Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Обединена европейска младеж

Действието „Обединена европейска младеж“ е насочено към младежките организации на местно равнище, които искат да установят трансгранични партньорства, т.е. които имат за цел да добавят европейско измерение към своите дейности и да обвържат тези дейности с политиките на ЕС за младежта и най-вече със стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г. Целта е да се насърчат нови кандидатури от организации, които все още не са добре установени на европейско равнище. За тази цел действието се състои главно в подкрепа на дейности, насочени към свързване на младежки организации на равнище ЕС и НПО, работещи на местно равнище (селски райони, градове, региони, държави), които ще се възползват от развитието на трансгранични дейности.

В цялостната структура на това действие се отчита нарастващият размер на сектора на младежта и променящите се тенденции в младежкото участие, както и необходимостта от по-устойчива и стабилна финансова подкрепа в областта на младежта[1]. В нея се взема под внимание и необходимостта да се обхване по-пълно голямото разнообразие от младежки организации в Европа и да се отговори на установените нужди както от дейности на местно равнище, така и от големи проекти за сътрудничество в рамките на Европа.

ЦЕЛИ НА ДЕЙСТВИЕТО

Проектите „Обединена европейска младеж“ имат за цел да създадат мрежи за насърчаване на трансгранични партньорства, които ще функционират в тясно сътрудничество с младежи от цяла Европа (държави по програмата „Еразъм+“). В мрежите ще се организират сътрудничество и обмен, ще се насърчават обучения (например за младежки лидери) и ще се дават възможности на самите младежи да създават съвместни проекти чрез физически и/или онлайн дейности.

Включването в работата и популяризирането на целите на ЕС за младежта и на стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г.[2] са важни тематични приоритети за това действие. Целите на ЕС за младежта са отразени и в политическите насоки на председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен[3]. Текущият 18-месечен цикъл[4] на диалога на ЕС по въпросите на младежта и неговите приоритети също са основа за действието „Обединена европейска младеж“.

И накрая, в светлината на пандемията от COVID-19 са необходими отговори за смекчаване на социално-икономическото ѝ въздействие върху младежта, включително изграждане на капацитет и специфични мерки за справяне с възстановяването от извънредното положение във връзка с COVID-19 в сектора на младежта. При това в младежките мрежи следва да се обмислят начини за изграждането на солидарност и приобщаване, които да съответстват на предизвикателствата, свързани с цифровите умения и екологичния начин на живот.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

Действието е предназначено да подкрепи по-специално:

 • Насърчаването и развитието на транснационално структурирано сътрудничество онлайн и офлайн между различни младежки организации с цел изграждане или укрепване на партньорства, насочени към солидарност и приобщаващо демократично участие на всички;
 • Изпълнението на рамките и инициативите на ЕС, като например специфичните за всяка държава препоръки в рамките на европейския семестър[5], доколкото те са свързани с областта на младежта;
 • Инициативите за насърчаване на младежите да участват в демократичния процес и в обществото чрез организиране на обучения, представяне на общи черти на младите европейци и насърчаване на дискусии и дебати относно връзката им с ЕС, неговите ценности и демократични основи, включително чрез предоставяне на възможности на младежите да изразяват мнението си в рамките на процеса на възстановяване след COVID-19;
 • Участието на по-слабо представените групи младежи (като младежи в уязвимо и в социално-икономически неравностойно положение) в политиката, младежките организации и други организации на гражданското общество;
 • Новите начини за овластяване на младежките организации в справянето с пандемията от COVID-19 и последиците от нея. Ориентировъчно това би могло да включва засилване на сътрудничеството между младежките организации в цифрова среда чрез използването на неформални учебни методи и организационни модели, включително алтернативни начини на обмен и взаимна помощ.

ДЕЙНОСТИ

Предложените дейности трябва да са пряко свързани с общите и специфичните цели на действието и да са изложени в описание на проекта, което обхваща целия период на предоставяне на безвъзмездните средства, в съответствие с указанията в съответните раздели „Създаване на проект“ и „Въздействие“.

Дейностите са трансгранични и може да се изпълняват на европейско (държави по програмата „Еразъм+“), национално, регионално или местно равнище.

Примери за подходящи дейности:

 1. Дейности за улесняване на достъпа и участието на младежите в дейности на ЕС по отношение на политиката, които се провеждат на всички равнища на обществото (местно, регионално, национално, европейско) и в различни институционални контексти (официални институции, неформално сътрудничество и учене, информален обмен и др.).
 2. Дейности за мобилност, включително обмен с цел изграждане на мрежи и/или възползване от неформално или информално обучение.
 3. Дейности за повишаване на осведомеността, информиране, разпространение и популяризиране (семинари, работни срещи, кампании, срещи, обществени дебати, консултации и др.) относно приоритетите на политиката на ЕС в областта на младежта.
 4. Насърчаване на стратегическото сътрудничество, обмена на идеи, съвместната работа и съвместното създаване и съответните неформални методи за оформяне и обсъждане на инициативи на ЕС в областта на политиката за младежта „от долу нагоре“, партньорства и проекти между младежи, младежки организации, лица, разработващи политики, и лица, вземащи решения, както и изследователи и други заинтересовани участници от гражданското общество. В това се включват инициативи и събития за развитие на европейски младежки НПО/организации на гражданското общество/мрежи в целия ЕС.
 5. Проучване на мненията на политиците относно предложенията на младежите за демократични системи, включително мненията и стремежите на младежите, които не са ангажирани, пречките и факторите, способстващи за ангажиране на младежите, които нямат опит със съществуващите форми на участие, и подкрепа за нови пространства за политическа ангажираност и действия на младежите в цяла Европа.
 6. Изследване на обновеното разбиране на значението и ползите от активното гражданство за младежите в ЕС, включително в обстановката след COVID-19 и в светлината на новия Европейски зелен пакт, залегнал в основата на възстановяването, както и на различията между поколенията в представителството на младежите и променящите се модели на представителство на младежите в ЕС.
 7. Подкрепа за разработването на лесни за ползване, стандартизирани методи, инструменти и иновативни методи за сътрудничество за младежкия сектор на НПО, включително разработване на нови инициативи, умения и ноу-хау в рамките на младежката общност за мониторинг и оценка на съществуващите дейности по начин, обусловен от резултатите, показващ стойността на участието на младежите в гражданското общество.

Не е задължително проектите от този вид да включват дейности за мобилност. Дейностите за мобилност на младежи трябва да подкрепят основните цели на проекта и да предлагат значителна добавена стойност за проекта и за съответните младежи.

КОИ СА КРИТЕРИИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ, ЗА ДА СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА МЕСТНО ДЕЙСТВИЕ „ОБЕДИНЕНА ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖ“?

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ

За да са допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм“, проектните предложения за „Обединена европейска младеж“ трябва да отговарят на следните критерии:

Кой може да кандидатства?

Следните организации могат да участват като координатор:

 • НПО (включително европейски младежки НПО и национални младежки съвети), работещи в областта на младежта;
 • Публични органи на местно, регионално или национално равнище

Кандидатстващата организация, която трябва да е законно установена и да се намира в държава по програмата „Еразъм+“, подава предложение от името на всички организации, участващи в проекта.

Кои видове организации отговарят на условията за участие в проекта?

Участваща организация може да е всяка публична или частна организация заедно със свързаните с нея субекти (ако има такива), която работи със или за младежи извън официалните форми и е установена в държава по програмата „Еразъм+“.

Такива организации могат да бъдат например:

 • организация с нестопанска цел, асоциация, НПО (вкл. европейска младежка НПО);
 • национален младежки съвет;
 • публичен орган на местно, регионално или национално равнище;
 • образователна или изследователска институция;
 • фондация;

публични или частни дружества (които могат да са малко, средно или голямо предприятие (включително социално предприятие). Следователно, докато това действие е насочено основно към организации с нестопанска цел, организациите със стопанска цел могат да участват, ако се докаже ясна добавена стойност за проекта.

Брой и профил на участващите организации

Минимум 4 партньори от най-малко 4 държави по програмата „Еразъм+“.

Най-малко половината от организациите в консорциумите не трябва да са получавали средства от ЕС по програмата „Еразъм+“ в рамките на ключови действия 3 — „Обединена европейска младеж“ през предходните две години.

Място на провеждане на дейностите

Дейностите следва да се осъществяват в държавите по програмата „Еразъм+“.

Продължителност на проекта

2 години.

Къде се кандидатства?

Пред европейската Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) със седалище в Брюксел.

В рамките на една покана за кандидатстване една организация може да подаде само едно заявление по това действие.

Покана №: ERASMUS-YOUTH-2021-YOUTH-TOG

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 24 юни, 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Кандидатстващите организации ще бъдат оценявани въз основа на съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

СЪЗДАВАНЕ НА ПРОЕКТ

Проектът „Обединена европейска младеж — дейности на най-непосредствено равнище“ включва четири етапа, които започват още преди проектното предложение да бъде избрано за финансиране, а именно: 1) Определяне и стартиране на проекта; 2) Подготовка, проектиране и планиране на проекта; 3) Изпълнение на проекта и наблюдение на дейностите; и 4) Преглед на проекта и оценка на въздействието. Участващите организации и участниците в дейностите следва да играят активна роля във всички тези етапи и по този начин да обогатяват своя опит от ученето.

 • Определяне и стартиране: определяне на проблем, нужда или възможност, към които можете да се насочите с идеята си за проект в контекста на поканата; определяне на ключовите дейности и основните резултати, които могат да се очакват от проекта; картографиране на съответните заинтересовани страни и потенциални партньори; формулиране на целта/целите на проекта; осигуряване на привеждането на проекта в съответствие със стратегическите цели на участващите организации; предприемане на известно първоначално планиране с оглед да се даде добър старт на проекта и събиране на необходимата информация за продължаване до следващия етап и т.н.;
 • Подготовка, проектиране и планиране: конкретизиране на обхвата на проекта и на подходящия подход, приемане на график на съответните задачи; оценка на необходимите ресурси и разработване на подробностите по проекта, например оценка на нуждите; определяне на стабилни цели и показатели за въздействието (конкретни, измерими, достижими, релевантни и обвързани със срокове); определяне на резултатите от проекта и от обучението; разработване на работна програма, формати на дейности, очаквано въздействие, прогнозен общ бюджет; изготвяне на план за изпълнение на проекта, включващ стратегически аспекти на управлението на проекта, мониторинга, контрола на качеството, докладването и разпространението на резултатите; определяне на практическата организация и утвърждаване на целевата група/групи за предвидените дейности; сключване на споразумения с партньори, изготвяне на предложението и др.;
 • Изпълнение на проекта и наблюдение на дейностите: изпълнение на проекта в съответствие с планове, отговарящи на изискванията за докладване и комуникация; наблюдение на текущите дейности и оценка на резултатите от дейността по проекта спрямо плановете на проекта; определяне и предприемане на корективни действия за справяне с отклоненията от плановете и с проблеми и рискове; установяване на несъответствия с определените стандарти за качество и предприемане на корективни действия, и др.;
 • Преглед и оценка на въздействието: оценка на резултатите от дейността по проекта спрямо целите на проекта и плановете за изпълнение; оценка на дейностите и на тяхното въздействие на различни равнища, споделяне и използване на резултатите от проекта и др.

Хоризонтални аспекти, които трябва да се вземат предвид при планирането на Вашия проект:

В допълнение към спазването на формалните критерии и създаването на устойчиви договорености за сътрудничество с всички партньори по проекта следните елементи могат да допринесат за увеличаване на въздействието и качественото изпълнение на проектите „Обединена европейска младеж“ в различните фази на проекта. Кандидатите се насърчават да вземат предвид тези възможности и измерения при разработването на своя проект.

Устойчивост на околната среда

Проектите следва да се разработват по екологосъобразен начин и да включват екологични практики във всички свои аспекти. При разработването на проекта организациите и участниците следва да възприемат екологосъобразен подход, като това ще насърчава всички участници в проекта да обсъждат и да проучват въпросите на околната среда и да анализират възможностите за действие на различни равнища, и ще помага на организациите и участниците да намират алтернативни, по-екологични начини за изпълнение на дейностите по проекта.

Приобщаване и многообразие

Програмата „Еразъм+“ има за цел да насърчава равните възможности и достъпа, приобщаването и справедливостта посредством всички включени в нея действия. За прилагането на тези принципи е разработена стратегия за приобщаване и многообразие, която да подпомага по-доброто информиране на участниците от различни среди, по-специално на тези от тях с по-малко възможности, които срещат пречки пред участието си в европейски проекти. Организациите следва да изготвят достъпни и приобщаващи дейности по проекта, като вземат предвид мненията на участниците с по-малко възможности и ги ангажират в целия процес на вземане на решения.

Като общ принцип участващите организации следва да прилагат стратегии за свързване с младежи от различни среди на местно равнище. Това обхваща участието на разнообразни групи младежи с по-малко възможности, включително от отдалечени/селски райони и/или младежи с мигрантски произход. Ето защо всички дейности следва да допринасят както за по-добро достигане до младежите, така и за разширяване на активното им участие, така че да се постигне обединение на многообразието от гласове.

Цифрово измерение

Виртуалното сътрудничество и експериментирането с възможности за виртуално и смесено учене са от ключово значение за успеха на проектите. По-специално изрично се насърчава използването на Европейския младежки портал и платформата на стратегията на ЕС за младежта в рамките на проектите за съвместна работа преди и по време на дейностите по проекта и след тяхното приключване.

Общи ценности, гражданска ангажираност и участие

Проектите ще подкрепят активното гражданство и етиката и ще насърчават развитието на социални и междукултурни компетентности, критичното мислене и медийната грамотност. Те ще бъдат насочени и към повишаването на осведомеността и разбирането на контекста на Европейския съюз.

 

ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Очакваният принос на проектите, за които са отпуснати безвъзмездни средства, към политиката на ЕС за младежта следва да се демонстрира чрез:

 • принос за подобряване на капацитета на младежкия сектор, извършващ дейност на местно равнище, с цел разширяване на неговите дейности и транснационална работа за постигането на приобщаване, солидарност и устойчивост, включително насърчаване на транснационалното учене и сътрудничество между младежите и лицата, вземащи решения;
 • надграждане върху целите на стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г., по-специално като се показва по какъв начин те допринасят за посочените в стратегията приоритети за ангажиране, свързване и овластяване;
 • надграждане на резултатите от европейските цели за младежта, диалога по въпросите на младежта и други проекти относно обсъждания по въпросите на младежта и проучвания на общественото мнение относно бъдещето на Европа и свързването им с разработването на политики на местно/регионално/национално/европейско равнище;
 • надграждане на специфичните за всяка държава препоръки в рамките на европейския семестър, доколкото те са свързани с областта на младежта;
 • подобряване на участието на младежите в демократичния живот от гледна точка на активното гражданство и установяването на връзка с лицата, вземащи решения (овластяване, усвояване на нови умения, участие на младежите в разработване на проекти и т.н.);
 • засилено прилагане на съществуващите добри практики и обхват отвъд местните равнища (селски райони, градове, региони, държави) и обичайните мрежи, включително използване на цифрови средства за поддържане на връзка при всякакви обстоятелства, дори в ситуации на отдалеченост, изолация или ограничителни мерки;
 • разпространение на резултатите от тях по ефективен и увлекателен начин сред младежите, участващи в младежки организации, за да се проправи път за по-систематични партньорства, както и сред младежи, които не са свързани с младежки структури, или такива в неравностойно положение.

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

Релевантност на проекта

(максимален резултат: 30 точки)

 • Цел и добавена стойност от ЕС: с предложението се създава и разработва проект, който подкрепя политиките на равнището на ЕС, свързани с младежта — най-вече Стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г. В предложението се посочва ясно добавената стойност от ЕС на системно равнище, която ще бъде генерирана благодарение на неговия транснационален характер и потенциална прехвърляемост.
 • Цели: целите на предложението са свързани с общите цели на действието, както и с най-малко една от неговите специфични цели; освен това целите на предложението са конкретни и ясно определени, постижими, измерими, реалистични и навременни; те са насочени към решаване на проблеми, които имат отношение към участващите организации, и създават ясна добавена стойност за избраните целеви групи.
 • Нужди: в предложението се доказва, че проектът се основава на задълбочена оценка на нуждите, основана, доколкото е възможно, на подлежащи на проверка факти и цифри, подкрепени от общи и специфични данни, свързани с всички държави и организации в консорциума. Очаква се ясен анализ на нуждите, който да е свързан с конкретните реалности на кандидатите, партньорите и целевите групи.
 • Ангажираност на младежите: партньорството показва, че има капацитета да осигури активна ангажираност с разнообразни групи младежи като младежи от отдалечени/селски райони, младежи с мигрантски произход и/или в неравностойно социално положение, още от етапа на проектиране на дейностите, свързани с младежта.

 

Качество на структурата и изпълнението на проекта

(максимален резултат: 30 точки)

 • Планиране: Предложението е ясно, цялостно и с високо качество и включва правилно планирани етапи на подготовка, изпълнение, мониторинг и оценка на проекта на основата на надеждни методологии за управление на проекти.
 • Методология: Изпълнението се основава на подходящи методологии; целите са в съответствие с дейностите и са ясно очертани, с логическа свързаност между установените проблеми, нужди и решения; работният план е последователен и конкретен; налице са подходящи мерки за контрол на качеството и показатели, гарантиращи надлежното изпълнение на проекта при необходимото качество, обхват, срок и в рамките на предвидения бюджет; съществуват конкретни и подходящи планове за управление на риска и за действие в извънредни ситуации.
 • Икономическа ефективност: предложеният бюджет е съгласуван, достатъчно подробен, подходящ за изпълнението на проекта и проектиран за осигуряването на най-доброто съотношение между качество и цена. Ресурсите, определени за работните пакети, съответстват на техните цели и резултати. Бюджетът отговаря на нуждите на организациите на местно равнище и на уязвимите младежи с оглед насърчаването на включването им в програмата „Еразъм+“.

 

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество

(максимален резултат: 20 точки)

 • Конфигурация: партньорството обединява подходящ състав от допълващи се организации с необходимите профили, умения, опит, експертен капацитет и подкрепа от ръководството, така че да постигне целите си; ако в консорциума участват организации със стопанска цел, добавената им стойност е ясно доказана.
 • Географски състав: партньорството демонстрира капацитет за отразяване на европейското икономическо, социално и/или културно многообразие чрез географския си състав (т.е. обхващане на Източна, Западна, Северна и Южна Европа), за да се гарантира истинско паневропейско сътрудничество.
 • Развитие на местни НПО: партньорството има потенциала да развие капацитета и знанията на местните НПО, които все още не са добре установени на европейско равнище, за да се постигне засилено партньорско сътрудничество между НПО в цяла Европа.
 • Ангажираност и задачи: разпределението на отговорностите и задачите в партньорството е ясно и целесъобразно; координиращата организация демонстрира високо качество на дейностите по управление и потенциал за координация на транснационалните мрежи, както и лидерство в комплексна среда.
 • Договорености за сътрудничество: предложени са механизми за управление, които ще гарантират ефективна координация, вземане на решения, комуникация и решаване на конфликти между участващите организации, участниците и останалите заинтересовани страни.
 • Ангажираност на младежите: младежите участват по подходящ начин във всички етапи от изпълнението на проекта и по приобщаването на младежите се работи на всички етапи и равнища на проекта, като се предоставят правомощия и/или конкретни стратегии за осигуряването на тяхното широко участие.

Въздействие

(максимален резултат: 20 точки)

 • Въздействие: голямо потенциално въздействие на проекта върху участниците и организациите партньори — по-специално с оглед на разширяването на обхвата на действие на местните организации, работещи по национални, регионални или местни дейности, които все още не са трансгранични по своя характер, когато дейностите са били разширени или развити на равнището на ЕС през периода на изпълнение на проекта и след приключването му,— както и върху младежката общност като цяло. Очакваните резултати показват разбирането и капацитета на кандидата и партньорите да разпространяват информация за ценностите на Европейския съюз, особено по отношение на гражданството.
 • Разпространение: в предложението се демонстрира капацитет за предприемане на действия за популяризиране сред младежите и способност за ефективна комуникация относно проблемите и решенията на общностите, които те представляват, пред по-широка световна аудитория; по-специално в предложението се съдържа надежден план за комуникация и разпространение на резултатите и се предвиждат подходящи цели, дейности и разпределение на задачите между партньорите, съответни срокове, инструменти и канали за ефективно разпространение на получените резултати и ползи сред лицата, разработващи политики, и достъпност на тези резултати и ползи за крайните потребители през периода на изпълнение на проекта и след приключването му.
 • Устойчивост: в предложението ясно се посочва как резултатите от проекта биха могли да допринесат за промени на системно равнище в сектора на младежта както през периода на изпълнение на проекта, така и след приключването му, с голям потенциал да създадат предпоставки за дългосрочно сътрудничество на равнище ЕС и/или да вдъхновят нови политики и инициативи на ЕС в областта на младежта.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 60 точки, като се вземе предвид и необходимата минимална положителна оценка за всеки от четирите критерия за отпускане на безвъзмездни средства (т.е. минимум 15 точки за категориите „релевантност на проекта“ и „качество на структурата и изпълнението на проекта“ и 10 точки за категориите „качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество“ и „въздействие“. При паритет предимство имат оценките, получени по критериите за отпускане на безвъзмездни средства „релевантност на проекта“ и след това „въздействие“.

Като общо правило и в рамките на действащите национални и европейски правни рамки резултатите следва да бъдат публикувани под формата на образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД), както и на подходящи професионални, секторни или принадлежащи на компетентни органи платформи. В предложението се включва информация за начина, по който изготвените данни, материали, документи, аудио-визуални продукти и публикации в социалните медии ще бъдат свободно разпространявани и популяризирани въз основа на отворени лицензи, и не се съдържат непропорционални ограничения.

КАКВИ СА ПРАВИЛАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ?

При това действие се следва модел на финансиране с еднократна сума. Размерът на еднократната сума се определя за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на прогнозния бюджет на предложеното от кандидата действие. Органът, предоставящ тези средства, определя еднократната сума за всяко предоставяне на безвъзмездни средства въз основа на предложението, резултата от оценката, процента на финансиране и максималния размер на безвъзмездните средства, определен в поканата.

Максималният размер на безвъзмездните средства от ЕС за проект е 150 000 EUR.

Как се определя еднократната сума по проекта?

Кандидатите трябва да попълнят подробна бюджетна таблица съгласно формуляра за кандидатстване, като вземат предвид следните аспекти: 

 1. Бюджетът следва да бъде изложен подробно, както е необходимо, по бенефициер/бенефициери и организиран в съгласувани работни пакети (например разделен на „управление на проекта“, „обучение“, „организиране на събития“, „подготовка и изпълнение на мобилност“, „комуникация и разпространение“, „осигуряване на качество“ и т.н.);
 2. В предложението трябва да бъдат описани дейностите, обхванати във всеки работен пакет;
 3. В своето предложение кандидатите трябва да представят разбивка на приблизително оценените разходи, показваща определената част за работен пакет (и в рамките на всеки работен пакет, предвидената част за всеки бенефициер и свързан субект);
 4. Описаните разходи може да покриват разходи за персонал, пътни и дневни разходи, разходи за оборудване и подизпълнение, както и други разходи (за разпространение на информация, издаване, превод).

Предложенията се оценяват в съответствие със стандартните процедури за оценка с помощта на вътрешни и/или външни експерти. Експертите оценяват качеството на предложенията спрямо изискванията, определени в поканата, и очакваното въздействие, качество и ефикасност на действието.

След оценката на предложението разпоредителят с бюджетни кредити определя размера на еднократната сума, като взема предвид констатациите от извършената оценка. Стойността на еднократната сума ще бъде ограничена до максимум 80 % от прогнозния бюджет, определен след оценката.

Параметрите на безвъзмездните средства (максималният размер на безвъзмездните средства, процентът на финансиране, общите допустими разходи и др.) ще бъдат определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Постиженията на проекта ще се оценяват въз основа на постигнатите резултати. Схемата за финансиране би позволила да се обърне особено внимание на резултатите, а не на вложените ресурси, като по този начин се изтъкнат качеството и равнището на постигане на измерими цели.

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

 1. Проучване на състоянието на представителството на младежите в ЕС (EAC/47/2014)

 2. Резолюция на Съвета 2018/C 456/01, публикувана през декември 2018 г.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=BG

 3. Вж. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_19_5542

 4. От средата на 2020 г. до края на 2021 г.

 5. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_bg.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";}
Tagged in: