Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Evropská mládež spolu

Akce s názvem Evropská mládež spolu cílí na mládežnické organizace na základní úrovni, které chtějí zřídit přeshraniční partnerství, tj. jejichž cílem je dodat svým činnostem evropský rozměr a propojit tyto činnosti s politikami EU v oblasti mládeže, zejména se strategií EU pro mládež na období 2019–2027. Účelem je povzbudit podávání nových žádostí od organizací, které dosud nejsou zavedeny na evropské úrovni. Z toho důvodu spočívá tato akce především v podpoře aktivit zaměřených na propojení mládežnických organizací na úrovni EU a základních nevládních organizací působících na místní úrovni (na úrovni venkova, měst, regionů, zemí), které budou mít prospěch z rozvoje přeshraničních aktivit.

Celková struktura akce zohledňuje rostoucí velikost odvětví mládeže, měnící se trendy účasti mládeže a potřebu trvalejší a stabilnější podpory financování v oblasti mládeže[1]. Rovněž zohledňuje potřebu lépe pokrýt velkou rozmanitost mládežnických organizací v celé Evropě a reagovat na zjištěné potřeby, pokud jde o aktivity na základní úrovni, jakož i rozsáhlé projekty spolupráce v rámci Evropy.

CÍLE AKCE

Projekty akce Evropská mládež spolu si kladou za cíl vytvořit sítě podporující přeshraniční partnerství, jež budou působit v úzké spolupráci s mladými lidmi z celé Evropy (z programových zemí Erasmus+). Tyto sítě budou organizovat spolupráci, výměny, podporovat odbornou přípravu (například pro vedoucí mládeže) a umožní mladým lidem, aby sami vytvářeli společné projekty, a to jak prostřednictvím fyzických i online aktivit.

Přínos k cílům EU v oblasti mládeže a strategie EU pro mládež na období 2019–2027[2] a jejich podpora představují důležité tematické priority akce. Evropské cíle v oblasti mládeže se rovněž odrážejí v hlavních směrech politiky Komise vedené předsedkyní von der Leyenovou[3]. Základem pro akci Evropská mládež spolu jsou i probíhající osmnáctiměsíční cyklus[4] dialogu s mládeží a jeho priority.

A v neposlední řadě jsou s ohledem na pandemii COVID-19 zapotřebí reakce, které zmírní její socioekonomický dopad na mládež, včetně budování kapacit a specifických opatření pro řešení krize způsobené COVID-19 v oblasti mládeže. Mládežnické sítě by přitom měly zvážit způsoby, jak upevňovat solidaritu a inkluzivnost, a současně reagovat na výzvy související s digitálními dovednostmi a ekologickým životním stylem.

SPECIFICKÉ CÍLE

Akce se snaží konkrétně podpořit:

 • Prosazování a rozvoj nadnárodní strukturované spolupráce, uskutečňované online i offline, mezi jednotlivými mládežnickými organizacemi a to s cílem budovat nebo posilovat partnerství zaměřená na solidaritu a inkluzivní demokratickou účast všech,
 • provádění rámců EU a iniciativ, jako jsou doporučení pro jednotlivé země v rámci evropského semestru[5], pokud se týkají oblasti mládeže,
 • iniciativy, jejichž cílem je povzbudit mladé lidi k zapojení do demokratického procesu a společnosti, a to organizováním školení, prezentací společných témat mladých Evropanů a podporou diskuse a debaty o jejich propojení s EU, jejími hodnotami a demokratickými základy, mimo jiné tím, že akce mladým lidem poskytne možnost smysluplně se vyjádřit v rámci procesu oživení po krizi COVID-19,
 • účast nedostatečně zastoupených skupin mladých lidí (např. zranitelná a sociálně-ekonomicky znevýhodněná mládež) do politiky, mládežnických organizací a dalších organizací občanské společnosti,
 • nové metody posilování postavení mládežnických organizací při zvládání pandemie COVID-19 a jejích důsledků. Orientačně by to mohlo zahrnovat posílení spolupráce mezi mládežnickými organizacemi v digitálním kontextu prostřednictvím příslušných metod neformálního učení a organizačních modelů, včetně alternativních způsobů výměny a vzájemné pomoci.

AKTIVITY

Navrhované aktivity musí přímo souviset s obecnými a specifickými cíli akce a musí být podrobně popsány v popisu projektu vztahujícímu se na celé období, na které se o grant žádá, a to tak, jak je uvedeno v příslušné části týkající se „Vypracování projektu“ a v části týkající se dopadu.

Do aktivit musí být zapojeno více zemí a lze je provádět na evropské (programové země Erasmus+), národní, regionální nebo místní úrovni.

Příklady relevantních aktivit:

 1. aktivity podporující přístup mládeže k činnostem v rámci politik EU, které se provádějí na všech úrovních společnosti (místní, regionální, celostátní, evropské) i v různých institucionálních kontextech (formální instituce, neformální spolupráce a učení, informální výměny informací atd.);
 2. mobility zahrnující výměnné pobyty za účelem vytváření sítí a/nebo využívání neformální a informální odborné přípravy;
 3. aktivity zaměřené na zvyšování povědomí a na informační, distribuční a propagační činnosti (semináře, workshopy, kampaně, schůzky, veřejné debaty, konzultace atd.) týkající se priorit politiky EU v oblasti mládeže;
 4. podpora strategické spolupráce, výměny námětů, společná práce a spoluvytváření a příslušné neformální metody pro formování iniciativ EU v oblasti politiky mládeže založených na přístupu zdola nahoru a diskuzi o nich, partnerství a projekty mezi mladými lidmi, mládežnickými organizacemi, tvůrci politik a činiteli s rozhodovací pravomocí, jakož i výzkumnými pracovníky a dalšími příslušnými subjekty občanské společnosti. To zahrnuje iniciativy a akce zaměřené na rozvoj evropských nevládních organizací mládeže / organizací občanské společnosti / celoevropských sítí;
 5. průzkum názorů politiků na návrhy mladých lidí týkající se demokratických systémů, včetně názorů a cílů mládeže, která se neangažuje, překážek a nástrojů umožňujících zapojení mladých lidí, kteří nemají zkušenosti s existujícími participativními formami, a podpora nových prostor pro politické zapojení mládeže a akcí v celé Evropě;
 6. průzkum oživeného chápání významu a výhod aktivního občanství pro mládež EU, a to i v souvislostech po skončení pandemie COVID, a s ohledem na Zelenou novou dohodu pro Evropu, která je v jádru oživení, jakož i na mezigenerační rozdíly v zastoupení mládeže, a měnící se vzorce zastoupení mládeže v EU;
 7. podpora rozvoje uživatelsky přívětivých standardizovaných metod, nástrojů a inovativních metod spolupráce pro sektor nevládních organizací v oblasti mládeže, včetně rozvoje nových komunitních iniciativ mládeže, dovedností a know-how pro monitorování a hodnocení stávajících aktivit způsobem založeným na výsledcích, což prokazuje hodnota zapojení mládeže v občanské společnosti.

Zahrnutí aktivit mobility do této akce je volitelné. Aktivity v oblasti mobility pro mladé lidi musí být základem hlavních cílů projektu a projektům a dotčeným mladým lidem nabízet významnou přidanou hodnotu.

JAKÁ KRITÉRIA MUSÍ BÝT SPLNĚNA PRO ŽÁDOST O AKCE EVROPSKÁ MLÁDEŽ SPOLU NA ZÁKLADNÍ ÚROVNI?

KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI

Aby byly návrhy projektů akce Evropská mládež spolu způsobilé pro udělení grantu Erasmus, musí splňovat tato kritéria:

Kdo může podat žádost?

V roli koordinátora mohou být zapojeny následující organizace:

 • nevládní organizace (včetně evropských nevládních organizací mládeže a národních rad mládeže), které působí v oblasti mládeže,
 • veřejné orgány na místní, regionální nebo národní úrovni.

Organizace žádá jménem všech zúčastněných organizací zapojených do projektu a musí být podle práva zřízena a usídlena v programové zemi Erasmus+.

Které typy organizací jsou způsobilé k účasti na projektu?

Jakákoli veřejná nebo soukromá organizace (s případnými přidruženými subjekty), která pracuje s mladými lidmi nebo pro ně mimo formální prostředí zřízená v programové zemi Erasmus+.

Takovými organizacemi mohou například být:

 • nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace (včetně evropských nevládních organizací mládeže),
 • národní rada mládeže,
 • veřejný orgán na místní, regionální nebo národní úrovni,
 • vzdělávací nebo výzkumná instituce,
 • nadace.

Zahrnuty mohou být státní nebo soukromé společnosti (malý, střední nebo velký podnik, včetně sociálních podniků). Přestože se tato akce primárně zaměřuje na neziskové organizace, mohou být organizace, které vytváří zisk, zapojeny, pokud bude pro projekt prokázána jasná přidaná hodnota.

Počet a profil zúčastněných organizací

Minimálně 4 partneři z nejméně 4 programových zemí Erasmus+.

Alespoň polovina organizací v konsorciích by neměla v předchozích 2 letech být příjemci finančních prostředků EU z programu Erasmus+ v rámci klíčových akcí 3 – projektů Evropská mládež spolu.

Místo konání aktivit

Aktivity se musí konat v programových zemích Erasmus+.

Délka projektu

2 roky.

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu se sídlem v Bruselu.

Stejná organizace může k této akci podat do konce lhůty pouze jednu přihlášku.

ID výzvy: ERASMUS-YOUTH-2021-YOUTH-TOG

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 22. března 17:00:00 hod. (SEČ).

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU

Projekt „Evropská mládež spolu“ na základní úrovni sestává ze čtyř fází, které začínají ještě předtím, než je návrh projektu vybrán k financování, např. 1) Identifikace a zahájení projektu; 2) Příprava, návrh a plánování projektu; 3) Realizace projektu a monitorování aktivit a 4) Přezkoumání projektu a posouzení dopadů. Zúčastněné organizace a účastníci zapojení do aktivit by měli ve všech těchto fázích převzít aktivní úlohu; díky čemuž získají nové zkušenosti a poznatky.

 • Identifikace a zahájení projektu: identifikace problému, potřeby nebo příležitosti, které lze v kontextu výzvy řešit v námětu projektu; identifikace klíčové aktivity a hlavních výstupů, které lze od projektu očekávat; zmapování příslušných zúčastněných stran a potenciálních partnerů; formulování cílů projektu; zajištění souladu projektu se strategickými cíli zúčastněných organizací; provedení počátečního plánování, aby byl projekt dobře zahájen, a shromáždění informací potřebných k pokračování do další fáze atd.,
 • Příprava, návrh a plánování projektu: specifikace rozsahu projektu a vhodného přístupu, rozhodnutí o harmonogramu stanovených úkolů; odhad potřebných zdrojů a rozpracování detailů projektu, např. posouzení potřeb; vymezení spolehlivých cílů a ukazatelů dopadu (konkrétních, měřitelných, dosažitelných, relevantních a časově vymezených); identifikace výsledků projektu a učení; vypracování pracovního programu, formátů aktivit, očekávaného dopadu, odhadovaného celkového rozpočtu; příprava plánu realizace projektu, včetně strategických aspektů řízení projektu, monitorování, kontroly kvality, podávání zpráv a šíření výsledků; vymezení praktických opatření a potvrzení cílové skupiny (cílových skupin) pro zamýšlené aktivity; uzavírání dohod s partnery a sepsání návrhu atd.,
 • Realizace projektu a monitorování aktivit: provádění realizace projektu podle plánů splňujících požadavky na podávání zpráv a komunikaci; monitorování probíhajících aktivit a hodnocení výkonnosti projektu ve srovnání s projektovými plány; identifikace a přijetí nápravných opatření k řešení odchylek od plánů a k řešení problémů a rizik; identifikace nesouladu se stanovenými normami kvality a přijímání nápravných opatření atd.,
 • Přezkoumání a posouzení dopadů: posouzení výkonnosti projektu ve srovnání s cíli projektu a plány realizace; hodnocení aktivit a jejich dopadu na různých úrovních, sdílení a využití výsledků projektu atd.

Horizontální aspekty, které je třeba zvážit při koncipování projektu:

Vedle splnění formálních kritérií a uzavření udržitelného ujednání o spolupráci se všemi partnery v projektu mohou níže uvedené prvky přispět ke zvýšení dopadu a kvality realizace projektů v rámci akce „Evropská mládež spolu“ ve všech jednotlivých fázích projektu. Žadatelé se vyzývají, aby tyto příležitosti a aspekty zohlednili při navrhování svých projektů.

Environmentální udržitelnost

Projekty by měly být navrženy tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí, a měly by ve všech aspektech zahrnovat ekologické postupy. Organizace a účastníci by měli při navrhování projektu uplatňovat přístup šetrný k životnímu prostředí, který bude všechny účastníky projektu podněcovat k diskusím a získávání poznatků o otázkách týkajících se životního prostředí, bude je vést k úvahám nad tím, co mohou učinit na různých úrovních, a bude jim pomáhat při zavádění alternativních a ekologičtějších metod realizace projektových aktivit.

Inkluze a rozmanitost

V rámci všech svých akcí program Erasmus+ usiluje o prosazování rovných příležitostí a přístupu, inkluze a spravedlnosti. K provádění těchto zásad byla vypracována strategie pro inkluzi a rozmanitost s cílem podpořit lepší oslovení účastníků z rozmanitějších prostředí, zejména osob s omezenými příležitostmi, které čelí překážkám v účasti na evropských projektech. Organizace by měly navrhnout přístupné a inkluzivní projektové aktivity, které zohlední názory účastníků s omezenými příležitostmi a budou je soustavně zapojovat do rozhodovacího procesu.

Ve všech případech by zúčastněné organizace měly uplatňovat strategie k navazování kontaktu s mladými lidmi z různorodých prostředí na základní úrovni. To předpokládá zapojení různorodé populace mládeže s omezenými příležitostmi, včetně mládeže ze vzdálených/venkovských oblastí a/nebo z přistěhovaleckého prostředí. Všechny aktivity by měly přispívat k ještě širšímu oslovení mladých lidí a jejich aktivnímu zapojení tak, aby bylo zajištěno, že se sejde rozmanitost názorů.

Digitální aspekt

Klíčem k úspěšným projektům jsou virtuální spolupráce a experimentování s možnostmi virtuálního a kombinovaného učení. Zejména se důrazně doporučuje, aby projekty pro spolupráci před projektovými aktivitami, v jejich průběhu i po jejich skončení využívaly Evropský portál pro mládež a platformu strategie EU pro mládež.

Společné hodnoty, občanská angažovanost a participace

Projekty podpoří aktivní občanství a etiku a posílí rozvoj sociálních a mezikulturních kompetencí, kritické myšlení a mediální gramotnost. Důraz bude rovněž kladen na zvyšování povědomí o kontextu Evropské unie a jeho pochopení.

 

OČEKÁVANÝ DOPAD

Projekty, které grant obdrží, by měly prokázat svůj očekávaný přínos pro politiku EU v oblasti mládeže tím, že budou:

 • přispívat ke zlepšení schopnosti sektoru mládeže činného na základní úrovni rozšiřovat své aktivity a pracovat nadnárodně směrem k budování inkluzivity, solidarity a udržitelnosti, včetně podpory nadnárodního učení a spolupráce mezi mladými lidmi a osobami s rozhodovací pravomocí,
 • vycházet z cílů strategie EU pro mládež na období 2019–2027, konkrétně budou prokazovat, jak přispívají k prioritám strategie vyjádřeným slovy „Zapojovat, propojovat a posilovat“,
 • vycházet z výsledků evropských cílů v oblasti mládeže, dialogu s mládeží a dalších projektů debat s mládeží a průzkumů veřejného mínění týkajících se budoucnosti Evropy a propojovat je s rozvojem politik na místní/regionální/celostátní/evropské úrovni,
 • vycházet z doporučení pro jednotlivé země v rámci evropského semestru, pokud se týkají oblasti mládeže,
 • zlepšovat zapojení mladých lidí do demokratického života, pokud jde o aktivní občanství a vztahy s osobami s rozhodovací pravomocí (posílení účasti, nové dovednosti, zapojení mladých lidí do navrhování projektů atd.),
 • rozšiřovat stávající osvědčené postupy a dosah mimo běžnou úroveň (úroveň venkova, měst, regionů, zemí) a běžnou síť (běžné sítě), včetně řádného využívání digitálních prostředků k udržení kontaktu za všech okolností, a to i v odlehlých oblastech nebo za stavu izolace či omezení volného pohybu,
 • šířit své výsledky efektivním a poutavým způsobem mezi mladými lidmi zapojenými do mládežnických organizací a připravovat tak půdu pro systematičtější partnerství, jakož i mezi mladými, kteří nejsou členy žádných mládežnických struktur, nebo těmi, kteří pocházejí ze znevýhodněného prostředí.

KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ GRANTU

Relevance projektu

(maximálně 30 bodů)

 • Účel a přidaná hodnota EU: návrh stanoví a rozvíjí projekt, který podporuje politiky na úrovni EU relevantní pro mládež – zejména strategii EU pro mládež na období 2019–2027. Návrh jasně dokládá přidanou hodnotu EU na úrovni systému vytvořenou díky jeho nadnárodnímu charakteru a potenciální přenositelnosti.
 • Cíle: cíle návrhu jsou relevantní pro obecné cíle akce a alespoň pro jeden z jejích specifických cílů; cíle návrhu jsou navíc specifické a jasně definované, dosažitelné, měřitelné, realistické a aktuální; řeší problémy týkající se zúčastněných organizací a mají jasnou přidanou hodnotu pro vybrané cílové skupiny.
 • Potřeby: návrh prokazuje, že je založen na důkladném posouzení potřeb, pokud možno založeném na ověřitelných skutečnostech a číslech podložených obecnými a specifickými údaji, které se týkají všech zemí a organizací v konsorciu. Očekává se jasná analýza potřeb spojená s konkrétní realitou žadatelů, partnerů a cílových skupin.
 • Zapojení mládeže: Partnerství prokazuje, že může zajistit aktivní zapojení různorodé populace mládeže, jako je mládež ze vzdálených/venkovských oblastí, přistěhovaleckého prostředí a/nebo ze sociálně znevýhodněného prostředí, a to již ve fázi návrhu aktivit souvisejících s mládeží.

 

Kvalita koncepce a realizace projektu

(maximálně 30 bodů)

 • Plánování: Návrh je jasný, úplný a vysoce kvalitní a zahrnuje příslušné fáze pro přípravu, realizaci, monitorování a vyhodnocení projektu na základě rozsáhlé metodiky řízení projektu.
 • Metodika: Realizace je založena na vhodných metodikách; cíle jsou v souladu s aktivitami a jsou jasně vymezeny, a to s logickými vazbami mezi identifikovanými problémy, potřebami a řešením; pracovní plán je soudržný a konkrétní; existují vhodná opatření pro kontrolu kvality a ukazatele, které zajistí, že projekt bude proveden řádně a v požadované kvalitě, rozsahu, čase a v rámci rozpočtu; existují konkrétní a vhodné plány řízení rizik a plány pro nepředvídané události.
 • Nákladová efektivnost: Navrhovaný rozpočet je soudržný a dostatečně podrobný, je vhodný k realizaci projektu a je navržen tak, aby zajišťoval co nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou. Prostředky přiřazené pracovním balíčkům jsou v souladu s jejich cíli a výstupy. Rozpočet vychází vstříc potřebám základních organizací a zranitelných mladých lidí, aby se podpořilo jejich začlenění do programu Erasmus+.

 

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce

(maximálně 20 bodů)

 • Konfigurace: partnerství zahrnuje vhodnou kombinaci vzájemně se doplňujících organizací s profily, dovednostmi, zkušenostmi, odbornými znalostmi a podporou řízení potřebnými k dosažení svých cílů; přidaná hodnota organizací vytvářejících zisk je jasně prokázána, pokud jsou zapojeny do konsorcia.
 • Zeměpisné složení: partnerství prokazuje schopnost odrážet evropskou hospodářskou, sociální a/nebo kulturní rozmanitost prostřednictvím svého zeměpisného složení (tj. zahrnutí východních, západních, severních a jižních oblastí v celé Evropě) tak, aby byla zajištěna skutečně celoevropská spolupráce.
 • Rozvoj místních nevládních organizací: partnerství má schopnost rozvíjet kapacity a znalosti místních nevládních organizací, které dosud nejsou na evropské úrovni dobře zavedené, aby bylo možné dosáhnout posílené vzájemné spolupráce mezi nevládními organizacemi v celé Evropě.
 • Závazky a úkoly: rozdělení odpovědností a úkolů v rámci partnerství je jasné a vhodné; koordinátor prokazuje vysokou kvalitu řízení a potenciál za účelem koordinace nadnárodních sítí a vedení ve složitém prostředí.
 • Nastavení spolupráce: Navržené mechanismy řízení zajistí řádnou koordinaci, rozhodování, komunikaci a řešení konfliktů mezi zúčastněnými organizacemi, účastníky a všemi ostatními relevantními zúčastněnými stranami.
 • Zapojení mládeže: mladí lidé jsou vhodně zapojeni do všech fází realizace projektu a začleňování mládeže je řešeno ve všech fázích a na všech úrovních projektu a poskytuje posílení jejich postavení nebo konkrétní strategie k zajištění jejich rozmanité účasti.

Dopad

(maximálně 20 bodů)

 • Dopad: potenciální dopad projektu na účastníky a partnerské organizace je vysoký – zejména pokud jde o rozšíření zaměření základních organizací na národní, regionální nebo místní aktivity, které dosud nemají přeshraniční povahu, v rámci nichž byly aktivity rozšířeny nebo vyvinuty na úrovni EU během trvání projektu i po jeho ukončení, jakož i obecně na komunity mládeže. Očekávané výsledky ukazují porozumění a schopnost žadatele a partnerů předávat hodnoty Evropské unie, zejména v oblasti občanství.
 • Šíření: návrh prokazuje schopnost dosáhnout osvěty zaměřené na mládež a schopnost účinně komunikovat o problémech a řešeních komunit, které zastupují, se širším celosvětovým publikem; návrh zejména obsahuje spolehlivý plán sdělení a šíření výsledků a zahrnuje příslušné cíle, aktivity a rozdělení úkolů mezi partnery, příslušné načasování, nástroje a kanály, které zajistí, aby se výsledky a přínosy během trvání projektu i po jeho ukončení účinně rozložily mezi tvůrce politik a byly dostupné konečným uživatelům.
 • Udržitelnost: návrh jasně vymezuje, jak by výsledky projektu mohly přispět ke změnám v odvětví mládeže na systémové úrovni v průběhu trvání projektu i po jeho ukončení, a má velký potenciál umožnit dlouhodobou spolupráci na úrovni EU nebo inspirovat nové politiky a iniciativy EU v oblasti mládeže.

Aby byly žádosti zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 60 bodů, a to i s přihlédnutím k nezbytnému minimálnímu bodovému hodnocení pro každé ze čtyř kritérií pro udělení grantu (tj. minimálně po 15 bodech v kategoriích „relevance projektu“ a „kvalita koncepce a realizace projektu“; a po 10 bodech v kategoriích „kvalita partnerství a nastavení spolupráce“ a „dopad“. V případě rovnosti bodů dostane přednost bodové hodnocení v kritériu „relevance projektu“ a poté „dopad“.

Výsledky by měly být zpravidla zpřístupněny jako otevřené vzdělávací zdroje a rovněž na příslušných odborných a odvětvových platformách nebo platformách příslušných orgánů, a to v mezích stávajících vnitrostátních a evropských právních rámců. Návrh bude popisovat, jak budou výsledná data, materiály, dokumenty, audiovizuální činnosti a aktivity v sociálních médiích volně zpřístupněny a propagovány prostřednictvím otevřených licencí, a neobsahuje žádná nepřiměřená omezení.

JAKÁ JSOU PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ?

Tato akce se řídí modelem financování prostřednictvím jednorázové částky. Výše jednorázového příspěvku bude stanovena pro každý grant na základě odhadovaného rozpočtu akce navrženého žadatelem. Poskytovatel grantu stanoví jednorázovou částku každého grantu na základě návrhu, výsledku hodnocení, míry financování a maximální výše grantu stanovené ve výzvě.

Maximální výše grantu EU na jeden projekt činí 150 000 EUR

Jak se stanoví jednorázová částka projektu?

Žadatelé musí v souladu s formulářem žádosti vyplnit podrobnou tabulku rozpočtu s přihlédnutím k těmto bodům: 

 1. Příjemci by měli podle potřeby rozpočet podrobně popsat a uspořádat ho do jednotlivých pracovních balíčků (například rozdělených na položky „řízení projektu“, „školení“, „organizace akcí“, „příprava a realizace mobility“, „komunikace a šíření informací“, „zajištění kvality“ atd.).
 2. Návrh musí popisovat aktivity obsažené v každém pracovním balíčku.
 3. Žadatelé musí ve svém návrhu uvést rozpis odhadových nákladů, z kterého bude patrný podíl na jeden pracovní balíček (a v rámci každého pracovního balíčku podíl přiřazený každému příjemci a přidruženému subjektu).
 4. Popsané náklady mohou zahrnovat mzdové náklady, cestovní a pobytové náklady, náklady na vybavení, na subdodávky i další náklady (například šíření informací, publikace nebo překlady).

Návrhy budou hodnoceny podle standardních hodnotících postupů za pomoci interních a/nebo externích odborníků. Odborníci posoudí kvalitu návrhů s ohledem na požadavky uvedené ve výzvě a očekávaný dopad, kvalitu a účinnost akce.

Po vyhodnocení návrhu stanoví schvalující osoba výši jednorázové částky s přihlédnutím ke zjištěním provedeného posouzení. Hodnota jednorázové částky bude omezena na maximálně 80 % odhadovaného rozpočtu stanoveného po vyhodnocení.

Parametry grantu (maximální výše, míra financování, celkové způsobilé náklady atp.) budou stanoveny v grantové dohodě.

Úspěchy projektu budou hodnoceny na základě dokončených výsledků. Režim financování by umožnil se spíše než na vstupy zaměřit na výstupy, a kladl by tak důraz na kvalitu a míru dosažení měřitelných cílů.

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení.

 1. Study on the landscape of youth representation in the EU (Studie o situaci v oblasti zastoupení mládeže v EU) (EAC/47/2014)

 2. Usnesení Rady 2018/C 456/01, zveřejněno v prosinci 2018:

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=EN

 3. Viz https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_19_5542

 4. Od poloviny roku 2020 do konce roku 2021.

 5. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_cs

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";}

Tagged in: