Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tyto internetové stránky ještě nereflektují obsah Příručky k programu Erasmus+ na rok 2022. Úplnou příručku pro rok 2022 si však můžete ve formátu PDF a ve zvoleném jazyce stáhnout tak, že kliknete na záložku „Stáhnout“ v pravé části stránky.

Akreditace Erasmus v oblasti mládeže

CO ZNAMENÁ AKREDITACE ERASMUS MLÁDEŽ[1]?

Akreditace Erasmus představují nástroj pro organizace, které chtějí zahájit výměnu a spolupráci mezi různými zeměmi, podnítit zapojení mládeže a podpořit budování kapacit pro pracovníky s mládeží a organizace pro práci s mládeží prostřednictvím vzdělávací mobility. Akreditace Erasmus mládež usnadňuje vzdělávací mobilitu mladých lidí tím, že poskytuje akreditovaným organizacím zjednodušený a flexibilní alternativní formát k realizaci aktivit.

V oblasti mládeže je cílem akreditace Erasmus:

 • posílit osobní a profesní rozvoj mladých lidí mobilitou v neformálním a informálním vzdělávání,
 • podpořit posílení postavení mladých lidí, jejich aktivní občanství a účast na demokratickém životě,
 • podpořit kvalitní rozvoj práce s mládeží na místní, regionální, celostátní, evropské a mezinárodní úrovni budováním kapacit organizací činných v oblasti mládeže a podporou vzdělávání a profesního rozvoje pracovníků s mládeží,
 • prosazovat inkluzi a rozmanitost, mezikulturní dialog, evropskou spolupráci a hodnoty solidarity, rovných příležitostí a lidských práv mezi mladými lidmi v Evropě.

Žadatelské organizace budou muset stanovit své dlouhodobé cíle a plán z hlediska svých aktivit, které mají být podporovány z prostředků programu Erasmus+, očekávaných přínosů i jejich přístupu k řízení projektů. Udělení akreditace Erasmus mládež potvrzuje, že žadatel má vhodné a účinné postupy a opatření k realizaci vysoce kvalitních vzdělávacích mobilit v souladu s plánem a využívá je ve prospěch mládeže.

JAK TO FUNGUJE?

Organizace, které chtějí získat akreditaci, budou muset stanovit své dlouhodobé cíle a plán z hlediska svých aktivit, které mají být podporovány z prostředků programu Erasmus+, očekávaných přínosů i jejich přístupu k řízení projektů.

Organizace mohou žádat o akreditaci v oblasti mládeže průběžně, přičemž úspěšní žadatelé o akreditaci Erasmus mládež získají zjednodušený přístup k příležitostem v rámci klíčové akce 1 v oblasti mládeže, jak je uvedeno v příslušných oddílech této příručky. Podrobné informace o kritériích způsobilosti, výběru a kritériích pro udělování jsou uváděny ve specifické výzvě k předkládání žádostí, která je zveřejněna na této adrese: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth_en

Akreditace Erasmus se uděluje na období 2021–2027, s výhradou pravidelného monitorování a soustavného dodržování požadavků na akreditaci a pokynů vydaných národní agenturou, která vykonává příslušný dohled.

JAK ZÍSKAT PŘÍLEŽITOSTI K MOBILITĚ S AKREDITACÍ ERASMUS?

Akreditované organizace mají možnost požádat o finanční prostředky (žádost o grant) pro mobility v oblasti mládeže zjednodušeným způsobem. Žádosti jsou založeny na dříve schváleném akreditačním plánu, nevyžaduje se proto podrobný seznam a popis plánovaných aktivit. Namísto toho se žádosti zaměřují na odhad počtu aktivit, které mají být realizovány, a počtu účastníků.

Mobility, které mají být realizovány v rámci této akce, musí být v souladu s pravidly a zásadami stanovenými pro jednotlivé typy aktivit v příslušných oddílech této příručky.

Akreditované organizace se zavazují dodržovat Standardy kvality programu Erasmus mládež a realizovat vysoce kvalitní mobility v oblasti mládeže.

Akreditované mládežnické organizace nejsou způsobilé k financování v rámci standardních výměn mládeže a projektů na podporu mobility pracovníků s mládeží. Mohou však v těchto projektech působit jako partner. V roce 2021 jsou výjimečně organizace, kterým byla udělena akreditace po uplynutí lhůty pro podání žádosti o grant, způsobilé pro financování v rámci druhé lhůty pro standardní výměny mládeže a projekty mobility pro pracovníky s mládeží.

Kritéria způsobilosti

Níže uvedená obecná kritéria se použijí pro žádosti o grant.

Způsobilí žadatelé

Organizace, která je ve lhůtě pro podání žádosti držitelem platné akreditace Erasmus mládež.

Způsobilé aktivity

 • Výměny mládeže
 • Aktivity profesního rozvoje pracovníků s mládeží

Kromě toho lze realizovat tyto aktivity:

 • Přípravné návštěvy

Popis a kritéria způsobilosti pro každou z těchto aktivit jsou vymezeny v příslušných oddílech této příručky.

Délka projektu

Počáteční trvání všech akreditovaných projektů je 15 měsíců. Po 12 měsících budou mít všichni příjemci možnost prodloužit svůj projekt na celkovou dobu 24 měsíců.

Kde podat žádost?

U národní agentury země, v níž je žadatelská organizace zřízena.

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí svou žádost o grant podat nejpozději do následujících termínů:

 • 11. května do 12:00:00 hod (poledne SEČ) pro projekty začínající 1. srpna téhož roku.

Jak podat žádost?

Podrobnosti k podání žádosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Další kritéria

Akreditovaná organizace může v rámci jedné výzvy k předkládání žádostí podat žádost pouze jednou.

K žádosti musí být připojeno čestné prohlášení statutárního zástupce.

PŘIDĚLENÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Udělená výše grantu bude záviset na řadě prvků:

 • celkový rozpočet, který je k dispozici pro přidělení akreditovaným žadatelům
 • požadované aktivity
 • minimální a maximální výše grantu
 • tato kritéria přidělení: finanční výsledky, kvalitativní výkonnost, strategické priority a tematické oblasti řešené aktivitami, o které je žádáno, a geografická vyváženost (pokud ji národní agentura uplatňuje)

Podrobná pravidla týkající se základní a maximální výše grantu, bodového ohodnocení kritérií přidělení, váhy každého kritéria, způsobu přidělení a rozpočtu dostupného pro akreditované projekty zveřejní národní agentura před uplynutím lhůty pro výzvu.

 

 1. Hlavní rozpočet této akce je přidělen na podporu nadnárodních aktivit zahrnujících organizace a účastníky z programových zemí. Přibližně 25 % dostupného rozpočtu však může financovat mezinárodní aktivity v oblasti mobility, včetně organizací a účastníků z programových a partnerských zemí sousedících s EU (regiony 1 až 4; viz oddíl „Způsobilé země“ v části A této příručky).

Tagged in: