Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Заеми за магистри по програма „Еразъм+“

Какви са възможностите?

В рамките на „Еразъм+“ допустимите финансови посредници (например банки или агенции за студентски заеми) могат да предоставят гарантирани от ЕС заеми на студенти, които искат да се обучават в магистърска програма в чужбина.

Процесът се управлява от Европейския инвестиционен фонд, действащ от името на Европейската комисия, чрез механизма за гарантиране на заемите за магистри по „Еразъм+“.

Как функционира?

За да могат да участват, допустимите финансови посредници трябва да изпратят своята кандидатура до ЕИФ в рамките на поканата за заявяване на интерес (крайният срок е септември 2020 г. или до изчерпване на наличните средства).

Допустими организации са публичните или частните финансови посредници, които имат право да предоставят заеми на физически лица съгласно съответното законодателство и разпоредби.

Те също така трябва да са установени в някоя от страните по програмата, които включват страните от Европейския съюз и:

  • Исландия
  • Северна Македония
  • Турция
  • Лихтенщайн
  • Норвегия
  • Обединено кралство

Посредством „Еразъм+“ ЕИФ предоставя гаранции по студентските заеми на допустимите финансови посредници, което им позволява да предоставят повече заеми на повече студенти при по-нисък риск и по-ниски лихвени проценти.

Какво друго трябва да знаете?

Заемите за магистри по програма „Еразъм+“ не могат да надхвърлят 12 000 евро (или еквивалента в национална валута) за едногодишна магистърска програма или 18 000 евро (или съответния еквивалент) за програма с продължителност над една година.

Целта на заемите е да се осигури достъп до финансиране на студентите и затова се прилагат определени условия, например освобождаване от изисквания за обезпечение (защото ЕС гарантира срещу неизпълнение на задължението за плащане) или възможности плащанията да се отсрочат за периода след приключването на обучението (минимум една година, максимум две години).

Студентите, приети в магистърска програма, трябва да учат в страна, различна от страната, в която са придобили квалификацията, даваща им право да се запишат в магистърската програма, и различна от страната им по пребиваване.

Институцията, в която се провежда магистърското обучение, трябва да притежава валидна харта за висше образование „Еразъм“.

Как да кандидатствате?

Кандидатурите се подават до ЕИФ и трябва да включват необходимите документи, публикувани на страницата на механизма за гарантиране на заемите.

Кандидатурите трябва да бъдат изпратени преди 30.09.2020 г. до ЕИФ.

Научете повече

Повече информация за заемите за магистри по програма „Еразъм+“ ще намерите на уебсайта на ЕИФ.