Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Denne webside afspejler endnu ikke indholdet af Programguiden for Erasmus+ 2022. Men du kan downloade hele guiden som PDF på dit foretrukne sprog ved at klikke på ”Download” til højre på denne side.

Erasmus-akkreditering på ungdomsområdet

Hvad er erasmus-akkrediteringen på ungdomsområdet[1]?

Erasmus-akkrediteringer er et redskab for organisationer, der ønsker at åbne op for udveksling og samarbejde på tværs af grænserne, fremme unges deltagelse og støtte kapacitetsopbygning blandt ungdomsarbejdere og ungdomsorganisationer gennem læringsmobilitet. Erasmus-akkreditering på ungdomsområdet fremmer læringsmobilitet for unge ved at give akkrediterede organisationer et forenklet og fleksibelt alternativt format til gennemførelse af aktiviteter.

På ungdomsområdet har Erasmus-akkreditering til formål at:

 • styrke unges personlige og faglige udvikling gennem ikkeformelle og uformelle læringsmobilitetsaktiviteter
 • fremme unges indflydelse, deres aktive medborgerskab og deltagelse i det demokratiske liv
 • fremme kvalitetsudviklingen af ungdomsarbejde på lokalt, regionalt, nationalt, europæisk og internationalt plan ved at opbygge kapacitet hos organisationer, der er aktive på ungdomsområdet, og støtte ungdomsarbejderes faglige udvikling
 • fremme inklusion og mangfoldighed, interkulturel dialog og værdierne solidaritet, lige muligheder og menneskerettigheder blandt unge i Europa.

De ansøgende organisationer vil blive bedt om at fastsætte deres mere langsigtede mål og plan med hensyn til de aktiviteter, der skal støttes med Erasmus+-midler, de forventede fordele samt deres tilgang til projektstyring. Tildelingen af Erasmus-akkrediteringen på ungdomsområdet bekræfter, at ansøgeren har indført egnede og effektive procedurer og foranstaltninger med henblik på at gennemføre læringsmobilitetsaktiviteter af høj kvalitet som planlagt og anvende dem på ungdomsområdet.

Hvordan fungerer den?

Organisationer, der ønsker at blive akkrediterede, skal fastsætte deres mere langsigtede mål og plan med hensyn til de aktiviteter, der skal støttes med Erasmus+-midler, de forventede fordele samt deres tilgang til projektstyring.

Organisationer kan løbende ansøge om akkreditering på ungdomsområdet. Udvalgte ansøgere til Erasmus-akkreditering på ungdomsområdet vil få forenklet adgang til finansieringsmulighederne under nøgleaktion 1 inden for ungdomsområdet som beskrevet i de relevante afsnit i denne guide. Detaljerede oplysninger om kriterierne for tilskudsberettigelse, udvælgelse og tildeling kan findes i den specifikke indkaldelse af forslag, som offentliggøres på: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth_da.

Erasmus-akkrediteringen tildeles for perioden 2021-2027 med forbehold af regelmæssig overvågning og fortsat overholdelse af akkrediteringskravene og instrukserne fra det tilsynsførende nationale agentur.

Hvordan får man adgang til mobilitetsmuligheder med en erasmus-akkreditering?

Akkrediterede organisationer kan ansøge om finansiering (tilskudsansøgning) til mobilitetsaktiviteter for unge på en forenklet måde. Ansøgningerne baseres på den tidligere godkendte akkrediteringsplan, så der kræves ikke en detaljeret liste over og beskrivelse af de planlagte aktiviteter. I stedet fokuserer ansøgningerne på at anslå det antal aktiviteter, der skal gennemføres, og antallet af involverede deltagere.

De mobilitetsaktiviteter, der gennemføres under denne aktion, skal følge de regler og principper, der er fastlagt for hver enkelt aktivitetstype i de respektive afsnit i denne guide.

Akkrediterede organisationer forpligter sig til at overholde Erasmus-kvalitetsstandarderne på ungdomsområdet og levere mobilitetsaktiviteter af høj kvalitet på ungdomsområdet.

Akkrediterede ungdomsorganisationer kan ikke modtage støtte under de almindelige ungdomsudvekslinger og mobilitetsprojekter for ungdomsarbejdere. De kan dog påtage sig rollen som partner i disse projekter. I 2021 er organisationer, som er blevet akkrediteret efter ansøgningsfristen, undtagelsesvis berettiget til støtte under den anden frist for almindelige ungdomsudvekslinger og mobilitetsprojekter for ungdomsarbejdere.

Kriterier for tilskudsberettigelse

Nedenstående generelle kriterier gælder for tilskudsansøgninger.

Tilskudsberettigede ansøgere

Organisationer med en gyldig Erasmus-akkreditering på ungdomsområdet ved ansøgningsfristens udløb.

Tilskudsberettigede aktiviteter

 • Ungdomsudvekslinger
 • Faglige udviklingsaktiviteter for ungdomsarbejdere

Desuden kan følgende aktiviteter gennemføres:

 • Forberedende besøg

En beskrivelse af og udvælgelseskriterierne for hver af disse aktiviteter kan findes i de relevante afsnit i denne guide.

Projektets varighed

Alle akkrediterede projekter vil i første omgang have en varighed på 15 måneder. Efter 12 måneder vil alle tilskudsmodtagere få mulighed for at forlænge deres projekt til en samlet varighed på 24 måneder.

Hvor ansøger man?

Hos det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

Hvornår ansøger man?

Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning inden følgende datoer:

 • 11. maj kl. 12 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes den 1. august samme år.

Hvordan ansøger man?

Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i denne guides del C.

Andre kriterier

En akkrediteret organisation kan kun indgive én ansøgning for hver indkaldelse.

En tro og love-erklæring fra den juridiske repræsentant skal vedlægges ansøgningsskemaet.

Budgettildeling

Det tildelte tilskudsbeløb afhænger af en række faktorer:

 • det samlede budget, der er tilgængeligt for akkrediterede ansøgere
 • de ønskede aktiviteter
 • minimums- og maksimumstilskuddet
 • følgende tildelingskriterier: finansielle resultater, kvalitative resultater, politiske prioriteter og tematiske områder for de aktiviteter, der ansøges om tilskud til, og geografisk balance (hvis anvendt af det nationale agentur).

Detaljerede regler om basis- og maksimumstilskud, point for tildelingskriterier, vægtning af hvert kriterium, tildelingsmetoden og det budget, der er til rådighed for akkrediterede projekter, offentliggøres af det nationale agentur inden ansøgningsfristen.

 

 1. Det meste af budgettet for denne aktion er afsat til støtte for tværnationale aktiviteter, der involverer organisationer og deltagere fra programlande. Ca. 25 % af det tilgængelige budget kan imidlertid anvendes til at finansiere internationale mobilitetsaktiviteter, der omfatter organisationer og deltagere fra program- og partnerlande, der grænser op til EU (region 1-4; se afsnittet "Tilskudsberettigede lande" i denne guides i del A).

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";}
Tagged in: