Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Заеми за магистри по програма „Еразъм+“

Финансирането на вашето бъдеще е обичаен проблем

Една от най-големите пречки пред студентите за финансиране на по-нататъшното им образование са парите, особено ако искат да учат в чужбина. Следдипломната квалификация и опитът, свързан с живота и работата в друга държава, са от все по-голямо значение за съставяне и поддържане на конкурентна автобиография.

„Без заем по програмата „Еразъм+“ просто нямаше да мога да започна следването си. Това оказа огромно положително въздействие върху живота ми“.

Борис

Магистратурата в чужбина може да предостави отличен професионален, личен и академичен опит — опит, който може да даде на човек така необходимите на съвременния световен пазар отличителни качества. Но продължаването на образованието не трябва да води до неуправляеми дългове след придобиване на степента.

Ако сте приети в магистърска програма в чужбина и търсите начин за справяне с разходите за обучение и живот, заемът за магистри по програма „Еразъм+“ може да ви помогне.

Какво представлява заемът за магистърска програма по „Еразъм+“?

Заемите за магистърска програма по „Еразъм+“ са гарантирани от ЕС и са с благоприятни условия за изплащане. Те са предназначени да помогнат на бъдещите студенти да финансират своите магистърски курсове в страна по програмата „Еразъм+“, като оставят възможно най-краткотрайни финансови последствия за тях.

Схемата е съставена така, че да предостави на студентите в следдипломното обучение средства за плащане на таксите за обучение и разходите за живот, което им позволява да се съсредоточат върху обучението вместо върху управлението на банковата си сметка. Целта е програмата да бъде възможно най-приобщаваща, като работи съгласно следните насоки:

 • Липса на условие за обезпечение от студентите или родителите, което осигурява равенство при достъпа до програмите
 • Изгодни и по-добри от пазарните лихвени проценти
 • Условия за изплащане, които позволяват на завършилите в продължение на две години да си намерят работа, преди да започнат да изплащат задълженията си.

Бъдещите студенти по магистърски програми могат да получат заем в размер до 12 000 евро за едногодишна магистърска програма или до 18 000 евро за двугодишна магистратура (или равностойността в чужда валута, ако банките са в страни извън еврозоната, като в случая сумата зависи от валутните курсове).

Къде се получават заемите за магистри по програма „Еразъм+“?

B момента схемата е достъпна за учащи с местоживеене в следните държави по програмата, които желаят да учат в друга държава по програмата:

 • Испания
 • Италия (регион Емилия Романя)
 • Хърватия
 • Румъния
 • Турция

Студентите от други държави по програмата могат да кандидатстват, за да учат в Испания за магистратура. Люксембургският университет и Университетът в Кипър предоставят еквиваленти на заема за студенти, идващи от всички други държави по програмата, за да следват магистратура в тези университети.

За по-голяма яснота вместо финансов заем университетите предлагат непарични услуги (такси за обучение, жилищно настаняване и др.), които могат да бъдат изплатени след завършване. По отношение на преките заеми се прилага гаранцията на ЕС и затова не е необходимо обезпечение.

Списъкът на участващите посредници се очаква да нарасне с присъединяването на други финансови институции и университети към схемата. Това най-вероятно ще бъде постепенен процес — проверявайте тази страница за актуална информация за програмата.

„Това определено променя вашата нагласа. То е като промяна в начина на мислене, в резултат на която се страхувате по-малко да живеете и работите в чужбина.“

Ксави

Кой може да кандидатства?

Бъдещите студенти трябва да:

 • живеят в държава по програмата
 • да са завършили бакалавърска (или еквивалентна степен) преди да кандидатстват
 • да са приети (преди кандидатстване) за пълна магистърска програма в друга държава. Университетът, предлагащ програмата, трябва да притежава харта за висше образование по програма „Еразъм+“

Заемите за магистърска степен „Еразъм+“ имат за цел да подпомогнат пълния курс на следване за магистратура на студенти, пребиваващи в държава по програмата, в държава, различна от тяхната държава на пребиваване ИЛИ държавата, в която са получили първата си квалификация. Студенти, учещи в чужбина само за част от магистърската си степен, е възможно да отговарят на условията за стипендия по „Еразъм+“.

Как се кандидатства

Бъдещите студенти следва да кандидатстват чрез финансова институция, университет или по интернет, като подадат следните документи:

 • свидетелство за завършена последна степен преди магистърската програма, за която кандидатстват
 • разписка за регистрационната такса ИЛИ документно доказателство за прием в програмата и за цената на магистърския курс.

Всяка отпускаща заем институция ще има различни условия, но всички институции ще осигурят лихвени проценти, които са значително по-ниски от търговските лихвени проценти. Студентите трябва да посетят уебстраницата на банковата или кредитната институция, където ще могат да се запознаят с конкретните условия. Те са посочени по-долу:

Допълнителна информация

В Доклада за 2018 г. за бенефициерите на заемите за магистри се предоставя обобщение на мненията на участващите студенти за периода 2015—2018 г.

Обща информация за заемите за магистри по програма „Еразъм+“ можете да намерите на сайта на Европейския инвестиционен фонд.