Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Действие „Еразмус Мундус“

Действието „Еразмус Мундус“ обхваща:

 • Обособена позиция 1: Съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“ (СМПЕМ) и
 • Обособена позиция 2: Мерки за разработване на съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“ (РСМПЕМ)

Това действие има за цел да насърчава високите постижения и интернационализацията на висшите училища в световен мащаб чрез програми за обучение на равнище магистърски курсове, съвместно предоставяни и признавани от установените в Европа висши училища (ВУ) и отворени за институции от други държави по света.

Съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“ и мерките за разработване на съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“ са две независими обособени позиции. Няма задължение за реализиране на РСМПЕМ преди СМПЕМ. Отпускането на безвъзмездни средства за РСМПЕМ не предполага автоматично финансиране по линия на СМПЕМ, а завършването на проект по РСМПЕМ не е критерий за отпускане на безвъзмездни средства за СМПЕМ.

Обособена позиция 1: Съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“ (СМПЕМ)

Със СМПЕМ се подкрепят интегрираните на високо равнище транснационални програми за обучение в магистърска степен [1] , провеждани от международен консорциум на висши училища (ВУ) от различни държави по света и ако е приложимо, от други образователни и/или необразователни организации партньори с конкретен опит и интереси в съответните области на обучение/професионални области.

СМПЕМ са програми за високи постижения и следва да допринасят за интеграцията и интернационализацията на европейското пространство за висше образование (ЕПВО). Спецификата на СМПЕМ се изразява във висока степен на свързаност/интеграция между участващите институции и високи постижения на тяхното академично съдържание.

ЦЕЛИ НА СМПЕМ

Действието за СМПЕМ има за цел да повиши привлекателността и високите постижения на европейското висше образование в световен мащаб и да привлече таланти в Европа чрез комбинация от:

 1. институционално академично сътрудничество, което да представя високите европейски постижения във висшето образование, и
 2. индивидуална мобилност за всички студенти, които участват в СМПЕМ, с финансирани от ЕС стипендии за най-силните кандидати измежду тях.

КОИ СА КРИТЕРИИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ, ЗА ДА СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА СЪВМЕСТНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ „ЕРАЗМУС МУНДУС“?

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ

За да са допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм“, проектните предложения за съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“ трябва да отговарят на следните критерии:

Кой може да кандидатства?

Кандидат може да бъде всяко допустимо участващо висше училище, установено в държава по програмата или държава партньор.

Кои видове организации отговарят на условията за участие в проекта?

Участваща организация може да е всяка публична или частна организация заедно със свързаните с нея субекти (ако има такива), установена в държава по програмата или в държава партньор, която допринася пряко и активно за провеждането на СМПЕМ.

Висшите училища, установени в държава по програмата, трябва да притежават валидна харта за висше образование „Еразъм“ (ХВОЕ). Такава харта не се изисква за участващите ВУ от държави партньори, но те трябва да се съобразяват с нейните принципи.

На етапа на кандидатстването ВУ, които са пълноправни партньори, трябва да могат да докажат, че са изпълнили външните изисквания за осигуряване на качеството (ОК) в тяхната юрисдикция (като акредитация или оценка) за съвместната програма. Това може да произтича от успешното въвеждане на европейския подход за осигуряване на качеството на съвместните програми (ако националното законодателство го допуска) или да се основава на конкретна акредитация/оценка на съвместната програма или на всеки национален компонент, въз основа на който е съставена СМПЕМ.

Наред с горното в изпълнението на програмата за обучение за СМПЕМ могат да участват и асоциирани партньори (факултативно). Тези организации допринасят непряко за изпълнението на определени задачи/дейности и/или подпомагат разпространението на резултатите от СМПЕМ и мерките за нейната устойчивост. Техният принос може например да се реализира под формата на трансфер на знания и умения, провеждане на допълнителни курсове или участие в предоставянето на възможности за командироване или стажове. Те не се считат за бенефициери на финансирането по програмата по отношение на аспектите на допустимост и управление на договорите.

Брой и профил на участващите организации

В СМПЕМ участват най-малко три ВУ — пълноправни партньори от три различни държави, най-малко две от които трябва да са държави по програмата.

Допустими участници

СМПЕМ приема за обучение в магистърска програма студенти, които са придобили първа образователно-квалификационна степен за висше образование или са удостоверили признато равностойно ниво на усвоено учебно съдържание в съответствие с националното законодателство и практики в държавите/институциите, които присъждат образователна степен.

Студенти, на които вече е отпускана стипендия за СМПЕМ, не могат да кандидатстват за допълнителна стипендия по действието за СМПЕМ.

Стипендиите за СМПЕМ могат да се предлагат на студенти от целия свят. Консорциумите обаче следва да осигурят географски баланс — т.е. на кандидати с едно и също гражданство следва да се отпускат не повече от 10 % от общия брой на стипендиите в рамките на изпълнението на проекта (това правило не се прилага за допълнителните стипендии за целеви региони по света, ако е приложимо).

Място (места) на изпълнение на дейността, когато е приложимо

СМПЕМ включва задължителна физическа мобилност за всички записани студенти (независимо дали получават стипендии за СМПЕМ), обхващаща минимум два периода на обучение в две държави, най-малко едната от които трябва да бъде държава по програмата. Тези две държави трябва да са различни от държавата по пребиваване на студента на етапа на записване. Всеки от двата задължителни периода на обучение трябва да съответства на натоварване от най-малко един академичен семестър (30 ECTS кредита или равностойно).

Всички периоди на обучение по магистърски програми трябва да се провеждат във ВУ — пълноправни партньори или под прекия им надзор.

Задължителните периоди на мобилност не могат да бъдат заменени с виртуална мобилност (дистанционно обучение).

Продължителност на проекта (и на дейността, когато е приложимо)

Консорциумът ще получи споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за срок от 6 академични години за финансиране на най-малко четири издания на магистърската програма, всяко с продължителност от 1 до 2 академични години (60, 90 или 120 ECTS кредита).

Предходно финансираните съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ (СМСЕМ) и съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“ (СМПЕМ) могат да кандидатстват за подновяване най-рано в годината преди изтичането на договора. Две издания на магистърска програма, финансирани по две различни споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, в никакъв случай не могат да започнат в една и съща учебна година.

Стипендията се отпуска за записване в редовна форма на обучение и ще обхваща целия срок на магистърския курс (т.е. 12, 18, 24 месеца). В случай на признаване на предходно обучение се прилага намален срок на отпускане на стипендията (с минимален срок на отпускане от една академична година).

Първият набор от записани студенти следва да започне обучението си не по-късно от учебната година след годината на избирането на проекта.

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура.

Покана №: ERASMUS-EDU-2021-PEX-EMJM-MOB

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 26 май, 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Кандидатстващите организации ще бъдат оценявани въз основа на съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

СЪЗДАВАНЕ НА ПРОЕКТ

Очаква се СМПЕМ да отговарят на следните изисквания:

 1. Да включват съвместно разработена и напълно интегрирана учебна програма, която да съответства на стандартите за осигуряване на качеството на съвместните програми в европейското пространство за висше образование (ЕПВО) [2], приложими към датата на кандидатстване за СМПЕМ. Тези стандарти обхващат всички ключови аспекти на съвместните програми по отношение на съвместното проектиране, изпълнение, провеждане и осигуряване на качеството.

Освен стандартите за осигуряване на качеството на съвместните програми, СМПЕМ поставят акцент върху следните съвместни/общи процедури за изпълнение:

 • Съвместни изисквания за прием на студенти и правила/процедури за кандидатстване, подбор, проследяване, оценяване на студентите и оценка на изпълнението;
 • Съвместно разработване на програми и интегрирани дейности за преподаване/обучение, включително съвместно договорена езикова политика и съвместен процес за признаване на периодите на обучение в рамките на консорциума;
 • Общи услуги, предлагани на студентите (например езикови курсове, помощ във връзка с визи);
 • Съвместни дейности за популяризиране и повишаване на осведомеността с цел осигуряване на видимост в световен мащаб на програмата и на схемата за стипендии „Еразмус Мундус“. Стратегията за популяризиране следва да включва разработване на интегриран и подробен специален уебсайт (на английски и на основния език/езици на преподаване, ако е различен от английския) с цялата необходима информация относно програмата, предназначен за студентите и за други съответни заинтересовани страни като бъдещите работодатели;
 • Съвместно административно и финансово управление от консорциума;
 • Съвместните степени се насърчават, ако националното законодателство ги допуска.
 1. Да се осъществяват чрез консорциум от ВУ и, когато е приложимо, други образователни и/или необразователни организации партньори, установени в държава по програмата или държава партньор. В консорциума трябва да участват най-малко три ВУ от три различни държави, най-малко две от които трябва да са държави по програмата.

Всички ВУ, които са пълноправни партньори (от държави по програмата или държави партньори), трябва да са институции, присъждащи магистърски степени, които имат капацитет да присъждат съвместни или многостранни степени на студентите, завършили успешно СМПЕМ.

Необходимото официално ангажиране на всички организации, участващи в консорциума за СМПЕМ, трябва да бъде осигурено преди записването на първите студенти в СМПЕМ, за да се гарантира надеждно институционално участие и подкрепа. Този ангажимент е под формата на споразумение за партньорство за СМПЕМ, което трябва да бъде подписано от всички институции партньори (включително от асоциираните партньори, ако се прецени за уместно). В споразумението за партньорство участващите ВУ от държави партньори следва да се ангажират с принципите на ХВОЕ. Това споразумение за партньорство за СМПЕМ трябва да урежда всички академични, оперативни, административни и финансови аспекти, свързани с провеждането на програмата за СМПЕМ и управлението на отпуснатите в рамките на тази програма стипендии (вж. по-долу). На етапа на кандидатстване се представя проект на споразумение за партньорство.

 1. Да записват отлични студенти от цял свят. Подборът, набирането и мониторингът на отделните студенти са отговорност изключително на консорциума за СМПЕМ. Подборът на студенти трябва да бъде организиран по прозрачен, безпристрастен и справедлив начин. Част от тези студенти могат да се възползват от стипендия за СМПЕМ.

За да се гарантира пълна прозрачност и да се определят правата и отговорностите на всички записани студенти, и двете страни (т.е. записаните студенти и консорциумът за СМПЕМ) трябва да подпишат студентско споразумение при записването на студентите в програмата. Образецът на студентското споразумение трябва да бъде публикуван на уебсайта на СМПЕМ.

 1. Да включват задължителна физическа мобилност за всички записани студенти: На етапа на кандидатстване в рамките на консорциума трябва да са договорени трасетата за мобилност и механизмът за признаване на периодите на обучение между институциите партньори.
 2. Да насърчават обмена на персонал и поканени учени, които да допринасят за дейностите за преподаване, обучение, научни изследвания и административни дела.
 3. Успешното завършване на съвместната програма СМПЕМ трябва да доведе до присъждане на съвместна степен (т.е. една единствена диплома, издадена от най-малко две ВУ от различни държави, поне едната от които трябва да бъде държава по програмата) или на няколко степени (т.е. най-малко две дипломи, издадени от две висши училища от различни държави, поне едната от които трябва да бъде държава по програмата), или на комбинация от двете.

Степента/степените, присъждани на завършващите, трябва да присъстват в системите за висше образование на държавите, в които са разположени ВУ. Степента/степените трябва да бъдат взаимно признати от всички ВУ — пълноправни партньори, които присъждат степени. Консорциумите трябва да осигурят на всички студенти в края на обучението им съвместно приложение към дипломата, в което е обхванато цялото съдържание на магистърската програма.

Предложенията за СМПЕМ на етап кандидатстване трябва да представят напълно разработени съвместни учебни програми, готови за стартиране и да бъдат рекламирани по целия свят веднага след като бъдат одобрени. Няма ограничение по отношение на дисциплините.

Освен финансовото участие за изпълнението на съвместни магистърски програми (вж. по-долу раздела относно правилата за финансиране), в рамките на всички проекти, финансирани по действието „Еразмус Мундус“, които приключват в периода 2021—2027 г. (включително започналите през периода 2014—2020 г.), може да продължи да се провежда обучение под формата на магистърски програми „Еразмус Мундус“ до три допълнителни випуска след края на действието, при условие че при оценката на споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства, извършена от EACEA на последния етап на отчитане, е получен резултат 75 или по-висок. Съответните магистърски програми следва да се ангажират да продължат да спазват целите, обхвата, очакваното въздействие на действието, да осигурят приемственост с предходно финансираната магистърска програма и да представят доклад за дейността в края на съответния период.

ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

На системно равнище

 • Насърчаване на академичното сътрудничество в рамките на ЕПВО и извън него чрез подкрепа на съвместното преподаване и съвместните квалификации, подобряване на качеството, насърчаване на високите академични постижения;
 • Засилване на международното измерение на висшето образование чрез сътрудничество между институциите в Европа и извън нея и чрез мобилност за най-добрите студенти от цял свят;
 • Засилване на единодействието между висшето образование, иновациите и научните изследвания;
 • Премахване на пречките пред ученето, подобряване на достъпа до висококачествено образование, основано на иновации, и улесняване на придвижването на учещите между отделните държави;
 • Отговаряне на нуждите на обществото и пазара на труда;
 • Принос за разработването на иновативни политики в областта на образованието.

На институционално равнище

 • Осигуряване на повече възможности за структурирано и устойчиво академично сътрудничество на европейските и неевропейските ВУ в световен мащаб;
 • Подобряване на качеството на програмите в магистърската степен и на механизмите за надзор;
 • Увеличаване на интернационализацията и конкурентоспособността на участващите организации;
 • Подкрепа за създаването на нови мрежи и повишаване на качеството на съществуващите;
 • Повишаване на привлекателността на участващите организации за талантливи студенти;
 • Принос за политиките на ВУ за интернационализация чрез развиването на международна осведоменост посредством учебните им програми и разработването на всеобхватни стратегии за интернационализация (институционално сътрудничество и трансгранична мобилност на хора).

На индивидуално равнище

 • Повишаване на пригодността за заетост на участващите студенти;
 • Подобряване на ключовите компетентности и умения на студентите;
 • Изграждане на нови мисловни нагласи и подходи към академичните изследвания посредством международен, интердисциплинарен, междусекторен и междукултурен опит;
 • Повишаване на капацитета за работа в мрежа и за комуникация на студентите;
 • Увеличаване на индивидуалния принос към икономиката и обществото на знанието.

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

Релевантност на проекта

(максимален резултат: 30 точки)

 • Общи и конкретни цели на проекта и тяхната релевантност във връзка със СМПЕМ;
 • Обосновка на проекта и как той отговаря на установените нужди в обществото и пазара на труда в съответната тематична област;
 • Стратегия за насърчаване на високи постижения и иновации;
 • Стратегия за увеличаване на привлекателността на европейското пространство за висше образование и принос към неговата интеграция и интернационализация.

Качество на структурата и изпълнението на проекта

(максимален резултат: 30 точки)

 • Свързаност/интеграция на СМПЕМ по отношение на проектирането, изпълнението, провеждането и осигуряването на качеството с оглед на изискванията, описани в раздел 1.2. По-конкретно, в предложението се описват:
 • Вътрешните и външните мерки за осигуряване на качеството;
 • Принципите и изискванията за кандидатстване, подбор, участие в курса и отпускане на стипендии на студенти;
 • Академичната програма и начините за осигуряване на високи постижения и иновативни елементи в опита от ученето в рамките на консорциума;
 • Организацията на периодите на обучение, включително минималните изисквания за мобилност и взаимното признаване на резултатите/кредитите от обучението;
 • Услугите, предлагани на студентите;
 • Съвместната степен/степени, които трябва да бъдат присъдени, и признаването им от страна на ВУ — пълноправни партньори, както и съвместното приложение към дипломата;
 • Приносът на пристигащи членове на персонала и поканени учени за дейности за преподаване, обучение, научни изследвания и административни дела;
 • Специфични мерки за подкрепа за улесняване на равния и приобщаващ достъп на участниците и приемане на студенти/членове на персонала/поканени учени с индивидуални нужди, свързани с трайни физически, психически, интелектуални или сетивни увреждания;
 • Определените рискове при изпълнението на проекта и планирането на подходящи мерки за смекчаване на последиците.

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество

(максимален резултат: 20 точки)

 • Обосновка за състава на консорциума и взаимното допълване на партньорите; тяхната добавена стойност за изпълнението на СМПЕМ и как всеки партньор извлича полза от участието си в проекта.
 • Иновативен характер на консорциума и включване на партньори с различни равнища на опит в действието „Еразмус Мундус“. Ако е приложимо:

— как е укрепен съществуващият консорциум „Еразмус Мундус“

— как се организира сътрудничеството с необразователни участници и за каква цел.

 • Институционална ангажираност, определяне на ролите и задачите на всеки партньор и равнище на участие в дейностите по проекта; договорености за сътрудничество, ръководни органи и инструменти за управление, по-специално по отношение на административното и финансовото управление. Проектът за споразумение за партньорство е изчерпателен и съответства на описанието на СМПЕМ.
 • Разпределение на финансирането и бюджетен план; мобилизиране и управление на допълнително финансиране.

Въздействие

(максимален резултат: 20 точки)

 • Прогнози по отношение на броя на записаните студенти в рамките на срока на проекта и мобилизирането на други източници на финансиране с оглед на изграждането на устойчива магистърска програма. Мерки за осигуряване на баланс между държавите при набирането на студенти;
 • Стратегия за популяризиране с цел привличане на отлични студенти от цял свят: целеви групи, задачи на партньорите и насърчаване на студентите да допринасят за идентичността/общността „Еразъм+“;
 • Разпространение и стратегия за използване на резултатите;
 • Въздействие на системно равнище (в академичните среди и извън тях, включително сред широката общественост и в обществото), на институционално равнище (организации партньори) и на индивидуално равнище (с особен акцент върху пригодността за заетост);
 • Стратегия за средносрочно/дългосрочно развитие и устойчиво развитие след приключването на финансирането от ЕС.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 70 точки. Освен това те трябва да получат най-малко 22 точки по критерия за отпускане на безвъзмездни средства „релевантност на проекта“. При паритет предимство имат проектите, получили най-висока оценка по категориите „релевантност на проекта“ и след това „въздействие“.

КАКВИ СА ПРАВИЛАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ?

Размерът на безвъзмездните средства за СМПЕМ се изчислява въз основа на следните три компонента:

 • принос към институционалните разходи за изпълнението на програмата;
 • максимален брой стипендии за студенти, които се отпускат през целия срок на споразумението.
 • допълнителни средства за покриване на индивидуалните нужди на записаните студенти с увреждания

Принос към институционалните разходи на СМПЕМ

Този принос е под формата на единична ставка на записан студент и е предназначен за покриване на част от разходите, свързани с изпълнението на програмата СМПЕМ.

В тези единични ставки се включват разходите за персонал (преподаване, пътни разходи), за поканените гост-лектори, популяризирането, разпространението, организационните разходи (включително пълно застрахователно покритие за записаните студенти, финансова подкрепа за записаните студенти с индивидуални нужди, ако не са обхванати от механизма за допълване (вж. по-долу), помощ за настаняване и други услуги за студенти), административните разходи, както и всички други разходи, необходими за осъществяването на успешна магистърска програма.

По избраните проекти не може да се налагат такси за кандидатстване на студентите. Освен това по проектите не може да се събират от стипендиантите по „Еразмус Мундус“ такси за обучение или други задължителни разходи, свързани с участието на студентите в курса.

 

Максималният принос към институционалните разходи е: 750 евро/месец х ПР х БПС

където:

 • ПР = максимална продължителност в месеци на магистърската програма (например 12, 18, 24 месеца)
 • БЗС = брой на записаните студенти (получаващи или не стипендия), предвиден за целия срок на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Моля, имайте предвид, че за изчисляването на безвъзмездните средства БЗС ще бъде ограничен до 100 (с изключение на спомагателните стипендии за целеви региони по света, ако е приложимо).

Стипендии за студенти

Стипендията ще бъде принос към разходите, направени от студентите бенефициери, който покрива разходите за пътуване, визи, настаняване, както и дневните разходи. Тя се изчислява въз основа на месечна единична ставка за целия период, необходим на записалия се стипендиант за завършване на учебната програма. Този период обхваща дейности за учене, научни изследвания, стаж, подготовка и защита на дипломна работа в съответствие с изискванията на съвместната магистърска програма. През този период стипендията може да бъде отпускана само в пълен размер и на редовни студенти.

Изчисляване на максималната стипендия за един студент:

Стипендията се изчислява на: 1400 евро/месец х ПР

където ПР = продължителност на магистърската програма.

Изчисляване на максималната сума на стипендиите за СМПЕМ за срока на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства:

Максималната сума на стипендията се изчислява на: 1400 евро/месец х ПР х БПС

където:

 • ПР = максимална продължителност в месеци на магистърската програма (например 12, 18, 24 месеца)
 • БПС = брой на предвидените стипендии за целия срок на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства (максимум 60 стипендии, с изключение на допълнителните стипендии за целеви региони по света, ако е приложимо).

Принос към индивидуалните нужди на студенти с увреждания

Приносът за индивидуални нужди е допустим, ако тези нужди съответстват на общите условия за допустимост, определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Този принос ще се използва за записани студенти (със или без стипендия) с увреждания (като трайни физически, психически, интелектуални или сетивни увреждания), например за закупуване на специални предмети или услуги (като помощ от трети лица, адаптиране на работната среда, допълнителни пътни/транспортни разходи).

 

Подкрепата за покриване на такива индивидуални нужди на записаните студенти ще бъде под формата на следните единични ставки за специални нужди:

а) 3 000 EUR

б) 4 500 EUR

в) 6 000 EUR

г) 9 500 EUR

д) 13 000 EUR

е) 18 500 EUR

ж) 27 500 EUR

з) 35 500 EUR

и) 47 500 EUR

й) 60 000 EUR

Изчисляване на приноса под формата на единична ставка на студент:

Записаните студенти декларират какъв вид артикули/услуги са необходими и каква е тяхната цена. Приложимата единична ставка ще бъде определена като ставката, съответстваща на очакваните разходи, или най-близката по-ниска ставка. Тази единична ставка е принос и не е предназначена да покрие изцяло действителните разходи.

ЗАБЕЛЕЖКА: разходите, които са по-ниски от най-ниската ставка (т.е. по-малко от 3000 EUR), няма да бъдат допустими за тази допълнителна подкрепа и ще трябва да бъдат покрити от приноса към институционалните разходи за СМПЕМ или от други източници на финансиране на институциите бенефициери.

Изчисляване на максималния принос, който ще бъде отпуснат на СМПЕМ за срока на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства:

На етапа на кандидатстване въз основа на своя разчет кандидатите ще поискат максимум две единични ставки, съответстващи на най-високите налични единични ставки, т.е. максимум 2 x 60 000 EUR. Тази сума ще се използва за разпределяне на единичните ставки на съответните студенти.

На етапа на изпълнение единичните ставки ще бъдат под формата на месечна вноска, изчислена по следния начин:

{ставка за специални нужди х (1/брой месеци)}

Броят на месеците във формулата по-горе съответства на броя на месеците, през които артикулите или услугите за специални нужди са били използвани или предоставени за изпълнението на действието, в зависимост от естеството на артикулите или услугите. За еднократните разходи броят на месеците съответства на 1.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ЦЕЛЕВИ РЕГИОНИ ПО СВЕТА

Кандидатите могат да подават заявления за допълнително финансиране за студенти от региони с държави партньори, финансирани от следните инструменти за външно финансиране на ЕС (Позиция 6):

 • Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС)
 • Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III).

Предложените за финансиране СМПЕМ могат да получат до 18 допълнителни стипендии (включително съответните институционални разходи), финансирани от ИССРМС, и до 6 допълнителни стипендии (включително съответните институционални разходи), финансирани от ИПП III, за цялата продължителност на магистърския курс. Тези допълнителни стипендии се предлагат в съответствие с външнополитическите приоритети на ЕС по отношение на висшето образование, като се отчитат различните нива на икономическо и социално развитие на съответните държави партньори. Тези стипендии ще бъдат отпуснати на СМПЕМ, избрани за финансиране в съответствие с класирането им в низходящ ред, и като се има предвид наличният бюджет.

Подробният списък на държавите, към които е насочено това действие, ще бъде публикуван на следния адрес: https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_bg

Изчисляване на окончателния размер на безвъзмездните средства

Окончателният размер на безвъзмездните средства се изчислява на последния етап на отчитане въз основа на броя на отпуснатите стипендии, броя на записаните студенти и действителния брой на единичните ставки, разпределени за индивидуални нужди, при условие че общата сума не надвишава максималния размер на отпуснатите безвъзмездни средства. По проектите ще може гъвкаво да се прехвърлят средства между стипендиите (с изключение на допълнителните стипендии за целеви региони по света, ако е приложимо) и индивидуалните нужди в зависимост от реалните нужди и в съответствие със споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Не се разрешават прехвърляния между бюджетни редове и между инструменти за финансиране.

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

Обособена позиция 2: Мерки за разработване на съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“

Мерките за разработване на съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“ следва да повишават капацитета на университетите да модернизират и интернационализират своите учебни програми и практики на преподаване, да обединяват ресурси и да разработват общи механизми за осигуряване на качеството, акредитация и признаване на дипломи и кредити за системите за висше образование. С подкрепата също така се цели да се проучат и използват възможностите, предлагани от европейския подход за осигуряване на качеството на съвместните програми. Благодарение на високата степен на свързаност/интеграция между участващите институции такива интегрирани транснационални програми следва да допринасят за интеграцията и интернационализацията на европейското пространство за висше образование (ЕПВО).

ЦЕЛИ НА МЕРКИТЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СЪВМЕСТНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ „ЕРАЗМУС МУНДУС“

Основната цел на мерките за разработване на съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“ е да се насърчи разработването на нови, иновативни, силно интегрирани транснационални програми за обучение в магистърската степен. Тези мерки за разработване следва да включват а) държави по програмата „Еразъм+“, б) институции и/или в) тематични области, които са слабо представени в „Еразмус Мундус“ (вж. каталога „Еразмус Мундус“)[3].

КОИ СА КРИТЕРИИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ, ЗА ДА СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА МЕРКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СЪВМЕСТНИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ „ЕРАЗМУС МУНДУС“?

За да са допустими за подпомагане с безвъзмездни средства, проектните предложения за мерки за разработване на съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“ трябва да отговарят на следните критерии:

Кой може да кандидатства?

Кандидат може да бъде всяко висше училище, установено в държава по програмата или държава партньор.

Продължителност на проекта (и на дейността, когато е приложимо)

15 месеца

Къде се кандидатства?

Пред Европейската изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура.

Покана №: ERASMUS-EDU-2021-EMJM-DESIGN

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 26 май, 17:00:00 ч. (брюкселско време).

Кандидатстващите организации ще бъдат оценявани въз основа на съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

СЪЗДАВАНЕ НА ПРОЕКТ

Мерките за РСМПЕМ подкрепят разработването на програми на високо равнище за обучение в магистърска степен [4] , провеждани съвместно от международен консорциум от ВУ от различни държави по света и ако е приложимо, други образователни и/или необразователни организации партньори с конкретен опит и интереси в съответните области на обучение/професионални области.

Бенефициерите ще поемат инициативата за контакти и дейности за сътрудничество с оглед на създаването на магистърска програма в съответствие с определението за „интегрирана магистърска програма“ (вж. раздел „Създаване на проект“ от СМПЕМ). Съвместно разработената магистърска програма следва:

 • да предлага напълно интегрирана учебна програма, предоставяна от консорциум от ВУ (съставен от най-малко три ВУ от три различни държави, най-малко две от които трябва да са държави по програмата);
 • да е насочена към набиране на отлични студенти от цял свят;
 • да включва задължителна физическа мобилност за всички записани студенти;
 • да води до присъждане на съвместна степен (т.е. една единствена диплома, издадена от най-малко две ВУ от различни държави, поне едната от които трябва да бъде държава по програмата) или на няколко степени (т.е. най-малко две дипломи, издадени от две висши училища от различни държави, поне едната от които трябва да бъде държава по програмата), или на комбинация от двете.

До края на периода на финансиране се очаква в рамките на проекта да са разработени следните съвместни механизми:

 • съвместни изисквания за прием на студенти и правила/процедури за кандидатстване, подбор, проследяване, оценяване на студентите и оценка на изпълнението;
 • съвместно разработване на програми и интегрирани дейности за преподаване/обучение;
 • Общи услуги, предлагани на студентите (например езикови курсове, помощ във връзка с визи);
 • съвместна стратегия за популяризиране и повишаване на осведомеността;
 • Съвместно административно и финансово управление от консорциума;
 • политика за съвместна степен;
 • проект на споразумение за съвместно партньорство, в което участват най-малко три ВУ от три различни държави, най-малко две от които трябва да са държави по програмата. Това споразумение е предназначено да урежда всички академични, оперативни, административни и финансови аспекти във връзка с провеждането на магистърската програма.
 • проект на съвместно студентско споразумение.

Очаква се разработваната магистърска програма да се придържа към стандартите за осигуряване на качеството на съвместните програми в европейското пространство за висше образование (ЕПВО) [5] .

Препоръчително е поне да се започне процес на акредитация/оценка преди края на проекта и да се проучат възможностите, предлагани в рамките на европейския подход за осигуряване на качеството на съвместните програми (ако националното законодателство позволява това).

ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

 • Осигуряване на възможности за европейските и неевропейските ВУ за развитие на нови партньорства;
 • Подобряване на качеството и насърчаване на иновациите в програмите на магистърска степен и механизмите за надзор;
 • Увеличаване на интернационализацията и конкурентоспособността на участващите организации;
 • Повишаване на привлекателността на участващите организации за талантливи студенти;
 • Принос за политиките на университетите за интернационализация чрез развиването на международна осведоменост посредством учебните им програми и разработването на всеобхватни стратегии за интернационализация (институционално сътрудничество и трансгранична мобилност на хора).

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

Релевантност

(максимален резултат: 40 точки)

 • Общи и конкретни цели на проекта и тяхната релевантност във връзка с мерките за РСМПЕМ.
 • Стратегия, предложена с оглед на разработването на силно интегрирана магистърска програма.
 • Заявки на проекта в сравнение с предложенията на съществуващи магистърски програми и принос за привлекателността на ЕПВО.
 • Принос за развитието на нови партньорства и потенциал за включване на а) държави по програмата, б) институции и/или в) тематични области, които са слабо представени в „Еразмус Мундус“.

Качество на структурата и изпълнението на проекта

(максимален резултат: 20 точки)

 • Планиране на предвидените дейности за постигане на целите и очаквани резултати.
 • Предвидени оперативни ресурси във връзка с планираните дейности и резултати.
 • Предвидени стъпки за започване на процес по акредитация/оценка за предложения магистърски курс, като евентуално се използват възможностите, предлагани от европейския подход за осигуряване на качеството на съвместните програми.

Качество на партньорството и на договореностите за сътрудничество

(максимален резултат: 20 точки)

 • Определяне на ролите и разпределение на задачите в рамките на екипа на проекта.
 • Очаквано включване на други образователни/необразователни организации участници и техният принос за разработването на програмата.
 • Обосновка на тяхното участие, добавена стойност и взаимно допълване.

Въздействие

(максимален резултат: 20 точки)

 • Очаквано въздействие на новата магистърска програма.
 • Дейности, предвидени за популяризиране и разпространение на новата магистърска програма и на резултатите от проекта.
 • Предвидени мерки за устойчивост на новата магистърска програма и определяне на възможни източници на финансиране.

За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 60 точки. При паритет предимство имат проектите, получили най-висока оценка по категориите „Релевантност на проекта“ и след това „Въздействие“.

КАКВИ СА ПРАВИЛАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ?

Подкрепата е под формата на еднократна сума като финансов принос за разходите, пряко свързани с дейностите, необходими за създаването на новата магистърска програма, като срещи и конференции, изследвания/проучвания, процес на акредитация/оценка и др. Приносът може да се използва и за покриване на разходите за персонал, разходите за пътуване и настаняване, административните разходи и отдадените на подизпълнители дейности, доколкото са свързани с изпълнението на мерките за разработване на съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“.

Еднократната сума ще възлиза на 55 000 EUR на проект.

За окончателното плащане на безвъзмездните средства от бенефициерите ще се изисква да представят доказателства, че дейностите, предвидени в кандидатурата им, са били извършени в пълен и задоволителен вид.Параметрите на безвъзмездните средства ще бъдат определени в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

Повече подробности са описани в образеца на споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, който е на разположение в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP).

 1. Ниво 7 по Международната стандартна класификация на образованието (ISCED 2011).

 2. https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/

 3. https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/emjmd-catalogue_en

 4. Ниво 7 по Международната стандартна класификация на образованието (ISCED 2011).

 5. https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";}
Tagged in: