Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Тази страница все още не отразява съдържанието на Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2022 г. Въпреки това можете да изтеглите пълното ръководство за 2022 г. на избрания от вас език във формат PDF чрез бутона „Изтегляне“ в дясната част на тази страница.

Действия по инициативата „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението

Запознаването с целите и функционирането на Европейския съюз е важна част от насърчаването на активното гражданство и общите ценности за свобода, толерантност и недискриминация. Широко разпространената липса на познания за Европейския съюз и изобилието от дезинформация от своя страна увеличават разочарованието на хората от Съюза и неговите политики.

Учителите и обучителите имат желание да се включват във възможности за професионалното си развитие; значителен брой учители изразяват необходимостта да разширяват компетентностите си за създаване на приобщаваща атмосфера в класната стая чрез използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и преподаване в многоезични и мултикултурни класни стаи. Те също така се нуждаят от възможности за професионално развитие по отношение на европейското измерение на преподаването в училище, по-специално в преподаването по въпроси на Европейския съюз по привлекателен начин.

Общата цел е да се насърчи по-доброто разбиране на Европейския съюз и функционирането на неговите институции както в общото образование, така и в професионалното образование и обучение (нива 1—4 по ISCED).

Обучения на учители по инициативата „Жан Моне“

Висшите учебни заведения или институтите/агенциите за обучение на учители ще организират дейности в рамките на това действие, които ще дадат възможност на учителите в училищата и на доставчиците на професионално образование и обучение (ПОО) да развиват нови умения, да преподават и да се ангажират по въпроси, свързани с ЕС, като по този начин ще получават повече възможности чрез по-доброто разбиране на ЕС и неговото функциониране.

Органите за обучение на учители (както за първоначална подготовка, така и за продължаващо професионално развитие за учители) ще укрепват своите вътрешни знания и умения за преподаване по въпроси, свързани с ЕС, и по този начин ще подготвят учителите по-добре за въвеждането на съдържание за ЕС в техните дейности.

Дейностите за обучение на учители ще подпомагат образователния персонал в училищата и доставчиците на ПОО (нива 1—4 по ISCED).

ЦЕЛИ НА ДЕЙСТВИЕТО

Действието „Обучения на учители“ по инициативата „Жан Моне“ има за цел да подпомага училищата и доставчиците на ПОО в планирането, организирането и предоставянето на съдържание за ЕС в техните учебни и извънкласни дейности. Основните цели са:

 • предоставяне на възможност на училищата и доставчиците на ПОО да изградят познания по въпросите на ЕС сред своя преподавателски персонал;
 • представяне на структурирани предложения за обучение по теми, свързани с ЕС, за училища и доставчици на ПОО, предоставяне на съдържание и методологии на учители, преподаващи в различни образователни степени, от различни среди и с различен опит;
 • предоставяне на специфични индивидуални или групови курсове за обучение (модулни, в други населени места, смесени или онлайн) за учители, които се интересуват от ЕС и желаят да интегрират теми, свързани с ЕС, в ежедневната си работа;
 • засилване на увереността на учителите при въвеждането на перспектива на ЕС в ежедневната им работа.

КОИ СА КРИТЕРИИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ, ЗА ДА СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ДЕЙСТВИЕ „ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ“ ПО ИНИЦИАТИВАТА „ЖАН МОНЕ“?

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ

Кой може да кандидатства?

Едно висше училище или един институт/агенция за обучение на учители, предоставящи първоначално обучение и/или обучение в процеса на работата на учители от училища и/или институти за ПОО.

Кандидатстващата организация трябва да е установена в държава по програмата „Еразъм+“.

ВУ трябва да притежават валидна ХВОЕ.

Физическите лица не могат да кандидатстват пряко за безвъзмездни средства.

Продължителност на проекта

3 години

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Покана №: ERASMUS-JMO-2021-SCHOOLS-TT

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 2 юни, 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Кандидатстващите организации ще бъдат оценявани въз основа на съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

СЪЗДАВАНЕ НА ПРОЕКТ

Учителите ще допринесат за включването на факти и знания за Европейския съюз в учебните и извънкласните дейности с помощта на нови и иновативни методологии за предлагане на съдържание за Европейския съюз на учещите.

Дейностите „Обучения на учители“ по инициативата „Жан Моне“ следва да обхващат подготовка и предоставяне на дейности за обучение на учителите. Те могат да бъдат под формата на целеви курсове или модули, включително дистанционно обучение (МООК и/или смесени дейности). Обученията трябва да бъдат официални и да завършват със сертификат.

Предлаганите дейности следва също така да включват подкрепа за участниците (като принос към пътните и дневните разходи, предоставяне на наръчници и други специфични инструменти, освобождаване от такси).

Проектите „Обучения на учители“ по инициативата „Жан Моне“ трябва да осъществяват дейността си под една или няколко от следните форми:

 • обучение по методологии на преподаване с оглед на разглеждането на въпроси, свързани с Европейския съюз;
 • обучение по въпроси, свързани с Европейския съюз;
 • опит от учене по теми, свързани с Европейския съюз, който допълва вече съществуващи курсове (учене чрез сътрудничество между паралелки, съвместно преподаване);
 • семинари, летни и интензивни курсове, други видове опит за ЕС с участието на други заинтересовани страни.

Горното може да бъде осъществявано чрез:

 • Предоставяне на ad hoc насоки за избор на обучението;
 • Физическо, онлайн и/или смесено обучение

ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Количествено

 • брой бенефициери по държави/региони по програмата
 • брой бенефициери на обучение на учители по държави/региони

Качествено

Очаква се действието „Обучения на учители“ по инициативата „Жан Моне“ да генерира положителни и дълготрайни въздействия както за организациите, предоставящи първоначално обучение и/или обучение на учители в процеса на работата, така и за участниците в техните дейности.

Обученията на учители ще увеличат възможностите за професионално и кариерно развитие на преподавателския персонал.

Дейностите, подкрепяни в рамките на „Обучения на учители“ по инициативата „Жан Моне“, имат за цел да се генерират следните резултати:

 • по-добре подготвени учители чрез придобиването на методологии за преподаване по въпроси, свързани с Европейския съюз;
 • повишен капацитет за преподаване по теми, свързани с ЕС;
 • увеличени знания по теми, свързани с ЕС;
 • разширено предлагане на специфично обучение от организации, предоставящи първоначално обучение и/или обучение в процеса на работата.

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

Проектите ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии:

Релевантност на проекта

(максимален резултат: 25 точки)

 • Доколко предложението съответства на целите на действието по инициативата „Жан Моне“:
  • насочено е към изследванията на ЕС (както е описано в уводния абзац);
  • дава възможност на учителите в училищата да развиват нови умения;
  • води до по-добро разбиране на ЕС и неговото функциониране;
  • дава възможност на учителите да включват съдържание за ЕС в своите дейности.
 • Доколко предложението достига до приоритетните целеви групи:
  • училища и доставчици на ПОО (нива 1—4 по ISCED)
  • учители

Качество на структурата и изпълнението на проекта

(максимален резултат: 25 точки)

 • Методология: качество, новаторство и приложимост на самото предложение и жизнеспособност на предложената методология;
 • Доколко работната програма:
  • е представена по ясен, цялостен и съгласуван начин и в нея се обръща необходимото внимание на правилното планиране на етапите на подготовка, изпълнение, оценка, последващи действия и разпространение;
  • показва съгласуваност с целите и дейностите по предложението;
  • включва подкрепа за участниците (като принос към пътните и дневните разходи, предоставяне на наръчници и други специфични инструменти, освобождаване от такси).
 • Доколко ресурсите, определени за работните пакети, съответстват на техните цели и резултати.
 • Стратегия за мониторинг и оценка

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество

(максимален резултат: 25 точки)

 • Ниво на компетентност и добавена стойност на екипа:
  • Релевантност и взаимно допълване на профила и експертния капацитет на ключовите членове на персонала, ангажирани в предложените дейности, (както в академичните, така и в неакадемичните области, където е приложимо):
   • по отношение на изследванията на Европейския съюз (както е описано в уводния абзац);
   • по отношение на конкретната тема, разгледана в предложението.

Въздействие

(максимален резултат: 25 точки)

 • Очаквано въздействие на обученията на учители и дългосрочно влияние:

Върху училища и доставчици на ПОО

  • повишен капацитет за преподаване по теми, свързани с ЕС;
  • подобрено или иновативно съдържание, разработване на нови перспективи за включване в програмите на теми, свързани с ЕС;
  • Върху институцията организатор на дейностите
  • засилено сътрудничество и капацитет за свързване с партньори;
  • брой и размер на предложените обучения и потенциален брой бенефициери;
  • отпускане на повече финансови ресурси за насърчаване на по-целеви дейности за обучение в рамките на институцията;

Върху бенефициерите на действието по инициативата „Жан Моне“

  • увеличаване на уменията на учителите да въвеждат съдържание за ЕС в своите дейности.
 • Разпространение и комуникация:
  • целесъобразност и качество на мерките за разпространение на резултатите от дейностите във и извън институцията домакин на действието по инициативата „Жан Моне“;
  • повишаване на осведомеността за проекти и резултати, повишаване на видимостта на участниците и организациите;
  • обхващане на групи извън пряката целева група;
  • доколко предвидените инструменти за разпространение ще достигнат целевата аудитория;
  • Устойчивост и продължение: в предложението се предвиждат подходящи мерки и ресурси, за да се гарантира, че резултатите и ползите от проекта ще се запазят и след неговото приключване.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 70 точки общо и най-малко 15 точки за всеки критерий за отпускане на безвъзмездни средства. Паритетните предложения в рамките на една и съща тема ще бъдат приоритизирани в съответствие с оценките, получени по критерия за отпускане на безвъзмездни средства „релевантност на проекта“ и след това „въздействие“.

КАКВИ СА ПРАВИЛАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ?

При това действие се следва модел на финансиране с еднократна сума. Размерът на еднократната сума се определя за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на прогнозния бюджет на предложеното от кандидата действие. Органът, предоставящ тези средства, определя еднократната сума за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на предложението, резултата от оценката, процента на финансиране и максималния размер на безвъзмездните средства, определен в поканата.

Максималният размер на безвъзмездните средства от ЕС за проект е 300 000 EUR.

Кандидатите трябва да попълнят подробна бюджетна таблица съгласно формуляра за кандидатстване, като вземат предвид следните аспекти:Как се определя еднократната сума по проекта?

 1. Бюджетът следва да бъде изложен подробно, както е необходимо, по бенефициер/бенефициери и организиран в съгласувани работни пакети (например разделен на „управление на проекта“, „обучение“, „организиране на събития“, „подготовка и изпълнение на мобилност“, „комуникация и разпространение“, „осигуряване на качество“ и т.н.);
 2. В предложението трябва да бъдат описани дейностите, обхванати във всеки работен пакет;
 3. В своето предложение кандидатите трябва да представят разбивка на приблизително оценените разходи, показваща определената част за работен пакет (и в рамките на всеки работен пакет, предвидената част за всеки бенефициер и свързан субект);
 4. Разходите може да покриват разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнение, както и други разходи (за разпространение на информация, издаване, превод).

Предложенията се оценяват в съответствие със стандартните процедури за оценка с помощта на вътрешни и/или външни експерти. Експертите оценяват качеството на предложенията спрямо изискванията, определени в поканата, и очакваното въздействие, качество и ефикасност на действието.

След оценката на предложението разпоредителят с бюджетни кредити определя размера на еднократната сума, като взема предвид констатациите от извършената оценка. Стойността на еднократната сума ще бъде ограничена до максимум 80 % от прогнозния бюджет, определен след оценката.

Параметрите на безвъзмездните средства (максималният размер на безвъзмездните средства, процентът на финансиране, общите допустими разходи и др.) ще бъдат определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Постиженията на проекта ще се оценяват въз основа на постигнатите резултати. Схемата за финансиране би позволила да се обърне особено внимание на резултатите, а не на вложените ресурси, като по този начин се изтъкнат качеството и равнището на постигане на измерими цели.

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";}