Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Denne webside afspejler endnu ikke indholdet af Programguiden for Erasmus+ 2022. Men du kan downloade hele guiden som PDF på dit foretrukne sprog ved at klikke på ”Download” til højre på denne side.

Mobilitetsprojekter for ungdomsarbejdere

Under denne aktion[1] kan organisationer modtage støtte til at gennemføre projekter, der består af en eller flere læringsaktiviteter, der er relevante for ungdomsarbejdernes og deres organisations faglige udvikling.

AKTIONENS MÅL

Denne aktion støtter ungdomsarbejderes faglige udvikling og dermed udviklingen af ungdomsarbejde af høj kvalitet på lokalt, regionalt, nationalt, europæisk og internationalt plan gennem ikkeformelle og uformelle læringserfaringer i forbindelse med mobilitetsaktiviteter. Aktionen bidrager til målene i EU-strategien for unge 2019-2027, navnlig den europæiske dagsorden for ungdomsarbejde[2], som omhandler kvalitet, innovation og anerkendelse af ungdomsarbejde.

Mobilitet for ungdomsarbejdere har mere specifikt til formål at:

 • tilbyde ungdomsarbejdere ikkeformelle og uformelle læringsmuligheder med henblik på deres uddannelsesmæssige og faglige udvikling, som styrker kvaliteten af den enkeltes praksis og ungdomsorganisationernes og -systemernes udvikling
 • skabe et fællesskab af ungdomsarbejdere, der kan støtte kvaliteten af projekter og aktiviteter for unge i og uden for EU's programmer
 • udvikle lokale arbejdsmetoder for ungdomsarbejde og bidrage til kapacitetsopbygningen med henblik på at forbedre kvaliteten af deltagernes og deres organisationers arbejde med klart fokus på de deltagende ungdomsarbejderes daglige arbejde med unge.

Politisk baggrund

I EU-strategien for unge 2019-2027 fastsættes der en ramme for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet baseret på Kommissionens meddelelse af 22. maj 2018 "Engagement. Netværk. Mobilisering: En ny EU-strategi for unge". Strategien fremmer unges deltagelse i det demokratiske liv, støtter et socialt engagement og et aktivt medborgerskab og sigter mod at sikre, at alle unge har de nødvendige ressourcer til at deltage i samfundet. EU-strategien for unge omfatter en proces for ungdomsdialog, og i den sammenhæng blev der i 2018 opstillet 11 europæiske ungdomsmål. Disse mål identificerer tværsektorielle områder, som påvirker unges liv, og påpeger de aktuelle udfordringer. EU-strategien for unge bør bidrage til virkeliggørelsen af denne vision for unge. Under kerneområdet "Mobilisering" støtter EU-strategien for unge mobiliseringen af unge gennem kvalitet, innovation og anerkendelse af ungdomsarbejde.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en.

Tematiske strategier på ungdomsområdet

Erasmus+-programmet har til formål at fremme ungdomsdeltagelse, højne kvaliteten af uformelle og ikkeformelle læringsprocesser og udvikle godt ungdomsarbejde. Yderligere støtte på disse områder er tilgængelig gennem specifikke tematiske strategier som f.eks. strategien for unges deltagelse, Youthpass og den europæiske uddannelsesstrategi (ETS)[3].

Beskrivelse af aktiviteterne

Faglige udviklingsaktiviteter

Faglige udviklingsaktiviteter er tværnationale læringsmobilitetsaktiviteter, der støtter ungdomsarbejdernes faglige udvikling. De kan have form af:

 • studiebesøg og forskellige typer opgaver, f.eks. job shadowing, udveksling af ungdomsarbejdere og peerlæring, inden for ungdomsorganisationer og organisationer på ungdomsområdet i udlandet
 • opbygning af netværk og fællesskaber blandt ungdomsarbejdere, som deltager i aktionen og støtter dens mål
 • kurser, der støtter udviklingen af kompetencer (f.eks. baseret på relevante eksisterende kompetencemodeller), med henblik på at implementere praksis af høj kvalitet inden for ungdomsarbejde eller undersøge og teste innovative metoder (f.eks. vedrørende digital og intelligent ungdomsarbejde[4])
 • seminarer og workshops, der navnlig støtter videnopbygning og deling af bedste praksis i forbindelse med målene, værdierne og prioriteterne i EU-strategien for unge og de EU-programmer, der bidrager til dens gennemførelse.

Nedenstående aktiviteter er ikke tilskudsberettigede under mobilitetsprojekter for ungdomsarbejdere: akademiske studierejser, aktiviteter med økonomisk fortjeneste for øje, aktiviteter, der kan betragtes som turisme, festivaler, ferierejser, turnéer og vedtægtsbestemte møder.

Projekter kan desuden omfatte følgende aktiviteter:

Systemudviklingsaktiviteter og opsøgende aktiviteter

Mobilitetsprojekter for ungdomsarbejdere kan omfatte systemudviklingsaktiviteter og opsøgende aktiviteter, som er supplerende aktiviteter, der har til formål at forbedre mobilitetsprojektets virkning på området. De omfatter alle aktiviteter, der har til formål at bidrage til den europæiske dagsorden for ungdomsarbejde[5], som omhandler kvalitet, innovation og anerkendelse af ungdomsarbejde, og at tage de høstede erfaringer og værktøjer med hjem til de organisationer, der er involveret i projekterne, og andre organisationer. Disse supplerende aktiviteter kan bl.a. give mere erfarne og ressourcestærke tilskudsmodtagere mulighed for at afprøve innovative metoder og løsninger på fælles udfordringer, en form for "laboratorium for europæisk ungdomsarbejde", der udspringer af de faglige udviklingsaktiviteter, der gennemføres inden for projekterne, og som har bredere gennemslagskraft.

Produktion af værktøjer og deling af praksis, som bidrager til udvikling af organisationer og systemer for ungdomsarbejdere, opsøgende og fællesskabsopbyggende aktiviteter og indførelse af innovative metoder, herunder brugen af digitale teknologier i ungdomsarbejde, er eksempler på dette. Disse aktiviteter rækker ud over de opfølgende formidlingsaktiviteter, som er en del af den almindelige livscyklus, men mere målrettede og strategiske formidlingsaktiviteter kan også indgå i disse supplerende aktiviteter.

Systemudviklingsaktiviteter og opsøgende aktiviteter kan gennemføres på tværnationalt eller nationalt plan.

Forberedende besøg

Formålet med forberedende besøg er at sikre aktiviteternes kvalitet og forberede administrative ordninger, opbygge tillid og forståelse samt at etablere et velfunderet partnerskab mellem de organisationer og personer, der er involveret. Forberedende besøg gennemføres i det land, hvor en af modtageorganisationerne er etableret, inden selve den faglige udviklingsaktivitet påbegyndes.

Igangsætning af et projekt

Et projekt, der støttes af denne aktion, skal omfatte en eller flere faglige udviklingsaktiviteter. Aktiviteterne kan kombineres på en fleksibel måde, afhængigt af projektets mål og de deltagende organisationers og ungdomsarbejderes behov.

Et projekt gennemføres af mindst to organisationer. Alle de involverede organisationer skal identificeres i ansøgningsfasen, da et solidt partnerskab er en grundlæggende forudsætning for at opnå et projekt af høj kvalitet. De involverede organisationer "udsender" deltagere og/eller "modtager" deltagere, dvs. de er vært for aktiviteten. En af organisationerne påtager sig også rollen som koordinator og ansøger om hele projektet på vegne af partnerskabet.

Et projekt består af fire faser: planlægning, forberedelse, gennemførelse og opfølgning.

 • Planlægning (fastlæg behov, mål, læringsresultater, aktivitetsformater, arbejdsprogramudvikling, aktivitetsplan osv.)
 • Forberedelse (praktiske foranstaltninger, udvælgelse af deltagere, indgåelse af aftaler med partnere og sproglig/interkulturel/opgaverelateret forberedelse af deltagerne inden afrejse osv.)
 • Gennemførelse af aktiviteter
 • Opfølgning (evaluering af aktiviteterne, kortlægning og dokumentation af deltagernes læringsresultater samt formidling og udnyttelse af projektresultaterne).

Et godt mobilitetsprojekt for ungdomsarbejdere:

 • har en klar indvirkning på de deltagende ungdomsarbejderes daglige arbejde med unge og deres organisation
 • kræver aktiv inddragelse af ungdomsarbejdere og deltagende organisationer, som bør spille en aktiv rolle i alle faser af projektet, så de forstærker deres lærings- og udviklingserfaring
 • er baseret på ungdomsarbejdernes klart identificerede uddannelsesmæssige og faglig udviklingsbehov[6], navnlig med hensyn til kvalitet, innovation og anerkendelse, og som ledsages af hensigtsmæssige udvælgelses-, forberedelses- og opfølgningsforanstaltninger
 • sikrer, at deltagernes ikkeformelle og uformelle læringsresultater anerkendes behørigt, og at projektresultaterne, herunder metoder, materialer og værktøjer, kan overføres til og anvendes i de deltagende organisationer, hvor de kan bidrage til ungdomsorganisationernes udvikling og udbredes yderligere på ungdomsområdet
 • tilskynder deltagerne til at reflektere over europæiske emner og værdier og giver ungdomsarbejdere de værktøjer og metoder, de skal bruge for at fremme respekt for og håndtere mangfoldighed i deres daglige arbejde
 • fremmer brugen af innovative praksisser og metoder såsom, f.eks. inklusion af digitale aktiviteter i ungdomsarbejde for at forebygge misinformation på nettet og fake news.

Læringsproces

Et mobilitetsprojekt for ungdomsarbejdere skal støtte refleksionsprocessen, kortlægningen og dokumentationen af læringsresultater, navnlig via Youthpass, med det formål at støtte anerkendelsen og virkningen af projektresultaterne, de udviklede praksisser, metoder og materialer på ungdomsområdet.

Inklusion og mangfoldighed

Erasmus+-programmet har til formål at fremme lige muligheder og adgang, inklusion, mangfoldighed og retfærdighed i alle dets aktioner. Organisationer bør udforme tilgængelige og inkluderende projektaktiviteter under hensyntagen til synspunkter fra deltagere med færre muligheder, som også bør inddrages i beslutningsprocessen. 

 • Mobilitetsprojekter for ungdomsarbejdere er særligt velegnede til læring af de færdigheder og kompetencer, der kræves for at inkludere deltagere med færre muligheder i praksis for ungdomsarbejde. Inddragelsen af de deltagende ungdomsarbejdere i alle faser af projektet sikrer omhyggelig vejledning gennem lærings- og udviklingsprocessen og muliggør en tættere opfølgning.
 • Tilstedeværelsen af undervisere og formidlere i de fleste aktiviteter sikrer tæt og målrettet tilgang, der er skræddersyet til deltagernes behov.
 • I hele projektet arbejdes der målrettet hen imod inklusion og mangfoldighed. Disse aspekter tages i betragtning ved planlægning, forberedelse, gennemførelse og opfølgning af projektet. Den måde, hvorpå projektet styrker de deltagende organisationers kapacitet til at inddrage inklusion og mangfoldighed i deres almindelige aktiviteter, er særligt vigtig.
 • Aktionens fleksibilitet med hensyn til aktiviteterne format (f.eks. varighed, type osv.) gør det muligt at tilpasse projektet til deltagernes behov og tilbyde aktivitetsformater, som også gør det muligt at inddrage deltagere med færre muligheder.

Mobilitetsprojekter for ungdomsarbejdere er også egnede til projekter, hvor inklusion og mangfoldighed er emnet, f.eks. udveksling af inkluderende praksisser og metoder. 

Deltagernes sikkerhed og beskyttelse

Under planlægningen og forberedelsen af et projekt bør deltagernes beskyttelse og sikkerhed vurderes, og alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge/mindske risiciene, bør træffes.

Miljømæssig bæredygtighed

Et projekt bør fremme en miljømæssigt bæredygtig og ansvarlig adfærd blandt deltagerne med henblik på at øge bevidstheden om vigtigheden af at reducere eller kompensere for mobilitetsaktiviteternes miljøaftryk. Projekterne bør udformes og gennemføres på en miljøbevidst måde, f.eks. ved at integrere bæredygtig praksis, hvor man vælger genanvendelige eller miljøvenlige materialer, reducerer og genanvender affald og benytter bæredygtige transportmidler.

Digital omstilling

Erasmus+-programmet støtter alle deltagende organisationer i deres indsats for at indarbejde brugen af digitale værktøjer og læringsmetoder som supplement til deres fysiske aktiviteter, for at forbedre samarbejdet mellem partnerorganisationer og for at forbedre aktiviteternes kvalitet.

Erasmus-kvalitetsstandarder på ungdomsområdet

Alle de projekter, der støttes under denne aktion, skal gennemføres i overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne på ungdomsområdet med henblik på at tilrettelægge mobilitetsaktiviteter af høj kvalitet. Erasmus-kvalitetsstandarderne på ungdomsområdet omfatter aktionens grundprincipper samt konkret gennemførelsespraksis for projektopgaver som f.eks. udvælgelse og forberedelse af deltagere, definition, evaluering og anerkendelse af læringsresultater, deling af projektresultater osv. Erasmus-kvalitetsstandarderne på ungdomsområdet kan findes på: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en.

Hvilke kriterier anvendes der for at vurdere projektet?

Kriterier for tilskudsberettigelse

Overordnede kriterier for tilskudsberettigelse

Nedenstående generelle kriterier gælder for almindelige mobilitetsprojekter for ungdomsarbejdere. Oplysninger om akkrediteringer kan findes i det relevante afsnit i denne guide.

Tilskudsberettigede deltagende organisationer

En deltagende organisation kan være:

 • en almennyttig organisation, forening eller NGO en europæisk ungdoms-NGO en offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau en socialøkonomisk virksomhed et organ, der arbejder med fortjeneste for øje, og som er aktivt inden for CSR (virksomhedernes sociale ansvar)
 • en gruppe unge, der er aktive inden for ungdomsarbejde, men ikke nødvendigvis inden for rammerne af en ungdomsorganisation (dvs. en uformel gruppe af unge) [7]

der er etableret i et programland eller i et partnerland, som grænser op til EU (region 1-4, se afsnittet "Tilskudsberettigede lande" i denne guides i del A).

Hvem kan ansøge?

Enhver berettiget deltagende organisation, der er etableret i et programland, kan være ansøger. Den pågældende organisation ansøger på vegne af samtlige deltagende organisationer, der er involveret i projektet[8].

Antal deltagende organisationer

Mindst to deltagende organisationer (mindst én sendeorganisation og mindst én modtageorganisation) fra forskellige lande skal deltage.

Projektets varighed

Mellem 3 og 24 måneder

Hvor ansøger man?

Hos det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

Hvornår ansøger man?

Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning inden følgende datoer:

11. maj kl. 12 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. august og den 31. december samme år

5. oktober kl. 12 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. januar og den 31. maj det efterfølgende år

Hvordan ansøger man?

Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i denne guides del C.

Andre kriterier

En tro og love-erklæring fra den juridiske repræsentant skal vedlægges ansøgningsskemaet.

Hvert projekt skal omfatte mindst én faglig udviklingsaktivitet.

Ansøgningsskemaet skal vedhæftes en tidsplan for alle de planlagte faglige udviklingsaktiviteter, forberedende besøg, systemudviklingsaktiviteter og opsøgende aktiviteter.

Yderligere kriterier for tilskudsberettigelse for faglige udviklingsaktiviteter

Aktiviteternes varighed

2-60 dage, eksklusive rejsetid.

Minimumsgrænsen på 2 dage skal være hinanden følgende dage.

Sted(er) for aktiviteterne

Aktiviteterne skal finde sted i en (eller flere, hvis aktiviteterne ikke foregår et fast sted) af de deltagende organisationers land.

Antal deltagende organisationer

Mindst to deltagende organisationer (mindst én sendeorganisation og mindst én modtageorganisation) fra forskellige lande skal deltage.

Aktiviteter i programlande: Alle deltagende organisationer skal være fra et programland.

Aktiviteter med partnerlande, som grænser op til EU: Aktiviteten skal omfatte mindst én deltagende organisation fra et programland og én deltagende organisation fra et partnerland, som grænser op til EU.

Tilskudsberettigede deltagere

Ingen aldersgrænser.

Deltagerne, bortset fra undervisere og formidlere, skal bo i samme land som deres sende- eller modtageorganisation.

Antal deltagere

Antal deltagere: Op til 50 deltagere (herunder, hvor det er relevant, undervisere og formidlere) i hver aktivitet, der er planlagt under projektet.

Deltagere fra modtageorganisationens land skal være involveret i hver aktivitet.

Andre kriterier

Mindst én af sendeorganisationerne eller modtageorganisationerne i aktiviteten skal være fra det land, hvor det nationale agentur, som ansøgningen er indgivet til, er hjemmehørende.

Yderligere kriterier for tilskudsberettigelse i forbindelse med forberedende besøg

Sted(er) for aktiviteten

Aktiviteten skal finde sted i en af modtageorganisationernes land.

Tilskudsberettigede deltagere

Repræsentanter for de deltagende organisationer, undervisere og formidlere, der deltager i hovedaktiviteten.

Tildelingskriterier

Projekterne vurderes ud fra følgende kriterier: For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. Desuden skal de opnå mindst halvdelen af det højeste antal point i hver af kategori af tildelingskriterier, der er nævnt nedenfor.

Relevans, begrundelse og virkning

(højst 30 point)

 • Projektets relevans for:
  • aktionens mål
  • de deltagende organisationers behov for udvikling
  • de deltagende ungdomsarbejderes behov og mål.
 • I hvor høj grad projektet er egnet til at:
  • skabe læringsresultater af høj kvalitet for de deltagende ungdomsarbejdere
  • styrke eller transformere de deltagende organisationers ungdomsarbejde med hensyn til kvalitet, innovation og anerkendelse samt deres kapacitet og omfang fra lokalt til globalt plan, for så vidt det er relevant
  • inddrage deltagere, som er aktive inden for ungdomsarbejde i de deltagende organisationer
  • inddrage organisationer, der udfører konkret ungdomsarbejde og almindeligt arbejde med unge på lokalt plan.
 • Projektets potentielle virkning:
  • på de deltagende ungdomsarbejdere og deltagende organisationer i og efter projektets levetid
  • på konkrete arbejdsmetoder og kvaliteten af ungdomsarbejdet
  • på andre end de organisationer og enkeltpersoner, der deltager direkte i projektet, på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk eller globalt plan.
 • Den udstrækning, hvori projektet omfatter foranstaltninger, der sigter mod at gøre dets resultater bæredygtige ud over projektets levetid.
 • Det omfang, hvori projektet er egnet til at bidrage til programmets inklusions- og mangfoldighedsdimensioner samt dets grønne, digitale og deltagerorienterede dimensioner
 • I hvor høj grad projektet involverer førstegangsdeltagere og mindre erfarne organisationer i aktionen.
 • Hvorvidt de foreslåede systemudviklingsaktiviteter og opsøgende aktiviteter bidrager til udviklingen af ungdomsarbejdernes miljø (hvis relevant).

Kvaliteten af projektets udformning og gennemførelse

(højst 40 point)

 • Sammenhæng mellem de identificerede behov, projektmålsætningerne og de foreslåede aktiviteter
 • Den udstrækning, hvori projektet bidrager til at forbedre kvaliteten af ungdomsarbejdet i deltagende organisationer
 • Klarhed, fuldstændighed og kvalitet i alle projektets faser: forberedelse (herunder af deltagerne), gennemførelse og opfølgning af aktiviteterne
 • Hensigtsmæssigheden af foranstaltninger til udvælgelse af ungdomsarbejdere (i overensstemmelse med definitionen af ungdomsarbejder i retsgrundlaget) i aktiviteterne og det omfang, hvori ungdomsarbejderne aktivt involveres i alle faser af projektet
 • I hvor høj grad aktiviteterne er udformet på en tilgængelig og inkluderende måde og er åbne for deltagere med færre muligheder. 
 • Hensigtsmæssigheden af de foreslåede deltagelsesbaserede læringsmetoder, herunder af eventuelle virtuelle komponenter
 • Kvaliteten af arrangementer og støtte til refleksionsprocessen, kortlægningen og dokumentationen af deltagernes læringsresultater og konsekvent brug af europæiske gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer, især Youthpass
 • Deltagernes afbalancerede sammensætning med hensyn til lande og køn
 • I hvilket omfang aktiviteterne omfatter bæredygtig og miljøvenlig praksis
 • Kvaliteten af de værktøjer og praksisser, der foreslås under "systemudviklingsaktiviteter og opsøgende aktiviteter", og det omfang, hvori deres udformning kan kopieres og inspirere andre organisationer (hvis relevant)

Kvaliteten af projektstyring

(højst 30 point)

 • Kvaliteten af de praktiske foranstaltninger samt forvaltnings- og støttemetoderne
 • Kvaliteten af samarbejdet og kommunikationen mellem de deltagende organisationer og med andre interessenter
 • Kvaliteten af foranstaltningerne til evaluering af de forskellige faser og resultater af projektet
 • Hensigtsmæssigheden og kvaliteten af foranstaltninger til formidling af projektresultaterne i og uden for de deltagende organisationer.

 

Finansieringsregler

Budgetpost

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Beløb

Organisatorisk tilskud

Omkostninger, som er direkte forbundet med gennemførelsen af mobilitetsaktiviteter.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere, ekskl. ledsagere, undervisere og formidlere.

100 EUR pr. deltager i en faglig udviklingsaktivitet.

Rejse

Bidrag til deltagernes, herunder ledsageres og formidleres, rejseomkostninger fra oprindelseslandet til stedet for aktiviteten og retur.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på rejseafstand og antallet af personer.

Ansøgeren skal angive afstanden mellem oprindelseslandet og stedet for aktiviteten[9] ifølge Kommissionens afstandsberegner[10].

For aktiviteter, der ikke foregår et fast sted, skal ansøgeren lægge afstandene mellem de enkelte steder sammen, og vælge det afstandsinterval, der svarer til totalen[11].

Rejseafstand

Almindelig rejse

Grøn rejse

0-99 km

23 EUR

 

100-499 km

180 EUR

210 EUR

500-1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000-2 999 km

360 EUR

410 EUR

3 000-3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000-7 999 km

820 EUR

 

8 000 km og derover

1 500 EUR

 

 

 

Individuel støtte

Omkostninger til ophold.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på opholdets varighed pr. deltager, herunder evt. ledsagere, undervisere og formidlere), inklusive én rejsedag før aktiviteten og én rejsedag efter aktiviteten, og op til fire yderligere dage for deltagere, der modtager et grønt rejsetilskud.

Tabel A2.2 pr. deltager pr. dag

Højst 1 100 EUR pr. deltager (inkl. ledsagere, undervisere og formidlere)

Støtte til inklusion

Omkostninger vedrørende tilrettelæggelse af mobilitetsaktiviteter for deltagere med færre muligheder.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere med færre muligheder, ekskl. ledsagere, undervisere og formidlere.

100 EUR pr. deltager

Yderligere omkostninger, som er direkte forbundet med deltagere med færre muligheder og deres ledsagere, undervisere og formidlere (herunder begrundede rejse- og opholdsomkostninger, hvis der ikke er ansøgt om tilskud til disse deltagere under budgetposterne "Rejse" og "Individuel støtte").

Finansieringsordning: faktiske omkostninger.

Tildelingsregler: Anmodningen skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur.

100 % af de tilskudsberettigede omkostninger.

Støtte til forberedende besøg

Omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af det forberedende besøg, herunder rejse- og opholdsomkostninger.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: eksklusive deltagere fra modtageorganisationen. Der kan højst ydes tilskud til én deltager pr. deltagende organisation pr. aktivitet. Der er ingen begrænsninger for formidlere, der deltager i hovedaktiviteten. Betingelse: Behovet for et forberedende besøg, mål og deltagere skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur.

575 EUR pr. deltager pr. forberedende besøg.

Systemudviklingsaktiviteter og opsøgende aktiviteter

Omkostninger, som er forbundet med gennemførelsen af de supplerende aktiviteter.

Indirekte omkostninger: Et beløb efter fast sats, der ikke overstiger 7 % af de supplerende aktiviteters tilskudsberettigede direkte omkostninger, er tilskudsberettiget under indirekte omkostninger og repræsenterer tilskudsmodtagerens generelle administrationsomkostninger, som kan betragtes som hidrørende fra de supplerende aktiviteter (el- eller internetregninger, omkostninger til lokaler, omkostninger til fast personale osv.).

Finansieringsordning: faktiske omkostninger.

Tildelingsregler: Behovet og målene skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur. Højst 10 % af de samlede projektomkostninger kan tildeles disse aktiviteter.

Op til 80 % af tilskudsberettigede omkostninger.

Ekstraordinære omkostninger

Omkostninger til at stille en finansiel garanti, hvis det nationale agentur anmoder herom.

Visum og visumrelaterede omkostninger, opholdstilladelser, vaccinationer og lægeattester. Dyre rejseomkostninger for deltagere, herunder gruppeledere, ledsagere og formidlere, inkl. udgifter til anvendelse af renere transportmidler med lavere kulstofemissioner.

Finansieringsordning: faktiske omkostninger.

Tildelingsregler: Anmodningen skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur.

Finansiel garanti: 80 % af de tilskudsberettigede omkostninger.

Dyre rejseomkostninger: 80 % af de tilskudsberettigede omkostninger.

Visum og visumrelaterede omkostninger, opholdstilladelser, vaccinationer og lægeattester: 100 % af de tilskudsberettigede omkostninger.

Tabel A2.2 Individuel støtte til faglige udviklingsaktiviteter

 

Individuel støtte (beløb i euro pr. dag)

 

Østrig

61 EUR

Belgien

65 EUR

Bulgarien

53 EUR

Kroatien

62 EUR

Cypern

58 EUR

Tjekkiet

54 EUR

Danmark

72 EUR

Estland

56 EUR

Finland

71 EUR

Republikken Nordmakedonien

45 EUR

Frankrig

66 EUR

Tyskland

58 EUR

Grækenland

71 EUR

Ungarn

55 EUR

Island

71 EUR

Irland

74 EUR

Italien

66 EUR

Letland

59 EUR

Liechtenstein

74 EUR

Litauen

58 EUR

Luxembourg

66 EUR

Malta

65 EUR

Nederlandene

69 EUR

Norge

74 EUR

Polen

59 EUR

Portugal

65 EUR

Rumænien

54 EUR

Serbien

45 EUR

Slovakiet

60 EUR

Slovenien

60 EUR

Spanien

61 EUR

Sverige

70 EUR

Tyrkiet

54 EUR

Nabopartnerlande

48 EUR

 

 1. Det meste af budgettet for denne aktion tildeles til støtte for tværnationale aktiviteter, der involverer organisationer og deltagere fra programlande. Ca. 25 % af det tilgængelige budget kan imidlertid anvendes til at finansiere internationale mobilitetsaktiviteter, der omfatter organisationer og deltagere fra program- og partnerlande, der grænser op til EU (region 1-4; se afsnittet "Tilskudsberettigede lande" i denne guides i del A).

 2. Resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om rammerne for fastlæggelse af en europæisk dagsorden for ungdomsarbejde

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.DAN

 3. Disse strategier kan findes her: https://www.salto-youth.net/.

 4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1207(01).

 5. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.DAN.

 6. Se "European Training Strategy Competence model for Youth Workers to work internationally", https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/.

 7. Gruppe på mindst fire unge i alderen 13-30 år. Et medlem af gruppen, som er mindst 18 år, skal påtage sig rollen som repræsentant og ansvarlig på gruppens vegne. Se ordlisten for definitionen af en uformel gruppe.

 8. Deltagende organisationer skal give fuldmagt til den ansøgende organisation. Fuldmagten skal gives i ansøgningsfasen og senest på tidspunktet for undertegnelsen af tilskudsaftalen. For yderligere oplysninger, se denne guides del C.

 9. Hvis en person fra f.eks. Madrid (Spanien) skal deltage i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), skal personen beregne afstanden fra Madrid til Rom (1 365,28 km) og derefter vælge det relevante afstandsinterval (dvs. 500-1 999 km).    

 10. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

 11. Hvis en deltager fra f.eks. Madrid (Spanien) skal deltage i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien) og derefter i Ljubljana (Slovenien), skal vedkommende a) først beregne afstanden fra Madrid til Rom (1 365,28 km) og derefter afstanden mellem Rom og Ljubljana (489,75 km) og lægge de to afstande sammen (1 855,03 km), b) vælge det relevante afstandsinterval (dvs. 500-1 999 km) og c) beregne det EU-tilskud, der vil blive ydet til deltagerens rejseomkostninger fra Madrid til Ljubljana (via Rom) og retur (275 EUR).

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";}
Tagged in: