Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Тази страница все още не отразява съдържанието на Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2022 г. Въпреки това можете да изтеглите пълното ръководство за 2022 г. на избрания от вас език във формат PDF чрез бутона „Изтегляне“ в дясната част на тази страница.

Мобилност на учещи и членове на персонала в областта на ученето за възрастни

С настоящото действие се подкрепят доставчиците на учене за възрастни и други организации, чиято дейност е свързана с областта на ученето за възрастни, които възнамеряват да организират дейности за образователна мобилност за възрастни учещи и персонал в ученето за възрастни.

Предоставя се подкрепа за широк спектър от дейности, включително обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги и курсове за професионално развитие на персонала, индивидуални и групови мобилности за възрастни учещи с по-малко възможности (по-специално за нискоквалифицирани възрастни учещи), поканени експерти и други дейности съгласно обяснението по-долу.

Участващите организации следва да насърчават активно приобщаването и многообразието, устойчивостта на околната среда и цифровото образование чрез своите дейности. Те следва да постигат това, като използват специфичните възможности за финансиране, предоставени от програмата за тези цели, повишават осведомеността на участниците, споделят най-добри практики и избират подходящи форми за своите дейности.

Цели на действието

Целта на дейностите за мобилност, финансирани по програмата „Еразъм+“, е да се предоставят възможности за учене на гражданите и да се подкрепят интернационализацията и институционалното развитие на доставчиците на учене за възрастни и на други организации, чиято дейност е свързана с областта на ученето за възрастни. Действието ще допринесе за изпълнението на програмата за умения и за създаването на европейското пространство за образование. По-конкретно целите на настоящото действие са следните:

 • укрепване на европейското измерение на преподаването и ученето;
 • насърчаване на ценностите на приобщаване и многообразие, толерантност и демократично участие;
 • насърчаване на знанията за споделеното европейско наследство и многообразие;
 • подкрепа за развитието на професионални мрежи в цяла Европа.
 • подобряване на качеството на формалното, информалното и неформалното учене за възрастни в Европа за ключовите компетентности, определени в Европейската референтна рамка (2018 г.), включително основни умения (езикова и математическа грамотност, умения в областта на цифровите технологии) и други умения за живота;
 • разширяване и разнообразяване на предлаганото учене за възрастни чрез професионализиране на преподавателите и изграждане на капацитет на доставчиците на учене за възрастни;
 • опростяване на прилагането и достъпността на висококачествени програми за преподаване и учене във всички форми на учене за възрастни и съобразяване на тези програми с потребностите на гражданите и обществото като цяло;
 • изграждане на капацитета на доставчиците на учене за възрастни за осъществяването на висококачествени проекти за мобилност;
 • повишаване на участието на възрастни, без оглед на възрастта и социално-икономическия им произход, в ученето за възрастни, особено чрез насърчаване на участието на организации, работещи с учещи в неравностойно положение, малки доставчици на учене за възрастни, нови участници в програмата и организации с по-малко опит, както и общностни организации на местно равнище.

Как да получите достъп до възможности за мобилност по програмата „Еразъм+“?

Доставчиците на учене за възрастни и другите организации, чиято дейност е свързана с областта на ученето за възрастни, могат да кандидатстват за финансиране по два начина:

 • Краткосрочните проекти за мобилност на учещи и членове на персонала дават възможност на кандидатстващите организации да организират различни дейности за мобилност за период от шест до осемнадесет месеца. Краткосрочните проекти са най-добрият избор за организации, които за първи път работят по програмата „Еразъм+“, както и за тези, които желаят да организират само ограничен брой дейности.
 • Акредитираните проекти за мобилност на учещи и членове на персонала са достъпни само за организации, притежаващи акредитация по програмата „Еразъм“ в областта на ученето за възрастни. Това специално направление за финансиране дава възможност на акредитираните организации редовно да получават финансиране за дейности за мобилност, които допринасят за постепенното изпълнение на техния план по програмата „Еразъм“.

Акредитациите по програмата „Еразъм“ са отворени за всички организации, които искат да организират редовно дейности за мобилност. За кандидатстването не се изисква предишен опит в програмата. За да научите повече за тази възможност, моля, прочетете главата от това ръководство относно акредитацията по програмата „Еразъм“ в областта на ученето за възрастни, професионалното образование и обучение и училищното образование.

Освен това организациите могат да се присъединят към програмата, без да подават заявление, по следните начини:

 • Като се присъединят към съществуващ консорциум за мобилност „Еразъм“, ръководен от акредитиран координатор на консорциума в тяхната държава, който приема нови членове в съответния консорциум.
 • Като приемат участници от друга държава: всяка организация може да стане домакин за участници, пристигащи от организация партньор в чужбина. Ролята на организация домакин е ценен опит и добър начин за създаване на партньорства и по-близко запознаване с програмата, преди да се кандидатства.

Създаване на проект

Кандидатстващата организация е основният участник в проект по ключово действие 1. Кандидатът изготвя и подава заявлението, подписва споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, изпълнява дейностите за мобилност и докладва на своята национална агенция. В процеса на кандидатстване както за краткосрочни проекти, така и за акредитация по програмата „Еразъм“, се отделя особено внимание на нуждите и плановете на кандидатстващата организация.

Повечето видове възможни дейности са свързани с изходяща мобилност. Това означава, че кандидатстващата организация ще действа като изпращаща организация: ще избере участници и ще ги изпрати в организация домакин в чужбина. Освен това съществуват специални видове дейности, които позволяват на кандидатстващите организации да канят експерти, учители и преподаватели на обучение в своята организация. Целта на входящите дейности не е да се създаде двустранен обмен, а по-скоро да се привлекат хора, които могат да допринесат за развитието и интернационализирането на кандидатстващата организация. С цел да улесни процеса на намиране на партньори програмата „Еразъм+“ поддържа инструменти за намиране на партньори в чужбина: ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА УЧЕНЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ В ЕВРОПА (EPALE)

При изпълнението на всички дейности, подкрепяни по настоящото действие, трябва да се спазват стандартите за качество на програмата „Еразъм“. Стандартите за качество на програмата „Еразъм“ обхващат конкретни практики за изпълнение на задачи по проекта като подбор и подготовка на участници, определяне, оценка и признаване на резултатите от обучението, споделяне на резултатите от проекта и др. За да прочетете пълния текст на стандартите за качество на програмата „Еразъм“, моля, отидете на следната връзка на уебсайта Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_bg/p>

В раздела по-долу се предоставя информация за връзките между форматите на мобилност и съдържанието с оглед на осигуряването на висококачествени дейности за мобилност.

Приобщаване и многообразие

В съответствие със стандартите за качество на програмата „Еразъм“ организациите, които получават подкрепа от програмата, трябва да гарантират, че предлагат възможности за мобилност по приобщаващ и справедлив начин на всички участници независимо от техния произход. При подбора на учещи, които ще участват в дейностите по проекта, следва да се вземат предвид ключови фактори като мотивация, качества, както и нуждите на участниците от личностно развитие и обучение. Също така подборът на участващите членове на персонала следва да гарантира, че ползите от тяхното професионално развитие са достъпни за всички учещи в организацията.

По време на подготовката, изпълнението и последващите действия във връзка с дейностите за мобилност изпращащите и приемащите организации следва да включват участниците във вземането на ключови решения, така че да се осигурят максимални ползи и въздействие за всеки участник.

Участващите организации, които предоставят образование и обучение, се насърчават активно да създават и подпомагат възможностите за мобилност, например чрез включването на прозорци за мобилност в своя академичен календар и определянето на стандартни стъпки за реинтегриране на завръщащите се участници.

Екологично устойчиви и отговорни практики

В съответствие със стандартите за качество на програмата „Еразъм“ организациите, които получават подкрепа от програмата, трябва да насърчават екологично устойчиво и отговорно поведение сред своите участници, като повишават осведомеността относно значението на действията за намаляване или компенсиране на въздействието на дейностите за мобилност върху околната среда. Тези принципи следва да намерят отражение в подготовката и изпълнението на всички дейности по програмата по-специално чрез използването на специфична финансова подкрепа, предоставена от програмата за насърчаване на устойчиви начини на пътуване. Организациите, предоставящи образование и обучение, следва да интегрират тези принципи в ежедневната си работа и да насърчават активно промяната в нагласите и поведението на своите учещи и персонал.

Цифровият преход в образованието и обучението

В съответствие със стандартите за качество на програмата „Еразъм“ програмата подкрепя всички участващи организации за включване на употребата на цифрови инструменти и методи за учене в допълнение към техните физически дейности с цел подобряване на сътрудничеството между организациите партньори и повишаване на качеството на тяхното учене и преподаване. В допълнение преподавателският и административният персонал също може да се възползва от програми за обучение по цифрови умения, за да придобие подходящи цифрови умения за използване на цифрови технологии в курсове и за цифровизиране на администрацията.

Участие в демократичния живот

Програмата е предназначена да подпомага участниците да откриват ползите от активното гражданство и участие в демократичния живот. Подкрепените възможности за учене и обучение следва да засилят уменията за участие в различни сфери на гражданското общество. По този начин програмата ще насърчава развитието на социални и междукултурни компетентности, критичното мислене и медийната грамотност. Проектите следва да предлагат възможности за участие в демократичния живот и за социално и гражданско ангажиране чрез формални или неформални дейности за учене. Подобни проекти следва да развиват или да повишават осведомеността и разбирането на контекста на Европейския съюз, по-специално по отношение на общите ценности на ЕС, зачитането на демократичните принципи, човешкото достойнство, принципите на единството и многообразието, междукултурния диалог, както и европейското социално, културно и историческо наследство.

Развитие на ключови компетентности

Програмата подпомага развитието и укрепването през целия живот на ключови компетентности1 , необходими за личностното развитие и реализация, пригодността за заетост, активното гражданство и социалното приобщаване. Участващите организации следва да предлагат дейности за обучение и учене, съобразени със специфичните нужди на учещите, които да им съдействат за постигането на икономическа независимост и да премахват пречките, с които те се срещат в образованието и социалните контакти.

Дейности

В настоящия раздел са представени видовете дейности, които могат да бъдат подкрепени със средства по програмата „Еразъм+“ в рамките както на краткосрочни проекти, така и на акредитирани проекти.

За всяка дейност може да се предостави допълнителна подкрепа на лица, придружаващи участници с по-малко възможности. Придружаващите лица могат да бъдат подпомагани за цялата продължителност на дейността или за част от нея.

Мобилност на членове на персонала

Налични формати

 • Обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги (от 2 до 60 дни)
 • Командировки с цел преподаване или обучение (от 2 до 365 дни)
 • Курсове и обучения (от 2 до 30 дни)

По отношение на курсовете и обученията допустимите такси за курс ще бъдат ограничени до общо 10 дни на участник. Изборът на курсове и обучения е отговорност на кандидатите. Следните стандарти за качество са разработени с цел да насочват кандидатите при избора им на доставчици на курсове: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en

В допълнение към физическата мобилност всички дейности за мобилност на членове на персонала могат да бъдат съчетани с виртуални дейности. Минималната и максималната продължителност, посочени по-горе, се прилагат за компонента на физическата мобилност.

Допустими участници

Допустими участници могат да бъдат учители, обучители и всички други експерти и персонал, които не са преподаватели и които работят в областта на ученето за възрастни.

Допустими участници от непреподавателския персонал са членове на персонала, работещи в областта на ученето за възрастни, било в организации доставчици на учене за възрастни (например управленски персонал) или в други организации, чиято дейност е свързана с областта на ученето за възрастни (например доброволци, консултанти, координатори на политики, отговарящи за ученето за възрастни, и др.).

Участниците трябва да работят в изпращащата организация или да работят редовно с изпращащата организация, за да подпомагат изпълнението на основните дейности на организацията (например като външни обучители, експерти или доброволци).

Във всички случаи задачите, които свързват участника с изпращащата организация, трябва да бъдат документирани по такъв начин, че националната агенция да може да провери тази връзка (например с договор за работа или за доброволческа дейност, описание на задачите или подобен документ). Националните агенции установяват прозрачна и последователна практика относно това кое представлява приемливи работни отношения и подкрепяща документация в техния национален контекст.

Допустими места на изпълнение на дейностите

Дейностите следва да се осъществяват в чужбина, в държави по програмата.

Мобилност на учещи

Налични формати

 • Групова мобилност на възрастни учещи (от 2 до 30 дни, най-малко двама учещи в група)
 • Индивидуална образователна мобилност на възрастни учещи (от 2 до 30 дни)

В допълнение към физическата мобилност всички дейности за мобилност на учещи могат да бъдат съчетани с виртуални дейности. Минималната и максималната продължителност, посочени по-горе, се прилагат за компонента на физическата мобилност.

Групова мобилност на възрастни учещи: група възрастни учещи от изпращата организация може да прекара време в друга сържаваа, за да се възползва от иновативно обучение, организирано от приемащата организация. Дейностите могат да включват комбинация от различни методи за формално, информално и неформално учене, като например партньорско обучение, учене в процеса на работа, доброволческа дейност и други иновативни подходи. Учещите трябва да се придружават от квалифицирани обучители от изпращащата организация за цялата продължителност на дейността. Съдържанието на дейностите за групова мобилност следва да бъде съсредоточено върху ключовите компетентности на възрастните учещи или върху измеренията на програмата, свързани с приобщаването и многообразието, цифровото измерение, устойчивостта на околната среда и участието.

Индивидуална образователна мобилност на възрастни учещи: възрастните учещи могат да прекарат определен период в чужбина в приемаща организация, за да подобрят своите знания и умения. За всеки участник трябва да се определи индивидуална програма за обучение. Програмата за обучение може да включва комбинация от различни методи за формално, информално и неформално учене, включително учене в клас, учене в процеса на работа, обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги, наблюдение и други иновативни подходи.

Допустими участници

Допустимите участници са възрастни учещи с по-малко възможности, по-специално нискоквалифицирани възрастни учещи. Участниците трябва да са записани в образователна програма за възрастни в изпращащата организация2 .

Допустими места на изпълнение на дейностите

Дейностите следва да се осъществяват в чужбина, в държава по програмата.

Други подкрепяни дейности

Налични формати

 • Поканени експерти (от 2 до 60 дни)
 • Приемане на учители и преподаватели за обучение (от 10 до 365 дни)
 • Подготвителни посещения

Поканени експерти: организациите могат да канят обучители, учители, експерти по политиката или други квалифицирани специалисти от чужбина, които могат да допринесат за подобряване на преподаването, обучението и ученето в приемащата организация. Например поканените експерти могат да предоставят обучение на персонала на приемащата организация, да демонстрират нови методи на преподаване или да помогнат за предаването на добри практики в организацията и управлението.

Приемане на учители и преподаватели за обучение: кандидатстващите организации могат да приемат учители, преминаващи обучение, които искат да осъществят стаж в чужбина. Приемащата организация ще получи подкрепа за подготвянето на дейността, а подкрепата за пътуване и индивидуалната подкрепа за участника следва да се предоставят от изпращащата институция (която може да кандидатства за финансиране по програмата „Еразъм+“ за тази цел).

Подготвителни посещения: преди осъществяването на мобилността организациите могат да подготвят предварително посещение на своя партньор домакин. Подготвителните посещения не са самостоятелна дейност, а спомагателна форма за мобилност на членове на персонала или учещи. Всяко подготвително посещение трябва да има ясни мотиви и да служи за подобряване на обхвата и качеството на дейностите за мобилност. Например подготвителни посещения могат да бъдат организирани с цел да се започне работа с нова организация партньор или да се подготвят по-продължителни дейности за мобилност. Не могат да се организират подготвителни посещения за подготовка на курс или на дейност за обучение за членове на персонала.

Допустими участници

Поканени експерти могат да бъдат всички лица от друга държава по програмата със съответен експертен опит.

Приемането на учители и преподаватели за обучение е достъпно за участници, които следват или наскоро са завършили3 образователна програма за подготовка на учители (или подобен вид образователна програма за обучители или преподаватели) в друга държава по програмата.

Подготвителните посещения могат да бъдат провеждани от членове на персонала, които участват пряко в организацията на дейностите по проекта и поддържат работни взаимоотношения с изпращащата организация или с координатора на консорциум за мобилност. В изключителни случаи потенциалните участници с по-малко възможности могат да участват в подготвителни посещения във връзка със своите дейности.

Допустими места на изпълнение на дейностите

Подготвителни посещения могат да се провеждат в държави по програмата.

Мястото на изпълнение за поканените експерти и учителите, преминаващи обучение, винаги е организацията бенефициер (включително членовете на консорциума).

Краткосрочни проекти за мобилност на учещи и членове на персонала в областта на ученето за възрастни

Краткосрочните проекти за мобилност на учещи и членове на персонала са прост и лесен начин за тях да се възползват от програмата „Еразъм+“. Целта на тези проекти е да се даде възможност на организациите да организират по лесен начин редица дейности и да придобият опит в програмата.

За да не се усложняват, краткосрочните проекти включват ограничение на броя на участниците и на продължителността на проекта. Форматът е отворен само за отделни организации, но не и за координатори на консорциуми. Акредитираните организации не могат да кандидатстват за краткосрочни проекти, тъй като вече имат постоянен достъп до финансиране по програмата „Еразъм+“.

Заявлението за краткосрочни проекти включва списък и описание на дейностите, които кандидатстващата организация планира да организира.

Критерии за допустимост

Допустими организации: кой може да кандидатства?

Право да кандидатстват имат следните организации :

(1) Организации, предоставящи формално, неформално и информално учене за възрастни

(2) Местни и регионални публични органи, координационни органи и други организации с роля в областта на ученето за възрастни.

Същевременно организациите, които притежават акредитация по програмата „Еразъм“ в областта на ученето за възрастни, не могат да кандидатстват за краткосрочни проекти.

Допустими държави

Кандидатстващите организации трябва да са установени в държава по програмата.

Къде се подават заявления?

Заявленията се подават до националната агенция в държавата, в която е установена кандидатстващата организация.

Крайни срокове за кандидатстване

Кръг 1 за всички национални агенции: 11 май до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време).

Кръг 2 за националните агенции, които решат да определят втори краен срок: 5 октомври до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време).

Националните агенции ще информират кандидатите за определянето на втория краен срок чрез своя уебсайт.

Начални дати на проектите

За проектите може да се избират следните начални дати:

 • Кръг 1: между 1 септември и 31 декември същата година.
 • Кръг 2: между 1 януари и 31 май следващата година.

Продължителност на проектите

Между 6 и 18 месеца.

Брой заявления

В рамките на един кръг на процедурата по подбор дадена организация може да кандидатства само за един краткосрочен проект в областта на ученето за възрастни.

Организациите, които получават безвъзмездни средства за краткосрочен проект в рамките на първия кръг за заявления, не могат да кандидатстват за втория кръг от същата покана за представяне на предложения.

В рамките на период от пет последователни години на провеждане на покани за представяне на предложения организациите могат да получат максимум трикратно безвъзмездни средства за краткосрочни проекти в областта на ученето за възрастни. Безвъзмездните средства, получени през периода 2014—2020 г., не се отчитат при изчисляването на този лимит.

Възможни дейности

Всички видове дейности за учене за възрастни. За подробен списък и правила, моля, вижте раздел „Дейности“.

Обхват на проекта

В заявлението за краткосрочен проект могат да бъдат включени максимум 30 участници в дейности за мобилност.

Подготвителните посещения и участието на придружаващи лица няма да се вземат предвид при изчисляването на този лимит.

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Подадените заявления ще бъдат оценени чрез присъждането на точки от общо 100 възможни въз основа на посочените по-долу критерии и коефициенти. За да бъдат разгледани за предоставяне на безвъзмездни средства, заявленията трябва да надхвърлят следните прагове:

 • най-малко 60 от общо 100 точки и
 • най-малко половината от максималния брой точки за всеки от трите критерия за възлагане.

Релевантност (максимален резултат: 30 точки)

Доколко:

 • профилът, опитът, дейностите и целевата група учещи на кандидата са свързани с областта на ученето за възрастни;
 • проектното предложение е свързано с целите на действието;
 • проектното предложение е свързано със следните конкретни приоритети:

­ - подкрепа за нови участници и организации с по-малко опит

­ - подкрепа за участници в дългосрочна образователна мобилност на ученици

­ - подкрепа за участници с по-малко възможности

Качество на структурата на проекта(максимален резултат: 40 точки)

Доколко:

 • целите на проектното предложение отговарят на потребностите на кандидатстващата организация, на нейния персонал и учещи по ясен и конкретен начин;
 • предложените дейности и тяхното съдържание са подходящи за постигането на целите на проекта;
 • има ясен план за работа за всяка от предложените дейности;
 • проектът включва екологично устойчиви и отговорни практики;
 • проектът включва използване на цифрови инструменти и методи за учене за допълване на дейностите, свързани с физическа мобилност, и подобряване на сътрудничеството с организациите партньори.

Качество на последващите действия (максимален резултат: 30 точки)

Доколко:

 • кандидатът е предложил конкретни и логични стъпки за интегриране на резултатите от дейностите за мобилност в редовната работа на организацията;
 • кандидатът е предложил подходящ начин за оценка на резултатите от проекта;
 • кандидатът е предложил конкретни и ефективни стъпки за оповестяване на резултатите от проекта в рамките на кандидатстващата организация, споделяне на резултатите с други организации и с обществеността и публично отразяване на финансирането от Европейския съюз.

Акредитирани проекти за мобилност на учещи и членове на персонала в областта на ученето за възрастни

Организациите, които притежават акредитация по програмата „Еразъм“ в областта на ученето за възрастни, могат да кандидатстват за финансиране в рамките на специално направление за финансиране, отворено само за тях. Тъй като заявленията се основават на предварително одобрен план по програмата „Еразъм“, не се изисква подробен списък и описание на планираните дейности. Вместо това в заявленията се отделя особено внимание на изчисляването на бюджета, необходим за следващия набор от дейности.

Критерии за допустимост

Допустими организации: кой може да кандидатства?

Организациите, притежаващи валидна акредитация по програмата „Еразъм“ в областта на ученето за възрастни, отговарят на условията за кандидатстване.

Консорциум за мобилност

Организациите, които притежават акредитация по програмата „Еразъм“ за координатори на консорциум за мобилност, трябва да кандидатстват за формата на консорциум за мобилност.

Списъкът на членовете на консорциума за мобилност трябва да бъде приложен към заявлението и да включва най-малко една организация член освен координатора.

Всяка организация, която отговаря на критериите за допустимост за акредитиран проект за мобилност, може да стане член на консорциум за мобилност. От членовете на консорциума не се изисква да имат акредитация по програмата „Еразъм“.

Организациите, участващи в консорциум за мобилност, могат да получат финансиране по максимум две споразумения за отпускане на безвъзмездни средства в областта на ученето за възрастни по ключово действие 1 в рамките на една покана за представяне на предложения. Следователно организациите в областта на ученето за възрастни, които получават безвъзмездни средства по краткосрочен проект или по акредитиран проект, могат да участват допълнително като членове само в един консорциум за мобилност в областта на ученето за възрастни. Останалите организации могат да участват в до два консорциума за мобилност.

Къде се подават заявления?

Заявленията се подават до националната агенция в държавата, в която е установена кандидатстващата организация.

Краен срок за кандидатстване

11 май до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време).

Начална дата на проекта

1 септември същата година

Продължителност на проектите

Всички акредитирани проекти ще са с първоначална продължителност от 15 месеца. След 12 месеца всички бенефициери ще имат възможност да удължат проектите си до обща продължителност от 24 месеца.

Брой заявления

Акредитираните организации могат да кандидатстват само веднъж в рамките на даден кръг на процедурата по подбор.

Възможни дейности

Всички видове дейности за учене за възрастни. За подробен списък и правила, моля, вижте раздел „Дейности“.

Обхват на проекта

Броят на участниците, които могат да бъдат включени в акредитирани проекти, не е ограничен, освен с ограниченията, определени на етапа на разпределението на бюджета.

Разпределение на бюджета

Качеството на плана „Еразъм“ на кандидата е оценено на етапа на кандидатстване за акредитация и поради това на етапа на разпределение на бюджета няма да се извършва качествено оценяване. Всяко допустимо заявление за предоставяне на безвъзмездни средства ще получи финансиране.

Размерът на отпуснатите безвъзмездни средства ще зависи от редица елементи:

 • общия наличен бюджет за разпределение между акредитираните кандидати
 • исканите дейности
 • основния и максималния размер на безвъзмездните средства
 • следните критерии за разпределение: финансови резултати, качествени показатели за изпълнението, приоритети на политиката и географски баланс (ако се прилага от националната агенция)

Подробните правила относно основния и максималния размер на безвъзмездните средства, оценяването по критериите за разпределение, претеглянето на всеки критерий, методът на разпределение и наличният бюджет за акредитираните проекти ще бъдат публикувани от националната агенция преди крайния срок по поканата.

Правила за финансиране

Следните правила за финансиране ще се прилагат за краткосрочни проекти и за акредитирани проекти.

Бюджетна категория Допустими разходи и приложими правила Сума
Организационна подкрепа

Разходи, пряко свързани с изпълнението на дейности за мобилност, които не са обхванати от други категории разходи

.  Например: подготовка (педагогическа, междукултурна и друга), наставничество, мониторинг и подкрепа на участниците по време на мобилност, услуги, инструменти и оборудване, необходими за виртуалните компоненти в смесени дейности, признаване на резултатите от обучението, споделяне на резултатите и осигуряване на публична видимост на финансирането от Европейския съюз.

Организационната подкрепа покрива разходите, направени както от изпращащите, така и от приемащите организации (с изключение на мобилността на членове на персонала за курсове и обучения). Разпределението на получените безвъзмездни средства ще бъде договорено между двете организации.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците.  

100 EUR

 • ­на учещ в групова мобилност
 • ­на участник в мобилност на членове на персонала за курсове и обучения
 • ­на поканен
 • ­на приет учител или преподавател за обучение

350 EUR; 200 след стотния участник в същия вид дейност

 • ­­на участник в индивидуална образователна мобилност на възрастни учещи
 • ­на участник в мобилност на членове на персонала за обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги и за командировки с цел преподаване или обучение
Пътни разходи

Принос към пътните разходи на участниците и на придружаващите ги лица от тяхното местоживеене до мястото на провеждане на дейността и обратно.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на разстоянието на пътуване и броя на лицата.

Кандидатът трябва да посочи разстоянието по въздух между своето местоживеене и мястото на провеждане на дейността4 с помощта на поддържания от Европейската комисия калкулатор за разстояния5 .

 

Разстояние на пътуване Стандартно пътуване Екологично пътуване
0 – 99 km 23 EUR  
100 – 499 km 180 EUR 210 EUR
500 – 1999 km 275 EUR 320 EUR
2000 – 2999 km 360 EUR 410 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR 610 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR  
8000 km или повече: 1500 EUR  
Индивидуална подкрепа

Дневни разходи на участниците и на придружаващите ги лица6 по време на дейността.

При необходимост: дневните разходи са допустими за времето за пътуване преди и след изпълнението на дейността, като за участниците, които получават безвъзмездни средства за стандартно пътуване, са предвидени максимум два дни за пътуване, а за участниците, които получават безвъзмездни средства за екологично пътуване — максимум четири допълнителни дни.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на лицата, продължителността на престоя и приемащата държава7 .

Категория участници Група държави 1 Група държави 2 Група държави 3
Персонал 90 - 180 EUR 80 - 160 EUR 70 - 140 EUR
Учещи 35 - 120 EUR 30 - 104 EUR 25 - 88 EUR

По-горе са изложени основните ставки за ден от дейността. Всяка национална агенция ще определя точните основни ставки в рамките на допустимите обхвати.

Основната ставка се изплаща до 14-ия ден на дейността. От 15-ия ден на дейността платимата ставка ще възлиза на 70 % от основната ставка. Платимите ставки се закръглят до най-близкото цяло евро.

Подкрепа за приобщаване

Разходи, свързани с организирането на дейности за мобилност за участници с по-малко възможности.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците с по-малко възможности.

100 EUR на участник

Допълнителни разходи, пряко свързани с участници с по-малко възможности и придружаващите ги лица (включително обосновани дневни и пътни разходи, ако за тези участници не е отправено искане за безвъзмездни средства чрез бюджетните категории „Пътни разходи“ и „Индивидуална подкрепа“).

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция.

100 % от допустимите разходи
Подготвителни посещения

Пътни и дневни разходи за участие в подготвително посещение.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на продължителността на дейността.

575 EUR на участник при максимум трима участници в посещение
Такси за курсове

Разходи, свързани с такси за записване за курсове и обучение.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на продължителността на дейността.

80 EUR на участник на ден; всеки член на персонала може да получи максимум 800 EUR под формата на такси за курсове в рамките на едно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства.
Езикова подкрепа

Разходи, свързани с осигуряването на материали за изучаване на езици и обучение на участници, които се нуждаят от подобряване на познанията си по езика, който ще използват, за да учат или да се обучават по време на дейността си.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците.

150 EUR на участник, който отговаря на условията за онлайн езикова подкрепа, но не може да я получи поради липса на подходящ език или ниво, с изключение на членове на персонала, осъществяващи мобилност с продължителност до 31 дни. Не се предоставя индивидуална езикова подкрепа на възрастни учещи, осъществяващи групова мобилност.

Извънредни разходи

Разходи за предоставяне на финансова гаранция, ако националната агенция поиска такава.

Високи пътни разходи на участниците и на придружаващите ги лица, които не могат да бъдат подкрепени от стандартните безвъзмездни средства за категория „Пътни разходи“ поради географска отдалеченост или други пречки.

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция.

Разходи за финансова гаранция: 80 % от допустимите разходи

Високи пътни разходи: 80 % от допустимите пътни разходи

 • 1 Ключови компетентности — https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_bg
 • 2 Определянето на допустимите образователни програми за възрастни и на допустимите нискоквалифицирани възрастни учещи във всяка държава по програмата ще се извършва от компетентния национален орган и резултатите ще бъдат публикувани на уебсайта на съответната национална агенция. По принцип лицата, които не са завършили поне гимназиален етап на средното образование, ще се считат за нискоквалифицирани възрастни учещи.
 • 3 Наскоро завършилите имат право да участват до 12 месеца след дипломирането си. В случай че участниците изпълняват задължения по отношение на гражданска или военна служба след завършването, периодът на допустимост ще бъде удължен с времетраенето на тази служба.
 • 4 Например, ако лице от Мадрид (Испания) участва в дейност, осъществявана в Рим (Италия), кандидатът ще изчисли разстоянието от Мадрид до Рим (1365,28 km) и след това ще избере приложимата категория разстояние на пътуване (т.е. между 500 и 1999 km).
 • 5 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_bg
 • 6 В случая на придружаващи лица се прилагат ставките за членове на персонала. В изключителни случаи, когато придружаващото лице трябва да остане в чужбина за повече от 60 дни, подкрепа за допълнителните дневни разходи след 60-ия ден ще бъде предоставяна по бюджетен ред „Подкрепа за приобщаване“.
 • 7 Групи приемащи държави: Група държави 1: Норвегия, Дания, Люксембург, Исландия, Швеция, Ирландия, Финландия, Лихтенщайн; Група държави 2: Нидерландия, Австрия, Белгия, Франция, Германия, Италия, Испания, Кипър, Гърция, Малта, Португалия; Група държави 3: Словения, Естония, Латвия, Хърватия, Словакия, Чешка република, Литва, Турция, Унгария, Полша, Румъния, България, Република Северна Македония, Сърбия.