 2022. Men du kan downloade hele guiden som PDF på dit foretrukne sprog ved at klikke på ”Download” til højre på denne side.

Samarbejdspartnerskaber

Det primære mål med samarbejdspartnerskaber er at sætte organisationer i stand til at forbedre kvaliteten og relevansen af deres aktiviteter, at udvikle og styrke deres netværk af partnere og at øge deres kapacitet til at arbejde sammen på tværnationalt niveau ved at sætte skub i internationaliseringen af deres aktiviteter, ved at udveksle eller udvikle nye praksisser og metoder og ved at dele og undersøge idéer. Strategiske partnerskaber skal støtte udvikling, overførsel og/eller gennemførelse af innovative praksisser og implementering af fælles initiativer til fremme af samarbejde, peerlæring og udveksling af erfaring på europæisk niveau. Resultaterne bør kunne genanvendes, overføres og opskaleres og bør så vidt muligt have en stærk tværfaglig dimension. De udvalgte projekter forventes at dele resultaterne af deres aktiviteter på lokalt, regionalt, nationalt og tværnationalt plan.

Samarbejdspartnerskaber er knyttet til prioriteterne og politikrammerne for hvert Erasmus+-område, på både europæisk og nationalt plan, men har samtidig til formål at skabe incitamenter til tværsektorielt og horisontalt samarbejde inden for tematiske områder.

AKTIONENS MÅL

Samarbejdspartnerskaber har til formål at:

 • øge kvaliteten af de involverede organisationers og institutioners arbejde, aktiviteter og praksis og åbne op for nye aktører, som ikke naturligt hører under én sektor
 • opbygge kapacitet hos organisationer til at arbejde tværnationalt og på tværs af sektorer
 • håndtere fælles behov og prioriteter inden for uddannelse, ungdom og idræt
 • muliggøre omstilling og forandring (på individuelt, organisatorisk eller sektorspecifikt plan), som kan føre til forbedringer og nye tilgange, i forhold til den enkelte organisations kontekst.

 

HVILKE KRITERIER SKAL OPFYLDES FOR AT ANSØGE OM ET SAMARBEJDSPARTNERSKAB?

For at komme i betragtning til Erasmus+-tilskud skal projektforslag vedrørende samarbejdspartnerskaber opfylde følgende kriterier:

KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE

Hvem kan ansøge?

Enhver deltagende organisation, der er etableret i et programland, kan være ansøger. Den pågældende organisation ansøger på vegne af samtlige deltagende organisationer, der er involveret i projektet.

Hvilke typer organisationer kan deltage i projektet?

Enhver offentlig eller privat organisation, der er etableret i et programland eller i et partnerland hvor som helst i verden (se afsnittet "Tilskudsberettigede lande" i denne guides i del A), kan deltage i et samarbejdspartnerskab[1]. Organisationer, der er etableret i programlande, kan deltage som koordinator af projektet eller som partnerorganisation. Organisationer i partnerlande kan ikke deltage som projektkoordinatorer.

Uafhængigt af det område, der er påvirket af projektet, er samarbejdspartnerskaber åbne for enhver type organisation, der er aktiv på området for uddannelse, ungdom og idræt eller inden for andre samfundsøkonomiske sektorer, og for organisationer, der gennemfører aktiviteter, som går på tværs af forskellige områder (f.eks. lokale og regionale myndigheder, anerkendelses- og valideringscentre, handelskamre, brancheorganisationer, vejledningscentre og kulturelle organisationer).

Afhængigt af projektets prioritet og mål skal samarbejdspartnerskaber inddrage det mest hensigtsmæssige og bredest mulige udvalg af partnere med henblik på at udnytte deres forskellige erfaringer, profiler og specifikke ekspertise og skabe relevante projektresultater af høj kvalitet.

Associerede partnerorganisationers deltagelse

Udover de organisationer, der formelt deltager i projektet (koordinatoren og partnerorganisationer), kan samarbejdspartnerskaber også involvere andet partnere fra den offentlige eller private sektor, som bidrager til gennemførelsen af særlige projektopgaver/projektaktiviteter eller understøtter udbredelsen og bæredygtigheden af projektet.

Inden for et Erasmus+-projekt kaldes disse partnere "associerede partnere". Med hensyn til tilskudsberettigelse og kontraktforvaltning anses de ikke for at være projektpartnere, og de modtager ingen finansiering fra programmet som en del af projektet. For at forstå deres rolle i partnerskabet og få et overordnet billede af forslaget skal deres deltagelse i projektet og i de forskellige aktiviteter beskrives klart i projektforslaget.

Antal deltagende organisationer og deres profil

Et samarbejdspartnerskab er et tværnationalt projekt og omfatter mindst tre organisationer fra tre forskellige programlande.

Der er ikke noget loft over antallet af deltagende organisationer i et partnerskab. For forslag til samarbejdspartnerskaber på området for uddannelse og ungdom, der forvaltes på decentralt niveau af de nationale Erasmus+-agenturer, hvor finansieringsmodellen er baseret på faktiske omkostninger), er der imidlertid fastsat et loft over budgettet for projektets forvaltnings- og gennemførelsesomkostninger (som svarer til ti deltagende organisationer).

Alle deltagende organisationer skal være identificeret på tidspunktet for ansøgningen om et tilskud.

Som hovedregel er samarbejdspartnerskaber målrettet mod samarbejde mellem organisationer, der er etableret i programlande. Organisationer fra partnerlande kan dog inddrages som partnere (ikke som ansøgere), hvis deres deltagelse tilfører projektet afgørende merværdi.

Omhandlede prioriteter

For at komme i betragtning til finansiering skal samarbejdspartnerskaber omhandle enten:

 • mindst én horisontal prioritet

og/eller

 • mindst én specifik prioritet, der er relevant for det område af uddannelse, ungdom og idræt, der påvirkes mest.

For projekter på området for uddannelse og ungdom, der forvaltes på decentralt niveau af de nationale Erasmus+-agenturer, kan de nationale agenturer blandt disse prioriteter vægte dem, som er særligt relevante inden for deres nationale rammer ("europæiske prioriteter inden for de nationale rammer"). Nationale agenturer skal omhyggeligt informere potentielle ansøgere via deres officielle websteder.

Sted for aktiviteterne

Alle de aktiviteter, der gennemføres af et samarbejdspartnerskab, skal gennemføres i hjemlandene for de organisationer, der deltager i projektet enten som fulde eller associerede partnere.

Hvis det er begrundet i forhold til projektets mål eller gennemførelse:

 • kan aktiviteterne kan også gennemføres på en EU-institutions hjemsted[2], selv hvis der i projektet ikke deltager organisationer fra det land, hvori institutionen befinder sig
 • kan aktiviteter, der indebærer deling og fremme af resultater også gennemføres på relevante tematiske tværnationale begivenheder/konferencer, der afholdes i program- eller partnerlande.

Projektets varighed

12-36 måneder.

Ansøgeren skal vælge varigheden i ansøgningsfasen baseret på projektets mål og den planlagte type aktiviteter.

Et samarbejdspartnerskab kan — efter begrundet anmodning fra tilskudsmodtageren og efter aftale med det nationale agentur eller forvaltningsorgan — forlænges, såfremt den samlede varighed ikke overstiger 36 måneder. I så fald er det samlede tilskud uændret.

Hvor ansøger man?

For partnerskaber inden for uddannelse og ungdom, som indgives af en organisation på disse områder, med undtagelse af europæiske NGO'er:

 • Hos det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

For partnerskaber på idrætsområdet og partnerskaber inden for uddannelse og ungdom indgivet af europæiske NGO'er[3]:

 • Hos Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur i Bruxelles.
  • Idræt — indkaldelsens ID: ERASMUS-SPORT-2021-SCP
  • Europæiske NGO'er — indkaldelsens ID:
   • ERASMUS-EDU-2021-PCOOP-ENGO
   • ERASMUS-YOUTH-2021-PCOOP-ENGO

I begge tilfælde må det samme konsortium af partnere kun indgive én ansøgning til ét agentur pr. frist[4].

Hvornår ansøger man?

For partnerskaber inden for uddannelse og ungdom, som indgives af en organisation på disse områder, med undtagelse af europæiske NGO'er:

 • Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 20. maj kl. 12 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. november og den 28. februar det følgende år.

For partnerskaber inden for ungdom, som indgives af en organisation på disse områder, med undtagelse af europæiske NGO'er:

 • Eventuel yderligere ansøgningsfrist:

De nationale agenturer kan afholde en anden ansøgningsrunde, som også er underlagt reglerne i denne guide. De nationale agenturer oplyser om denne mulighed på deres websted.

Hvis der gennemføres en anden runde, skal ansøgere indsende deres tilskudsansøgning senest den 3. november kl. 12 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. marts og den 31. maj det følgende år

For partnerskaber på idrætsområdet og partnerskaber inden for uddannelse og ungdom indgivet af europæiske NGO'er:

 • Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 20. maj kl. 17 (Bruxellestid).

Tilskudsberettigede lærings-, undervisnings- og uddannelsesaktiviteter

Partnerskabet kan tilrettelægge lærings-, undervisnings- og uddannelsesaktiviteter for personale, ungdomsarbejdere, lærende og unge med henblik på at støtte projektgennemførelsen og nå projektmålene.

Lærings-, undervisnings- og uddannelsesaktiviteterne kan antage enhver form, som er relevant for projektet, og kan involvere mere end én type deltagere, individuelt eller som en gruppe. Formen, formålet samt typen og antallet af deltagere i de foreslåede aktiviteter beskrives og begrundes i projektansøgningen.

Tilskudsberettigede deltagere i lærings-, undervisnings- og uddannelsesaktiviteter omfatter:

 • undervisere og andet personale[5], f.eks. professorer, lærere, undervisere og andet personale, der arbejder i de deltagende organisationer
 • ungdomsarbejdere
 • indbudte undervisere og eksperter fra ikkedeltagende organisationer
 • lærlinge, lærende på erhvervsuddannelser, studerende på videregående uddannelsesinstitutioner[6], voksne lærende og elever fra deltagende organisationer
 • unge fra de deltagende organisationers lande
 • ansatte inden for idræt, f.eks. trænere, ledere eller instruktører idrætsudøvere dommere.

Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes denne guides i del C.

Igangsætning af et projekt

Et projekt, der skal gennemføres af et samarbejdspartnerskab, består af fire faser, som indledes, allerede inden projektforslaget udvælges til finansiering: planlægning, forberedelse, gennemførelse og opfølgning. De deltagende organisationer og deltagere, der er involveret i aktiviteterne, bør deltage aktivt i alle disse faser, så de forstærker deres læringserfaring.

 • planlægning (fastlæg behov, mål, projekt- og læringsresultater, aktivitetsformater, tidsplan osv.)
 • forberedelse (planlægning af aktiviteterne, arbejdsprogramudvikling, praktiske ordninger, bekræftelse af målgruppen for de planlagte aktiviteter, indgåelse af aftaler med partnere)
 • gennemførelse af aktiviteter
 • opfølgning (evaluering af aktiviteterne og deres indvirkning på forskellige niveauer, deling og udnyttelse af projektets resultater).

Horisontale aspekter, der skal tages i betragtning ved udformningen af projektet:

Ud over opfyldelsen af de formelle kriterier og etableringen af bæredygtige samarbejdsordninger med alle projektpartnere kan følgende elementer bidrage til at øge virkningen og den kvalitative gennemførelse af samarbejdspartnerskaber gennem de forskellige projektfaser. Ansøgerne opfordres til at tage disse muligheder og dimensioner i betragtning, når de udformer projekter, der skal gennemføres af samarbejdspartnerskaber.

Miljømæssig bæredygtighed

Projekterne bør udformes på en miljøvenlig måde og bør omfatte grøn praksis i alle led. De involverede organisationer og deltagere bør benytte en miljøvenlig tilgang, når de udformer projektet, hvor alle, der er involveret i projektet tilskyndes til at drøfte og lære om miljøspørgsmål, overveje, hvad der kan gøres på forskellige niveauer, og hjælpe organisationer og deltagere med at udvikle alternative grønnere måder at gennemføre projektaktiviteterne på.

Inklusion og mangfoldighed

Erasmus+-programmet har til formål at fremme lige muligheder og adgang, inklusion, mangfoldighed og retfærdighed i alle dets aktioner. For at gennemføre disse principper er der udviklet en strategi for inklusion og mangfoldighed for bedre at kunne nå deltagere fra mere forskelligartede baggrunde, navnlig deltagere med færre muligheder, som har vanskeligt ved at deltage i europæiske projekter. Organisationer bør udforme tilgængelige og inkluderende projektaktiviteter under hensyntagen til synspunkter fra deltagere med færre muligheder, som også bør inddrages i beslutningsprocessen gennem hele forløbet.

Den digitale dimension

Virtuelt samarbejde og eksperimenter med virtuelle og blandede læringsmuligheder er afgørende for vellykkede samarbejdspartnerskaber. Navnlig opfordres projekter inden for skoleuddannelse og voksenuddannelse kraftigt til at anvende eTwinning, School Education Gateway og den elektroniske platform for voksenuddannelse i Europa (EPALE) til at samarbejde før, under og efter projektaktiviteterne. Projekter på ungdomsområdet opfordres kraftigt til at anvende Den Europæiske Ungdomsportal og platformen for EU-strategien for unge til at samarbejde før, under og efter projektaktiviteterne.

TILDELINGSKRITERIER

Projektets relevans

(højst 30 point)

I hvor høj grad:

 • forslaget er relevant for aktionens målsætninger og prioriteter. Forslaget anses desuden for meget relevant, hvis:
  • det omhandler prioriteten "inklusion og mangfoldighed"
  • For projekter, der forvaltes af de nationale Erasmus+-agenturer på decentralt niveau: det omhandler en eller flere "Europæiske prioriteter inden for de nationale rammer", som annonceret af det nationale agentur
 • de deltagende organisationers profil, erfaring og aktiviteter har relevans for ansøgningsområdet
 • forslaget er baseret på en reel og hensigtsmæssig behovsanalyse
 • forslaget er egnet til at skabe synergi mellem forskellige områder inden for uddannelse, ungdom og idræt, eller det potentielt kan have stor indvirkning på et eller flere af disse områder
 • forslaget er innovativt
 • forslaget supplerer andre initiativer, der allerede er gennemført af de deltagende organisationer
 • forslaget tilfører EU-merværdi gennem resultater, der ikke ville kunne opnås ved aktiviteter gennemført i de enkelte lande.

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse

(højst 20 point)

I hvor høj grad:

 • projektets målsætninger er klart definerede, realistiske og omhandler spørgsmål, der er relevante for de deltagende organisationer og målgruppernes behov
 • den foreslåede metode er klar, tilstrækkelig og gennemførlig
 • projektarbejdsplanen er klar, fuldstændig og effektiv og indeholder tilstrækkelige forberedelses-, gennemførelses- og formidlingsfaser
 • projektet er omkostningseffektivt og tildeler passende midler til de enkelte aktiviteter
 • projektet foreslår relevante foranstaltninger til kvalitetskontrol, overvågning og evaluering, som kan sikre, at projektet gennemføres med høj kvalitet, rettidigt og inden for budgettet
 • aktiviteterne er udformet på en tilgængelig og inkluderende måde og er åbne for personer med færre muligheder
 • projektet anvender digitale værktøjer og læringsmetoder for at supplere de fysiske aktiviteter og for at forbedre samarbejdet med partnerorganisationer.
  • Hvis online Erasmus+-platforme er tilgængelige inden for de deltagende organisationers områder: det omfang, hvori projektet gør brug af Erasmus+-programmets onlineplatforme (eTwinning, EPALE, School Education Gateway, Den Europæiske Ungdomsportal og platformen for EU-strategien for unge) som værktøjer til forberedelse, gennemførelse og opfølgning af projektaktiviteterne.
 • Projektet er udformet på en miljøvenlig måde og omfatter grøn praksis i alle projektfaser.

Hvis projektet omfatter kursus-, uddannelses- eller læringsaktiviteter:

 • i hvor høj grad de pågældende aktiviteter stemmer overens med projektets målsætninger og omfatter det rette antal deltagere med den rette profil
 • kvaliteten af de praktiske foranstaltninger og forvaltnings- og støttemetoderne i undervisnings-, kursus- og læringsaktiviteter
 • kvaliteten af metoder til anerkendelse og validering af deltageres undervisningsresultater i overensstemmelse med europæiske gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer.

Kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne

(højst 20 point)

 

I hvor høj grad:

 • projektet omfatter en passende sammensætning af deltagende organisationer med den profil, programerfaring og ekspertise, der er nødvendig for at nå alle projektets mål
 • projektet involverer førstegangsdeltagere og mindre erfarne organisationer i aktionen
 • den foreslåede fordeling af opgaver viser alle deltagende organisationers engagement og aktive bidrag
 • forslaget omfatter effektive mekanismer til koordinering og kommunikation mellem de deltagende organisationer og med andre interessenter.
 • Hvis det er relevant, i hvor høj grad inddragelsen af en deltagende organisation fra et partnerland tilfører projektet afgørende merværdi (hvis denne betingelse ikke er opfyldt, udelukkes den deltagende organisation fra et partnerland fra projektforslaget i vurderingsfasen).

Virkning

(højst 30 point)

I hvor høj grad:

 • projektforslaget omfatter konkrete og logiske skridt til at integrere projektresultaterne i de deltagende organisationers almindelige arbejde
 • projektet har potentiale til at påvirke deltagerne og de deltagende organisationer samt samfundet som helhed positivt
 • de forventede projektresultater kan udnyttes uden for de organisationer, der deltager i projektet, under og efter projektets levetid og på lokalt, regionalt, nationalt eller europæisk plan
 • projektforslaget indeholder konkrete og effektive foranstaltninger til at formidle projektresultaterne internt i de deltagende organisationer, dele resultaterne med andre organisationer og offentligheden og anerkende Den Europæiske Unions finansiering offentligt
  • hvis det er relevant, i hvor høj grad forslaget beskriver, hvordan de producerede materialer, dokumenter og medier vil blive stillet frit til rådighed og udbredt via åbne licenser, idet forslaget ikke må indeholde uforholdsmæssigt store begrænsninger
 • projektforslaget indeholder konkrete og effektive foranstaltninger til at sikre projektets bæredygtighed, dets kapacitet til at have en virkning og skabe resultater, når EU-tilskuddet er opbrugt.

For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. De skal desuden opnå mindst halvdelen af det højest mulige antal point i hver af de ovennævnte kategorier af tildelingskriterier (dvs. mindst 15 point for kategorierne "projektets relevans" og "virkning" 10 point for kategorierne "kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse" og "kvaliteten af partnerskabet og samarbejdsaftalerne").

For samarbejdspartnerskaber, der forvaltes af forvaltningsorganet, prioriteres projekter, der opnår den højeste score under kriteriet "projektets relevans" og derefter "virkning", i tilfælde af lighed.

Hvilke finansieringsregler gælder?

Afhængigt af typen af samarbejdspartnerskab og det sted, hvor ansøgningen indgives (nationale Erasmus+-agenturer i programlandene eller Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA) i Bruxelles), vil forslagene følge en anden budgetmodel. Disse modeller forklares nedenfor:

 1. For forslag til samarbejdspartnerskaber på området for uddannelse og ungdom[7], der forvaltes af de nationale Erasmus+-agenturer:

Den foreslåede finansieringsmodel består af en række udgiftsposter, som ansøgerne vælger, afhængigt af hvilken type aktiviteter de ønsker at gennemføre, og de resultater de ønsker at opnå. Den første post "projektstyring og gennemførelse" er en udgiftspost, som alle typer samarbejdspartnerskaber kan ansøge om tilskud til, fordi der er tale om omkostninger, som alle projekter afholder. Samarbejdspartnerskaber kan også ansøge om specifikt tilskud til tilrettelæggelse af "tværnationale projektmøder". De øvrige poster kan kun vælges ved projekter, der har mere væsentlige mål med hensyn til projektresultater, formidling eller indbyggede undervisnings-, kursus- og læringsaktiviteter. Hvis det er berettiget i projektets aktiviteter/resultater, kan ekstraordinære omkostninger og omkostninger til deltagelsen af personer med færre muligheder desuden dækkes.

Det samlede projekttilskud er et variabelt beløb på mindst 100 000 EUR og højst 400 000 EUR for projekter med en minimumsvarighed på 12 måneder og en maksimumsvarighed på 36 måneder.

De detaljerede tabeller over finansieringsregler med de gældende satser og budgetposter, som udgør budgettet for denne type projekter, kan findes nedenfor i afsnittet "Gældende finansieringsregler for forslag til samarbejdspartnerskaber på området for uddannelse og ungdom[8], som forvaltes på decentralt niveau af nationale Erasmus+-agenturer".

 1. For forslag til samarbejdspartnerskaber inden for:
 • idræt eller
 • uddannelse og ungdom indsendt af en europæisk NGO,

der forvaltes af Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA) i Bruxelles:

Den foreslåede finansieringsmodel består af tre faste engangsbeløb, som svarer til det samlede tilskudsbeløb til projektet. 120 000 EUR, 250 000 EUR og 400 000 EUR. Ansøgerne kan vælge mellem de tre på forhånd fastsatte beløb afhængigt af de aktiviteter, de ønsker at gennemføre, og de resultater, de ønsker at opnå.

Når de ansøgende organisationer planlægger deres projekter sammen med deres projektpartnere, skal de vælge det faste engangsbeløb, der bedst dækker omkostningerne ved deres projekter på grundlag af deres behov og mål. Hvis projektet udvælges til finansiering, bliver det faste beløb, der er ansøgt om, det samlede tilskudsbeløb.

Forslagene skal beskrive de aktiviteter, som ansøgerne skal forpligte sig til at gennemføre med det faste beløb, der ansøges om, og skal opfylde principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

Krav afhængigt af det faste beløb

 1. For tilskudsbeløb på 120 000 eller 250 000 EUR:

Forslagene skal indeholde en behovsanalyse og beskrive opgave- og budgetfordelingen blandt projektpartnerne. Tidsplanen for gennemførelsen af projektets enkelte arbejdspakker og -aktiviteter samt fristen for udarbejdelse af projektleverancer angives også.

I projektbeskrivelsen skal der skelnes mellem projektstyring og arbejdspakker, der skal gennemføres. Ansøgerne skal opdele projektaktiviteterne i "arbejdspakker". Hver arbejdspakke skal være knyttet til specifikke mål, milepæle og leverancer. Ansøgerne opfordres til at opdele deres projekter i højst fem arbejdspakker, herunder en om projektstyring.

 1. For tilskudsbeløb på 400 000 EUR:

Projektbeskrivelsen skal omfatte en detaljeret projektmetode med en klar opgavefordeling og de finansielle ordninger mellem partnerne, en detaljeret tidsplan med milepæle og de vigtigste leverancer, overvågnings- og kontrolsystemet samt de værktøjer, der er indført for at sikre, at projektaktiviteterne gennemføres rettidigt.

Ansøgerne skal opdele projektaktiviteterne i "arbejdspakker". Hver arbejdspakke skal være knyttet til specifikke mål, milepæle og leverancer. Ansøgerne opfordres til at opdele deres projekter i højst fem arbejdspakker, herunder en om projektstyring.

Forslagene skal udvikle kvalitetssikrings- og overvågningsmekanismer og en evalueringsstrategi. Som led i evalueringsstrategien skal ansøgerne identificere et sæt kvantitative og kvalitative indikatorer, som gør det muligt at vurdere omfanget af opfyldelsen af disse mål.

Betaling af tilskuddet

Den endelige betaling vil svare til antallet af organiserede aktiviteter og de gennemførte arbejdspakker i overensstemmelse med det loft, der er fastsat i det maksimale tilskudsbeløb ifølge tilskudsaftalen, og uden at dette berører anvendelsen af de bestemmelser, der specifikt vedrører betalingsbetingelser og nedsættelse af tilskud.

GÆLDENDE FINANSIERINGSREGLER FOR FORSLAG TIL SAMARBEJDSPARTNERSKABER PÅ OMRÅDET FOR UDDANNELSE OG UNGDOM[9], SOM FORVALTES PÅ DECENTRALT NIVEAU AF NATIONALE ERASMUS+-AGENTURER:

Projektets budget skal være opstillet i henhold til nedenstående finansieringsregler (i euro):

Maksimalt tilskud:

et variabelt beløb på op til 400 000 EUR

Tilskudsmodtagerne kan bruge det samlede EU-tilskud til projektet på den mest fleksible måde, i hele projektets levetid og i overensstemmelse med den kronologiske rækkefølge af aktiviteterne i arbejdsplanen.

Budgetpost

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Beløb

Projektstyring og gennemførelse

Projektstyring (planlægning, økonomi, koordinering og kommunikation mellem partnere osv.), lærings-/undervisningsmaterialer af begrænset omfang, værktøjer, strategier osv., virtuelt samarbejde og lokale projektaktiviteter (projektarbejde i klasseværelset med studerende, aktiviteter inden for ungdomsarbejde, tilrettelæggelse af og mentorordninger i forbindelse med indbyggede lærings-/undervisningsaktiviteter osv.), information og formidling (brochurer, foldere, information på internettet osv.).

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på samarbejdspartnerskabet varighed og antal deltagende organisationer.

Bidrag til koordinatororganisationens aktiviteter:

500 EUR pr. måned

Højst 2 750 EUR pr. måned

Bidrag til de øvrige deltagende organisationers aktiviteter:

250 EUR pr. organisation pr. måned

Tværnationale projektmøder

Deltagelse i møder mellem projektpartnere med henblik på gennemførelse og koordinering. Bidrag til rejse- og opholdsomkostninger.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på rejseafstand og antallet af personer.

Anmodningen skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur. Ansøgeren skal angive afstanden mellem oprindelseslandet og stedet for aktiviteten[10] ifølge Kommissionens afstandsberegner[11].

Ved rejseafstande på 100-1 999 km:

575 EUR pr. deltager pr. møde

Ved rejseafstande på 2 000 km eller derover:

760 EUR pr. deltager pr. møde

Projektresultater

Resultater/håndgribelige projektleverancer (f.eks. undervisningsplaner, undervisningsmaterialer og materialer om ungdomsarbejde, åbne uddannelsesressourcer, IT-værktøjer, analyser, undersøgelser, peer-læringsmetoder osv.)

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: Personaleomkostninger til ledere og administrativt personale forventes allerede at være omfattet af "projektstyring og gennemførelse". For at forhindre mulige overlapninger med sådanne poster skal ansøgere begrunde type og omfang af personaleomkostninger, der ansøges for, i forhold til de enkelte foreslåede resultater.

Resultaterne skal være af høj kvalitet og betydeligt omfang, hvis projektet skal kunne modtage denne type tilskud. Resultaterne bør dokumentere deres potentiale til bredere anvendelse og udnyttelse og til indvirkning.

Tabel B1.1 pr. leder pr. arbejdsdag på projektet

Tabel B1.2 pr. forsker/underviser/kursusleder pr. arbejdsdag på projektet

Tabel B1.3 pr. tekniker pr. arbejdsdag på projektet

Tabel B1.4 pr. administrativ medarbejder pr. arbejdsdag på projektet

Formidlingsarrangementer

Bidrag til de omkostninger, som er forbundet med nationale og tværnationale konferencer, seminarer og arrangementer (fysiske eller virtuelle) med det formål at udbrede og formidle projektresultaterne (eksklusive rejse- og opholdsomkostninger til repræsentanter for deltagende organisationer, der er involveret i projektet).

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: Der ydes kun tilskud til et formidlingsarrangement, hvis det har direkte forbindelse til projektets resultater. Et projekt uden tilskud til projektresultater kan ikke modtage tilskud til tilrettelæggelse af formidlingsarrangementer.

100 EUR pr. lokal deltager

(dvs. deltagere fra det land, hvor arrangementet finder sted)

Højst 30 000 EUR pr. projekt, heraf højst 5 000 EUR til virtuelle arrangementer pr. projekt

200 EUR pr. international deltager (dvs. deltagere fra andre lande)

15 EUR pr. deltager i virtuelle arrangementer

Støtte til inklusion

Omkostninger vedrørende deltagelsen for deltagere med færre muligheder.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere med færre muligheder.

100 EUR pr. deltager

Yderligere omkostninger, som er direkte forbundet med deltagere med færre muligheder og deres ledsagere (herunder begrundede rejse- og opholdsomkostninger, hvis der ikke er ansøgt om tilskud til disse deltagere under budgetposterne "Rejse" og "Individuel støtte").

Finansieringsordning: faktiske omkostninger.

Tildelingsregler: Anmodningen skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur.

100 % af de tilskudsberettigede omkostninger.

Ekstraordinære omkostninger

Bidrag til faktiske omkostninger i forbindelse med underentrepriser eller køb af varer og tjenesteydelser

Omkostninger til at stille en finansiel garanti, hvis det nationale agentur anmoder herom.

Dyre rejseomkostninger for deltagere, herunder til anvendelse af renere transportmidler med lavere kulstofemissioner.

Finansieringsordning: faktiske omkostninger.

Tildelingsregler: Anmodningen skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur. Underentrepriser skal være forbundet med tjenesteydelser, der ikke kan leveres direkte af de deltagende organisationer af behørigt begrundede årsager. Udstyr må ikke være almindeligt kontorudstyr eller udstyr, der normalt anvendes af de deltagende organisationer.

80 % af de tilskudsberettigede omkostninger.

Højst 50 000 EUR pr. projekt (eksklusive omkostninger til at stille en finansiel garanti)

Yderligere finansiering til lærings-, undervisnings- og uddannelsesaktiviteter

Budgetpost

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Beløb

Rejsestøtte

Bidrag til deltagernes, herunder ledsageres, rejseomkostninger fra oprindelseslandet til stedet for aktiviteten og retur.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på rejseafstand og antallet af personer.

Ansøgeren skal angive afstanden mellem oprindelseslandet og stedet for aktiviteten[12] ifølge Kommissionens afstandsberegner[13].

Rejseafstand

Almindelig rejse

Grøn rejse

0-99 km

23 EUR

 

100-499 km

180 EUR

210 EUR

500-1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000-2 999 km

360 EUR

410 EUR

3 000-3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000-7 999 km

820 EUR

 

8 000 km eller derover

1 500 EUR

 

Individuel støtte

Omkostninger, som ophold under aktiviteten.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på opholdets varighed pr. deltager, herunder evt. ledsagere, inklusive én rejsedag før aktiviteten og én rejsedag efter aktiviteten.

Individuel støtte kan ydes til en projektvarighed på op til 365 dage. Anmodningen om tilskud til disse omkostninger skal være begrundet i ansøgningsskemaet.

Basissats for personale og ungdomsarbejdere: 106 EUR

Basissats for lærende og unge: 58 EUR

Basissatsen betales indtil den 14. aktivitetsdag. Fra den 15. aktivitetsdag betales en sats på 70 % af basissatsen og fra den 60. aktivitetsdag betales en sats på 50 % af basissatsen. Satserne afrundes til nærmeste hele euro.

Sproglig bistand

Omkostninger, som er forbundet med den bistand, deltagerne tilbydes for at øge deres kendskab til undervisnings- eller arbejdssproget.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere og kun for aktiviteter af en varighed på 2-12 måneder.

Anmodningen om tilskud til disse omkostninger skal være begrundet i ansøgningsskemaet.

150 EUR pr. deltager, der har brug for sproglig bistand

Tabel A — Projektresultater (beløb i euro pr. dag)

Denne finansiering kan kun bruges til personaleomkostninger for organisationer, der deltager i projektet, til udarbejdelse af projektresultater[14]. Beløbene afhænger af: a) profilen for det personale, der er involveret i projektet, og b) hjemlandet for den deltagende organisation, hvis personale er involveret i projektet.

 

Leder

Underviser/kursusleder/forsker/

Ungdomsarbejder

Tekniker

Administrativt personale/frivillig

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Danmark, Irland, Luxembourg, Nederlandene, Østrig, Sverige, Liechtenstein og Norge

294

241

190

157

Belgien, Tyskland, Frankrig, Italien, Finland og Island

280

214

162

131

Tjekkiet, Grækenland, Spanien, Cypern, Malta, Portugal og Slovenien

164

137

102

78

Bulgarien, Estland, Kroatien, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Rumænien, Serbien, Slovakiet, Makedonien og Tyrkiet

88

74

55

47

Tabel B — Projektresultater (beløb i euro pr. dag)

Denne finansiering kan kun bruges til personaleomkostninger for organisationer, der deltager i projektet, til udarbejdelse af projektresultater[15]. Beløbene afhænger af: a) profilen for det personale, der er involveret i projektet, og b) hjemlandet for den deltagende organisation, hvis personale er involveret i projektet.

 

Leder

Underviser/kursusleder/

forsker/

Ungdomsarbejder

Tekniker

Administrativt personale

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Australien, Canada, Kuwait, Macao, Monaco, Qatar, San Marino, Schweiz og USA

294

241

190

157

Andorra, Brunei, Japan, New Zealand, Singapore, De Forenede Arabiske Emirater, Vatikanstaten og Det Forenede Kongerige

280

214

162

131

Bahamas, Bahrain, Ækvatorialguinea, Hongkong, Israel, Republikken Korea, Oman, Saudi-Arabien og Taiwan

164

137

102

78

Afghanistan, Albanien, Algeriet, Angola, Antigua og Barbuda, Argentina, Armenien, Aserbajdsjan, Bangladesh, Barbados, Chile, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnien-Herzegovina, Botswana, Brasilien, Burkina Faso, Burundi, Cambodja, Cameroun, Kap Verde, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Kina, Colombia, Comorerne, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Cookøerne, Costa Rica, Cuba, Djibouti, Dominica, Den Dominikanske Republik, Østtimor, Ecuador, Egypten, El Salvador, Ækvatorialguinea, Eritrea, Etiopien, Fiji, Gabon, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Guatemala, Republikken Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Elfenbenskysten, Jamaica, Jordan, Kasakhstan, Kenya, Kiribati, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Kosovo, Kirgisistan, Laos, Libanon, Lesotho, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Maldiverne, Mali, Marshalløerne, Mauretanien, Mauritius, Mexico, Mikronesien, Moldova, Mongoliet, Montenegro, Marokko, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Pakistan, Palau, Palæstina, Panama, Papua Ny Guinea, Paraguay, Peru, Filippinerne, Rwanda, Samoa, São Tomé and Príncipe, Senegal, Serbien, Seychellerne, Sierra Leone, Salomonøerne, Somalia, Sydafrika, Sydsudan, Sri Lanka, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinerne, Saint Kitts og Nevis, Sudan, Surinam, Eswatini, Syrien, Tadsjikistan, Tanzania, Ruslands territorium som anerkendt i henhold til folkeretten, Ukraines territorium som anerkendt i henhold til folkeretten, Thailand, Timor Lest — Demokratiske Republik, Togo, Tonga, Trinidad og Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia og Zimbabwe

88

74

55

39

 

 1. Alle videregående uddannelsesinstitutioner, som er etableret i et programland, og som ønsker at deltage i et samarbejdspartnerskab, skal være i besiddelse af et gyldigt Erasmus-charter for videregående uddannelse (ECHE-charter). Der stilles ikke krav om et ECHE-charter for deltagende videregående uddannelsesinstitutioner i partnerlande, men de skal forpligte sig til at overholde principperne heri. —

  I forbindelse med denne aktion anses uformelle grupper af unge ikke for en organisation, og de kan derfor ikke deltage (hverken som ansøgere eller som partnere).

 2. EU-institutionernes hjemsteder er Bruxelles, Frankfurt, Luxembourg, Strasbourg og Haag.

 3. En definition af, hvad der anses for en europæisk NGO i forbindelse med Erasmus+-programmet, kan findes i denne guides del D — Ordliste.

 4. Dette omfatter både de nationale Erasmus+-agenturer og Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) i Bruxelles.

 5. På området for skoleuddannelse omfatter dette eksperter på uddannelsesområdet, f.eks. undervisningsinspektører, vejledere, pædagogiske vejledere, psykologer osv.

 6. På området for videregående uddannelse skal studerende være registreret på en deltagende videregående uddannelsesinstitution og indskrevet på studier, der fører til en anerkendt uddannelse eller andre anerkendte kvalifikationer på videregående niveau, op til og med ph.d.-niveau.

 7. Bortset fra forslag, hvor ansøgeren er en europæisk NGO på et af disse områder. Disse ansøgere skal ansøge om finansiering på centralt plan hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA) i Bruxelles. En definition af, hvad der anses for en europæisk NGO i forbindelse med Erasmus+-programmet, kan findes i denne guides del D — Ordliste.

 8. Bortset fra forslag, hvor ansøgeren er en europæisk NGO på et af disse områder. Disse ansøgere skal ansøge om finansiering på centralt plan hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA) i Bruxelles. En definition af, hvad der anses for en europæisk NGO i forbindelse med Erasmus+-programmet, kan findes i denne guides del D — Ordliste.

 9. Bortset fra forslag, hvor ansøgeren er en europæisk NGO på et af disse områder. Disse ansøgere skal ansøge om finansiering på centralt plan hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA) i Bruxelles. En definition af, hvad der anses for en europæisk NGO i forbindelse med Erasmus+-programmet, kan findes i denne guides del D — Ordliste.

 10. Hvis en person fra f.eks. Madrid (Spanien) skal deltage i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), skal personen beregne afstanden fra Madrid til Rom (1 365,28 km) og derefter vælge det relevante afstandsinterval (dvs. 500-1 999 km).    

 11. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

 12. Hvis en person fra f.eks. Madrid (Spanien) skal deltage i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), skal personen beregne afstanden fra Madrid til Rom (1 365,28 km) og derefter vælge det relevante afstandsinterval (dvs. 500-1 999 km).    

 13. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

 14. For videregående uddannelser kan der ydes tilskud til omkostninger til personale ansat ved ECHE-akkrediterede tilskudsmodtagende videregående uddannelsesinstitutioner under omkostningskategorien "projektresultater"

 15. For videregående uddannelser kan der ydes tilskud til omkostninger til personale ansat ved ECHE-akkrediterede tilskudsmodtagende videregående uddannelsesinstitutioner under budgetposten "projektresultater"