Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Neziskové Evropské Sportovní Akce

Cíle akce

Cílem této akce je podpořit pořádání sportovních akcí s evropským rozměrem v těchto oblastech:

 • dobrovolnictví ve sportu,
 • sociální inkluze prostřednictvím sportu,
 • boj proti diskriminaci ve sportu, včetně genderové rovnosti,
 • podpora zdravého životního stylu pro všechny: projekty v rámci této priority se zaměří zejména na: a) provádění tří pilířů iniciativy Zdravý životní styl pro všechny; b) provádění doporučení Rady o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity a pokynů EU v oblasti tělesné aktivity; c) podporu provádění Evropských týdnů sportu; d) podporu sportu a tělesné aktivity jako nástroje pro zdraví; e) podporu všech aktivit prosazujících provozování sportu a tělesné aktivity; f) propagaci tradičního sportu a her.

Projekt se musí zaměřit na jeden z těchto cílů. Může se zaměřit i na ostatní cíle, hlavní cíl však musí být jasně identifikovatelný a musí v návrhu převažovat.

Poskytuje finanční podporu pro organizaci jedné celoevropské sportovní akce v jednom členském státě EU nebo ve třetí zemi přidružené k programu nebo pro organizaci evropských místních akcí v několika členských státech EU a třetích zemích přidružených k programu.

Jaká kritéria musí být splněna pro žádost o neziskové Evropské Sportovní Akce?

Kritéria způsobilosti

Aby byly návrhy projektů týkajících se neziskových evropských sportovních akcí způsobilé pro udělení grantu EU+, musí splňovat tato kritéria:

Kdo může podat žádost?

Aby byli žadatelé (příjemci a případně přidružené subjekty) způsobilí, musí:

 • být právními subjekty (veřejnými nebo soukromými subjekty),
 • mít sídlo v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu,
 • působit v oblasti sportu.

Touto organizací mohou být například (orientační seznam):

 • veřejný subjekt pověřený sportem na místní, regionální nebo celostátní úrovni,
 • sportovní organizace na místní, regionální, celostátní, evropské nebo mezinárodní úrovni,
 • národní olympijský výbor nebo národní sportovní federace,
 • organizace zastupující hnutí „Sport pro všechny“,
 • organizace působící v oblasti propagace fyzické aktivity,
 • organizace zastupující odvětví aktivního trávení volného času,
 • organizace působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy nebo mládeže.

Složení konsorcia

Nezisková evropská sportovní událost je nadnárodní a zahrnuje:

Pro evropskou místní akci (typ I): tři až pět organizací, které musí pocházet z různých členských států EU nebo třetích zemí přidružených k programu.

Pro evropskou místní akci (typ II): minimálně šest organizací pocházejících z šesti různých členských států EU nebo třetích zemí přidružených k programu.

Pro celoevropskou akci: minimálně deset organizací (jeden žadatel a devět zúčastněných organizací uváděných jako přidružení partneři) pocházejících z deseti různých členských států EU nebo třetích zemí přidružených k programu.

Způsobilé aktivity

Pokud jde o evropské místní akce (typ I a II), musí aktivity probíhat v každém členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu, které jsou zapojeny do neziskové evropské sportovní akce.

V případě celoevropské akce se aktivity musí konat v zemi, ve které má žadatelská organizace sídlo.

Délka projektu

Projekty by obvykle měly trvat 12 nebo 18 měsíců, a to na základě cíle projektu a druhu plánovaných aktivit. Prodloužení je možné, je-li řádně odůvodněno, a to prostřednictvím dodatku ke grantové dohodě.

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

ID výzvy: ERASMUS-SPORT-2024-SNCESE.

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant do 5. března 17:00:00 hod. (SEČ).

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Vypracování projektu

Grant EU bude udělen organizacím odpovědným za přípravu a organizaci sportovních akcí a na ně navazujících opatření.

Podporovány jsou níže uvedené standardní aktivity (orientační výčet):

 • příprava a organizace akce,
 • organizování vzdělávacích akcí pro sportovce, trenéry, organizátory a dobrovolníky před akcí,
 • organizace vedlejších činností souvisejících se sportovní akcí (konference, semináře),
 • školení dobrovolníků,
 • provádění následných činností (hodnocení, vypracování budoucích plánů),
 • komunikační činnosti související s tématem akce.

V rámci akce nelze podporovat tyto sportovní akce:

Sportovní soutěže pravidelně organizované národními, evropskými nebo mezinárodními sportovními federacemi/asociacemi/ligami (národní, evropská nebo světová mistrovství), pokud není požadována finanční podpora na organizaci vedlejších aktivit zaměřených na širokou cílovou skupinu.

Očekávaný dopad

Očekávaným dopadem této akce je:

 • lepší informovanost o úloze sportu při podpoře sociálního začleňování, rovných příležitostí a zdraví prospěšných pohybových aktivit,
 • větší zapojení do sportu, fyzické aktivity a dobrovolnické činnosti.

Kritéria pro udělení grantu

Relevance projektu (maximálně 30 bodů)

Do jaké míry:

 • je návrh relevantní pro cíle a priority akce,
 • je návrh relevantní pro respektování a prosazování společných hodnot EU, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, jakož i boj proti jakémukoli druhu diskriminace.
 • návrh vychází ze skutečné a přiměřené analýzy potřeb,
 • je návrh inovativní,
 • návrh doplňuje jiné iniciativy, které již zúčastněné organizace provádějí,
 • návrh přináší přidanou hodnotu na úrovni EU prostřednictvím výsledků, jichž by nebylo dosaženo v důsledku činností prováděných jednou zemí.

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 20 bodů)

Do jaké míry:

 • je pracovní plán projektu jasný, úplný a účinný, včetně vhodných fází přípravy, realizace, monitorování, hodnocení a sdílení výsledků projektu,
 • je projekt z hlediska nákladů efektivní a přiděluje každé aktivitě přiměřené zdroje,
 • je navrhovaná metodika jasná, přiměřená a proveditelná,
 • projekt navrhuje relevantní opatření ke kontrole kvality, aby bylo zajištěno, že realizace projektu bude kvalitní, projekt bude dokončen včas a dodrží rozpočet,
 • projekt zahrnuje využití digitálních nástrojů a metod učení, které mají doplnit fyzické projektové aktivity a zlepšit spolupráci mezi partnerskými organizacemi.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce (maximálně 20 bodů)

Do jaké míry:

 • projekt zahrnuje vhodnou kombinaci zúčastněných organizací z hlediska profilu a odborných znalostí pro úspěšné dokončení všech cílů projektu,
 • navrhované rozdělení úkolů prokazuje odhodlání a aktivní přispění všech zúčastněných organizací,
 • projekt obsahuje účinné mechanismy koordinace a komunikace mezi zúčastněnými organizacemi, jakož i s dalšími zúčastněnými stranami,
 • případně do jaké míry zapojení zúčastněné organizace z třetí země nepřidružené k programu přináší projektu přidanou hodnotu.

Dopad (maximálně 30 bodů)

Do jaké míry:

 • návrh projektu zahrnuje konkrétní a logické kroky k začlenění výsledků projektu do každodenní práce zúčastněné organizace,
 • má projekt potenciál pozitivně ovlivnit své účastníky a zúčastněné organizace i širší komunitu,
 • očekávané výsledky projektu mohou být využity mimo organizace účastnící se projektu během doby trvání projektu a po jeho skončení a na místní, regionální, národní nebo evropské úrovni,
 • návrh projektu zahrnuje vhodné plány a metody hodnocení výsledků projektu,
 • návrh projektu zahrnuje konkrétní a účinné kroky k šíření výsledků projektu v rámci zúčastněných organizací, sdílení výsledků s jinými organizacemi a veřejností a k veřejnému uznání financování ze strany Evropské unie,
 • návrh projektu obsahuje konkrétní a účinné kroky k zajištění udržitelnosti projektu, jeho kapacity nadále vykazovat dopad a přinášet výsledky i po vyčerpání grantu EU.

Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 60 bodů. Mimoto musí dosáhnout alespoň poloviny maximálního počtu bodů v každé kategorii výše uvedených kritérií pro udělení grantu.

Návrhy, u kterých dojde k rovnosti bodů, budou upřednostněny podle dosažených bodů za kritérium „relevance“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „kvalita koncepce a realizace projektu“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „dopad“.

Jestliže to neumožní prioritu určit, lze priority stanovit po uvážení celkového portfolia projektu a vytvoření pozitivních synergií mezi projekty, nebo jiných faktorů souvisejících s cíli výzvy. Tyto faktory budou zdokumentovány ve zprávě komise.

Jaká jsou pravidla financování?

Příspěvky neziskovým evropským sportovním akcím mají podobu jednorázové částky. Výše pevné jednorázové částky závisí na počtu akcí a počtu organizací zapojených do projektu.

Žadatelé si budou moci vybrat mezi třemi předem stanovenými částkami podlet počtu akcí a počtu organizací zapojených do projektu.

Kategorie Sportovních Akcí

Evropské místní akce

Alespoň jedna akce na jednu zemi.

 • Typ I: od minimálně tří organizací ze tří různých způsobilých zemí až po maximálně pět organizací z pěti různých způsobilých zemí.
  • Pevná jednorázová částka: 200 000 EUR
 • Typ II: minimálně šest organizací ze šesti různých způsobilých zemí.
  • Pevná jednorázová částka: 300 000 EUR

Celoevropské akce

Jedna akce za účasti nejméně deseti zúčastněných organizací z nejméně deseti různých způsobilých zemí (včetně žadatelské organizace).

Pevná jednorázová částka: 450 000 EUR

a) Pro evropskou místní akci (typ I): 200 000 EUR

Návrhy se týkají projektů s více příjemci, u nichž musí být všechny výdaje hrazeny žadatelskou a partnerskou organizací. Vymezené zúčastněné organizace (od 3 do 5) jsou považovány za spolupříjemce a organizované akce a vedlejší aktivity se budou konat v každém zúčastněném členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu.

Návrhy musí obsahovat zvláštní část, ve které je uvedeno rozdělení úkolů a grantu EU mezi partnery. Rovněž musí být uveden časový harmonogram realizace každé aktivity projektu a konečný termín pro vypracování výstupů projektu.

Žadatelé musí projektové aktivity rozdělit do „pracovních balíčků“. Každý pracovní balíček musí souviset se specifickými cíli a žadatelé musí identifikovat soubor kvantitativních a kvalitativních ukazatelů umožňujících posoudit úroveň dosažení těchto cílů.

b) Pro evropskou místní akci (typ II): 300 000 EUR

Návrhy se týkají projektů s více příjemci, u nichž musí být všechny výdaje hrazeny žadatelskou a partnerskou organizací. Vymezené zúčastněné organizace (nejméně 6) jsou považovány za spolupříjemce a organizované akce a vedlejší aktivity se budou konat v každém zúčastněném členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu.

Návrhy musí obsahovat zvláštní část, ve které je uvedeno rozdělení úkolů a grantu EU mezi partnery. Rovněž musí být uveden časový harmonogram realizace každé aktivity projektu a konečný termín pro vypracování výstupů projektu.

Žadatelé musí projektové aktivity rozdělit do „pracovních balíčků“. Každý pracovní balíček musí souviset se specifickými cíli a žadatelé musí identifikovat soubor kvantitativních a kvalitativních ukazatelů umožňujících posoudit úroveň dosažení těchto cílů.

c) Pro celoevropskou akci: 450 000 EUR

Návrhy se týkají projektů s jedním příjemcem, což znamená, že všechny výdaje musí být hrazeny žadatelskou organizací. Z hlediska smluvního řízení se zúčastněné organizace nepovažují za partnery projektu. Jako přidružení partneři nedostávají v rámci projektu žádné finanční prostředky z programu.

Musí být uveden časový harmonogram realizace každé aktivity projektu a konečný termín pro vypracování výstupů projektu.

Žadatelé musí projektové aktivity rozdělit do „pracovních balíčků“. Každý pracovní balíček musí souviset se specifickými cíli a žadatelé musí identifikovat soubor kvantitativních a kvalitativních ukazatelů umožňujících posoudit úroveň dosažení těchto cílů.

Vyplacení grantu

Podmínkou pro poskytnutí grantu v plné výši je dokončení pracovních balíčků popsaných v žádosti v souladu s kritérii kvality. V případě, že jeden pracovní balíček není dokončen, je částečně dokončen nebo je v posouzení kvality hodnocen jako neuspokojivý, může dojít k odpovídajícímu snížení výše grantu v souladu s tím, co je uvedeno v grantové dohodě.

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení.

Tagged in:  Sport