Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Denne webside afspejler endnu ikke indholdet af Programguiden for Erasmus+ 2022. Men du kan downloade hele guiden som PDF på dit foretrukne sprog ved at klikke på ”Download” til højre på denne side.

Hvad er et mobilitetsprojekt?

Organisationer, der er aktive på uddannelses- og ungdomsområdet, kan få tilskud fra Erasmus+ til gennemførelse af projekter, der fremmer forskellige former for mobilitet. Et mobilitetsprojekt består af følgende faser:

 • Planlægning (herunder fastlæggelse af læringsresultater, aktivitetsformater, arbejdsprogramudvikling og aktivitetsplan)
 • Forberedelse (herunder praktiske foranstaltninger, udvælgelse af deltagere, indgåelse af aftaler med partnere og deltagere og sproglig/interkulturel/opgaverelateret forberedelse af deltagerne inden afrejse)
 • Gennemførelse af mobilitetsaktiviteterne
 • Opfølgning (herunder evaluering af aktiviteterne, validering og eventuel formel anerkendelse af deltagernes læringsresultater i løbet af aktiviteten samt formidling og anvendelse af projektresultaterne).

Erasmus+-programmet øger støtten til deltagere i mobilitetsaktiviteter, som har brug for at forbedre deres fremmedsproglige kompetencer før og under deres ophold i udlandet, herunder yderligere tilskud til sproglig bistand til deltagere, der deltager i langvarig mobilitet i forbindelse med erhvervsuddannelse og skoleuddannelse. En Erasmus+ Online Language Support (OLS)-tjeneste giver deltagere i langsigtede mobilitetsaktiviteter mulighed for at vurdere deres kendskab til to sprog og for at følge et onlinesprogkursus med henblik på at forbedre deres kompetencer. Ud over onlinesprogkurser indeholder OLS en række andre funktioner som f.eks. assisterede og blandede læringsredskaber, der giver undervisere og ungdomsarbejdere mulighed for at yde ekstra støtte til deres lærende og etablere sociale netværk for at muliggøre samarbejdsbaseret læring.

Erasmus+ giver desuden mulighed for udvikling af mobilitetsaktiviteter, der involverer partnerorganisationer med forskellig baggrund og med aktiviteter inden for forskellige områder eller samfundsøkonomiske sektorer (f.eks. praktikophold til universitetsstuderende eller lærende på erhvervsuddannelser i virksomheder, NGO'er eller offentlige organer, faglige kurser for skolelærere i virksomheder eller på uddannelsescentre, forelæsninger eller undervisningsforløb på videregående uddannelsesinstitutioner, der forestås af eksperter fra erhvervslivet, osv.).

Et tredje vigtigt nyskabende og forbedret element i mobilitetsaktiviteterne er, at de deltagende organisationer under Erasmus+ har mulighed for at tilrettelægge aktiviteterne inden for bredere strategiske rammer og på mellemlang sigt. En mobilitetsprojektkoordinator kan med én enkelt tilskudsansøgning nu tilrettelægge flere mobilitetsaktiviteter, så mange deltagere får mulighed for at rejse til forskellige lande. Under Erasmus+ vil ansøgerorganisationerne således kunne udvikle deres projekt ud fra deltagernes behov, men også i overensstemmelse med deres interne planer for internationalisering, kapacitetsopbygning og modernisering.

Akkrediteringsordninger er vigtige for at sikre, at nøgleaktion 1 får stor indvirkning. Erasmus-chartret for videregående uddannelse, Erasmus-akkrediteringer til konsortier inden for videregående uddannelse og Erasmus-akkrediteringer inden for erhvervsuddannelse, skoleuddannelse, voksenuddannelse og unge giver organisationer mulighed for løbende at drage nytte af nøgleaktion 1, idet de dermed kan fokusere på mere langsigtede mål og resultater for deres institution.

Afhængigt af de involverede deltageres profil modtager følgende typer mobilitetsprojekter tilskud under Erasmus+-programmets nøgleaktion 1:

På uddannelsesområdet:

 • mobilitetsprojekter for studerende og personale på videregående uddannelser
 • mobilitetsprojekter for lærende og personale på erhvervsuddannelser
 • mobilitetsprojekter for elever og personale på skoler
 • mobilitetsprojekter for lærende og personale på voksenuddannelser.

På ungdomsområdet:

 • mobilitetsprojekter for unge — ungdomsudveksling
 • mobilitetsprojekter for ungdomsarbejdere
 • aktiviteter med henblik på unges samfundsdeltagelse.

Afsnittene nedenfor indeholder detaljerede oplysninger om de kriterier og betingelser, der gælder for de enkelte typer mobilitetsprojekter.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";}