Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Budování Kapacit v oblasti mládeže

Projekty budování kapacit v oblasti mládeže jsou projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi působícími v oblasti mládeže v EU a v zemích přidružených k programu na jedné straně a ve třetích zemích nepřidružených k programu na straně druhé. Ve druhém případě se tato akce zaměřuje výhradně na země v regionu 1 (západní Balkán), regionu 2 (Východní partnerství) a regionu 3 (jižní Středomoří). Projekty se zaměřují na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a neformálního učení jako hybné síly udržitelného sociálně-ekonomického rozvoje a dobrých podmínek mládežnických organizací a mladých lidí.

Cíle akce

Akce je zaměřena na organizace působící v oblasti mládeže a jejím cílem je:  

 • zvyšování kapacity organizací pracujících s mladými lidmi mimo formální vzdělávání,  
 • podpora aktivit neformálního vzdělávání ve způsobilých třetích zemích nepřidružených k programu, zejména v organizacích, které se zaměřují na mladé lidi s omezenými příležitostmi, a podpora účasti mladých lidí v celé jejich rozmanitosti s cílem zlepšit úroveň jejich kompetencí a možností jednat, a tím zajistit aktivní účast mladých lidí ve společnosti,  
 • podpora rozvoje práce s mládeží ve způsobilých třetích zemích nepřidružených k programu, zlepšování její kvality a uznání,  
 • podpora vývoje, testování a zavádění systémů a programů, které organizacím umožní zvýšit neformální vzdělávací mobilitu ve způsobilých třetích zemích nepřidružených k programu,  
 • podpora organizací ve způsobilých třetích zemích nepřidružených k programu s cílem přispět k provádění strategie EU pro mládež (2019–2027), včetně jedenácti evropských cílů v oblasti mládeže, Evropské agendy práce s mládeží, Akčního plánu pro mládež v rámci vnější činnosti EU (2022–2027) a následných opatření v souvislosti s Evropským rokem dovedností, který byl zahájen v roce 2023,  
 • podpora spolupráce mezi mládežnickými organizacemi v různých regionech světa prostřednictvím společných iniciativ,  
 • podpora účasti menších organizací, jakož i organizací ze vzdálených oblastí a menších lokalit, 
 • posílení součinnosti a doplňkovosti mládežnických organizací pracujících s mladými lidmi mimo formální vzdělávání se systémy formálního vzdělávání a/nebo s trhem práce. 

Tematické oblasti / specifické cíle

Návrhy by se měly zaměřit na podporu mládežnických organizací pracujících s mladými lidmi mimo formální vzdělávání v jedné nebo několika z těchto tematických oblastí:

 • politická účast, občanská angažovanost a dialog s osobami s rozhodovací pravomocí,
 • začleňování mladých lidí s omezenými příležitostmi,
 • demokracie, právní stát a hodnoty, vedení mládeže,
 • posílení postavení / zapojení / zaměstnatelnost mladých lidí,
 • mír a usmíření po ukončení konfliktu,
 • životní prostředí a klima,
 • zákaz diskriminace a genderová rovnost,
 • digitální a podnikatelské dovednosti.

Aktivity

Navrhované aktivity musí přímo souviset s obecnými a specifickými cíli akce, tj. musí odpovídat jedné nebo více výše uvedeným tematickým oblastem a musí být podrobně popsány v popisu projektu pokrývajícího celé období realizace. V rámci této mezinárodní akce se projektové aktivity musí zaměřit na budování a posílení kapacit mládežnických organizací, aby byly lépe připraveny na podporu mladých lidí zejména ve třetích zemích nepřidružených k programu, na které se akce vztahuje

Financované projekty budou schopny integrovat širokou škálu aktivit v rámci spolupráce, výměny, komunikace a dalších aktivit mládežnických organizací pracujících s mladými lidmi mimo formální vzdělávání, které:  

 • přispívají k podpoře politického dialogu, spolupráce, vytváření sítí a výměně postupů,  
 • podporují strategickou spolupráci mezi mládežnickými organizacemi na straně jedné a orgány veřejné moci, zejména ve způsobilých třetích zemích nepřidružených k programu, na straně druhé,  
 • podporují spolupráci mezi mládežnickými organizacemi a organizacemi v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a rovněž s organizacemi působícími na trhu práce,  
 • zvyšují kapacity rad mládeže, mládežnických platforem a místních, regionálních a národních orgánů zabývajících se mládeží, zejména ve způsobilých třetích zemích nepřidružených k programu,  
 • zlepšují řízení, správu, inovační kapacitu, vedení a internacionalizaci mládežnických organizací, zejména ve způsobilých třetích zemích nepřidružených k programu,  
 • podporují rozvoj informačních a osvětových kampaní mládežnických organizací, zejména ve způsobilých třetích zemích nepřidružených k programu, jakož i rozvoj informačních, komunikačních a mediálních nástrojů,  
 • pomáhají mládežnickým organizacím, zejména ve způsobilých třetích zemích nepřidružených k programu, vypracovat metody, nástroje a materiály pro práci s mládeží, mimo jiné podporují iniciativy týkající se společné tvorby a společného koncipování projektů a umožňují participativní tvorbu projektů,  
 • pomáhají mládežnickým organizacím, zejména ve způsobilých třetích zemích nepřidružených k programu, vytvářet nové formy práce s mládeží a poskytovat odbornou přípravu a podporu, usnadňují neformální vzdělávací mobilitu.  

Mezi příklady aktivit patří:  

 • vývoj nástrojů a metod za účelem sociálně profesního rozvoje pracovníků s mládeží a školitelů,  
 • vývoj metod neformálního učení, zejména metod podporujících osvojení/zlepšení kompetencí, včetně mediální gramotnosti,  
 • rozvoj nových forem praktických výcvikových programů a simulace skutečných případů ve společnosti,  
 • rozvoj nových forem práce s mládeží, zejména strategické využívání otevřeného a flexibilního učení, virtuální spolupráce, otevřené vzdělávací zdroje a lepší využívání potenciálu IKT,  
 • organizace akcí / seminářů / pracovních setkání / výměny osvědčených postupů pro účely spolupráce, vytváření sítí, zvyšování povědomí a vzájemného učení,  
 • organizace mobilit pro pracovníky s mládeží za účelem testování nástrojů a metod vyvinutých v rámci partnerství. Upozorňujeme, že aktivity v oblasti mobility musí být druhořadé vůči hlavním cílům akce a musí napomáhat dosažení těchto cílů a být jejich základem.  

Vypracování projektu

Projekt budování kapacit v oblasti mládeže sestává ze čtyř fází, které začínají ještě předtím, než je návrh projektu vybrán k [fn]financování[ft/]Upozorňujeme, že přestože přípravné činnosti mohou začít dříve, než je návrh předložen nebo vybrán k financování, ke vzniku nákladů a realizaci aktivit může dojít až po podpisu grantové dohody.[/fn]: 1) Identifikace a zahájení projektu; 2) Příprava, návrh a plánování projektu; 3) Realizace projektu a monitorování aktivit a 4) Přezkoumání projektu a posouzení dopadů.

Zúčastněné organizace a účastníci zapojení do aktivit by měli ve všech těchto fázích převzít aktivní úlohu; díky tomu získají nové zkušenosti a poznatky.

 • Identifikace a zahájení projektu: identifikace problému, potřeby nebo příležitosti, které lze v kontextu výzvy řešit v námětu projektu; identifikace klíčové aktivity a hlavních výstupů, které lze od projektu očekávat; zmapování příslušných zúčastněných stran a potenciálních partnerů; formulování cílů projektu; zajištění souladu projektu se strategickými cíli zúčastněných organizací; provedení počátečního plánování, aby byl projekt dobře zahájen, a shromáždění informací potřebných k pokračování do další fáze atd.
 • Příprava, návrh a plánování projektu: specifikace rozsahu projektu a vhodného přístupu; jasné nastínění navrhované metodiky zajišťující soulad mezi cíli projektu a aktivitami; rozhodnutí o harmonogramu stanovených úkolů; odhad potřebných zdrojů a rozpracování detailů projektu, např. posouzení potřeb; vymezení spolehlivých cílů a ukazatelů dopadu (konkrétních, měřitelných, dosažitelných, relevantních a časově vymezených); identifikace výsledků projektu a učení; vypracování pracovního programu, formátů aktivit, očekávaného dopadu, odhadovaného celkového rozpočtu; příprava plánu realizace projektu a spolehlivého a realistického plánu komunikace včetně strategických aspektů řízení projektu, monitorování, kontroly kvality, podávání zpráv a šíření výsledků; vymezení praktických opatření a potvrzení cílové skupiny (cílových skupin) pro zamýšlené aktivity; uzavírání dohod s partnery a sepsání návrhu atd.
 • Realizace projektu a monitorování aktivit: realizace projektu podle plánů splňujících požadavky na podávání zpráv a komunikaci; monitorování probíhajících aktivit a hodnocení výkonnosti projektu ve srovnání s projektovými plány; identifikace a přijetí nápravných opatření k řešení odchylek od plánů a k řešení problémů a rizik; identifikace nesouladu se stanovenými normami kvality a přijímání nápravných opatření atd.
 • Přezkoumání a posouzení dopadů: posouzení výkonnosti projektu ve srovnání s cíli projektu a plány realizace; hodnocení aktivit a jejich dopadu na různých úrovních, sdílení a využití výsledků projektu atd.

Horizontální aspekty, které je třeba zvážit při koncipování projektu:

Vedle splnění formálních kritérií a uzavření udržitelného ujednání o spolupráci se všemi partnery v projektu mohou níže uvedené prvky přispět ke zvýšení dopadu a kvality realizace projektů v oblasti budování kapacit ve všech jednotlivých fázích projektu. Žadatelé se vyzývají, aby tyto příležitosti a aspekty zohlednili při navrhování svých projektů.

Environmentální udržitelnost

Projekty by měly být navrženy tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí, a měly by ve všech aspektech zahrnovat ekologické postupy. Organizace a účastníci by měli při navrhování projektu uplatňovat přístup šetrný k životnímu prostředí, který bude všechny účastníky projektu podněcovat k diskusím a získávání poznatků o otázkách týkajících se životního prostředí, bude je vést k úvahám nad tím, co mohou učinit na různých úrovních, a bude jim pomáhat při zavádění alternativních a ekologičtějších metod realizace projektových aktivit.

Inkluze a rozmanitost

V rámci všech svých akcí program Erasmus+ usiluje o prosazování rovných příležitostí a přístupu, inkluze a spravedlnosti. K provádění těchto zásad byla vypracována strategie pro začleňování a rozmanitost s cílem podpořit lepší oslovení účastníků z rozmanitějších prostředí, zejména osob s omezenými příležitostmi, které čelí překážkám v účasti na evropských projektech. Organizace by měly navrhnout přístupné a inkluzivní projektové aktivity, které zohlední názory účastníků s omezenými příležitostmi a budou je soustavně zapojovat do rozhodovacího procesu.

Digitální aspekt

Klíčem k úspěšným projektům jsou virtuální spolupráce a experimentování s možnostmi virtuálního a kombinovaného učení. Zejména se důrazně doporučuje, aby projekty pro spolupráci před projektovými aktivitami, v jejich průběhu i po jejich skončení využívaly Evropský portál pro mládež a platformu strategie EU pro mládež.

Společné hodnoty, občanská angažovanost a participace

Projekty podpoří aktivní občanství a etiku a posílí rozvoj sociálních a mezikulturních kompetencí, kritické myšlení a mediální gramotnost. Důraz bude rovněž kladen na zvyšování povědomí o kontextu Evropské unie ve světě a jeho pochopení.

Jaká kritéria musí být splněna pro žádost o projekty Budování Kapacit v oblasti mládeže?

Kritéria způsobilosti

Aby byly návrhy projektů týkající se budování kapacit v oblasti mládeže způsobilé pro udělení grantu Erasmus, musí splňovat tato kritéria:

Kdo může podat žádost?

Aby byli žadatelé (příjemci a případně přidružené subjekty) způsobilí, musí: 

 • být právními subjekty:  
  • nevládní organizace (včetně evropských nevládních organizací mládeže a národních rad mládeže), které působí v oblasti mládeže,  
  • veřejné orgány na místní, regionální nebo celostátní úrovni,  
  • účastnit se mohou státní nebo soukromé společnosti (malý, střední nebo velký podnik, včetně sociálních podniků), nikoli však jako koordinátor,  
 • mít sídlo v členském státě EU nebo třetí zemi přidružené k programu nebo ve třetí zemi nepřidružené k programu z regionu 1 (západní Balkán), regionu 2 (Východní [fn]sousedství[ft/]K účasti v této akci nejsou způsobilé organizace z Běloruska. K účasti jsou způsobilé organizace z Arménie a Ázerbájdžánu, nikoli však jako koordinátoři.[/fn]) nebo regionu 3 (země jižního Středomoří). Viz oddíl „Způsobilé země“ v části A této příručky k programu.  

Složení konsorcia (Počet a profil zúčastněných organizací) 

Návrhy musí předložit konsorcium alespoň čtyř žadatelů (příjemci, nikoliv přidružené subjekty) splňující tyto podmínky:  

 • alespoň jeden právní subjekt z členského státu EU nebo třetí země přidružené k programu,  
 • alespoň dva právní subjekty ze dvou různých způsobilých třetích zemí nepřidružených k programu patřících do stejného způsobilého regionu uvedeného výše v části „Kdo může podat žádost“,
  • organizace z různých způsobilých regionů se nemohou účastnit stejných projektů. Meziregionální projekty nejsou způsobilé.

Přidružené subjekty a přidružení partneři se do složení konsorcia nezapočítávají.  

Zeměpisná poloha (místo konání aktivit)

Aktivity se musí konat v zemích žadatelských organizací (koordinátor, příjemci a případně přidružené subjekty).

V řádně odůvodněných případech se aktivity mohu uskutečnit i v jiných způsobilých zemích v rámci této akce.

Doba trvání projektu

Projekty by měly trvat obvykle 12 až 36 měsíců (prodloužení je možné, je-li řádně odůvodněno, a to prostřednictvím dodatku).

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).

ID výzvy: ERASMUS-YOUTH-2023-CB

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant do 6. března 17:00:00 hod. (SEČ).

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Kritéria pro udělení grantu

Relevance projektu (maximálně 30 bodů)

 • relevance návrhu vzhledem k cílům akce,
 • Návrh je relevantní pro respektování a prosazování společných hodnot EU, jako je úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, jakož i boj proti jakémukoli druhu diskriminace.
 • Do jaké míry:
  • je analýza potřeb založena na ověřitelných obecných a specifických údajích, které se vztahují ke konkrétní situaci žadatelů, partnerů a cílových skupin,
  • jsou jednoznačně stanoveny cíle, které jsou reálné a zabývají se otázkami, jež jsou důležité pro zúčastněné organizace a cílové skupiny,
  • je návrh inovativní a/nebo doplňuje jiné iniciativy, které již zúčastněné organizace provádějí,
  • jsou aktivity v oblasti budování kapacit jasně vymezené a zaměřené na posílení kapacit zúčastněných organizací,
  • projekt zlepšuje kapacitu mládežnických organizací, zejména ve způsobilých třetích zemích nepřidružených k programu, zapojit mladé lidi s omezenými příležitostmi.

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 30 bodů)

 • jasnost, úplnost a kvalita pracovního programu, včetně příslušných fází přípravy, realizace, monitorování, hodnocení a šíření výsledků projektu,
 • vhodnost a kvalita navrhované metodiky za účelem řešení zjištěných potřeb,
 • soulad mezi cíli projektu a navrhovanými aktivitami,
 • kvalita a účinnost pracovního plánu, včetně míry, do jaké jsou zdroje přidělené pracovním balíčkům v souladu s jejich cíli a výstupy,
 • kvalita navrhovaných metod neformálního učení,
 • kvalita opatření pro uznávání a validaci výsledků učení účastníků a důsledné využívání evropských nástrojů pro transparentnost a uznávání výsledků,
 • existence a relevance opatření pro kontrolu kvality, která zajistí, že realizace projektu bude na vysoké úrovni a že projekt bude dokončen včas a v rámci rozpočtu,
 • do jaké míry je projekt nákladově efektivní a přiděluje na každou činnost odpovídající prostředky,
 • vhodnost opatření pro výběr nebo zapojení účastníků do případných mobilit (viz oddíl „Ochrana, zdraví a bezpečnost účastníků“ v části A této příručky, jakož i další požadavky a doporučení vztahující se na projekty mobility klíčové akce 1.)

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce (maximálně 20 bodů)

 • do jaké míry:  
  • projekt zahrnuje vhodnou kombinaci vzájemně se doplňujících zúčastněných organizací s nezbytným profilem, zkušenostmi a odbornými znalostmi k úspěšné realizaci všech aspektů projektu,
  • rozdělení odpovědnosti a úkolů prokazuje zapojení a aktivní účast všech zúčastněných organizací,
 • existence účinných mechanismů pro koordinaci a komunikaci mezi zúčastněnými organizacemi a rovněž s ostatními příslušnými zúčastněnými subjekty.

Dopad (maximálně 20 bodů)

 • kvalita opatření pro hodnocení výsledků projektu,
 • potenciální dopad projektu:  
  • na účastníky a zúčastněné organizace během doby trvání projektu a po jeho skončení,
  • s ohledem na schopnost zúčastněných organizací posílit postavení mladých lidí a podpořit jejich aktivní zapojení do činností prováděných mimo projekt,
  • mimo organizace a jednotlivce přímo se účastnící projektu na místní, regionální, celostátní a/nebo mezinárodní úrovni,
 • kvalita plánu šíření výsledků: vhodnost a kvalita opatření k šíření výsledků projektu ve zúčastněných organizacích a také mimo ně,
 • případně popis toho, jak vyprodukované materiály, dokumenty a média budou volně dostupné a propagované prostřednictvím otevřených licencí, a bez nepřiměřených omezení,
 • kvalita plánů na zajištění udržitelnosti projektu: jeho schopnost mít nadále vliv a vytvářet výsledky i po vyčerpání grantu EU.

Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 60 bodů. Kromě toho musí získat alespoň polovinu z maximálního počtu bodů v každé z výše uvedených kategorií kritérií pro udělení grantu (tj. alespoň po 15 bodech v kategoriích „relevance projektu“ a „kvalita koncepce a realizace projektu“, a po 10 bodech v kategoriích „kvalita partnerství a nastavení spolupráce“ a „dopad“).

Návrhy, u kterých dojde k rovnosti bodů, budou upřednostněny podle dosažených bodů za kritérium „relevance“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „kvalita koncepce a realizace projektu“. Pokud budou tato bodová hodnocení stejná, bude priorita vycházet z bodového hodnocení u kritéria „dopad“. 

Jestliže to neumožní prioritu určit, lze priority stanovit po uvážení celkového portfolia projektu a vytvoření pozitivních synergií mezi projekty, nebo jiných faktorů souvisejících s cíli výzvy. Tyto faktory budou zdokumentovány ve zprávě komise. 

Výsledky by měly být zpravidla zpřístupněny jako otevřené vzdělávací zdroje a rovněž na příslušných odborných a odvětvových platformách nebo platformách příslušných orgánů, a to v mezích stávajících vnitrostátních a evropských právních rámců. Návrh bude popisovat, jak budou výsledná data, materiály, dokumenty, audiovizuální činnosti a aktivity v sociálních médiích volně zpřístupněny a propagovány prostřednictvím otevřených licencí, a neobsahuje žádná nepřiměřená omezení.

Očekávaný dopad

Projekty, které grant obdrží, by měly prokázat svůj očekávaný dopad tím, že zlepší schopnost mládežnických organizací, zejména ve způsobilých třetích zemích nepřidružených k programu:  

 • přispívat k prioritám strategie EU pro mládež na období 2019–2027 a Evropské agendy práce s mládeží vyjádřeným slovy „zapojovat, propojovat a posilovat“, 
 • vycházet z výsledků evropských cílů v oblasti mládeže, dialogu s mládeží a dalších projektů v oblasti mládeže,  
 • zlepšovat zapojení mladých lidí do demokratického života, pokud jde o aktivní občanství a vztahy s osobami s rozhodovací pravomocí (posílení účasti, nové dovednosti, zapojení mladých lidí do navrhování projektů atd.), a to zejména ve způsobilých třetích zemích nepřidružených k programu,  
 • zlepšovat podnikatelské a inovativní kapacity mladých lidí ve způsobilých třetích zemích nepřidružených k programu,  
 • pracovat nadnárodně a zároveň zajišťovat inkluzivitu, solidaritu a udržitelnost,  
 • podporovat nadnárodní učení a spolupráci mezi mladými lidmi a činiteli s rozhodovacími pravomocemi a k obojímu přispívat, a to zejména ve způsobilých třetích zemích nepřidružených k programu,  
 • rozšiřovat stávající postupy a dosah mimo partnerství, včetně řádného využívání digitálních prostředků k udržení kontaktu za všech okolností, a to i v odlehlých oblastech nebo za stavu izolace či omezení volného pohybu,  
 • propojovat výsledky s místními komunitami, vytvářet pracovní příležitosti a rozvíjet inovativní nápady, které by mohly být replikovány a rozšířeny v jiných prostředích v třetích zemích nepřidružených k programu,  
 • prokazovat začleňování a přístup cílových skupin s omezenými příležitostmi a jednotlivců ve třetích zemích nepřidružených k programu,  
 • vyvíjet nové nástroje a metody neformálního učení, zejména metody podporující osvojení/zlepšení kompetencí, včetně inovativních postupů v oblasti mediální gramotnosti, a to zejména ve způsobilých třetích zemích nepřidružených k programu,  
 • šířit své výsledky efektivním a poutavým způsobem mezi mladými lidmi zapojenými do mládežnických organizací.  

Jaká jsou pravidla financování?

Grant bude poskytnut jako jednorázová částka. To znamená, že uhradí pevnou částku na základě jednorázové částky nebo financování, které není vázáno na náklady. Částku stanoví poskytovatel grantu na základě odhadovaného rozpočtu projektu a míry financování ve výši 80 %. 

Maximální výše příspěvku EU na projekt: 300 000 EUR 

Finanční podpora třetím stranám ve formě grantů nebo cen není povolena. 

Náklady na dobrovolníky nejsou povoleny.

Jak se stanoví jednorázová částka projektu?  

 1. Příjemci grantu by měli podle potřeby rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).  
 2. Návrh musí popisovat aktivity obsažené v každém pracovním balíčku.  
 3. Žadatelé musí ve svém návrhu uvést rozpis odhadovaných nákladů, z kterého bude patrný podíl na jeden pracovní balíček (a v rámci každého pracovního balíčku podíl přiřazený každému příjemci a přidruženému subjektu).  
 4. Popsané náklady mohou zahrnovat mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky i další náklady (například šíření informací, publikace nebo překlady).  

Návrhy budou hodnoceny podle standardních hodnotících postupů za pomoci interních a/nebo externích odborníků. Odborníci posoudí kvalitu návrhů s ohledem na požadavky uvedené ve výzvě a očekávaný dopad, kvalitu a účinnost akce.

Po vyhodnocení návrhu stanoví schvalující osoba výši jednorázové částky s přihlédnutím ke zjištěním posouzení. Parametry grantu (maximální výše, míra financování, celkové uznatelné náklady atp.) budou stanoveny v grantové dohodě. Úspěchy projektu budou hodnoceny na základě dokončených výsledků. Režim financování by umožnil se spíše než na vstupy zaměřit na výstupy, a kladl by tak důraz na kvalitu a míru dosažení měřitelných cílů.

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení. 

Tagged in:  Youth