Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tyto internetové stránky ještě nereflektují obsah Příručky k programu Erasmus+ na rok 2022. Úplnou příručku pro rok 2022 si však můžete ve formátu PDF a ve zvoleném jazyce stáhnout tak, že kliknete na záložku „Stáhnout“ v pravé části stránky.

Partnerství malého rozsahu

Cílem partnerství malého rozsahu je rozšířit přístup k programu pro malé aktéry a jednotlivce v oblasti školního vzdělávání, vzdělávání dospělých, odborného vzdělávání a přípravy, mládeže a sportu, které je obtížné oslovit. Cílem této akce s nižšími částkami grantů pro organizace, kratší dobou trvání a jednoduššími administrativními požadavky ve srovnání s kooperativními partnerstvími bude oslovit základní organizace, méně zkušené organizace a nové účastníky programu a omezit překážky vstupu do programu pro organizace s menší organizační kapacitou. Tato akce bude rovněž podporovat flexibilní formáty (kombinaci aktivit s nadnárodní a národní povahou, ale s evropským rozměrem), což organizacím umožní získat více prostředků k oslovení lidí s omezenými příležitostmi. Partnerství malého rozsahu mohou také přispět k vytváření a rozvoji nadnárodních sítí a k podpoře součinnosti s místními, regionálními, celostátními a mezinárodními politikami a mezi nimi.

CÍLE AKCE

 • Přilákat nové účastníky programu, méně zkušené organizace a malé subjekty a rozšířit možnosti jejich přístupu. Tato partnerství by měla být prvním krokem organizací ke spolupráci na evropské úrovni.
 • Podpořit inkluzi cílových skupin s omezenými příležitostmi.
 • Podpořit aktivní evropské občanství a vnést evropský rozměr na místní úrovni.

Kromě toho se na partnerství malého rozsahu vztahují i hlavní cíle kooperativních partnerství, a to úměrně rozsahu a objemu každého projektu:

 • zvýšit kvalitu práce a postupů zapojených organizací a institucí a otevřít cestu novým subjektům, které nejsou přirozeně začleněny v rámci určitého odvětví,
 • budovat kapacity organizací pro činnost na nadnárodní a meziodvětvové úrovni,
 • řešit společné potřeby a priority v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu,
 • umožnit transformaci a změnu (na úrovni jednotlivce, organizace nebo odvětví) vedoucí ke zlepšením, a to úměrně situaci každé organizace.

KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI

JAKÁ KRITÉRIA MUSÍ BÝT SPLNĚNA PRO ŽÁDOST O PARTNERSTVÍ MALÉHO ROZSAHU?

Aby byla způsobilá pro udělení grantu Erasmus+, musí partnerství malého rozsahu splňovat tato kritéria:

KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI

Kdo může podat žádost?

Žádost může podat jakákoli zúčastněná organizace zřízená v programové zemi. Tato organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací podílejících se na projektu.

Které typy organizací jsou způsobilé k účasti na projektu?

Partnerství malého rozsahu se může zúčastnit jakákoli veřejná nebo soukromá organizace[1] zřízená v programové zemi (viz oddíl „Způsobilé země“ v části A této příručky).

Bez ohledu na to, na kterou oblast bude mít projekt dopad, jsou partnerství malého rozsahu dostupná pro všechny typy organizací působících v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu nebo v jiných socioekonomických sektorech a rovněž pro organizace, které realizují průřezové aktivity v různých oblastech (např. místní, regionální a vnitrostátní orgány, centra pro uznávání a validaci kvalifikací, obchodní komory, obchodní organizace, poradenská střediska, kulturní a sportovní organizace).

V závislosti na prioritě a cílech projektu by partnerství malého rozsahu měla zahrnovat co nejvhodnější a nejrozmanitější škálu partnerů s cílem využít jejich různé zkušenosti, profily a zvláštní odborné znalosti.

Počet a profil zúčastněných organizací

Partnerství malého rozsahu je nadnárodní a zahrnuje minimálně dvě organizace ze dvou různých programových zemí.

Neexistuje žádný maximální počet organizací zúčastněných v jednom partnerství.

V době podání žádosti o grant musí být určeny všechny zúčastněné organizace.

Řešené priority

Aby bylo partnerství malého rozsahu zařazeno do užšího výběru pro financování, musí se zabývat buď:

 • alespoň jednou horizontální prioritou,

a/nebo

 

 • alespoň jednou specifickou prioritou, která je relevantní pro nejvíce ovlivněnou oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.

U projektů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, školního vzdělávání, vzdělávání dospělých a mládeže řízených národními agenturami programu Erasmus+ na decentralizované úrovni mohou národní agentury mezi těmito prioritami více přihlížet k těm, které mají ve svém národním kontextu zvláštní význam (tzv. „evropské priority v národním kontextu“). Národní agentury musí potenciální žadatele řádně informovat prostřednictvím svých oficiálních webových stránek.

Místo konání aktivit

Všechny aktivity partnerství malého rozsahu se musí konat v zemích organizací účastnících se projektu.

Je-li to řádně odůvodněno s ohledem na cíle nebo realizaci projektu, mohou aktivity probíhat i v sídle orgánů Evropské unie[2], a to i v případě, že do projektu nejsou zapojeny žádné zúčastněné organizace ze země, ve které tyto orgány sídlí.

Délka projektu

6 až 24 měsíců.

Délka trvání musí být zvolena ve fázi podání žádosti v závislosti na cílech projektu a na druhu plánovaných aktivit v jeho průběhu.

Ve výjimečných případech může být délka trvání partnerství malého rozsahu prodloužena na žádost příjemce a se souhlasem národní agentury nebo výkonné agentury. V takovém případě se celková výše grantu nezmění.

Kde podat žádost?

V případě partnerství malého rozsahu v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, školního vzdělávání, vzdělávání dospělých a mládeže, kdy žádost předkládá jakákoli organizace činná v těchto oblastech:

 • U národní agentury země, v níž je žadatelská organizace zřízena.

Pro partnerství malého rozsahu v oblasti sportu:

 • U Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast se sídlem v Bruselu.

ID výzvy: ERASMUS-SPORT-2021-SSCP

V obou případech může jedno konsorcium partnerů podat pouze jednu žádost, a to u jedné agentury v jednom termínu[3].

Kdy podat žádost?

V případě partnerství malého rozsahu v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, školního vzdělávání, vzdělávání dospělých a mládeže, kdy žádost předkládá jakákoli organizace činná v těchto oblastech:

 • Žadatelé musí žádost o grant podat:
 • do 20. května do 12:00:00 hod (poledne SEČ) pro projekty začínající v období od 1. listopadu téhož roku do 28. února následujícího roku,
 • do 3. listopadu do 12:00:00 (poledne SEČ) pro projekty začínající mezi 1. březnem a 31. květnem následujícího roku.

Pro partnerství malého rozsahu v oblasti sportu:

Žadatelé musí podat žádost o grant nejpozději do 20. května 2021 do 17:00:00.

VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU

Projekt v rámci partnerství malého rozsahu sestává ze čtyř fází, které začínají ještě před tím, než je návrh projektu vybrán pro financování: plánování, příprava, realizace a následné činnosti. Zúčastněné organizace a účastníci zapojení do aktivit by měli ve všech těchto fázích převzít aktivní úlohu; díky tomu získají nové zkušenosti a poznatky.

 • Plánování (vymezuje potřeby, cíle, výsledky projektu a učení, formáty aktivit, harmonogram atd.).
 • Příprava (plánování aktivit, vypracování pracovního programu, praktická opatření, potvrzení cílové skupiny (skupin) pro předpokládané aktivity, uzavření dohod s partnery atd.).
 • Realizace aktivit.
 • Následné činnosti (hodnocení aktivit a jejich dopadu na různých úrovních, sdílení a využití výsledků projektu).

U partnerství malého rozsahu v oblasti sportu se doporučuje zahrnout do návrhů alespoň jeden místní nebo regionální sportovní klub.

Horizontální aspekty, které je třeba zvážit při koncipování projektu:

Vedle splnění formálních kritérií a uzavření udržitelného ujednání o spolupráci se všemi partnery v projektu mohou níže uvedené prvky přispět ke zvýšení dopadu a kvality realizace kooperativních partnerství. Žadatelé se vyzývají, aby tyto příležitosti a aspekty zohlednili při navrhování projektů partnerství malého rozsahu.

Environmentální udržitelnost

Projekty by měly být navrženy tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí, a měly by ve všech aspektech zahrnovat ekologické postupy. Organizace a účastníci by měli při navrhování projektu uplatňovat přístup šetrný k životnímu prostředí, který bude všechny účastníky projektu podněcovat k diskusím a získávání poznatků o otázkách týkajících se životního prostředí, bude je vést k úvahám nad tím, co mohou učinit na různých úrovních, a bude jim pomáhat při zavádění alternativních a ekologičtějších metod realizace projektových aktivit.

Inkluze a rozmanitost

V rámci všech svých akcí program Erasmus+ usiluje o prosazování rovných příležitostí a přístupu, inkluze a spravedlnosti. K provádění těchto zásad byla vypracována strategie pro inkluzi a rozmanitost s cílem podpořit lepší oslovení účastníků z rozmanitějších prostředí, zejména osob s omezenými příležitostmi, které čelí překážkám v účasti na evropských projektech. Organizace by měly navrhnout přístupné a inkluzivní projektové aktivity, které zohlední názory účastníků s omezenými příležitostmi a budou je soustavně zapojovat do rozhodovacího procesu.

Digitální aspekt

Klíčem k úspěšným partnerstvím malého rozsahu jsou virtuální spolupráce a experimentování s možnostmi virtuálního a smíšeného učení. Zejména se důrazně doporučuje, aby projekty v oblasti školního vzdělávání a vzdělávání dospělých využívaly eTwinning, School Education Gateway a platformy EPALE pro spolupráci před projektovými aktivitami, v jejich průběhu i po jejich skončení. U projektů v oblasti mládeže se velmi doporučuje využívat pro spolupráci před projektovými aktivitami, v jejich průběhu i po jejich skončení Evropský portál pro mládež a platformu strategie EU pro mládež.

KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ GRANTU

Relevance projektu

(maximálně 30 bodů)

Do jaké míry:

 • je návrh projektu relevantní pro cíle a priority akce. Kromě toho bude návrh považován za vysoce relevantní, pokud:
  • se zabývá prioritou týkající se „inkluze a rozmanitosti“,
  • v případě projektů řízených národními agenturami programu Erasmus+ na decentralizované úrovni: zohledňuje jednu nebo více „evropských priorit v národním kontextu“, které vyhlásila národní agentura,
 • jsou profil, zkušenosti a aktivity zúčastněné organizace relevantní pro oblast, které se žádost týká,
 • návrh přináší přidanou hodnotu na úrovni EU tím, že buduje kapacity organizací zapojit se do spolupráce a vytváření sítí mezi různými zeměmi.

Kvalita koncepce a realizace projektu (maximálně 30 bodů)

Do jaké míry:

 • jsou jednoznačně stanoveny cíle projektu, které jsou reálné a zabývají se potřebami a cíli zúčastněných organizací a potřebami jejich cílových skupin,
 • jsou aktivity koncipovány přístupným a inkluzivním způsobem a jsou otevřeny osobám s omezenými příležitostmi,
 • je navrhovaná metodika jasná, přiměřená a proveditelná:
  • je pracovní plán projektu jasný, úplný a účinný, včetně vhodných fází přípravy, realizace a sdílení výsledků projektu,
  • je projekt z hlediska nákladů efektivní a přiděluje každé aktivitě přiměřené zdroje,
 • projekt zahrnuje využití digitálních nástrojů a metod učení, které mají doplnit fyzické projektové aktivity a zlepšit spolupráci mezi partnerskými organizacemi.
  • V příslušných případech: do jaké míry projekt využívá online platformy Erasmus+ (eTwinning, EPALE, School Education Gateway, Evropský portál pro mládež, platforma strategie EU pro mládež) jako nástroje pro přípravu a realizaci projektových aktivit a příslušné následné činnosti.
 • jsou projekty navrženy tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí a v jednotlivých svých fázích zahrnovaly ekologické postupy.

Kvalita partnerství a nastavení spolupráce (maximálně 20 bodů)

Do jaké míry:

 • projekt zahrnuje vhodnou kombinaci zúčastněných organizací z hlediska profilu,
 • projekt do akce zapojuje nováčky a méně zkušené organizace,
 • navrhované rozdělení úkolů prokazuje odhodlání a aktivní přispění všech zúčastněných organizací,
 • projekt obsahuje účinné mechanismy koordinace a komunikace mezi zúčastněnými organizacemi.

Dopad

(maximálně 20 bodů)

Do jaké míry:

 • návrh projektu zahrnuje konkrétní a logické kroky k začlenění výsledků projektu do každodenní práce zúčastněné organizace,
 • má projekt potenciál pozitivně ovlivnit své účastníky a zúčastněné organizace i širší komunitu,
 • návrh projektu zahrnuje vhodnou metodu hodnocení výsledků projektu,
 • návrh projektu zahrnuje konkrétní a účinné kroky k šíření výsledků projektu v rámci zúčastněných organizací, sdílení výsledků s jinými organizacemi a veřejností a k veřejnému uznání financování ze strany Evropské unie.

Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 60 bodů. Kromě toho musí získat alespoň polovinu z maximálního počtu bodů v každé z výše uvedených kategorií kritérií pro udělení grantu (tj. alespoň po 15 bodech v kategoriích „relevance projektu“ a „kvalita koncepce a realizace projektu“, a po 10 bodech v kategoriích „kvalita projektového týmu a nastavení spolupráce“ a „dopad“).

U partnerství malého rozsahu řízených výkonnou agenturou dostane v případech rovnosti bodů přednost nejvyšší skóre v kategorii „relevance projektu“ a poté „dopad“.

JAKÁ JSOU PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ?

Navrhovaný model financování tvoří nabídka dvou možných jednorázových částek odpovídajících celkové výši grantu na projekt. Žadatelé si zvolí mezi dvěma předem stanovenými částkami podle aktivit, které chtějí realizovat, a výsledků, kterých chtějí dosáhnout:

Jednorázové částky:

30 000 EUR

60 000 EUR

POŽADAVKY

Vzhledem k tomu, že partnerství malého rozsahu jsou nástrojem pro začleňování a přístup nováčků a méně zkušených organizací k programu, bude úroveň informací potřebných k podání žádosti o grant v rámci této akce jednoduchá, přičemž musí být zajištěn soulad s pravidly finančního nařízení EU. Popis projektu proto musí obsahovat:

 • Cíle
 • Navržené aktivity
 • Očekávané výsledky

Cíle, aktivity a zamýšlené výsledky musí být jasně propojeny a prezentovány jednotným způsobem. Žádosti rovněž musí obsahovat obecný harmonogram projektu s očekávaným termínem dokončení hlavních milníků.

Žadatelé by měli poskytnout dostatečné informace o rozpočtovém plánu, aby hodnotitelé mohli posoudit vhodnost každé aktivity a také soudržnost každé aktivity s ostatními aktivitami.

Rozpočet projektu musí obsahovat výčet plánovaných projektových aktivit a uvádět část grantu přiřazenou každé aktivitě.

 

Vyplacení grantu

Podmínkou pro poskytnutí grantu v plné výši je dokončení všech aktivit popsaných v žádosti v souladu s kritérii kvality. V případě nedokončení nebo částečného dokončení jedné či více aktivit, nebo pokud jsou takové aktivity v posouzení kvality hodnoceny jako neuspokojivé, může dojít k odpovídajícímu snížení výše grantu.

 1. Pro účely této akce nejsou neformální skupiny mladých lidí považovány za organizaci, a proto nejsou způsobilé k účasti (ani jako žadatelé, ani jako partneři).

 2. Sídla orgánů Evropské unie jsou v Bruselu, Frankfurtu, Lucemburku, Štrasburku a Haagu.

 3. To se týká národních agentur programu Erasmus+ i Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) se sídlem v Bruselu.