Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Akce Erasmus Mundus

Akce Erasmus Mundus zahrnuje:

 • Skupina 1: Společné magisterské studium Erasmus Mundus (EMJM) a
 • Skupina 2: Opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus (EMDM).

Cílem této akce je podpora excelence a celosvětové internacionalizace vysokoškolských institucí prostřednictvím studijních programů (na úrovni magisterského studia), které budou společně realizovat a uznávat vysokoškolské instituce se sídlem v Evropě a které budou otevřeny institucím v jiných zemích světa.

Společné magisterské studium Erasmus Mundus a opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus představují dvě nezávislé skupiny. Neexistuje povinnost zavést EMDM před EMJM. Udělení EMDM neznamená automatické financování v rámci EMJM a dokončení projektu EMDM není kritériem pro udělení EMJM.

Skupina 1: Společné magisterské studium Erasmus Mundus (EMJM)

EMJM podporuje vysoce integrované nadnárodní studijní programy na magisterské úrovni[1], které realizuje mezinárodní konsorcium vysokoškolských institucí z různých zemí na celém světě a případně dalších partnerů působících v oblasti vzdělávání i mimo ni, kteří mají konkrétní odborné znalosti a zájem o dotčené oblasti studia/odbornosti.

Programy EMJM jsou programy excelence a měly by přispívat k integraci a internacionalizaci Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA). Specifikum programů EMJM spočívá ve vysokém stupni sdílenosti/integrace zúčastněných institucí a ve vysoké kvalitě jejich akademického obsahu.

CÍLE EMJM

Cílem EMJM je zvýšit přitažlivost a excelenci evropského vysokoškolského vzdělávání ve světě a přilákat do Evropy talenty prostřednictvím kombinace:

 1. institucionální akademické spolupráce za účelem prezentace evropské excelence v oblasti vysokoškolského vzdělávání a
 2. individuální mobility všech studentů, kteří se EMJM zúčastní, se stipendii pro nejlepší studenty financovanými z prostředků EU.

JAKÁ KRITÉRIA MUSÍ BÝT SPLNĚNA PRO ŽÁDOST O SPOLEČNÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM ERASMUS MUNDUS?

KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI

Aby byly návrhy projektů společného magisterského studia Erasmus Mundus způsobilé pro udělení grantu Erasmus, musí splňovat tato kritéria:

Kdo může podat žádost?

Žadatelem může být kterákoli způsobilá zúčastněná vysokoškolská instituce zřízená v programové nebo partnerské zemi.

Které typy organizací jsou způsobilé k účasti na projektu?

Zúčastněnou organizací může být jakákoli veřejná nebo soukromá organizace (s případnými přidruženými subjekty) usazená v programové zemi nebo v partnerské zemi, která aktivně a přímo přispívá k poskytování společného magisterského programu Erasmus Mundus (EMJM).

Vysokoškolské instituce z programových zemí musí být držiteli platné Listiny Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE). U zúčastněných vysokoškolských institucí z partnerských zemí se listina ECHE nevyžaduje, ale instituce se musí zavázat k dodržování jejích principů.

Vysokoškolské instituce, které působí jako řádní partneři, musí být schopny ve fázi podávání žádosti prokázat, že splňují požadavky své jurisdikce na externí zajištění kvality (např. akreditaci nebo hodnocení) pro účely společného programu. Toto splnění požadavků může vyplývat z i) úspěšného zavedení evropského přístupu k zajišťování kvality společných programů (pokud to vnitrostátní právní předpisy povolují) nebo ii) specifické akreditace či hodnocení společného programu nebo iii) specifické akreditace každé vnitrostátní složky, na jejímž základě je program EMJM vytvořen.

Studijní program EMJM může mít prospěch rovněž z účasti přidružených partnerů (nepovinné). Tyto organizace nepřímo přispívají k realizaci konkrétních úkolů nebo činností nebo podporují šíření informací o EMJM a jeho udržitelnost. Jejich přispění může mít například podobu přenosu znalostí a schopností, poskytování doplňkových kurzů nebo podpory možností vyslání nebo umístění studentů. Pokud jde o aspekty způsobilosti a smluvního řízení, nepovažují se za příjemce finančních prostředků z programu.

Počet a profil zúčastněných organizací

EMJM zahrnuje nejméně tři vysokoškolské instituce v postavení řádného partnera, a to ze tří různých zemí, z nichž nejméně dvě musí být programovými zeměmi.

Způsobilí účastníci

Do EMJM jsou přijímáni studenti magisterského studia, kteří úspěšně zakončili první stupeň vysokoškolského vzdělání nebo prokázali uznatelnou rovnocennou úroveň vzdělání v souladu s vnitrostátními právními předpisy a praxí v zemích či institucích udělujících tituly.

Studenti, kteří dříve obdrželi stipendium na EMJM, nejsou způsobilí žádat o další stipendium v rámci tohoto studia.

Stipendia EMJM mohou být nabízena studentům z celého světa. Konsorcia by však měla zajistit geografickou vyváženost, tj. maximálně 10 % z celkového počtu stipendií udělených během realizace projektu by mělo být uděleno uchazečům stejné státní příslušnosti (toto pravidlo se nepoužije na případná navýšená stipendia pro cílové regiony světa).

Místo(a) konání aktivit

EMJM zahrnuje povinnou fyzickou mobilitu pro všechny zapsané studenty (stipendisty EMJM i ostatní) sestávající z nejméně dvou dob studia ve dvou zemích, z nichž alespoň jedna musí být programovou zemí. Tyto dvě země se musí lišit od země bydliště studenta v době zápisu. Každé z těchto dvou povinných dob studia musí odpovídat studijní náplň alespoň jednoho akademického semestru (v hodnotě minimálně 30 kreditů ECTS nebo rovnocenné hodnotě).

Všechny doby magisterského studia se musí konat ve vysokoškolských institucích, které jsou řádným partnerem, nebo pod jejich přímým dohledem.

Povinné doby mobility nelze nahradit virtuální mobilitou (distančním studiem).

Délka projektu (a případně aktivity)

Konsorcium získá grantovou dohodu na dobu 6 akademických roků k financování nejméně čtyř úseků magisterského studia v délce 1 až 2 akademických roků (60, 90, nebo 120 kreditů ECTS).

Žádost o prodloužení dříve financovaného společného magisterského studia Erasmus Mundus (EMJMD) a společného magisterského studia (EMJM) lze podat nejdříve rok před vypršením smlouvy. Za žádných okolností nemohou ve stejném akademickém roce začít dva úseky magisterského studia financované ze dvou různých grantových dohod.

Stipendium se uděluje na řádné prezenční studium a bude pokrývat celou dobu trvání magisterského studia (tj. 12, 18, 24 měsíců). V případě uznání předchozího vzdělání je použitelná zkrácená doba stipendia (s minimální dobou stipendia jeden akademický rok).

První generace přijatých studentů by neměla začít studovat později než v akademickém roce následujícím po roce výběru projektu.

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu.

ID výzvy: ERASMUS-EDU-2021-PEX-EMJM-MOB

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 26. května do 17:00:00 (SEČ).

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU

Studijní programy EMJM mají podle očekávání splnit následující požadavky:

 1. Obsahovat společně koncipované a plně integrované kurikulum, které splňuje standardy zajišťování kvality společných programů v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA)[2] platné v den podání žádosti EMJM. Tyto standardy zahrnují všechny klíčové aspekty společných programů, pokud jde o společné navrhování, provádění, realizaci a zajišťování kvality.

Kromě standardů pro zajišťování kvality společných programů kladou projekty EMJM důraz na následující společné/obecné prováděcí postupy:

 • společné požadavky na přijetí studentů a pravidla/postupy podávání žádostí, výběru, monitorování, zkoušek / hodnocení výkonu,
 • společná koncepce programu a integrované činnosti v oblasti výuky/odborné přípravy, včetně společně dohodnuté jazykové politiky a společného postupu pro uznávání dob studia v rámci konsorcia,
 • obecné služby nabízené studentům (např. jazykové kurzy, podpora při žádostech o víza),
 • společné propagační a informační činnosti s cílem zajistit celosvětové zviditelnění programu a stipendijního systému Erasmus Mundus. Propagační strategie by měla zahrnovat ucelené a komplexní specifické internetové stránky (v angličtině a rovněž v hlavním vyučovacím jazyce, pokud se liší), které studentům a ostatním příslušným zúčastněným subjektům, například budoucím zaměstnavatelům, poskytnou všechny potřebné informace o programu,
 • společné administrativní a finanční řízení ze strany konsorcia,
 • jsou podporovány společné diplomy, pokud je umožňují vnitrostátní právní předpisy.
 1. Bude je realizovat konsorcium vysokoškolských institucí a případně jiných partnerů působících v oblasti vzdělávání i mimo ni, kteří jsou zřízeni v programové nebo partnerské zemi. Konsorcium musí zahrnovat nejméně tři vysokoškolské instituce ze tří různých zemí, z nichž nejméně dvě musí být programovými zeměmi.

Všechny vysokoškolské instituce v postavení řádného partnera (z programových nebo partnerských zemí) musí být instituce se vzdělávacím programem magisterského stupně oprávněné udělit společný nebo vícenásobný diplom osvědčující úspěšné absolvování programu EMJM.

Před zápisem prvních studentů do společného magisterského programu EMJM musí být zajištěn nezbytný institucionální závazek všech organizací účastnících se konsorcia pro EMJM, aby bylo zaručeno pevné institucionální začlenění a podpora. Tento závazek má formu dohody o partnerství EMJM, kterou musí podepsat všechny partnerské instituce (případně včetně přidružených partnerů, je-li to považováno za vhodné). Zúčastněné vysokoškolské instituce z partnerských zemí by se měly zavázat k dodržování principů listiny ECHE v dohodě o partnerství. Tato dohoda o partnerství EMJM musí stanovit všechny akademické, provozní, správní a finanční aspekty realizace EMJM a správy stipendií EMJM (viz níže). Návrh dohody o partnerství je poskytnut ve fázi podávání žádosti.

 1. Zápis špičkových studentů na celém světě. Výběr, nábor a monitorování jednotlivých studentů je výhradní odpovědností konsorcia EMJM. Výběr studentů musí být organizován transparentně, nestranně a spravedlivě. Řada těchto studentů může využít stipendia EMJM.

Aby byla zaručena plná transparentnost a vymezena práva a povinnosti všech zapsaných studentů, musí obě strany (tj. zapsaní studenti a konsorcium EMJM) při zápisu studenta do programu podepsat dohodu o studiu. Vzor dohody o studiu musí být zveřejněn na internetových stránkách EMJM.

 1. Zahrnutí povinné fyzické mobility pro všechny zapsané studenty: Struktury mobilit a mechanismus uznávání dob studia mezi partnerskými institucemi musí být dohodnuty v rámci konsorcia ve fázi podávání projektových žádostí.
 2. Podporovat výměnu pracovníků a hostujících vědeckých pracovníků, aby se podíleli na výuce, odborné přípravě, výzkumu a administrativních činnostech.
 3. Úspěšné dokončení společného programu EMJM musí vést k udělení buď společného diplomu (tj. jednoho diplomu uděleného nejméně dvěma vysokoškolskými institucemi z různých zemí, z nichž alespoň jedna musí být programovou zemí) nebo vícenásobných diplomů (tj. alespoň dvou diplomů udělených dvěma vysokoškolskými institucemi z různých zemí, z nichž alespoň jedna musí být programovou zemí), nebo kombinace uvedených diplomů.

Diplom(y) udělený(é) absolventům musí patřit do systémů akademických titulů zemí, v nichž mají dané vysokoškolské instituce sídlo. Diplom(y) musí být vzájemně uznán(y) všemi vysokoškolskými institucemi, které je vydaly a jsou řádnými členy partnerství. Konsorcium by studentům mělo na konci studia poskytnout společný dodatek k diplomu, který se vztahuje na celý obsah magisterského programu.

Návrhy EMJM musí již ve fázi podávání žádosti uvádět kompletně vypracované společné studijní programy, připravené k zahájení a celosvětové propagaci bezprostředně po schválení. Neexistují žádná omezení ve smyslu vědních oborů.

Kromě finančního příspěvku na provozování společných magisterských programů (viz níže uvedená část o pravidlech financování) mohou všechny projekty financované z programu Erasmus Mundus končící v období 2021–2027 (včetně těch, které začaly v období 2014–2020) pokračovat v realizaci kurzu v podobě magisterského programu Erasmus Mundus až po tři další úseky po skončení akce za předpokladu, že posouzení grantových dohod provedené agenturou EACEA v závěrečné fázi podávání zpráv povede k získání 75 a více bodů. Dotčené magisterské programy by se měly zavázat, že i) budou i nadále dodržovat cíle, rozsah, očekávaný dopad akce, ii) zapojí se do zajištění kontinuity s dříve financovaným magisterským programem a iii) na konci dotčeného období poskytnou zprávu o činnosti.

OČEKÁVANÝ DOPAD

Na úrovni systému

 • Napomáhat akademické spolupráci v rámci Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání i mimo něj prostřednictvím podpory společné výuky a kvalifikací, zlepšování kvality, prosazování akademické excelence.
 • Posílit mezinárodní rozměr vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím spolupráce mezi institucemi v Evropě a v zahraničí a prostřednictvím celosvětové mobility nejlepších studentů.
 • Zvýšit součinnost mezi vysokoškolským vzděláváním, inovacemi a výzkumem.
 • Odstranit překážky učení, zlepšit přístup k vysoce kvalitnímu vzdělávání založenému na inovacích a usnadnit účastníkům vzdělávání přechod mezi jednotlivými zeměmi.
 • Reagovat na potřeby společnosti a trhu práce.
 • Přispívat k rozvoji inovativních politik v oblasti vzdělávání.

Na úrovni instituce

 • Poskytnout evropským a neevropským vysokoškolským institucím více příležitostí ke strukturované a udržitelné akademické spolupráci na celém světě.
 • Zlepšit kvalitu programů na magisterské úrovni a mechanismů dohledu.
 • Zvýšit internacionalizaci a konkurenceschopnost zúčastněných organizací.
 • Podporovat vytváření nových sítí a zlepšovat kvalitu sítí stávajících.
 • Zvýšit přitažlivost zúčastněné(ých) organizace(í) pro nadané studenty.
 • Přispívat k politikám internacionalizace vysokoškolských institucí rozvíjením mezinárodního povědomí, a to prostřednictvím jejich kurikul a návrhů komplexních strategií internacionalizace (institucionální spolupráce a mobility osob mezi různými zeměmi).

Na úrovni jednotlivce

 • Zlepšit zaměstnatelnost zúčastněných studentů.
 • Zlepšit klíčové kompetence a dovednosti studentů.
 • Vytvářet nové způsoby uvažování a přístupy k akademickému studiu prostřednictvím mezinárodních, mezioborových, meziodvětvových a mezikulturních zkušeností.
 • Posilovat vytváření sítí a komunikační kapacity studentů.
 • Zvyšovat přínos jednotlivců znalostní ekonomice a společnosti.

KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ GRANTU

Relevance projektu

(maximálně 30 bodů)

 • Obecné záměry a specifické cíle projektu a jejich relevance ve vztahu k programu EMJM.
 • Odůvodnění projektu a jeho reakce na zjištěné potřeby společnosti a trhu práce v příslušné tematické oblasti.
 • Strategie na podporu excelence a inovací.
 • Strategie pro zvýšení atraktivity Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a pro přispění k jeho integraci a internacionalizaci.

Kvalita koncepce a realizace projektu

(maximálně 30 bodů)

 • Propojenost/integrace EMJM z hlediska koncepce, provádění, realizace a zajištění kvality, s ohledem na požadavky popsané v oddíle 1.2. Návrh zejména popisuje:
 • interní a externí opatření k zajištění kvality,
 • zásady a požadavky týkající se žádosti studentů, výběru studentů, účasti v kurzu a udělení studentského stipendia,
 • akademický program a to, jak budou v rámci konsorcia zajištěny prvky excelence a inovací ve vzdělávání,
 • organizaci dob studia, včetně minimálních požadavků na mobilitu a vzájemného uznávání výsledků učení/kreditů,
 • služby nabízené studentům,
 • společný diplom/diplomy, které mají být uděleny, a jejich uznání ze strany udělující vysokoškolské instituce, jež má postavení řádného člena, a společný dodatek k diplomu,
 • přínos mobilních pracovníků a hostujících vědeckých pracovníků k výuce, odborné přípravě, výzkumu a administrativním činnostem,
 • zvláštní podpůrná opatření pro usnadnění rovného a inkluzivního přístupu k účastníkům a zápis studentů / pracovníků / hostujících vědeckých pracovníků s individuálními potřebami souvisejícími s dlouhodobými tělesnými, duševními, intelektuálními nebo smyslovými poruchami,
 • identifikaci rizik při provádění projektu a plánování odpovídajících zmírňujících opatření.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce

(maximálně 20 bodů)

 • Odůvodnění skladby konsorcia a doplňkovosti partnerů; jejich přidaná hodnota z hlediska realizace EMJM a způsob, jakým jednotliví partneři těží ze své účasti na projektu.
 • Inovativní povaha konsorcia a začlenění partnerů s různou úrovní zkušeností s akcí v rámci programu Erasmus Mundus. V příslušných případech:

– jak bylo posíleno stávající konsorcium Erasmus Mundus,

– jak a za jakým účelem je organizována spolupráce se subjekty mimo oblast vzdělávání.

 • Institucionální závazek, vymezení úloh a úkolů jednotlivých partnerů a míra zapojení do projektových aktivit; ujednání o spolupráci, řídící orgány a nástroje řízení, zejména v oblasti správního a finančního řízení. Návrh dohody o partnerství je komplexní a je v souladu s popisem EMJM.
 • Rozdělení finančních prostředků a rozpočtový plán; mobilizace a řízení doplňkového financování.

Dopad

(maximálně 20 bodů)

 • Projekce z hlediska počtu zapsaných studentů v časovém rámci projektu a mobilizace dalších zdrojů financování za účelem vybudování udržitelného magisterského programu. Opatření k zajištění rovnováhy mezi jednotlivými zeměmi při náboru studentů.
 • Propagační strategie, jež má přilákat vynikající studenty z celého světa: cílové skupiny, úkoly partnerů a způsob, jakým budou studenti vybízeni k tomu, aby přispívali k identitě/komunitě programu Erasmus+.
 • Strategie šíření a využívání výsledků.
 • Dopad na úrovni systému (v akademické obci i mimo ni, včetně široké veřejnosti a společnosti), na institucionální úrovni (partnerské organizace) a individuální úrovni (se zvláštním důrazem na uplatnitelnost na trhu práce).
 • Střednědobá/dlouhodobá strategie rozvoje a udržitelnosti po ukončení financování z prostředků EU.

Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení 70 bodů. Kromě toho musí dosáhnout alespoň 22 bodů v kritériu pro udělení grantu týkajícího se „relevance projektu“. V případě rovnosti bodů dostane přednost nejvyšší skóre v kategorii „relevance projektu“ a poté „dopad“.

JAKÁ JSOU PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ?

Výše grantu na EMJM se vypočítá na základě těchto tří složek:

 • příspěvek na institucionální náklady realizace programu,
 • maximální počet studentských stipendií, která mají být udělena za dobu trvání dohody,
 • navýšení ke krytí individuálních potřeb studentů se zdravotním postižením.

Příspěvek na institucionální náklady EMJM

Příspěvek má podobu jednotkových nákladů na zapsaného studenta a jeho účelem je pokrýt část nákladů spojených s realizací programu EMJM.

Mezi jednotkové náklady patří náklady na zaměstnance (výuka, cestovní náklady), hostující přednášející, propagaci a šíření informací, organizační náklady (včetně úplného pojistného krytí zapsaných studentů, finanční podpory pro zapsané studenty s individuálními potřebami v případě, že se na ně nevztahuje mechanismus navýšení (viz níže), pomoci s ubytováním a dalších služeb pro studenty), administrativní náklady a veškeré další náklady nezbytné k realizaci úspěšného magisterského programu.

Vybrané projekty nemohou studentům účtovat poplatky za přihlášky. Projekty navíc nemohou stipendistům programu Erasmus Mundus účtovat školné ani jakékoli další povinné výdaje související s účastí studentů v kurzu.

 

Maximální příspěvek na institucionální náklady je: 750 EUR/měsíc x DR x NRES

Kde:

 • DR = maximální délka magisterského programu v měsících (tj. 12, 18, 24 měsíců)
 • NRES = předpokládaný počet zapsaných studentů (stipendistů i nestipendistů) za celou dobu trvání grantové dohody.

Upozorňujeme, že pro výpočet výše grantu bude hodnota NRES omezena na 100 (s případným vyloučením navýšených stipendií pro cílové regiony světa).

Studentská stipendia

Stipendium bude příspěvkem na náklady vzniklé studentům, kteří budou jeho příjemci, a bude krýt cestovní výdaje, víza, náklady na stěhování a pobyt. Vypočítá se na základě měsíčních jednotkových nákladů za celé období, které musí držitel stipendia absolvovat k dokončení studijního programu. Toto období zahrnuje studium, výzkum, stáže, přípravu a obhajobu diplomové práce v souladu s požadavky společného magisterského programu. V tomto období může být stipendium poskytnuto pouze v plné výši a pouze studentům v řádném prezenčním studiu.

Výpočet maximálního stipendia na jednoho studenta:

Stipendium se vypočítává následujícím způsobem: 1 400 EUR/měsíc x DS

Kde DS = doba trvání magisterského programu

Výpočet maximální výše stipendia EMJM po dobu trvání grantové dohody:

Maximální výše stipendia se vypočítává následujícím způsobem: 1 400 EUR/měsíc x DR x NRS

Kde:

 • DR = maximální délka magisterského programu v měsících (tj. 12, 18, 24 měsíců)
 • NRS = předpokládaný počet stipendií za celou dobu trvání grantové dohody (nejvýše 60 stipendií, bez případných navýšených stipendií pro cílové regiony světa)

Příspěvek na individuální potřeby studentů se zdravotním postižením

Nárok na příspěvek na individuální potřeby je uznán za způsobilý, pokud splňuje obecné podmínky způsobilosti stanovené v grantové dohodě. Příspěvky budou použity k pokrytí potřeb zapsaných studentů (se stipendiem nebo bez) se zdravotním postižením (např. s dlouhodobým fyzickým, mentálním, duševním nebo smyslovým postižením), například v souvislosti s pořízením speciálních předmětů či služeb (např. pomoc od třetích osob, přizpůsobení pracovního prostředí, dodatečné cestovní náklady nebo náklady na dopravu).

 

Podpora na pokrytí těchto individuálních potřeb zapsaných studentů bude mít podobu těchto jednotkových nákladů pro speciální potřeby:

a) 3 000 EUR

b) 4 500 EUR

c) 6 000 EUR

d) 9 500 EUR

e) 13 000 EUR

f) 18 500 EUR

g) 27 500 EUR

h) 35 500 EUR

i) 47 500 EUR

j) 60 000 EUR

Výpočet příspěvku na jednotkové náklady na jednoho studenta:

Zapsaní studenti uvedou, jaký druh položek/služeb je zapotřebí a jaké jsou jejich náklady. Příslušné jednotkové náklady budou identifikovány jako sazba odpovídající odhadovaným výdajům nebo bezprostředně nižší než odhadované výdaje. Tato jednotková cena je příspěvkem a není určena k úplnému pokrytí skutečných nákladů.

Pozn.: Náklady nižší než nejnižší sazba (tj. méně než 3 000 EUR) nebudou pro tuto dodatečnou podporu způsobilé a bude třeba je krýt příspěvkem na jiné institucionální náklady EMJM nebo jinými zdroji financování institucí, které jsou příjemci grantu.

Výpočet maximální výše příspěvku pro EMJM po dobu trvání grantové dohody:

Na základě svého odhadu žadatelé ve fázi podávání žádosti požádají nejvýše o dvě částky jednotkových nákladů odpovídajících nejvyšším dostupným jednotkovým nákladům, tj. maximálně 2 x 60 000 EUR. Tato částka bude použita k přidělení jednotkových nákladů dotčeným studentům.

Ve fázi realizace projektu budou mít jednotkové náklady formu měsíčního jednotkového příspěvku, který se vypočítá takto:

{jednotka zvláštních potřeb x (1/počet měsíců)}

Počet měsíců ve výše uvedeném vzorci odpovídá počtu měsíců, v nichž byly položky nebo služby pro zvláštní potřeby využity nebo vytvořeny k realizaci akce, a to v závislosti na povaze těchto položek nebo služeb. U jednorázových nákladů odpovídá počet měsíců hodnotě 1.

DODATEČNÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY PRO STUDENTY Z CÍLOVÝCH REGIONŮ SVĚTA

Žadatelé mohou požádat o dodatečné finanční prostředky pro studenty z regionů partnerských zemí poskytované z následujících nástrojů vnějšího financování EU (rozpočtová položka 6):

 • Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI)
 • Nástroj předvstupní pomoci (NPP III)

Programy EMJM navržené k financování mohou získat až 18 dodatečných stipendií (včetně odpovídajících institucionálních nákladů) financovaných z nástroje NDICI a až 6 dalších stipendií (včetně odpovídajících institucionálních nákladů) financovaných z nástroje NPP III, a to na celou dobu trvání magisterského studia. Tato dodatečná stipendia jsou nabízena, aby reagovala na priority vnější politiky EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání, a zohledňují různé úrovně hospodářského a sociálního rozvoje příslušných partnerských zemí. Tato stipendia budou přidělena programům EMJM vybraným k financování podle jejich sestupného pořadí a s ohledem na dostupný rozpočet.

Podrobný seznam zemí, na které se tato akce zaměřuje, bude zveřejněn na následujícím odkazu: https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_en

Výpočet konečného grantu

Konečná výše grantu bude vypočtena ve fázi předkládání závěrečné zprávy na základě počtu udělených stipendií, počtu zapsaných studentů a skutečného počtu jednotkových nákladů přidělených na individuální potřeby za předpokladu, že celková částka nepřekročí maximální výši uděleného grantu. Projekty budou moci flexibilně převádět finanční prostředky mezi stipendii (s případným vyloučením navýšených stipendií pro cílové regiony světa) a individuálními potřebami v závislosti na skutečných potřebách a v souladu s grantovou dohodou. Převody mezi rozpočtovými položkami a mezi nástroji financování nejsou povolené.

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízení.

Skupina 2: Opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus

Opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus by měla posílit kapacity vysokých škol pro modernizaci a internacionalizaci jejich kurikul a výukových postupů, měla by přispět ke sdílení zdrojů a k tomu, aby systémy vysokoškolského vzdělávání vytvořily obecné mechanismy pro zajišťování kvality, akreditace a uznávání diplomů a kreditů. Podpora je rovněž určena k prozkoumání a využití příležitostí, které nabízí evropský přístup k zajišťování kvality společných programů. Tyto integrované nadnárodní programy by měly na základě vysokého stupně společné činnosti / integrace zúčastněných institucí přispívat k integraci a internacionalizaci Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA).

CÍLE OPATŘENÍ NA PODPORU NÁVRHŮ ERASMUS MUNDUS

Hlavním cílem opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus je podpořit rozvoj nových, inovativních a vysoce integrovaných nadnárodních studijních programů na magisterské úrovni. Tato podpůrná opatření by měla zapojit a) programové země Erasmus+, b) instituce a/nebo c) tematické oblasti, které jsou v programu Erasmus Mundus nedostatečně zastoupeny (viz katalog Erasmus Mundus)[3].

JAKÁ KRITÉRIA MUSÍ BÝT SPLNĚNA PRO ŽÁDOST O OPATŘENÍ NA PODPORU NÁVRHŮ ERASMUS MUNDUS?

Aby byly návrhy projektů opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus způsobilé pro udělení grantu, musí splňovat tato kritéria:

Kdo může podat žádost?

Žadatelem může být kterákoli vysokoškolská instituce zřízená v programové nebo partnerské zemi.

Délka projektu (a případně aktivity)

15 měsíců

Kde podat žádost?

U Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu.

ID výzvy: ERASMUS-EDU-2021-EMJM-DESIGN

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 26. května do 17:00:00 (SEČ).

Žadatelské organizace budou posuzovány podle příslušných kritérií pro vyloučení a výběr. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU

Opatření EMDM podporují přípravu magisterských studijních programů na vysoké úrovni[4], které společně realizuje mezinárodní konsorcium vysokoškolských institucí z různých zemí na celém světě a případně dalších partnerů působících v oblasti vzdělávání i mimo ni, kteří mají konkrétní odborné znalosti a zájem o dotčené oblasti studia/odbornosti.

Příjemce naváže kontakty a spolupráci s cílem vytvořit magisterský program v souladu s definicí „integrovaného magisterského programu“ (viz oddíl týkající se EMJM „Vypracování projektu“). Společně navržený magisterský program by měl:

 • Nabídnout plně integrované kurikulum zajišťované konsorciem vysokoškolských institucí (které je složeno nejméně ze tří vysokoškolských institucí z tří různých zemí, z nichž nejméně dvě musí být programovými zeměmi),
 • usilovat o nábor vynikajících studentů na celém světě,
 • zahrnovat povinnou fyzickou mobilitu pro všechny přijaté studenty,
 • vést k udělení buď společného diplomu (tj. jednoho diplomu uděleného nejméně dvěma vysokoškolskými institucemi z různých zemí, z nichž alespoň jedna musí být programovou zemí) nebo vícenásobných diplomů (tj. alespoň dvou diplomů udělených dvěma vysokoškolskými institucemi z různých zemí, z nichž alespoň jedna musí být programovou zemí), nebo kombinace uvedených diplomů.

Očekává se, že do konce období financování projekt navrhne základní společné mechanismy:

 • společné požadavky na přijetí studentů a pravidla/postupy podávání žádostí, výběru, monitorování, zkoušek / hodnocení výkonu,
 • společný návrh programu a integrovaných aktivit v oblasti výuky a odborné přípravy,
 • obecné služby nabízené studentům (např. jazykové kurzy, podpora při žádostech o víza),
 • společná propagační a informační strategie,
 • společné administrativní a finanční řízení ze strany konsorcia,
 • politika udělování společného diplomu,
 • návrh společné dohody o partnerství, které zahrnuje nejméně tři vysokoškolské instituce ze tří různých zemí, z nichž nejméně dvě musí být programovými zeměmi. Tato dohoda má stanovit všechny akademické, provozní, správní a finanční aspekty realizace magisterského programu,
 • návrh společné dohody o studiu.

Připravovaný magisterský program by měl dodržovat standardy zajišťování kvality společných programů v Evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEA)[5].

Doporučuje se před ukončením projektu alespoň zahájit proces akreditace/hodnocení a prozkoumat možnosti, které nabízí evropský přístup k zajišťování kvality společných programů (pokud to vnitrostátní právní předpisy umožňují).

OČEKÁVANÝ DOPAD

 • Poskytnout evropským a mimoevropským vysokoškolským institucím příležitost k navázání nových partnerství.
 • Zlepšit kvalitu a podpořit inovace v magisterských programech a mechanismů dohledu.
 • Zvýšit internacionalizaci a konkurenceschopnost zúčastněných organizací.
 • Zvýšit přitažlivost zúčastněné(ých) organizace(í) pro nadané studenty.
 • Přispívat k politikám internacionalizace univerzit rozvíjením mezinárodního povědomí, a to prostřednictvím jejich vzdělávacích programů a návrhů komplexních strategií internacionalizace (institucionální spolupráce a mobility osob mezi různými zeměmi).

KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ GRANTU

Relevance

(maximálně 40 bodů)

 • Obecné záměry a specifické cíle projektu a jejich relevance ve vztahu k opatřením na podporu návrhů Erasmus Mundus.
 • Strategie navržená s ohledem na koncepci vysoce integrovaného magisterského programu.
 • Ambice projektu ve srovnání se stávající nabídkou magisterských programů a přínos k atraktivnosti Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání.
 • Přínos k rozvoji nových partnerství a potenciál pro zapojení a) programových zemí, b) institucí a/nebo c) tematických oblastí, které jsou v programu Erasmus Mundus nedostatečně zastoupeny.

Kvalita koncepce a realizace projektu

(maximálně 20 bodů)

 • Plánování aktivit navrhovaných k dosažení cílů a očekávaných výsledků.
 • Předpokládané provozní zdroje ve vztahu k plánovaným činnostem a výsledkům.
 • Plánované kroky k zahájení procesu akreditace/hodnocení navrhovaného magisterského studia, pokud možno s využitím příležitostí, které nabízí evropský přístup k zajišťování kvality společných programů.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce

(maximálně 20 bodů)

 • Vymezení úloh a rozdělení úkolů v projektovém týmu.
 • Očekávané zapojení dalších subjektů působících v oblasti vzdělávání i mimo ni a jejich přínos k návrhu programu.
 • Odůvodnění jejich účasti, přidaná hodnota a doplňkovost.

Dopad

(maximálně 20 bodů)

 • Očekávaný dopad nového magisterského programu.
 • Plánované aktivity za účelem propagace a šíření výsledků nového magisterského programu a projektů.
 • Plánovaná opatření pro udržitelnost nového magisterského programu a určení možných zdrojů financování.

Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 60 bodů. V případě rovnosti bodů dostane přednost nejvyšší skóre v kategorii „relevance projektu“ a poté „dopad“.

JAKÁ JSOU PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ?

Podpora má podobu jednorázového finančního příspěvku na náklady přímo spojené s činnostmi, které jsou nezbytné pro vytvoření nového magisterského programu, jako jsou schůze a konference, studie/průzkumy, proces akreditace/hodnocení atd. Příspěvek lze použít i na pokrytí mzdových nákladů, nákladů na cestu a ubytování, administrativních nákladů a činností zajišťovaných subdodavateli, pokud jsou důležité pro realizaci opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus.

Jednorázová částka bude činit 55 000 EUR na jeden projekt.

Podrobné parametry grantu budou stanoveny v grantové dohodě.

Pro účely doplatku grantu budou příjemci muset prokázat, že aktivity předpokládané v jejich žádosti byly provedeny v plném rozsahu a uspokojivým způsobem.

Další podrobnosti jsou popsány ve vzorové grantové dohodě dostupné na portálu pro financování a nabídková řízen

 1. Úroveň 7 Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání ISCED 2011.

 2. https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/

 3. https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/emjmd-catalogue_en

 4. Úroveň 7 Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání ISCED 2011.

 5. https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";}
Tagged in: