Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Akce programu Jean Monnet: podpora výuky a výzkumu na téma Evropské unie

Jean Monnet Actions run under Erasmus+ to support teaching, learning, research and debates on various aspects of the European Union.

Akce programu Jean Monnet probíhají v rámci programu Erasmus+. Podporují výuku, učení, výzkum a diskuse o různých aspektech Evropské unie.

Od března 2021 nabízejí akce Jean Monnet v rámci programu Erasmus+ na období 2021–2027 nové možnosti financování:

 • pro školy
 • pro instituce odborného vzdělávání a přípravy
 • pro organizace zajišťující vzdělávání učitelů
 • na podporu diskusí a výměn týkajících se témat EU ve středoškolských institucích

Tato rozšířená nabídka navazuje na úspěch akcí, které se od roku 1989 zaměřují na instituce vysokoškolského vzdělávání, a je důkazem toho, že akce programu Jean Monnet i nadále přinášejí pozitivní a dlouhodobé výsledky v případě žáků a studentů, učitelů a profesorů, vzdělávacích institucí a osvětových organizací, jakož i prospěch pro systémy politik, v jejichž rámci fungují. 

Nejdůležitější výsledky programu Jean Monnet od roku 1989

Od svého založení v roce 1989 se akce programu zaměřovaly na instituce vysokoškolského vzdělávání. Okolo 9 000 vysokoškolských učitelů a více než 1 000 univerzit v přibližně 100 zemích obdrželo finanční podporu, díky níž mohli v rámci svých učebních osnov nabízet nový obsah týkající se evropských studií. Akce programu Jean Monnet spojují akademickou obec, výzkumné pracovníky a tvůrce politik, čímž podněcují mezinárodní dialog a podporují tvorbu politik na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU.

Procházet předchozí projekty podporované v programu Jean Monnet

Jaké akce jsou podporovány?

Program Jean Monnet pro instituce vysokoškolského vzdělávání

(viz také: dostupné příležitosti pro další úrovně vzdělávání a odborné přípravy)

Výukové a výzkumné činnosti ve vysokoškolských institucích: 

Moduly

Moduly Jean Monnet jsou krátké výukové programy nebo kurzy na téma studií o EU ve vysokoškolských institucích. Pořádá je jeden výzkumný pracovník / profesor a mohou rovněž počítat s účastí kolegů a odborníků. Může se jednat o úvodní moduly o EU, či kurzy, které se zaměřují na konkrétní aspekt nebo disciplínu v rámci studií o EU nebo uplatňovat multidisciplinární přístup.

Doba financování: 3 roky

Další informace o modulech Jean Monnet

Výsledky projektu Erasmus+ – Jean Monnet

Katedry programu Jean Monnet

Katedry Jean Monnet jsou učitelská místa pro vysokoškolské pedagogy v oboru studií o EU.

Doba financování: 3 roky

Další informace o katedrách Jean Monnet

Centra excelence

Centra excelence jsou střediska, která shromažďují kompetence a znalosti týkající se témat Evropské unie. Centra excelence Jean Monnet se věnují výzkumné činnosti, ale hrají také významnou úlohu při navazování kontaktů se studenty z fakult, které se obvykle záležitostmi Evropské unie nezabývají, s tvůrci politik, se zástupci státní správy, organizovanou občanskou společností a širokou veřejností.

Doba financování: 3 roky

Další informace o centrech excelence Jean Monnet

Program Jean Monnet pro ostatní úrovně vzdělávání a odborné přípravy

Vzdělávání učitelů

Tato akce podporuje znalosti o Evropské unii ve školách a institucích odborného vzdělávání a přípravy v programových zemích. Nabízí tyto příležitosti:

 • poskytovatelé vzdělávání mohou vyvíjet a dodávat obsah určený studentům
 • poskytovatelé odborné přípravy učitelů pomáhají učitelům s metodikou a aktualizací znalostí o otázkách Evropské unie
 • zástupci škol a odborného vzdělávání a přípravy a zúčastněné strany mohou realizovat diskuse a výměny na témata spojená s Evropskou unií

Další informace o odborné přípravě v rámci programu Jean Monnet

Sítě

Sítě podporují vytváření a rozvoj konsorcií subjektů (škol, institucí odborného vzdělávání a přípravy, zúčastněných stran atd.) v oblasti studií o Evropské unii. Sítě shromažďují informace, vyměňují si osvědčené postupy a šíří znalosti.

Doba financování: 3 roky

Další informace o sítích pro ostatní úrovně vzdělávání a odborné přípravy

Další nové příležitosti

Program Jean Monnet pro instituce vysokoškolského vzdělávání

(viz také: nové příležitosti pro další úrovně vzdělávání a odborné přípravy)

Projekty

Cílem projektů programu Jean Monnet je podporovat inovace (např. prozkoumat nové metodiky výuky o tématech spojených s EU), vzájemné obohacování (podporovat diskusi a úvahy o otázkách EU) a šíření obsahu týkajícího se Evropské unie prostřednictvím informačních a propagačních činností.

Doba financování: 1 rok nebo 2 roky

Podrobnější informace o podpoře projektů

Sítě

Cílem sítí je podpořit vytváření a rozvoj konsorcií mezinárodních subjektů (institucí vysokoškolského vzdělávání, stávajících středisek excelence, fakult a kateder, výzkumných středisek atd.) v rámci konkrétní priority Evropské unie, jak je definována v konkrétní roční výzvě. Sítě shromažďují informace, vyměňují si postupy, šíří znalosti a poskytují důkazy z této oblasti, které jsou podkladem pro politickou diskusi, a informují Evropskou komisi o nejlepších výsledcích.

Doba financování: 3 roky

Program Jean Monnet pro ostatní úrovně vzdělávání a odborné přípravy

Sítě

Iniciativy spojené s výukou o tématech EU přibližují studentům otázky související s Evropskou unií v instituci poskytující všeobecné vzdělání nebo instituci odborného vzdělávání a přípravy. Iniciativa musí trvat nejméně 40 vyučovacích hodin ročně. Může jít o osnovy pro určitý obor nebo program multidisciplinárních nebo mimoškolních aktivit. Iniciativy přispívají k vytvoření institucionálního přístupu k výuce obsahu týkajícího se Evropské unie.

Doba financování: 3 roky

Jak podat žádost

Více informací o tom, jak podat žádost o finanční prostředky atd., podají:

Souvislosti

Evropská komise zahájila akce programu Jean Monnet v roce 1989 na podporu excelence ve výuce a výzkumu v oblasti studií o Evropské unii po celém světě. Akce Jean Monnet, pojmenované po Jeanu Monnetovi (1888–1979), prvním předsedovi Vysokého úřadu Evropského společenství uhlí a oceli, předchůdce Evropské unie, jsou nyní součástí programu Erasmus+, který v roce 2019 oslavil 30 let své existence.

Kromě výše uvedených akcí programu Jean Monnet byly rovněž poskytnuty granty na provozní náklady vybranému počtu vysokoškolských institucí v Evropě, které usilují o excelenci v oblasti studií a výzkumu EU:

 • Evropskému univerzitnímu institutu ve Florencii
 • College of Europe v Bruggách
 • College of Europe v Natolinu
 • Akademii evropského práva v Trevíru
 • Centre International de Formation Européenne v Nice
 • Evropskému institutu veřejné správy v Maastrichtu
 • Evropské agentuře pro speciální a inkluzivní vzdělávání

Publikace

Prohlížet publikace o akcích Jean Monnet (Úřad pro publikace EU)

Výuka o EU: Evropská témata a školní osnovy ve všech členských státech EU (studie)

Teaching tools

Links to tools and resources for teachers can be found at the bottom of this page.

To find out more about the background of the Jean Monnet Actions for schools, read the publication "Learning EU at school".

 Higher education institutions actions

These support teaching and research in the field of European Union studies worldwide, covering the study of Europe in its entirety, with particular emphasis on the EU dimension, from an internal but also from a global perspective. The scope of EU studies can be varied as long as the EU angle is explored.

EU studies should promote active European citizenship and values and deal with the role of the EU in a globalised world, enhancing awareness of the Union and facilitating future engagement as well as people-to-people dialogue.

Teaching and research activities at higher education institutions: 

Jean Monnet Modules

Short teaching programmes or courses in the field of European Union studies.

Learn more about Modules and see how to apply

Jean Monnet Chairs

Teaching posts with a specialisation in European Union studies practiced by university professors.

Learn more about Jean Monnet Chairs

Jean Monnet Centres of Excellence

Pooling knowledge and competence on European Union subjects. They also play a key role in reaching out to students from faculties not normally dealing with EU studies.

Learn about the Centres and the opportunity

Jean Monnet Networks in Higher Education

Support to large thematic networks to bolster the policy debate.

See who can apply for Networks and what qualifies

Background

The European Commission started the Jean Monnet Actions in 1989 to promote excellence in teaching and research in the field of European Union studies worldwide.

Since their creation, these actions have focused on higher education institutions. Around 9,000 university teachers and more than 1,000 universities in around 100 countries have received financial support, enabling them to offer new content on European studies as part of their curricula. By connecting academics, researchers and policy-makers, the Jean Monnet Actions have stimulated international dialogue and supported policymakers at both national and international levels.