Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Служители (обучение)

Възможности за обучение на служители

Благодарение на „Еразъм+“ съществуват възможности за обучение на служители, работещи в образованието, както в областта на преподаването, така и в други области.

Обучението в чужбина може да включва обмен на опит на работното място, периоди на наблюдение, курсове за професионално развитие или специфични прояви за изграждане на компетентност.

По „Еразъм+“ се подпомага обучение както в образователни институции, така и в имащи отношение организации, работещи извън този сектор.

Възможностите за участие в дейности за професионално развитие са отворени за служители, работещи на всички равнища в образованието.

Възможности

Висше образование

По „Еразъм+“ се подпомагат периоди на обучение за служители в институции за висше образование. По „Еразъм+“ можете да се обучавате във висше учебно заведение в страна по програмата или в държава партньор. Ако работите в институция за висше образование в държава по програмата, можете също да се обучавате в организация извън сектора в държава по програмата.

Научете повече

Професионално образование и обучение

По „Еразъм+“ се подпомага професионалното развитие на хора, работещи в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) чрез периоди на обучение в чужбина. Периодите на обучение могат да бъдат работа, обмен на опит на работното място или наблюдение в институция за ПОО или в друга имаща отношение организация, намираща се в държава по програмата.

Научете повече

Училищно образование

По „Еразъм+“ се подпомагат образователни дейности в чужбина за специалисти в предучилищното, основното и средното образование. Тези възможности могат да бъдат структурирани курсове, други прояви или обмен на опит на работното място в училищата или в други организации в областта на училищното образование.

Научете повече

Образование за възрастни

С „Еразъм+“ се подкрепят образователни дейности в организации за образование за възрастни в чужбина. Възможностите могат да включват структурирани курсове, периоди на обучение в чужбина, обмен на опит на работното място и периоди на наблюдение в училища или други организации.

Научете повече

Служители с физически, психически или други увреждания

Налично е допълнително финансиране и служителите имат право на същите помощни услуги като услугите, предлагани на местни служители от приемащите институции.

Научете повече