Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Denne webside afspejler endnu ikke indholdet af Programguiden for Erasmus+ 2022. Men du kan downloade hele guiden som PDF på dit foretrukne sprog ved at klikke på ”Download” til højre på denne side.

Mobilitetsprojekter for unge - "ungdomsudvekslinger"

Under denne aktion[1] kan organisationer og uformelle grupper af unge modtage støtte til at gennemføre projekter, der samler unge fra forskellige lande for at udveksle og lære uden for deres formelle uddannelsessystem.

AKTIONENS MÅL

Erasmus+ støtter uformel læringsmobilitet for unge gennem ungdomsudvekslinger, som har til formål at engagere og styrke unge, så de kan blive aktive borgere, engagere dem i det europæiske projekt og hjælpe dem med at erhverve og udvikle livskompetencer og faglige kompetencer til fremtiden.

Ungdomsudvekslinger har mere specifikt til formål at:

 • fremme interkulturel dialog og læring og følelsen af at være europæer
 • udvikle unges færdigheder og holdninger
 • styrke europæiske værdier og nedbryde fordomme
 • øget bevidstheden om socialt relevante emner og derved stimulere de unges samfundsengagement og aktive deltagelse.

Aktionen er åben for alle unge, navnlig unge med færre muligheder.

POLITISK BAGGRUND

I EU-strategien for unge 2019-2027 fastsættes der en ramme for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet baseret på Kommissionens meddelelse af 22. maj 2018 "Engagement. Netværk. Mobilisering: En ny EU-strategi for unge". Strategien fremmer unges deltagelse i det demokratiske liv, støtter et socialt engagement og et aktivt medborgerskab og sigter mod at sikre, at alle unge har de nødvendige ressourcer til at deltage i samfundet. EU-strategien for unge omfatter en proces for ungdomsdialog, og i den sammenhæng blev der i 2018 opstillet 11 europæiske ungdomsmål. Disse mål identificerer tværsektorielle områder, som påvirker unges liv, og påpeger de aktuelle udfordringer. EU-strategien for unge bør bidrage til virkeliggørelsen af denne vision for unge. Under kerneområdet "Netværk" fremmer og letter EU-strategien for unge netværk, forbindelser og udveksling af erfaringer mellem unge som et afgørende aktiv for EU's fremtidige udvikling. Disse forbindelser fremmes bedst gennem forskellige former for mobilitet, hvoraf den ene er ungdomsudvekslinger.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en.

Tematiske strategier på ungdomsområdet

Erasmus+-programmet har til formål at fremme ungdomsdeltagelse, højne kvaliteten af uformelle og ikkeformelle læringsprocesser og udvikle godt ungdomsarbejde. Yderligere støtte på disse områder er tilgængelig gennem specifikke tematiske strategier som f.eks. strategien for unges deltagelse, Youthpass og den europæiske uddannelsesstrategi (ETS)[2].

BESKRIVELSE AF AKTIVITETERNE

Ungdomsudvekslinger

Ungdomsudvekslinger er møder mellem grupper af unge fra mindst to forskellige lande, som samles i en kort periode for at gennemføre et fælles ikkeformelt læringsprogram (en blanding af workshops, øvelser, debatter, rollespil, simulationer, udendørsaktiviteter osv.) om et emne, som er af interesse for dem, med inspiration fra de europæiske ungdomsmål[3]. Læringsperioden omfatter en forberedelsesfase samt evaluering og opfølgning efter udvekslingen.

Nedenstående aktiviteter er ikke tilskudsberettigede under ungdomsudvekslinger: akademiske studierejser, udvekslingsaktiviteter med økonomisk fortjeneste for øje, udvekslingsaktiviteter, der kan betragtes som turisme, festivaler, ferierejser, turnéer, vedtægtsbestemte møder og kurser, der afholdes af voksne for unge.

Ud over ungdomsudvekslinger kan projekterne også omfatte forberedende besøg.

Forberedende besøg

Formålet med forberedende besøg er at sikre aktiviteternes kvalitet og forberede administrative ordninger, opbygge tillid og forståelse samt at etablere et velfunderet partnerskab mellem de organisationer og personer, der er involveret. I forbindelse med ungdomsudvekslinger, der involverer unge med færre muligheder, bør det under det forberedende besøg sikres, at der kan tages hensyn til deltagernes specifikke behov. Forberedende besøg gennemføres i det land, hvor en af modtageorganisationerne er etableret, inden selve udvekslingen af unge påbegyndes.

IGANGSÆTNING AF ET PROJEKT

Et projekt gennemføres af mindst to organisationer. De organisationer, der er involveret i et projekt, skal have gavn af deres deltagelse. Projektet skal derfor være i overensstemmelse med deres mål og passe til deres behov. De involverede organisationer "udsender" deltagere og/eller "modtager" deltagere, dvs. de er vært for aktiviteten. En af organisationerne påtager sig også rollen som koordinator og ansøger om hele projektet på vegne af partnerskabet.

Et projekt består af fire faser: planlægning, forberedelse, gennemførelse og opfølgning. De deltagende organisationer og unge, der er involveret i aktiviteterne, bør deltage aktivt i alle disse faser, så de forstærker deres læringserfaring.

 • Planlægning (fastlæg behov, mål, læringsresultater, aktivitetsformater, arbejdsprogramudvikling, aktivitetsplan osv.)
 • Forberedelse (praktiske foranstaltninger, indgåelse af aftaler med partnere, sproglig/interkulturel/opgaverelateret forberedelse af deltagerne inden afrejse osv.)
 • Gennemførelse af aktiviteter
 • Opfølgning (evaluering af aktiviteterne, kortlægning og dokumentation af deltagernes læringsresultater samt formidling og udnyttelse af projektresultaterne).

Ungdomsudveksling af høj kvalitet:

 • kræver aktiv inddragelse af unge og deltagende organisationer, som bør spille en aktiv rolle i alle faser af projektet, så de forstærker deres lærings- og udviklingserfaring
 • involverer forskelligartede grupper af deltagere og bygger på denne mangfoldighed
 • er baseret på de unge deltageres klart identificerede behov
 • sikrer, at deltagernes ikkeformelle og uformelle læringsresultater identificeres og dokumenteres behørigt
 • tilskynder deltagerne til at reflektere over europæiske emner og værdier.

Læringsproces

Igangsætning af en ungdomsudveksling inden for rammerne af uformel læring kræver, at i det mindste en del af de ønskede læringsresultater planlægges på forhånd for at sikre hensigtsmæssige muligheder. Unge, der deltager i aktiviteten, bør bidrage til at identificere deres behov og den læring, de ønsker at tilegne sig eller udvikle sig gennem ungdomsudvekslingen.

Deltagerne bør også så vidt muligt inddrages i udformningen og udviklingen af aktiviteten (fastlæggelse af programmet, arbejdsmetoderne og opgavefordelingen) og overveje, hvordan de kan forberede sig, så de får optimalt udbytte af udvekslingen med hensyn til læring og personlig udvikling.

Når kerneaktiviteten er afsluttet, bør deltagerne opfordres til at give feedback om aktiviteten og overveje, hvad de har lært, og hvordan de kan udnytte disse læringsresultater. Deltagerne bør desuden overveje en eventuel opfølgning af aktiviteten. Dette kan gøres individuelt og som gruppe, hvis det er muligt.

Organisationer bør støtte læringsprocessen samt kortlægningen og dokumentationen af læringsresultater, f.eks. gennem Youthpass.

Inklusion og mangfoldighed

Erasmus+-programmet har til formål at fremme lige muligheder og adgang, inklusion, mangfoldighed og retfærdighed i alle dets aktioner. Organisationer bør udforme tilgængelige og inkluderende projektaktiviteter under hensyntagen til synspunkter fra deltagere med færre muligheder, som også bør inddrages i beslutningsprocessen. 

Ungdomsudvekslinger er særligt egnede til at inkludere unge med færre muligheder:

 • Gruppemobilitet tilbyder en international mobilitetsoplevelse i sikre omgivelser som del af en gruppe.
 • Den korte varighed af ungdomsudvekslinger gør det oplagt at inddrage unge med færre muligheder.
 • Inddragelsen af lokale deltagere letter førstegangsdeltagelsen i europæiske projekter.

Under ungdomsudvekslinger kan projektemnet også være inklusion og mangfoldighed, f.eks. for at støtte bekæmpelsen af stereotyper og fremme forståelse, tolerance og ikkediskrimination. 

Deltagernes sikkerhed og beskyttelse

En ungdomsudveksling omfatter gruppeledere. Gruppeledere overvåger og yder støtte til deltagerne for at sikre den kvalitative læringsproces under kerneaktiviteten. Samtidig sørger de for, at der er et sikkert, respektfuldt og ikkediskriminerende miljø, som er trygt for deltagerne. Under planlægningen og forberedelsen af en ungdomsudveksling bør deltagernes beskyttelse og sikkerhed vurderes, og alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge/mindske risiciene, bør træffes.

Miljømæssig bæredygtighed

En ungdomsudveksling bør fremme en miljømæssigt bæredygtig og ansvarlig adfærd blandt deltagerne med henblik på at øge bevidstheden om vigtigheden af at reducere eller kompensere for mobilitetsaktiviteternes miljøaftryk. En ungdomsudveksling bør udformes og gennemføres på en miljøbevidst måde, f.eks. ved at integrere bæredygtig praksis, hvor man vælger genanvendelige eller miljøvenlige materialer, reducerer og genanvender affald og benytter bæredygtige transportmidler.

Digital omstilling

Erasmus+-programmet støtter alle deltagende organisationer i deres indsats for at indarbejde brugen af digitale værktøjer og læringsmetoder som supplement til deres fysiske aktiviteter, for at forbedre samarbejdet mellem partnerorganisationer og for at forbedre aktiviteternes kvalitet.

Erasmus-kvalitetsstandarder på ungdomsområdet

Alle de projekter, der støttes under denne aktion, skal gennemføres i overensstemmelse med Erasmus-kvalitetsstandarderne på ungdomsområdet med henblik på at tilrettelægge mobilitetsaktiviteter af høj kvalitet. Erasmus-kvalitetsstandarderne på ungdomsområdet omfatter aktionens grundprincipper samt konkret gennemførelsespraksis for projektopgaver som f.eks. udvælgelse og forberedelse af deltagere, definition, evaluering og anerkendelse af læringsresultater, deling af projektresultater osv. Erasmus-kvalitetsstandarderne på ungdomsområdet kan findes på: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en.

 

HVILKE KRITERIER ANVENDES DER FOR AT VURDERE PROJEKTET?

KRITERIER FOR TILSKUDSBERETTIGELSE

Overordnede kriterier for tilskudsberettigelse

Nedenstående generelle kriterier gælder for almindelige ungdomsudvekslingsprojekter. Oplysninger om akkrediteringer kan findes i det relevante afsnit i denne guide.

Tilskudsberettigede deltagende organisationer

En deltagende organisation kan være:

 • en almennyttig organisation, forening eller NGO en europæisk ungdoms-NGO en offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau en socialøkonomisk virksomhed et organ, der arbejder med fortjeneste for øje, og som er aktivt inden for CSR (virksomhedernes sociale ansvar)
 • en uformel gruppe af unge[4].

der er etableret i et programland eller i et partnerland, som grænser op til EU (region 1-4, se afsnittet "Tilskudsberettigede lande" i denne guides i del A).

Hvem kan ansøge?

En hvilken som helst berettiget deltagende organisation eller gruppe, der er etableret i et programland, kan være ansøger. Den pågældende organisation ansøger på vegne af samtlige deltagende organisationer, der er involveret i projektet[5].

Antal deltagende organisationer

Mindst to deltagende organisationer (mindst én sendeorganisation og mindst én modtageorganisation) fra forskellige lande skal deltage.

Projektets varighed

3-24 måneder.

Hvor ansøger man?

Hos det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

Hvornår ansøger man?

Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning inden følgende datoer:

11. maj kl. 12 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. august og den 31. december samme år

5. oktober kl. 12 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes mellem den 1. januar og den 31. maj det efterfølgende år

Hvordan ansøger man?

Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i denne guides del C.

Bilag

En tro og love-erklæring fra den juridiske repræsentant skal vedlægges ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskemaet skal vedhæftes en tidsplan for hver af de planlagte ungdomsudvekslinger og forberedende besøg.

Yderligere kriterier for tilskudsberettigelse i forbindelse med ungdomsudvekslinger

Aktivitetens varighed

5-21 dage, eksklusive rejsetid.

Sted(er) for aktiviteten

Aktiviteten skal finde sted i en (eller flere, hvis aktiviteterne ikke foregår et fast sted) af de deltagende organisationers land.

Antal deltagende organisationer

Mindst to deltagende organisationer (mindst én sendeorganisation og mindst én modtageorganisation) fra forskellige lande skal deltage.

Aktiviteter i programlande: Alle deltagende organisationer skal være fra et programland.

Aktiviteter med partnerlande, som grænser op til EU: Aktiviteten skal omfatte mindst én deltagende organisation fra et programland og én deltagende organisation fra et partnerland, som grænser op til EU.

Tilskudsberettigede deltagere

Unge i alderen 13-30 år[6], som har bopæl i sende- og modtageorganisationernes lande.

De involverede gruppeledere[7] og formidlere skal være mindst 18 år.

Antal deltagere og sammensætning af de nationale grupper

Mindst 16 og højst 60 deltagere pr. aktivitet (eksklusive gruppeledere, formidlere og ledsagere). I forbindelse med ungdomsudvekslinger, der kun involverer unge med færre muligheder, er minimumsantallet af deltagere ti.

Mindst to grupper af unge fra to forskellige lande.

Hver gruppe skal have mindst én gruppeleder.

Højst én formidler pr. aktivitet.

Andre kriterier

 • Mindst én af sendeorganisationerne eller modtageorganisationerne i aktiviteten skal være fra det land, hvor det nationale agentur, som ansøgningen er indgivet til, er hjemmehørende.

Yderligere kriterier for tilskudsberettigelse i forbindelse med forberedende besøg

Sted(er) for aktiviteten

Aktiviteten skal finde sted i en af modtageorganisationernes land.

Tilskudsberettigede deltagere

Repræsentanter for de deltagende organisationer, formidlere, gruppeledere og unge, der deltager i hovedaktiviteten.

TILDELINGSKRITERIER

Projekterne vurderes ud fra følgende kriterier: For at komme i betragtning til finansiering skal forslag opnå mindst 60 point. Desuden skal de opnå mindst halvdelen af det højeste antal point i hver af kategori af tildelingskriterier, der er nævnt nedenfor.

Relevans, begrundelse og virkning

(højst 30 point)

 • Projektets relevans for:
 • aktionens mål
 • de deltagende organisationers og deltagernes behov
 • det omfang, hvori projektet er egnet til at frembringe læringsresultater af høj kvalitet for deltagerne.
 • Projektets potentielle virkning:
 • på deltagere og deltagende organisationer i og efter projektets levetid
 • på andre end de organisationer og enkeltpersoner, der deltager direkte i projektet, på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk eller globalt plan.
 • Det omfang, hvori projektet er egnet til at bidrage til programmets inklusions- og mangfoldighedsdimensioner samt dets grønne, digitale og deltagerorienterede dimensioner
 • I hvor høj grad projektet involverer førstegangsdeltagere og mindre erfarne organisationer i aktionen.

Kvaliteten af projekts udformning

(højst 40 point)

 • Sammenhæng mellem de identificerede behov, projektmålsætningerne og de foreslåede aktiviteter
 • Klarhed, fuldstændighed og kvalitet i alle projektets faser: forberedelse (herunder af deltagerne), gennemførelse og opfølgning af aktiviteterne
 • I hvor høj grad de unge involveres i alle faser af aktiviteterne
 • I hvor høj grad aktiviteterne er udformet på en tilgængelig og inkluderende måde og er åbne for deltagere med forskellig baggrund og forskellige evner 
 • Hensigtsmæssigheden af de foreslåede deltagelsesbaserede læringsmetoder, herunder af eventuelle virtuelle komponenter
 • Kvaliteten af arrangementer og støtte til refleksionsprocessen, kortlægningen og dokumentationen af deltagernes læringsresultater og konsekvent brug af europæiske gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer, især Youthpass
 • Deltagernes afbalancerede sammensætning med hensyn til lande og køn
 • Tilstrækkeligheden og effektiviteten af de foranstaltninger, der er planlagt for at sikre deltagernes sikkerhed og beskyttelse
 • I hvilket omfang aktiviteterne omfatter bæredygtig og miljøvenlig praksis.

Kvaliteten af projektstyring

(højst 30 point)

 • Kvaliteten af de praktiske foranstaltninger samt forvaltnings- og støttemetoderne
 • Kvaliteten af samarbejdet og kommunikationen mellem de deltagende organisationer og med andre interessenter
 • Kvaliteten af foranstaltningerne til evaluering af de forskellige faser og resultater af projektet
 • Hensigtsmæssigheden og kvaliteten af foranstaltninger til formidling af projektresultaterne i og uden for de deltagende organisationer.

FINANSIERINGSREGLER

Budgetpost

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Beløb

Organisatorisk tilskud

Omkostninger, som er direkte forbundet med gennemførelsen af mobilitetsaktiviteter.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere, ekskl. gruppeledere, ledsagere og formidlere.

100 EUR pr. deltager i en ungdomsudveksling

Rejse

Bidrag til deltagernes, herunder ledsageres og formidleres, rejseomkostninger fra oprindelseslandet til stedet for aktiviteten og retur.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på rejseafstand og antallet af personer.

Ansøgeren skal angive afstanden mellem oprindelseslandet og stedet for aktiviteten[8] ifølge Kommissionens afstandsberegner[9].

For aktiviteter, der ikke foregår et fast sted, skal ansøgeren lægge afstandene mellem de enkelte steder sammen, og vælge det afstandsinterval, der svarer til totalen[10].

Rejseafstand

Almindelig rejse

Grøn rejse

0-99 km

23 EUR

 

100-499 km

180 EUR

210 EUR

500-1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000-2 999 km

360 EUR

410 EUR

3 000-3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000-7 999 km

820 EUR

 

8 000 km og derover

1 500 EUR

 

Individuel støtte

Omkostninger til ophold.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på opholdets varighed pr. deltager, herunder evt. gruppeledere, ledsagere og formidlere), inklusive én rejsedag før aktiviteten og én rejsedag efter aktiviteten, og op til fire yderligere dage for deltagere, der modtager et grønt rejsetilskud.

Tabel A2.1 pr. deltager pr. dag

Støtte til inklusion

Omkostninger vedrørende tilrettelæggelse af mobilitetsaktiviteter for deltagere med færre muligheder.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere med færre muligheder, ekskl. gruppeledere, ledsagere og formidlere.

100 EUR pr. deltager i en ungdomsudveksling

Yderligere omkostninger, som er direkte forbundet med deltagere med færre muligheder og deres ledsagere, herunder gruppeledere og formidlere) (inkl. begrundede rejse- og opholdsomkostninger, hvis der ikke er ansøgt om tilskud til disse deltagere under budgetposterne "Rejse" og "Individuel støtte").

Finansieringsordning: faktiske omkostninger.

Tildelingsregler: Anmodningen skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur.

100 % af de tilskudsberettigede omkostninger.

Støtte til forberedende besøg

Omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af det forberedende besøg, herunder rejse- og opholdsomkostninger.

Finansieringsordning: enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: eksklusive deltagere fra modtageorganisationen. Der kan højst ydes tilskud til én deltager pr. deltagende organisation pr. aktivitet. Der er ingen begrænsninger for formidlere, der deltager i hovedaktiviteten. Betingelse: Behovet for et forberedende besøg, mål og deltagere skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur.

575 EUR pr. deltager pr. forberedende besøg.

Ekstraordinære omkostninger

Omkostninger til at stille en finansiel garanti, hvis det nationale agentur anmoder herom.

Visum og visumrelaterede omkostninger, opholdstilladelser, vaccinationer og lægeattester. Dyre rejseomkostninger for deltagere, herunder gruppeledere, ledsagere og formidlere, inkl. udgifter til anvendelse af renere transportmidler med lavere kulstofemissioner.

Finansieringsordning: faktiske omkostninger.

Tildelingsregler: Anmodningen skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur.

Finansiel garanti: 80 % af de tilskudsberettigede omkostninger.

Dyre rejseomkostninger: 80 % af de tilskudsberettigede omkostninger.

Visum og visumrelaterede omkostninger, opholdstilladelser, vaccinationer og lægeattester: 100 % af de tilskudsberettigede omkostninger.

Tabel A2.1 Individuel støtte til ungdomsudvekslinger

 

 

Individuel støtte (beløb i euro pr. dag)

 

Østrig

45 EUR

Belgien

42 EUR

Bulgarien

32 EUR

Kroatien

35 EUR

Cypern

32 EUR

Tjekkiet

32 EUR

Danmark

45 EUR

Estland

33 EUR

Finland

45 EUR

Republikken Nordmakedonien

28 EUR

Frankrig

38 EUR

Tyskland

41 EUR

Grækenland

38 EUR

Ungarn

33 EUR

Island

45 EUR

Irland

49 EUR

Italien

39 EUR

Letland

34 EUR

Liechtenstein

45 EUR

Litauen

34 EUR

Luxembourg

45 EUR

Malta

39 EUR

Nederlandene

45 EUR

Norge

50 EUR

Polen

34 EUR

Portugal

37 EUR

Rumænien

32 EUR

Serbien

29 EUR

Slovakiet

35 EUR

Slovenien

34 EUR

Spanien

34 EUR

Sverige

45 EUR

Tyrkiet

32 EUR

Nabopartnerlande

29 EUR

 

 1. Det meste af budgettet for denne aktion tildeles til støtte for tværnationale aktiviteter, der involverer organisationer og deltagere fra programlande. Ca. 25 % af det tilgængelige budget kan imidlertid anvendes til at finansiere internationale mobilitetsaktiviteter, der omfatter organisationer og deltagere fra program- og partnerlande, der grænser op til EU (region 1-4; se afsnittet "Tilskudsberettigede lande" i denne guides i del A).

 2. Disse strategier kan findes her: https://www.salto-youth.net/.

 3. De europæiske ungdomsmål blev udviklet inden for rammerne af EU-strategien for unge. Disse mål identificerer tværsektorielle områder, som påvirker unges liv, og påpeger de aktuelle udfordringer. Https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

 4. Gruppe på mindst fire unge i alderen 13-30 år. Et medlem af gruppen, som er mindst 18 år, skal påtage sig rollen som repræsentant og ansvarlig på gruppens vegne. Se ordlisten for definitionen af en uformel gruppe. I forbindelse med denne aktion og alle bestemmelser herom er "en uformel gruppe af unge" omfattet af begrebet "deltagende organisation". Henvisninger til "deltagende organisation" omfatter også "en uformel gruppe af unge".

 5. Deltagende organisationer skal give fuldmagt til den ansøgende organisation. Fuldmagten skal gives i ansøgningsfasen og senest på tidspunktet for undertegnelsen af tilskudsaftalen. For yderligere oplysninger, se denne guides del C.

 6. Bemærk: 

  nedre aldersgrænser — deltagerne skal have nået minimumsalderen senest på aktivitetens startdato

  øvre aldersgrænser — deltagerne må ikke være ældre end den angivne maksimumsalder på aktivitetens startdato.

 7. En gruppeleder er en voksen, der ledsager de unge, som deltager i en ungdomsudveksling, med henblik på at sikre de unges effektive læring, beskyttelse og sikkerhed.

 8. Hvis en person fra f.eks. Madrid (Spanien) skal deltage i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), skal personen beregne afstanden fra Madrid til Rom (1 365,28 km) og derefter vælge det relevante afstandsinterval (dvs. 500-1 999 km).    

 9. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

 10. Hvis en deltager fra f.eks. Madrid (Spanien) skal deltage i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien) og derefter i Ljubljana (Slovenien), skal vedkommende a) først beregne afstanden fra Madrid til Rom (1 365,28 km) og derefter afstanden mellem Rom og Ljubljana (489,75 km) og lægge de to afstande sammen (1 855,03 km), b) vælge det relevante afstandsinterval (dvs. 500-1 999 km) og c) beregne det EU-tilskud, der vil blive ydet til deltagerens rejseomkostninger fra Madrid til Ljubljana (via Rom) og retur (275 EUR).

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";}
Tagged in: