Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Катедри „Жан Моне“

Каква е целта?

Катедрите „Жан Моне“ имат за цел:

  • задълбочаване на преподаването в областта на европеистиката, включено в официалната учебна програма на висшите училища;
  • задълбочаване на преподаването по теми, свързани с ЕС, в области, които представляват все по-голям интерес на пазара на труда.

Катедрите „Жан Моне“ също така се насърчават да предлагат отворени образователни ресурси и да включват отворени образователни дейности в своята работа, за да се увеличава гъвкавостта и достъпността на обучението.

Какви са възможностите?

„Еразъм+“ дава възможност на висшите училища да поддържат преподавателска позиция със специализация по европеистика за университетски преподаватели.

От участващите висши училища се очаква да подпомагат преподавателите, заемащи катедрата, в техните преподавателски, научноизследователски и аналитични дейности, което ще позволи курсовете да бъдат включени в широк спектър от учебни програми.

Как функционира?

Организациите, които желаят да кандидатстват, трябва да са висши училища. Ако дадено висше училище е от страна по програмата, то трябва да притежава валидна Харта за висше образование „Еразъм“.

Катедрите „Жан Моне“ трябва да са с продължителност три години и да включват най-малко 90 учебни часа през академична година. Освен това катедрата трябва да осъществява поне една допълнителна дейност на академична година.

90-те часа могат да включват лекции, семинари и упражнения, включително в рамките на дистанционно обучение, но не могат да включват индивидуално обучение.

Заемащият катедрата трябва да е постоянен служител в кандидатстващата институция и да има научно звание „професор“. Той не може да е гостуващ преподавател към момента на подаване на кандидатурата.

Какво друго трябва да знаете?

Ако е необходимо заемащият катедра да бъде заменен, трябва да се изпрати писмено искане до Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура (EACEA), а предложеният нов преподавател трябва да има същата степен на специализация като предишния.

Как да кандидатствате?

Организациите трябва да кандидатстват чрез Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

Научете повече

Основният източник на информация за катедрите „Жан Моне“ е ръководството за програма „Еразъм+“, а повече информация за процедурата за кандидатстване можете да намерите на уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.

За допълнителна информация можете да се обърнете към Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура или да се свържете с Европейската комисия.