Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Академии за учители „Еразъм+“

Резолюцията на Съвета от 2019 г. относно по-нататъшното развитие на европейското пространство за образование1  приканва Комисията да „разработи нови средства за обучение и подкрепа на компетентни, мотивирани и висококвалифицирани учители, обучители, педагози и училищни ръководители, и да насърчава непрекъснатото им професионално развитие, както и висококачествената, основана на научни изследвания подготовка на учителите“.2 3

В заключенията на Съвета от май 2020 г. относно европейските учители и обучители за бъдещето4  отново се изтъква ролята на учителите като крайъгълни камъни на европейското пространство за образование и се призовава за по-нататъшна подкрепа за професионалното развитие и развитието на компетентностите на учителите, както и за благополучието на всички етапи от тяхната кариера. В заключенията се подчертават ползите от мобилността на учителите и необходимостта от включване на мобилността като част от първоначалното и продължаващото образование на учителите. Освен това в заключенията Комисията се приканва да осигурява подкрепа за по-тясното сътрудничество между институциите за подготовка на учители в рамките на цялостното професионално развитие на учителите.

В съобщението на Комисията от 2020 г. относно постигането на европейското пространство за образование до 2025 г.5  се признава ключовата роля на учителите и обучителите и се определя визията за високо компетентни и мотивирани преподаватели, които в рамките на разностранната си кариера да могат да се възползват от набор от възможности за подкрепа и професионално развитие. В него се предлагат редица действия за справяне с предизвикателствата, пред които са изправени днес преподавателските професии, включително планът за създаване на академии за учители „Еразъм+“.

В плана за действие на Комисията в областта на цифровото образование за 2021—2027 г.6  се подчертава необходимостта да се осигурят на всички учители и обучители увереност и умения, за да използват технологиите ефективно и творчески с цел да ангажират и мотивират учещите, както и да се гарантира, че всички учещи развиват своите компетентности в областта на цифровите технологии за учене, живот и работа в един все по-цифровизиран свят.

В резолюцията на Съвета относно стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението с оглед на европейското пространство за образование и отвъд него (2021—2030 г.) се посочва потенциалът на академиите за учители по програмата „Еразъм+“ за улесняване на изграждането на мрежи, обмена на знания и мобилността и за предоставяне на учителите и обучителите възможности за учене на всички етапи от техните кариери.

Необходимо е да се подобри привлекателността на учителската професия: в държавите от ЕС, участващи в проучването TALIS на ОИСР, средно под 20 % от учителите в прогимназиалното образование считат, че професията им е ценена от обществото. Застаряването на преподавателските кадри предизвиква загриженост, тъй като предстоящите вълни от пенсионирания могат да доведат до потенциален недостиг на преподавателски персонал в дадена държава. Обзорът на образованието и обучението7  от 2019 г. показва също, че редица европейски държави са изправени пред сериозен недостиг на учители във всички или в някои области като например науката, или в специфични профили, като например преподаването на ученици със специални потребности.

Въпреки широкото предлагане на непрекъснато професионално развитие според проучването на ОИСР TALIS учителите все още съобщават за липсата на възможности за професионално развитие. Въпреки ползите от мобилността тя все още не е включена ефективно в подготовката на учителите поради множество практически пречки, които следва да бъдат премахнати чрез по-последователни политики.

Академиите за учители по програмата „Еразъм+“ ще разглеждат тези въпроси, ще допълват други дейности за изграждането на европейското пространство за образование и ще спомагат за прехвърлянето на резултатите към разработването на национална и регионална политика и в крайна сметка, към подготовката на учители и подкрепата за училищата. Те ще надграждат и доразвиват иновациите и ефективните практики, присъстващи в националната подготовка на учителите и в европейското сътрудничество. Ще се отделя специално внимание на разпространението и използването на ефективни практики в различните държави и институции за подготовка на учители, както и на осигуряването на обратна връзка и въздействие също и на равнище на политиката.

Цели на действието

Общата цел на това действие е да се създадат европейски партньорства между доставчиците на образование и обучение за учители с цел създаването на академии за учители „Еразъм+“, които ще развиват европейската и международната перспектива в областта на подготовката на учители. Тези академии ще насърчават многоезичието, езиковата осъзнатост и културното многообразие, ще развиват подготовката на учителите в съответствие с приоритетите на ЕС в областта на образователната политика и ще допринасят за постигането на целите на европейското пространство за образование.

Академиите за учители „Еразъм+“ ще постигат следните цели:

 • Принос за подобряване на политиките и практиките в областта на подготовката на учители в Европа чрез създаването на мрежи и общности от практикуващи специалисти в подготовката на учители, които да обединяват доставчици на първоначална подготовка на учители (образование за бъдещи учители преди постъпване на служба), доставчици на продължаващо професионално развитие (в процеса на работата) и други заинтересовани участници като сдружения на учители, министерства и заинтересовани страни за разработването и изпитването на ефективни, достъпни и прехвърляеми в други контексти стратегии и програми за професионално обучение.
 • Засилване на европейското измерение и интернационализацията на подготовката на учители чрез иновативно и практическо сътрудничество с кадрите за подготовка на учители и с учители в други европейски държави и чрез споделяне на опит за по-нататъшното развитие на подготовката на учители в Европа. Това сътрудничество ще бъде насочено към ключовите приоритети на Европейския съюз като учене в света на цифровите технологии, устойчивост, справедливост и приобщаване, включително и чрез предлагане на курсове за учители, модули и други възможности за учене по тези теми.
 • Разработване и съвместно изпробване на различни модели на мобилност (виртуална, физическа и смесена) в първоначалната подготовка на учители и като част от продължаващото професионално развитие на учителите с цел повишаване на качеството и броя на дейностите за  мобилност и превръщането им в неразделна част от подготовката на учители в Европа.
 • Развитие на устойчиво сътрудничество между доставчиците на подготовка на учители, което да окаже въздействие върху качеството на подготовката на учители в Европа и да вдъхнови политиките за подготовка на учители на европейско и национално равнище.

Критерии за допустимост

За да са допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм+“, проектните предложения за академии за учители „Еразъм+“ трябва да отговарят на следните критерии:

Кой може да кандидатства?

Кандидат може да бъде всяка национално призната организация (с посочените по-долу характеристики на участваща организация), установена в държава — членка на ЕС, или в трета държава, асоциирана към програмата. Кандидатстващата организация подава предложение от името на всички организации, участващи в проекта.

Кои видове организации отговарят на условията за участие в проекта?

Следните организации, установени в държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата (вж. раздел „Допустими държави“ в част А от настоящото ръководство), могат да участват като пълноправни партньори или асоциирани партньори:

 • Институции за подготовка на учители (колежи, институти, университети, предоставящи първоначална подготовка на учители и/или продължаващо професионално развитие) за учители на нива 1—3 по Международната стандартна класификация на образованието (ISCED), включително за учители в системата на ПОО;
 • Министерства или сходни публични органи, отговарящи за политиките в областта на училищното образование;
 • Публични (местни, регионални или национални) и частни органи, отговарящи за разработването на политики и предлагането на подготовка на учители, както и за определянето на стандарти за квалификацията на учители;
 • Сдружения на учители или други национално признати доставчици на подготовка на учители и продължаващо професионално развитие;
 • Органи, отговарящи за образованието и обучението на учителите и за надзора на тяхното продължаващо професионално развитие и квалификация;
 • Училища, работещи с доставчици на подготовка на учители с цел практическото обучение да се включи в подготовката на учители;
 • Други училища (от предучилищното образование до първоначалното ПОО) или други организации (например НПО, сдружения на учители), които имат отношение към проекта.

Брой и профил на участващите организации

Академията за учители „Еразъм+“ трябва да включва най-малко 3 пълноправни партньори от минимум 3 държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата (включително най-малко 2 държави — членки на ЕС), сред които:

 • най-малко двама национално признати доставчици на първоначална подготовка на учители от 2 различни държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата, и
 • най-малко един национално признат доставчик на продължаващо професионално развитие (обучение в процеса на работата) за учителите.

Освен това партньорствата трябва да включват като пълноправен или асоцииран партньор поне една програма за практика/школа за обучение.

Партньорството може също така да включва като пълноправни или асоциирани партньори други организации със съответен експертен опит в подготовката на учители и/или органи, определящи стандарти, квалификации или осигуряване на качеството в подготовката на учители.

Място на изпълнение на дейностите

Всички дейности на академиите за учители „Еразъм+“ трябва да се осъществяват в държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата.

Продължителност на проекта

3 години

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Покана №: ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 7 септември до 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Кандидатстващите организации ще бъдат оценявани въз основа на съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

Създаване на проект

Всяка академия за учители „Еразъм+“ осъществява последователен и всеобхватен набор от дейности като:

 • Сътрудничество и създаване на мрежи и общности от практикуващи специалисти с доставчици на подготовка на учители, сдружения на учители, публични организации, участващи в подготовката на учители, и други имащи отношение участници за създаването на иновативни стратегии и програми за първоначално и продължаващо професионално развитие за учители и училища.
 • Разработване и предоставяне на съвместни, иновативни и ефективни модули за учене за подготовка на учители и за компетентности на учители по трудни и/или нови педагогически въпроси от общ интерес. Те трябва да отговарят на различните нужди на стажантите учители (в рамките на първоначалната им подготовка) и на редовните учители (в рамките на продължаващото професионално развитие).
 • Разработване на съвместно предложение за обучение със силно европейско измерение, което да включва дейности за мобилност във всичките ѝ форми, например организиране на летни училища, проучвателни посещения за студенти и преподаватели и други, както физически, така и виртуални форми на междууниверситетско сътрудничество.
 • Определяне на ефективни начини за премахване на пречките пред мобилността и определяне на условията, включително практическата организация и признаването на обучението, за увеличаване на броя и качеството на дейностите за мобилност и тяхното включване като неразделна част от първоначалното и продължаващото предлагане на обучение за учителите.
 • Включване на училищата и по-специално на школите за обучение в експериментиране и споделяне на иновативни нови начини на преподаване (включително за дистанционен и смесен подход към преподаването и ученето).
 • Предприемане, в съответствие с целите на настоящата покана, на проучвания, изследвания и/или допитвания или събиране на ефективни практики за изготвяне на обобщения, документи за обсъждане, препоръки и др. с цел да се стимулират дискусиите и да се ориентират политиките за подготовка на учители.
 • Насърчаване и отдаване на предпочитание на съществуващите инструменти по програмата „Еразъм+“ като eTwinning и Портал за училищно образование за виртуална мобилност, сътрудничество, комуникация за изпитване и споделяне на резултати.

Очаквано въздействие

Очаква се развитието на академиите за учители „Еразъм+“ да увеличи привлекателността на учителската професия и да осигури висококачествена първоначална подготовка и продължаващо професионално развитие за учители, преподаватели и директори на училища.

Очаква се академиите за учители „Еразъм+“ да засилят европейското измерение и интернационализацията на подготовката на учители чрез създаването на европейски партньорства между доставчиците на образование и обучение за учители. Тясното сътрудничество между съответните участници през европейските граници предвижда иновативно европейско сътрудничество и съществено развитие на политиките и практиките в областта на подготовката на учители, като се основава на съществуващите иновации и ефективни практики в рамките на националните системи за подготовка на учители и на съвместното предложение за обучение, организирано за участващите учители. Очаква се този подход да проправи пътя за превръщането на мобилността в неразделна част от подготовката на учители в Европа чрез премахване на действителните пречки пред мобилността и определяне на условията за успешни стратегии и програми за мобилност.

Като функционират на национално и европейско равнище, академиите за учители „Еразъм+“ ще създадат силни и устойчиви партньорства между доставчиците на първоначална подготовка на учители и на продължаващо професионално развитие. Те ще осигурят по-тясно сътрудничество между доставчиците на подготовка на учители, като улеснят възможностите за структурни партньорства и съвместни програми между институциите. По този начин чрез академиите за учители „Еразъм+“ ще се осигури висококачествено и ефективно първоначално и продължаващо професионално развитие и ще се постигнат резултати, които трудно биха били осъществени без споделяне на знания и ефективно сътрудничество.

Чрез използването на различни канали за разпространение на транснационално, национално и/или регионално равнище и разработването на дългосрочен план за действие за постепенно разгръщане на получените резултати в проектите ще се ангажират съответните заинтересовани страни в рамките на участващите организации и извън тях и ще се осигури трайно въздействие и след приключването на проекта.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Релевантност на проекта - (максимален резултат: 35 точки)

 • Обвързаност с политиката: доколко с предложението се създава и развива европейско партньорство между доставчиците на образование и обучение за учители за създаването на  академии за учители „Еразъм+“ с предлагано иновативно обучение за учители;
 • Последователност: доколко предложението се основава на подходящ анализ на потребностите, ясно определени и реалистични цели, насочени към решаване на проблеми, които имат отношение към участващите организации и към действието;
 • Иновативен подход: в предложението се предвижда прилагане на методи и техники, които отговарят на съвременното равнище на развитие на технологиите, както и изготвяне на иновативни резултати и решения за съответната област като цяло или за географския контекст, в който се изпълнява проектът (например съдържание, произведени продукти, прилагани методи на работа, организации и лица, които участват или към които те са насочени);
 • Сътрудничество и партньорства: доколко предложението е подходящо за създаването на стабилни и трайни отношения на местно, национално и транснационално равнище между доставчиците на първоначална подготовка на учители (образование за бъдещи учители преди постъпване на служба) и доставчиците на продължаващо професионално развитие (в процеса на работата), в които взаимодействията са реципрочни и взаимно изгодни;
 • Европейска добавена стойност: в предложението ясно се доказва добавената стойност на индивидуално (учещи и/или персонал), институционално и системно равнище, създадена посредством резултати, които трудно биха били постигнати от партньорите без европейско сътрудничество; в предложението се използват и популяризират съществуващите инструменти на равнището на ЕС като eTwinning и Портал за училищно образование с цел сътрудничество и комуникация, както и изпитване и споделяне на резултати.
 • Интернационализация: предложението показва своя принос към международното измерение на подготовката на учители, включително разработването на съвместни модели на мобилност (виртуална, физическа и смесена) и на други предложения за обучение в първоначалната подготовка на учители и продължаващото професионално развитие на учителите;
 • Цифрови умения: доколко в предложението се предвиждат дейности, свързани с развитието на цифровите умения (като разработване на иновативни учебни програми и методологии за преподаване, ефективни модули за учене и др.);
 • Екологични умения: доколко в предложението се предвиждат дейности (като иновативни учебни програми и методологии за преподаване, ефективни модули за учене и др.), свързани с европейските приоритети за екологична устойчивост и с прехода към кръгова и по-екологична икономика;
 • Социално измерение: в предложението се включва хоризонтално действие в различните действия за справяне с многообразието и насърчаване на споделените ценности, равенството, недискриминацията и социалното приобщаване, включително за хора със специални потребности/с по-малко възможности и работа в многоезична и мултикултурна среда;
 • Отчитане на особеностите на пола: доколко в предложението се разглежда въпросът за равенството между половете и се допринася за намирането на решения за ефективно насърчаване на преподаване в училищата, отчитащо особеностите на пола.

Качество на структурата и изпълнението на проекта - (максимален резултат: 25 точки)

 • Съгласуваност: цялостната структура на проекта осигурява съгласуваност между целите на проекта, дейностите и предложения бюджет. Предложението представя съгласуван и изчерпателен набор от подходящи дейности и услуги, посредством които ще бъдат удовлетворени установените потребности и ще бъдат реализирани предвидените резултати;
 • Методология: качество и осъществимост на предложената методология и нейната целесъобразност за постигане на очакваните резултати;
 • Структура: яснота, пълнота и качество на работната програма, включително правилно планирани етапи на подготовка, изпълнение, мониторинг, използване, оценка и разпространение;
 • Управление: предвидена е надеждна структура на управление. Сроковете, организацията на работата, задачите и отговорностите са правилно определени и реалистични. В предложението се предвижда разпределение на подходящи ресурси за изпълнението на всички дейности;
 • Бюджет: в бюджета са предвидени подходящи ресурси за успешно изпълнение; бюджетът не е надценен или подценен;
 • Управление на риска: предизвикателствата/рисковете пред проекта са посочени и са предвидени подходящи мерки за намаляване на рисковете;
 • Осигуряване на качеството: мерките за контрол (непрекъснато оценяване на качеството, партньорски оценки, съпоставителни дейности и др.) са въведени по подходящ начин;
 • Инструменти за наблюдение: определени са показатели, които да гарантират висококачествено и ефективно по отношение на разходите изпълнение на проекта.

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество - (максимален резултат: 20 точки)

 • Конфигурация: проектът включва подходящ състав от взаимно допълващи се участващи организации с необходимия профил, компетентности, опит и експертен капацитет, за да бъдат успешно реализирани всички аспекти на проекта.
 • Сближаване във възходяща посока: доколко партньорството създава мрежи и общности от практикуващи специалисти с доставчиците на подготовка на учители, публичните органи, участващи в подготовката на учители, и други заинтересовани участници, и позволява ефективен обмен на опит и знания между тези партньори;
 • Географско измерение: доколко партньорството включва съответните партньори от различни географски области, както и доколко кандидатът е обосновал географския състав на партньорството и е доказал неговата значимост за постигането на целите на академията за учители „Еразъм+“, както и доколко партньорството включва широк и подходящ кръг от заинтересовани участници на местно и регионално равнище;
 • Виртуално сътрудничество и мобилност: доколко сътрудничеството е свързано със съществуващите инструменти по програмата „Еразъм+“ като eTwinning и Портал за училищно образование.
 • Ангажираност: разпределението на отговорностите и задачите е изрично определено, рационално и отразява ангажимента и активния принос на всички участващи организации с оглед на техния експертен капацитет и възможности;
 • Задачи: координиращата организация демонстрира високо качество на дейностите по управление, способност за координиране на транснационални мрежи и лидерство в комплексна среда; отделните задачи се разпределят въз основа на конкретното ноу-хау на всеки от партньорите;
 • Сътрудничество: предложен е действащ механизъм, гарантиращ ефективна координация, вземане на решения и комуникация между участващите организации, участниците и останалите заинтересовани страни.

Въздействие - (максимален резултат: 20 точки)

 • Използване на резултатите: предложението съдържа информация за начина на използване на резултатите от проекта от партньорите и от други заинтересовани страни. То включва методи за измерване на използването на резултатите през периода на изпълнение на проекта и след приключването му;
 • Разпространение: предложението съдържа ясен план за разпространение на резултатите през периода на изпълнение на проекта и след приключването му и предвижда подходящи цели, дейности, съответни срокове, инструменти и канали за ефективно разпространение на получените резултати и ползи сред заинтересованите страни, лицата, разработващи политики, доставчиците на подготовка на учители, публичните органи и др. през периода на изпълнение на проекта и след приключването му; в предложението са посочени и партньорите, които ще отговарят за изпълнението на дейностите за разпространение, както и опитът на тези партньори в изпълнението на такива дейности; в предложението се определят средствата, използвани за разпространение, като се предпочитат инструментите по програмата „Еразъм+“ като eTwinning и Портал за училищно образование.
 • Въздействие: предложението излага потенциалното въздействие на проекта по отношение на:
  • участниците и участващите организации през периода на изпълнение на проекта и след приключването му;
  • извън организациите и физическите лица, които участват пряко в проекта, на местно, регионално, национално и/или европейско равнище.
 • В предложението са включени мерки, цели и показатели за мониторинг на напредъка и за оценка на очакваното въздействие (краткосрочно и дългосрочно);
 • Устойчивост и продължение: в предложението се обяснява как академиите за учители „Еразъм+“ ще бъдат разгърнати и доразвити. Предложението включва изготвяне на дългосрочен план за действие, осигуряващ постепенното разгръщане на резултатите от проекта след неговото приключване. Този план се основава на устойчиви партньорства между доставчиците на първоначална подготовка на учители(образование за бъдещи учители преди постъпване на служба) и доставчиците на продължаващо професионално развитие (в процеса на работата). В плана следва да се съдържа информация за съответните структури за управление, както и планове за разширяване на приложението и финансова устойчивост, включително да се посочват финансови ресурси (европейски, национални и частни), чрез които да се осигури дългосрочната устойчивост на постигнатите резултати и ползи.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 60 точки (от общо 100 точки), като се вземе предвид и необходимата минимална положителна оценка за всеки от четирите критерия за отпускане на безвъзмездни средства: минимум 18 точки за категорията „релевантност на проекта“; 13 точки за категорията „качество на структурата и изпълнението на проекта“ и 11 точки за категориите „качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество“ и „въздействие“. При паритет предимство имат проектите, получили най-висока оценка по категориите „релевантност на проекта“ и след това „въздействие“.

Какви са правилата за финансиране?

Безвъзмездните средства от ЕС ще бъдат принос към действителните разходи, направени по проекта (модел на финансиране на реалните разходи). Само допустими разходи и разходите, които бенефициерът действително е направил при изпълнението на проекта (а не предвидените в бюджета разходи).

Максималният размер на безвъзмездните средства от ЕС за проект е 1,5 милиона евро.

Освен това:

 • Подробните параметри на безвъзмездните средства ще бъдат определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.
 • Финансовото участие на ЕС не може да надхвърля 80% от общия размер на допустимите разходи. .
 • Сумата на отпуснатите безвъзмездни средства може да бъде по-ниска от заявената сума.

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

Tagged in:  Служители в училища