Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Стипендии по съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“

Профил на кандидата

  • Могат да кандидатстват студенти на ниво магистър от всяка държава по света.
  • Трябва да сте придобили първа образователна степен или да удостоверите признато равностойно ниво на усвоено учебно съдържание в съответствие с националното законодателство и практики в държавите, които присъждат образователна степен. Можете също така да кандидатствате, ако сте студент последна година по бакалавърска програма и ще се дипломирате преди началото на магистърската програма.

Съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“

Съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“ са високо интегрирани магистърски учебни програми. Програмите се разработват и изпълняват от международни партньорства на висши училища от различни страни по света.

„Еразъм+“ финансира стипендии за студенти, които да участват в тези програми. Самите магистърски програми предлагат тези стипендии на най-добре класираните студенти от целия свят в рамките на ежегодно подаване на кандидатури.

Стипендиите от ЕС покриват разходите за участие на студентите в програмата, пътните разходи и сума за издръжка.

Дейности и резултати

  • Съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“ предоставят 60, 90 или 120 кредита по ECTS. Това означава, че тяхната минимална продължителност е 12 месеца, а максималната — 24 месеца. Повечето програми са с продължителност 24 месеца.
  • Вашето обучение трябва да включва поне 2 периода на обучение в 2 държави (различни от вашата страна на пребиваване). Програмите предлагат различни обучения, които отговарят на това условие.
  • Успешното завършване на учебната програма ще доведе до присъждане на съвместна диплома (т.е. получаване на едно свидетелство за степен, издадено от името на поне две висши учебни заведения от консорциума по програмата) или на две или повече дипломи (т.е. получаване на поне две свидетелства за степен, издадени от две висши учебни заведения от консорциума).

Кандидатури и допълнителна информация

Първо трябва да разгледате онлайн каталога на магистърските програми „Еразмус Мундус“. На уебсайта на всяка програма е достъпна цялата необходима информация за съдържанието, изискванията за прием и университетите, за да решите дали това е подходяща за вас програма.

Уебсайтът на програмата ще ви преведе през всички етапи от процеса на кандидатстване онлайн.

Всяко лято към списъка се добавя нова група магистърски програми „Еразмус Мундус“. Повечето консорциуми изискват заявленията да се подават между октомври и януари, ако курсовете започват през следващата академична година.

Уверете се, че познавате правата си, когато учите в чужбина.

EMA (Асоциацията „Еразмус Мундус“) е асоциация на възпитаниците, завършили съвместни магистърски програми. На техния уебсайт се предлагат съвети и вдъхновение за кандидатите.

Асоциацията на студентите и дипломиралите се студенти по програма „Еразъм+“ (ESAA) предлага на студентите и дипломиралите се студенти по програма „Еразъм+“ динамичен форум за създаване на контакти, професионално развитие и междукултурен обмен.

Докторантите могат да получат помощ от ЕС за извършване на научни изследвания в чужбина и чрез действията „Мария Склодовска-Кюри“.