Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Denne webside afspejler endnu ikke indholdet af Programguiden for Erasmus+ 2022. Men du kan downloade hele guiden som PDF på dit foretrukne sprog ved at klikke på ”Download” til højre på denne side.

Trin 2: Tjek at Programmets kriterier er opfyldt

Deltagerne skal under udviklingen af deres projekt, og før de ansøger om EU-støtte, tjekke, at de og deres projekt opfylder følgende kriterier: kriterierne for antagelighed samt tilskudsberettigelses-, udelukkelses-, udvælgelses- og tildelingskriterierne.

Kriterier for antagelighed

Ansøgningerne skal indsendes inden udløbet af den ansøgningsfrist, der er nævnt i indkaldelsen.

 • For aktioner, der forvaltes af forvaltningsorganet, skal ansøgningerne indsendes elektronisk via indsendelsessystemet på Funding & Tender Opportunities-portalen: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home. Ansøgninger (inkl. bilag og dokumentation) skal indsendes ved brug af de formularer, der findes i indsendelsessystemet. Ansøgninger må højst fylde 40 sider for indkaldelser vedrørende tilskud af lav værdi (60 000 EUR eller mindre). For alle andre indkaldelser er grænsen 70 sider. Evaluatorerne vil ikke tage yderligere sider i betragtning.
 • For aktioner, der forvaltes af de nationale Erasmus+-agenturer, skal ansøgningerne indsendes elektronisk via de formularer, der findes på Erasmus+-webstedet og på de nationale Erasmus+-agenturers websteder.

Ansøgningerne skal være læsbare og tilgængelige.

Ansøgningerne skal være udførlige og indeholde alle dele og obligatoriske bilag. Kun skrivefejl må korrigeres efter indsendelse efter anmodning fra forvaltningsagenturet.  

Kriterier for tilskudsberettigelse

Kriterierne for tilskudsberettigelse anvendes til at afgøre, om ansøgeren kan deltage i en indkaldelse af forslag og indsende et forslag til en aktion. De finder anvendelse på ansøgerne og de aktiviteter, der anmodes om tilskud til: (f.eks. typen af projekt og/eller aktiviteter, gennemførelsesperiode, deltagernes profil og/eller antallet af involverede deltagere).

For at være tilskudsberettiget skal ansøgeren opfylde alle de kriterier for tilskudsberettigelse, der gælder for den aktion, som projektforslaget hører under. Hvis projektet ikke opfylder disse kriterier for tilskudsberettigelse på ansøgningstidspunktet, vil det blive afvist uden at blive vurderet yderligere. Hvis det på tidspunktet for gennemførelsen eller den endelige rapport viser sig disse kriterier ikke er blevet opfyldt, kan aktiviteterne anses for ikke at være tilskudsberettigede med deraf følgende tilbagebetaling af projektets oprindeligt tildelte EU-tilskud.

De særlige tilskudsberettigelseskriterier, der gælder for hver af aktionerne under Erasmus+, er beskrevet i guidens del B.

Udelukkelseskriterier

En ansøger vil blive udelukket fra at deltage i indkaldelser af forslag under Erasmus+-programmet, hvis det konstateres, at ansøgeren er i en af de situationer, der er beskrevet nedenfor i overensstemmelse med finansforordningens artikel 136-141:

a) Ansøgeren er gået konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, dennes aktiver administreres af en kurator eller en ret, denne er under tvangsakkord uden for konkurs, dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet, eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende behandling i henhold til EU-retten eller national ret.

b) Det er ved en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse blevet fastslået, at ansøgeren har undladt at opfylde sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til den relevante lovgivning.

c) Det er ved en endelig dom eller endelig administrativ afgørelse blevet fastslået, at ansøgeren har begået alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet ved at have overtrådt relevante love eller bestemmelser eller etiske standarder for det erhverv, inden for hvilket ansøgeren er virksom, eller har begået fejl, der har en indvirkning på dennes faglige troværdighed, hvis fejlene afspejler forsætlighed eller grov uagtsomhed, herunder navnlig et eller flere af følgende forhold:

i) forsætlig eller uagtsom afgivelse af urigtige oplysninger, der er påkrævet til verificering af, at der ikke er udelukkelsesgrunde, eller af, at kriterierne for tilskudsberettigelse eller udvælgelse er opfyldt, eller i forbindelse med opfyldelsen af den retlige forpligtelse

ii) indgåelse af aftaler med andre personer eller enheder med det formål at forvride konkurrencen

iii) krænkelse af intellektuel ejendomsret

iv) forsøg på at påvirke beslutningsprocessen hos den ansvarlige anvisningsberettigede i løbet af tildelingsproceduren

v) forsøg på at indhente fortrolige oplysninger, der kan give vedkommende uretmæssige fordele i forbindelse med tildelingsproceduren

d) Det er ved endelig dom blevet fastslået, at ansøgeren er skyldig i et eller flere af følgende forhold:

i) svig som omhandlet i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371[1] og artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, som udarbejdet ved Rådets retsakt af 26. juli 1995[2]

ii) korruption som defineret i artikel 4, stk. 2, i direktiv (EU) 2017/1371 eller aktiv bestikkelse, jf. artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, som udarbejdet ved Rådets retsakt af 26. maj 1997[3], eller adfærd som omhandlet i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA[4], eller bestikkelse som defineret i anden relevant lovgivning

iii) handlinger i forbindelse med en kriminel organisation som omhandlet i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA[5]

iv) hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, jf. artikel 1, stk. 3, 4 og 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849[6]

v) terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som omhandlet i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA[7] eller anstiftelse, medvirken eller forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte afgørelses artikel 4

vi) børnearbejde eller andre lovovertrædelser i forbindelse med menneskehandel som omhandlet i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU[8]

e) Ansøgeren har udvist betydelig misligholdelse ved opfyldelsen af væsentlige forpligtelser i forbindelse med opfyldelsen af en retlig forpligtelse, der finansieres over budgettet, hvilket

i) har ført til tidligt ophør af en retlig forpligtelse

ii) har ført til anvendelse af konventionalbod eller andre kontraktmæssige sanktioner eller

iii) er blevet opdaget af en anvisningsberettiget, OLAF eller Revisionsretten efter tjek, revisioner eller undersøgelser.

f) Det er ved en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse blevet fastslået, at ansøgeren har begået en uregelmæssighed som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95[9].

g) Det er ved en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse blevet fastslået, at ansøgeren har oprettet en enhed i en anden jurisdiktion med den hensigt at omgå skattemæssige, sociale eller andre retlige forpligtelser i jurisdiktionen for sit vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedforretningssted.

h) Det er ved en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse blevet fastslået, at en enhed er blevet oprettet med den hensigt, der er omhandlet i litra g).

i) Ansøgeren, hvis der ikke foreligger en endelig dom eller, hvor dette er relevant, en endelig administrativ afgørelse, befinder sig i en af de situationer, der er beskrevet i litra c), d), f), g) og h) ovenfor, navnlig på grundlag af:

i) faktiske omstændigheder, der konstateres i forbindelse med revisioner eller undersøgelser, som foretages af Den Europæiske Anklagemyndighed, for så vidt angår de medlemsstater, der deltager i et forstærket samarbejde i henhold til forordning (EU) 2017/1939, Revisionsretten, OLAF eller den interne revisor, eller andre tjek, revisioner eller kontroller, som er foretaget under den anvisningsberettigedes ansvar

ii) ikke-endelige administrative afgørelser, der kan omfatte disciplinære foranstaltninger, som træffes af det kompetente tilsynsorgan med ansvar for at verificere anvendelsen af erhvervsetiske standarder

iii) faktiske omstændigheder, der er omhandlet i afgørelser, som træffes af personer eller enheder, der gennemfører EU-midler i henhold til artikel 62, stk. 1, første afsnit, litra c)

iv) oplysninger fremsendt i henhold til finansforordningens artikel 142, stk. 2, litra d), af enheder, der gennemfører EU-midler i henhold til finansforordningens artikel 62, stk. 1, første afsnit, litra b)

v) Kommissionens afgørelser vedrørende overtrædelse af EU-konkurrenceret eller en national kompetent myndigheds afgørelser vedrørende overtrædelse af EU-konkurrenceret eller national konkurrenceret

vi) afgørelser om udelukkelse truffet af en anvisningsberettiget fra en EU-institution, et EU-kontor, EU-agentur eller EU-organ.

j) En ansøger, der er omhandlet i artikel 135, stk. 2, hvis:

i) en fysisk eller juridisk person, der er medlem af en i artikel 135, stk. 2, omhandlet ansøgers administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har repræsentations-, beslutnings- eller kontrolbeføjelser i forhold til en sådan ansøger, befinder sig i en eller flere af de situationer, der er omhandlet i litra c)-h) ovenfor

ii) en juridisk eller fysisk person, der hæfter ubegrænset for den i artikel 135, stk. 2, omhandlede ansøgers gæld, befinder sig i en eller flere af de situationer, der er omhandlet i litra a) eller b), ovenfor

iii) en fysisk person, som spiller en afgørende rolle for tildelingen eller for gennemførelsen af den retlige forpligtelse, og som befinder sig i en eller flere af de situationer, der er omhandlet i litra c)-h ovenfor.

 

Hvis en ansøger befinder sig i en af de udelukkelsessituationer, der er anført ovenfor, skal vedkommende med henblik på at påvise sin pålidelighed anføre, hvilke foranstaltninger der er truffet for at afhjælpe udelukkelsessituationen. Disse kan omfatte tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger med henblik på at forebygge yderligere forekomster, skadeserstatning eller bøder. Dette gælder ikke for situationer, der er nævnt i litra d) i dette afsnit.

I de tilfælde, der er omhandlet i litra c)-h) herover kan det nationale agentur eller forvaltningsorganet, hvis der ikke foreligger en endelig dom eller, hvor dette er relevant, en endelig administrativ afgørelse, midlertidigt udelukke en ansøger, der deltager i en indkaldelse af forslag.

Hvis aktionen gennemføres af en ansøger med tilknyttede enheder, skal de opfylde de samme udelukkelseskriterier som den primære ansøger.

En ansøger kan blive afvist fra en tildelingsprocedure, hvis de erklæringer eller oplysninger, der skal fremlægges som betingelse for deltagelse i proceduren, viser sig at være falske.

Det nationale agentur eller forvaltningsorganet kan på sit websted offentliggøre følgende oplysninger vedrørende udelukkelsen og i givet fald den økonomiske sanktion i de tilfælde, der er omhandlet i litra c)-h) ovenfor:

a) navnet på den pågældende ansøger

b) udelukkelsessituationen

c) udelukkelsens varighed og/eller den økonomiske sanktions størrelse.

Disse udelukkelseskriterier gælder ansøgere under alle aktionerne i Erasmus+. For at dokumentere at de ikke befinder sig i en af de situationer, der er nævnt ovenfor, skal ansøgere om EU-tilskud fremlægge en tro og love-erklæring. Denne tro og love-erklæring skal stå i et særligt afsnit i eller vedlægges som bilag til ansøgningsskemaet.

Hvis der er tale om forslag, der indsendes på vegne af et konsortium, gælder udelukkelseskriterierne for alle de medlemmer, der deltager i projektet.

I henhold til finansforordningens artikel 136, stk. 1, litra e), og artikel 138, stk. 1, en modtager af EU-midler, som har indgået en retlig forpligtelse, og som har udvist betydelig misligholdelse i forhold til at opfylde væsentlige forpligtelser i forbindelse med gennemførelsen af en retlig forpligtelse, der finansieres af EU, pålægges økonomiske sanktioner.

Desuden mener Kommissionen, at følgende enheder befinder sig i eller kan befinde sig i en interessekonflikt og derfor eventuelt ikke kan deltage i gennemførelsen af de aktioner, der er omfattet af programguiden:

 • nationale myndigheder med ansvar for tilsynet med nationale agenturer og gennemførelsen af Erasmus+-programmet i deres land må ikke ansøge om eller deltage i nogen aktion, der forvaltes af nationale agenturer i noget land, men de kan ansøge om deltagelse (som ansøgere eller partnere) i aktioner, der forvaltes af forvaltningsorganet eller af GD EAC, medmindre dette udtrykkeligt er udelukket for den pågældende aktion (som anført i guidens del B)
 • nationale agenturer (som er deres juridiske enheds eneste aktivitet) eller nationale agenturers afdelinger i juridiske enheder, der beskæftiger sig med aktiviteter uden for rammerne af nationale agenturer, må ikke ansøge om eller deltage i nogen aktion, der gennemføres via denne guide
 • organer og netværk, der er identificeret eller udpeget i Erasmus+-programmet eller i et af Kommissionens årlige arbejdsprogrammer, der er vedtaget med henblik på gennemførelse af Erasmus+-programmet specifikt med henblik på at modtage et finansielt bidrag fra Kommissionen under gennemførelsen af Erasmus+-programmet, og for hvilke den juridiske enhed, der også er vært for det nationale agentur, er vært, må ikke ansøge om deltagelse i nogen aktion, der forvaltes af nationale agenturer i noget land, men kan ansøge om deltagelse (som ansøgere eller partnere) i aktioner, der forvaltes af forvaltningsorganet eller af GD EAC, medmindre dette udtrykkeligt er udelukket for den pågældende aktion (som anført i guidens del B) de skal, før de bliver tildelt tilskud eller en kontrakt, kunne godtgøre, at de ikke befinder sig i en interessekonflikt, enten fordi de har truffet sikkerhedsforanstaltninger, eller fordi deres interne organisation er struktureret således, at der er en klar adskillelse af interesser. Desuden skal omkostninger og indtægter for hver aktion eller aktivitet, som er tildelt EU-midler, udpeges. Afgørelsen om accept af, at der er tilstrækkelig garanti for, de ikke befinder sig en reel interessekonflikt, bliver truffet af forvaltningsorganet eller af GD EAC, under det ansvar og den ansvarlighed, de hver især er underlagt;
 • juridiske enheder, der er vært for nationale Erasmus+-agenturer, men som varetager andre aktiviteter inden og uden for rammerne af Erasmus+-programmet, samt enheder, der er knyttet til disse juridiske enheder, må ikke ansøge om eller deltage i nogen aktion, der forvaltes af nationale agenturer i noget land, men de kan som udgangspunkt ansøge om deltagelse i aktioner, der forvaltes af forvaltningsorganet eller af GD EAC, medmindre dette udtrykkeligt er udelukket for den pågældende aktion (som anført i guidens del B). De skal imidlertid, før de bliver tildelt tilskud eller en kontrakt, godtgøre, at de ikke befinder sig i en interessekonflikt, enten fordi de har truffet sikkerhedsforanstaltninger, eller fordi deres interne organisation er struktureret således, at der er en klar adskillelse af interesser (f.eks. en minimumsadskillelse af konti, adskillelse af rapportering og linjer for beslutningstagning, foranstaltninger, der forhindrer adgang til fortrolige oplysninger). Desuden skal omkostninger og indtægter for hver aktion eller aktivitet, som er tildelt EU-midler, udpeges. Afgørelsen om accept af, at der er tilstrækkelig sikkerhed for, de ikke befinder sig en reel interessekonflikt, bliver truffet af institutionen, under det ansvar og den ansvarlighed, den er underlagt

Udvælgelseskriterier

På baggrund af udvælgelseskriterierne vurderer det nationale agentur eller forvaltningsorganet ansøgerens finansieringsevne og evne til at gennemføre projektet.

Finansieringsevne

Med finansieringsevne menes, at ansøgerne skal råde over stabile finansieringskilder, som er tilstrækkelige til, at de kan opretholde deres aktiviteter i hele projektperioden eller i hele det regnskabsår, hvori der ydes tilskud, og til, at de kan deltage i finansieringen af projektet.

Finansieringsevnen skal ikke verificeres, når der er tale om:

 • offentlige organer, herunder medlemsstatsorganisationer[10]
 • internationale organisationer
 • hvis det individuelle tilskudsbeløb, der ansøges om, ikke overstiger 60 000 EUR.

I tilfælde af ansøgninger om EU-tilskud, som ikke overstiger 60 000 EUR, og som indgives af andre typer enheder end de ovenfor nævnte, skal disse ansøgere afgive en erklæring på tro og love om, at de har tilstrækkelig finansieringsevne til at gennemføre projektet. Denne tro og love-erklæring fremgår i et særligt afsnit i ansøgningsskemaet.

I tilfælde af ansøgninger om EU-tilskud, som overstiger 60 000 EUR, og som indgives af andre typer enheder end de ovenfor nævnte, skal disse ansøgere, ud over tro og love-erklæringen, indsende følgende dokumenter via Funding & Tender Opportunities-portalen/organisationsregistreringssystemet:

  • ansøgerens resultatopgørelse
  • ansøgerens balance for det seneste afsluttede regnskabsår
  • andre dokumenter, hvis det kræves.

For aktioner, der forvaltes af forvaltningsorganet, kan der findes flere oplysninger i dokumentet "Regler for validering af juridiske enheder, LEAR-udnævnelse og vurdering af finansiel kapacitet": https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/rules-lev-lear-fca_da.pdf.

Hvis ansøgningen vedrører tilskud til et projekt, hvor beløbet overstiger 750 000 EUR, kan en revisionsrapport udarbejdet af en ekstern autoriseret revisor være påkrævet i tillæg til ovennævnte. Heri godkendes regnskabet for det seneste disponible regnskabsår.

Enheder, der ikke kan indsende disse dokumenter, fordi de er nyoprettede, kan i stedet indsende et finansielt estimat/en finansiel erklæring eller en forsikringserklæring med angivelse af deres erhvervsansvarsdækning.

Ansøgerne skal uploade disse dokumenter til Funding & Tender Opportunities-portalen/organisationsregistreringssystemet, når de registrerer sig (se "Trin 1: Registrering" ovenfor), eller når EU's valideringstjenester anmoder ansøgeren om at fremlægge den nødvendige dokumentation. Ved centrale aktioner sendes denne anmodning via det meddelelsessystem, der er indbygget i det pågældende system.

Hvis forslag indgives på vegne af et konsortium af partnere, bør det nationale agentur eller forvaltningsorganet, hvis det er i tvivl om konsortiets finansieringsevne, udføre en risikovurdering og på grundlag heraf anmode alle deltagende organisationer i konsortiet om de samme dokumenter. Dette gælder uanset tilskudsbeløbet.

Hvis det nationale agentur eller forvaltningsorganet efter at have analyseret disse dokumenter konkluderer, at den krævede finansieringsevne er svag, kan det:

 • anmode om supplerende oplysninger
 • kræve en ordning med øget finansielt ansvar, dvs. fælles og solidarisk ansvar for alle tilskudsmodtagere eller tilknyttede enheder
 • beslutte at udbetale forfinansiering opdelt i flere delbetalinger
 • beslutte at udbetale forfinansiering dækket af en bankgaranti eller
 • beslutte ikke at yde forfinansiering.

Hvis finansieringsevnen anses for at være utilstrækkelig, skal det forslaget afvises.

Evne til at gennemføre projektet

Med evne til at gennemføre projektet menes, at ansøgerne skal have de nødvendige faglige kompetencer og kvalifikationer til at realisere det foreslåede projekt. Ansøgerne skal have den knowhow, de kvalifikationer og de ressourcer, der kræves for at gennemføre projekterne og bidrage med deres andel (herunder tilstrækkelig erfaring fra projekter af tilsvarende størrelse og art). Offentlige organer, medlemsstaters organisationer og internationale organisationer er fritaget fra kontrollen af evnen til at gennemføre projektet.

For ansøgninger, der indsendes til nationale agenturer:

Ansøgerne skal afgive en erklæring på tro og love om, at de har tilstrækkelig evne til at gennemføre projektet. Hvis det kræves i ansøgningsskemaet, og hvis tilskuddet overstiger 60 000 EUR, kan ansøgere desuden blive bedt om at indsende curriculum vitae (CV'er) for de centrale personer, der er involveret i projektet, for at godtgøre deres relevante faglige erfaring eller anden dokumentation såsom:

 • en liste over hovedgruppens relevante publikationer
 • en udtømmende liste over de tidligere projekter og aktiviteter, der er udført, og som vedrører det pågældende politikområde eller denne specifikke aktion.

Ansøgere om akkreditering på området for voksenuddannelse, erhvervsuddannelse, skoleuddannelse og ungdom skal desuden have mindst to års erfaring med gennemførelse med gennemførelsen af aktiviteter, der kvalificerer dem til at ansøge om akkreditering. Erfaring, der går forud for fusioner eller lignende strukturelle ændringer i offentlige enheder (f.eks. skoler eller uddannelsescentre), vil blive taget i betragtning som relevant erfaring på området.

For koordinatorer af mobilitetskonsortier: Ansøgerorganisationen skal være kompetent til at koordinere konsortiet i overensstemmelse med den foreslåede Erasmus-plan, konsortiets formål, den planlagte tildeling af opgaver og Erasmus-kvalitetsstandarderne (som kan findes på Europa-webstedet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards.pdf).

De ovennævnte betingelser vil blive kontrolleret på grundlag af ansøgningen (herunder oplysninger om ansøgerens tidligere deltagelse i Erasmus+-programmet for perioden 2014-2020) og de dokumenter, der er indsendt til organisationsregistreringssystemet. Ansøgere, der ikke udfylder de påkrævede oplysninger i ansøgningsskemaet, kan blive diskvalificeret på dette grundlag.

For ansøgninger, der indsendes til forvaltningsorganet:

Evnen til at gennemføre projektet vurderes sideløbende med tildelingskriteriet "Kvalitet" på grundlag af de kompetencer og erfaringer, der findes hos ansøgerne og deres projektgrupper, herunder deres operationelle ressourcer (menneskelige, tekniske og øvrige).

Ansøgerne vurderes at have tilstrækkelig evne til at gennemføre projektet, når de krav til sådan kapacitet i indkaldelsen af forslag er opfyldt.

Ansøgerne skal godtgøre deres evne via følgende oplysninger i ansøgningsskemaet (del B):

 • generelle profiler (kvalifikationer og erfaring) for de medarbejdere, der har ansvaret for forvaltning og gennemførelse af projektet
 • beskrivelse af deltagerne i konsortiet
 • listen over EU-finansierede projekter i de sidste fire år.

Det nationale agentur eller forvaltningsorganet kan anmode om yderligere dokumentation for at kontrollere de oplysninger, der indgår i ansøgningen.

Tildelingskriterier

Med udgangspunkt i tildelingskriterierne kan det nationale agentur eller forvaltningsorganet vurdere kvaliteten af de projektforslag, der indsendes under Erasmus+.

Forslag, der ligger over den individuelle tærskelværdi og den samlede tærskelværdi for kvalitet, vil komme i betragtning til finansiering inden for rammerne af det tilgængelige budget for indkaldelsen. De øvrige forslag afvises.

Alle de tildelingskriterier, der gælder for hver af aktionerne under Erasmus+, er beskrevet i guidens del B.

 1. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

 2. EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48.

 3. EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1.

 4. Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54).

 5. Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).

 6. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

 7. Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3).

 8. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).

 9. Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

 10. Herunder skoler, videregående uddannelsesinstitutioner og organisationer inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, der har modtaget over 50 % af deres årlige indtægter via offentlige kilder i løbet af de foregående to år, betragtes som værende i besiddelse af den nødvendige finansielle, faglige og administrative kapacitet til at gennemføre aktiviteter under programmet.