Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Междуинституционални споразумения

Междуинституционални споразумения могат да бъдат подписани между две или повече висши училища. С подписването на междуинституционално споразумение участващите институции се договарят да си сътрудничат с цел обмен на студенти и/или служители в рамките на „Еразъм+“.

Те се ангажират да спазват изискванията за качество в хартата за висше образование „Еразъм“ по отношение на всички аспекти на организацията и управлението на мобилността и да изпълняват редица количествени цели за мобилност, условия за сътрудничество и качествени мерки, за да се гарантират високото качество и ползите от мобилността.

Висшите училища трябва да подпишат междуинституционално споразумение преди осъществяването на мобилност.

Quick explainer for the terms below

Изисквания

За мобилност в Европа

Това означава мобилност между висши училища в държави — членки на ЕС или трети държави, асоциирани към програмата „Еразъм+“.

Всички институции трябва да притежават Хартата за висше образование „Еразъм“.

Международна мобилност (в световен мащаб)

Това означава мобилност между висши училища в държави — членки на ЕС или трети държави, асоциирани към програмата „Еразъм+“, както и трети държави, които не са асоциирани към програмата „Еразъм+“.

  • Висшите училища в държавите — членки на ЕС и в трети държави, асоциирани към програмата „Еразъм+“, трябва да притежават Хартата за висше образование „Еразъм“
  • Висшите училища в трети държави, които не са асоциирани към програмата „Еразъм+“, трябва да се съгласят с принципите, заложени в Хартата, чрез междуинституционалното споразумение.

Цифровизация на споразуменията

Като част от инициативата за европейска студентска карта и усилията за насърчаване на по-прости и екологосъобразни практики в рамките на „Еразъм+“ междуинституционалните споразумения (МИС) преминават от хартиен към цифров формат. Цифровите МИС се въвеждат постепенно, като се започне с МИС за двустранна мобилност в рамките на Европа. Подробно ръководство за ползване на междуинституционалните споразумения по програма „Еразъм+“ в областта на цифровите технологии може да бъде намерено тук.

В случаите, когато цифровото управление на МИС все още не е възможно, образци, които могат да бъдат редактирани, са предоставени по-долу.

Помощ при споразуменията

Студентите, които искат да научат повече за междуинституционалните споразумения, подписани от тяхното висше училище, следва да се свържат с международния офис на своята институция или с други служби от значение.

Висшите училища, които имат запитвания относно процедурите, свързани с междуинституционални споразумения, следва да се свържат с отговорната национална агенция по „Еразъм+“ в тяхната държава.

Templates