Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Partnerství pro spolupráci

Základní informace

Partnerství pro spolupráci mají za cíl prosazovat vytváření a rozvoj evropských sítí v oblasti sportu. Jejich cílem je pomáhat sportovním organizacím

 • zvyšovat kvalitu práce, aktivit a praktik zúčastněných organizací a subjektů
 • budovat kapacity organizací pro činnost na nadnárodní a meziodvětvové úrovni
 • řešit společné otázky a potřeby v oblasti sportu
 • při transformaci a realizaci změn (na individuální, organizační nebo odvětvové úrovni)

V rámci partnerství se mohou realizovat například tyto činnosti

 • vytváření sítí hlavních zúčastněných subjektů
 • vývoj, určení, propagace a sdílení osvědčených postupů
 • příprava, rozvoj a zavádění vzdělávacích a školicích modulů a nástrojů
 • zvyšování kompetencí šiřitelů v oblasti sportu
 • rozvoj monitorování a srovnávání ukazatelů v oblasti sportu
 • šíření informací o prospěšnosti sportu a tělesné aktivity
 • podpora součinnosti mezi oblastmi sportu, zdraví, vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
 • zkvalitňování základny poznatků významných pro oblast sportu
 • pořádání konferencí, seminářů, akcí a setkání

Výsledky by měly být opakovaně použitelné, přenositelné, rozšiřitelné a měly by pokud možno mít silný mezioborový rozměr. Výstupy z projektů by se měly sdílet se subjekty na místní úrovni i mezinárodně.

Kdo se může do partnerství zapojit?

Partnerství pro spolupráci by měla zahrnovat nejméně tři různé organizace ze tří různých programových zemí.

Žadatelé

Žádost o grant v rámci partnerství pro spolupráci může podat jakákoli zúčastněná organizace se sídlem v programové zemi. Tato organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací podílejících se na projektu.

Další účastníci

Členem partnerství pak může být jakákoli veřejná nebo soukromá organizace usazená v programové nebo partnerské zemi.

Organizace zřízené v programových zemích se mohou účastnit buď jako koordinátor projektu, nebo jako partnerská organizace.

Organizace z partnerských zemí se mohou projektu zúčastnit, ale nemohou vykonávat funkci koordinátora projektu (podrobné podmínky najdete v příručce k programu)

Druh organizace

Partnerství pro spolupráci jsou určena všem typům organizací činných v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže, sportu nebo v jiných sociálně-ekonomickém odvětví, a to bez ohledu na to, které oblasti se pak daný projekt dotýká. Zúčastnit se mohou i organizace působící v jiných oblastech (např. místní, regionální a celostátní orgány, střediska pro uznávání a ověřování, obchodní komory, obchodní organizace, poradenská střediska, kulturní a sportovní organizace).

V závislosti na prioritě a cílech projektu by kooperativní partnerství měla zahrnovat co nejvhodnější a nejrozmanitější škálu partnerů s cílem využít jejich různé zkušenosti, profily a specifické odborné znalosti a zajistit relevantní a vysoce kvalitní výsledky projektu.

Jak podat žádost

Organizace, které mají o účast zájem, mohou podat žádost prostřednictvím portálu pro nabídková řízení a finanční příležitosti s názvem EU funding & tenders portal.

Každoročně je vyhlašována jedna výzva k předkládání návrhů. Termín pro předložení projektů v roce 2021 je 17. června 2021 (v 17:00 SEČ).

Související politiky

Partnerství pro spolupráci se odvíjejí od všeobecných priorit programu Erasmus+ a naplňují i čtyři specifické priority z oblasti sportu.

Horizontální priority programu Erasmus+

 • začlenění a rozmanitost ve sportu
 • ochrana životního prostředí a boj proti změně klimatu
 • řešení digitální transformace prostřednictvím rozvoje digitální připravenosti, odolnosti a kapacity
 • společné hodnoty, občanská angažovanost a participace

Priority specifické pro oblast sportu

 • podpora zapojení do sportu a tělesných aktivit
 • podpora integrity a hodnot ve sportu
 • podpora vzdělávání ve sportu a prostřednictvím sportu
 • potírání násilí a boj proti rasismu, diskriminaci a nesnášenlivosti ve sportu a boj proti násilné radikalizaci

V širším slova smyslu jsou partnerství pro spolupráci koncipována v souladu s pracovním plánem EU v oblasti sportu (2021–2024) (viz EUR-Lex).

Další informace

Hlavním zdrojem informací o partnerstvích pro spolupráci je Příručka k programu Erasmus+. Najdete v ní veškeré informace o prioritách, kritériích pro udělení grantu, pravidlech financování atp.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SCP

Open
Deadline
23 Mar 2022

Cooperation partnerships

The primary goal of Cooperation Partnerships is to allow organisations to increase the quality and relevance of their activities, to develop and reinforce their networks of partners, to increase th