Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Co následuje po podání žádosti?

Všechny žádosti, které obdrží národní agentury nebo výkonná agentura, budou předmětem hodnocení.

Postup hodnocení

Návrhy projektů hodnotí národní agentura nebo výkonná agentura, která žádost obdržela, a to výhradně na základě kritérií popsaných v této příručce. Z hodnocení vyplývá:

  • kontrola k ověření toho, že přihláška splňuje kritéria přípustnosti,
  • kontrola k ověření toho, zda žadatel a navrhované aktivity splňují kritéria způsobilosti,
  • kontrola k ověření toho, zda žadatel splňuje kritéria pro vyloučení a výběr (tj. provozní a finanční způsobilost),
  • posouzení kvality k vyhodnocení míry, do jaké žádost splňuje kritéria pro udělení grantu. Toto posouzení kvality se ve většině případů provádí s pomocí nezávislých odborníků. Při hodnocení budou odborníkům napomáhat pokyny vypracované Evropskou komisí; v případě akcí řízených národními agenturami Erasmus+ budou tyto pokyny k dispozici na internetových stránkách Evropské komise a agentur odpovědných za řízení projektů Erasmus+ v každé zemi,
  • ověření, že návrh nepředstavuje riziko dvojího financování. V případě nutnosti se toto ověření provádí ve spolupráci s jinými agenturami nebo jinými zúčastněnými subjekty.

Národní agentura nebo výkonná agentura jmenuje hodnotící výbor, který bude řídit celý proces výběru. Na základě hodnocení provedeného hodnotící komisí – v případě potřeby s podporou odborníků – vybere a sestaví seznam projektů navržených pro udělení grantu.

Pro všechny akce, jichž se týká tato příručka, platí, že v průběhu hodnocení mohou být žadatelé požádáni, aby poskytli dodatečné informace nebo objasnili podpůrné dokumenty předložené v souvislosti se žádostí, pokud tyto informace či vysvětlení návrh podstatně nemění. Dodatečné informace a vysvětlení jsou odůvodněné zejména v případě zjevných administrativních chyb, kterých se žadatel dopustil, nebo v případech, kdy u projektů financovaných na základě dohod uzavřených s více příjemci grantu chybí jedno či několik pověření partnerů (pokud jde o dohody s více příjemci, viz oddíl „Grantová dohoda“ níže).

Konečné rozhodnutí

Na konci postupu hodnocení rozhodne národní agentura nebo výkonná agentura o projektech, jimž bude udělen grant, a to na základě:

  • pořadí navrženého hodnotícím výborem,
  • rozpočtu pro každou danou akci (nebo danou aktivitu v rámci akce).

Po dokončení hodnocení se spisy žádostí a připojené materiály žadateli nevracejí bez ohledu na výsledek řízení.

Hlášení výsledků

Všichni žadatelé budou o výsledku hodnocení informováni prostřednictvím dopisu o výsledku hodnocení. Tento dopis bude obsahovat pokyny k dalším krokům v postupu směřujícím k podpisu grantové dohody.

V případě akcí řízených Výkonnou Agenturou:

Úspěšní žadatelé budou vyzvání, aby zahájili fázi přípravy grantu; další budou zařazeni na rezervní seznam nebo budou odmítnuti. Výzva k přípravě grantu není formálním závazkem k financování. Před udělením grantu musí výkonná agentura ještě provést několik právních kontrol: ověření právního subjektu, finanční způsobilost, kontrola, zda neexistují kritéria pro vyloučení atd. V této fázi budou žadatelé požádáni o předložení finančních údajů své organizace a jmenování pověřeného zástupce právního subjektu (LEAR).

Pokud se žadatel domnívá, že postup hodnocení byl chybný, může podat stížnost (v souladu se lhůtami a postupy stanovenými v oznámení o výsledku hodnocení). Upozorňujeme, že oznámení, která nebyla otevřena do 10 dnů po odeslání, se považují za otevřená, a že lhůty počínají běžet od otevření/přístupu (viz také Podmínky portálu pro financování a nabídková řízení: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/ftp/tc_en.pdf). Zároveň upozorňujeme, že stížnosti, které jsou podány elektronicky, mohou být omezeny, pokud jde o počet znaků.

Orientační harmonogram pro oznámení rozhodnutí o udělení grantu a podpis grantové dohody:

V případě projektů v rámci Klíčové akce 1 řízených národními agenturami Erasmus+ bude oznámení o udělení grantu a podpis grantové dohody provedeno orientačně 4 měsíce od termínu pro podání žádosti.

V případě projektů v rámci Klíčové akce 2 řízených národními agenturami Erasmus+ bude oznámení o udělení grantu a podpis grantové dohody provedeno orientačně 5 měsíců od termínu pro podání žádosti.

V případě projektů v rámci Klíčové akce 2 a Klíčové akce 3 řízených výkonnou agenturou bude oznámení o udělení grantu provedeno přibližně 6 měsíců po termínu od podání žádosti a podpis grantové dohody bude proveden přibližně 9 měsíců od termínu pro podání žádosti.