Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Тази страница все още не отразява съдържанието на Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2022 г. Въпреки това можете да изтеглите пълното ръководство за 2022 г. на избрания от вас език във формат PDF чрез бутона „Изтегляне“ в дясната част на тази страница.

Дейности за младежко участие

Дейности извън формалното образование и обучение, които насърчават, подкрепят и улесняват участието на младежите в демократичния живот в Европа на местно, регионално, национално и европейско равнище.

ЦЕЛИ НА ДЕЙСТВИЕТО[1]

Програмата „Еразъм+“ подкрепя консултирани с младежите местни, национални и транснационални проекти за участие, провеждани от неформални групи младежи и/или от младежки организации, които насърчават младежкото участие в демократичния живот в Европа и преследват една или повече от следните цели:

 • предоставяне на младежите на възможности да се ангажират и да се научат да участват в гражданското общество (осигуряване на пътища за ангажиране на младежите в ежедневието им, но също и в демократичния живот, с цел пълноценно гражданско, икономическо, социално, културно и политическо участие на младежи от всякакъв произход и със специално внимание към младежите с по-малко възможности);
 • повишаване на осведомеността на младежите относно общите европейски ценности и основните права и принос за процеса на европейска интеграция, включително чрез принос за постигането на една или повече от целите на ЕС за младежта;
 • развитие на компетентностите в областта на цифровите технологии и на медийната грамотност на младежите (по-специално на критично мислене и способност за оценка и работа с информация) за повишаване на устойчивостта на младежите към дезинформация, фалшиви новини и пропаганда, както и на способността им да участват в демократичния живот;
 • обединяване на младежите и лицата, вземащи решения, на местно, регионално, национално и транснационално равнище, и/или принос към диалога на ЕС по въпросите на младежта.

КОНТЕКСТ НА ПОЛИТИКАТА

Стратегията на Европейския съюз за младежта за периода 2019—2027 г.[2] определя рамка за европейското сътрудничество в областта на младежта въз основа на съобщението на Комисията от 22 май 2018 г., озаглавено „Ангажиране, свързване и овластяване на младите хора: нова стратегия на ЕС за младежта“. В рамките на основната област „Ангажиране“ стратегията на ЕС за младежта цели да се постигне значимо гражданско, икономическо, социално, културно и политическо участие на младежите. Стратегията насърчава участието на младежите в демократичния живот, подпомага социалното и гражданското участие и има за цел да гарантира, че всички младежи разполагат с необходимите ресурси, за да участват в обществения живот.

Стратегията на ЕС за младежта включва и процес на диалог по въпросите на младежта, като в този контекст през 2018 г. бяха разработени 11 европейски цели за младежта, в чиито рамки се набелязват редица междусекторни области, които засягат живота на младежите, и се посочват предизвикателствата, които трябва да се преодолеят във всяка от тях. Въз основа на приноса на заинтересованите страни в областта на младежта всеки 18-месечен цикъл на диалога на ЕС по въпросите на младежта определя конкретни тематични приоритети, предназначени да се превърнат в акценти в изпълнението на стратегията на ЕС за младежта през съответния период.

Тематични стратегии в областта на младежта

Програмата „Еразъм+“ има за цел да се насърчава младежкото участие, да се повишава качеството на процесите на информално и неформално учене и да се развива качествена младежка работа. Допълнителна подкрепа в тези области се предоставя чрез специфични тематични стратегии като стратегията за младежко участие, Youthpass и Европейската стратегия за обучение (ETS)[3].

Описание на дейностите

Дейностите за младежко участие са неформални дейности за учене, свързани с активното участие на младежи. Целта е чрез тези дейности да се даде възможност на младежите да получат опит за обмен, сътрудничество, културни и граждански действия. Подкрепяните дейности следва да помогнат на участниците да усъвършенстват своите личностни, социални, граждански и цифрови компетентности и да станат активни европейски граждани.

Настоящото действие подкрепя използването на алтернативни, иновативни, интелигентни и цифрови форми на младежко участие, включително разширяването на младежкото участие към разнообразни сектори и пространства (здравни услуги, спортни съоръжения и т.н., независимо дали се управляват от публичния или от частния сектор), като така се откриват пътища за активно участие на младежи от всякакъв произход.

Дейностите за младежко участие могат да се използват активно за провеждане на диалози и дискусии между младежите и лицата, вземащи решения, с цел насърчаване на активното участие на младежите в демократичния живот в Европа. Като конкретен резултат младежите получават възможност да изразяват мненията си (посредством формулирането на позиции, предложения и препоръки), по-специално относно това как следва да бъдат определяни и изпълнявани политиките в областта на младежта в Европа.

Дейностите за младежко участие могат да бъдат транснационални (изпълнявани в една или повече участващи държави и включващи партньори от няколко участващи държави) или национални (изпълнявани на местно, регионално или национално равнище и включващи неформални групи младежи и/или организации от една участваща държава). Националните дейности за младежко участие са особено подходящи за изпробване на идеи на местно равнище и като инструмент за проследяване на предишни инициативи, за да се подпомогне усъвършенстването и по-нататъшното развитие на успешни идеи.

Всички дейности за младежко участие, независимо на какво равнище се изпълняват, трябва да имат доказано европейско измерение и/или добавена стойност, а всяка отделна дейност, която получава подкрепа, трябва реално да допринася за постигането на една или повече от изброените по-горе цели на действието.

Подпомаганите дейности могат да са под следната форма (като са възможни и комбинации): семинари, дебати, ролеви игри, симулации, използване на цифрови инструменти (например инструменти за цифрова демокрация), кампании за повишаване на осведомеността, обучения, срещи и други форми на взаимодействие онлайн или офлайн между младежи и лица, вземащи решения, консултации, информационни събития и др.

Някои примери за дейности, които могат да бъдат осъществени в рамките на даден проект:

 • присъствени или провеждани онлайн работни групи и/или срещи, семинари или други събития/процеси на местно, регионално, национално или транснационално равнище, предлагащи пространство за информация, дебати и активно участие на младежите по въпроси, свързани с ежедневието им като активни европейски граждани, които в идеалния случай включват, пораждат или следват взаимодействия с лицата, вземащи решения, и с други заинтересовани страни, засегнати от такива въпроси;
 • консултации с младежи, които определят въпроси/проблеми от особено значение за тях (в местен, регионален, национален или транснационален контекст) и определят нуждите си, свързани с участието в решаването на такива въпроси/проблеми;
 • кампании за повишаване на осведомеността, свързани с участието на младежите в демократичния живот;
 • улесняване на достъпа до открити, безопасни и достъпни виртуални и/или физически пространства за младежи, като се предлагат ефективни възможности за учене за участие в демократичния живот и демократичните процеси;
 • симулации, които пресъздават функционирането на демократичните институции и функциите на лицата, вземащи решения, в такива институции.

Проектите могат да включват или да не включват елемент на мобилност и/или събития, предполагащи физическо присъствие на участници на определено място. За такива дейности (мобилности и физически събития) се предвижда специфична финансова подкрепа. Когато е уместно, е силно препоръчително да се интегрират цифрови формати на дейности (например уебинари, хакатони, различни инструменти за електронно участие и т.н.) и/или обучение по отношение на използването на инструменти за цифрова демокрация в дейности, които ще се изпълняват в рамките на проект за дейности за младежко участие.

В рамките на това действие не може да се подкрепят следните дейности: официални заседания на организации или мрежи от организации, организиране на политически събития, физическа инфраструктура (например разходи за строителство/придобиване на сгради и на тяхното постоянно оборудване).

СЪЗДАВАНЕ НА ПРОЕКТ

Проектът, подкрепян от настоящото действие, следва да включва една или повече от дейностите, описани по-горе. Дейностите могат да бъдат комбинирани по гъвкав начин в зависимост от целите на проекта и нуждите на участващата организация/организации и на участниците.

Проектът се изпълнява от една или повече неформални групи младежи, една или повече организации или комбинация от тях. Неформалните групи младежи и/или участващите организации трябва да бъдат посочени на етапа на кандидатстване. Ако участва само неформална група младежи, един от тях кандидатства от името на групата. Ако участват няколко групи или организации, една от тях поема ролята на координатор и кандидатства за целия проект от името на партньорството.

Проектът се състои от четири етапа: планиране, подготовка, изпълнение и последващи дейности. Участващите организации и младежите, включени в дейностите, следва да играят активна роля във всички тези етапи и по този начин да обогатяват своя опит от ученето („дейности, разработени от младежи за младежи“).

 • Планиране (определяне на нуждите, целите, резултатите от обучението, форматите на дейности, разработване на работна програма, график на дейностите и т.н.);
 • Подготовка (практическа организация, сключване на споразумения с партньори, потвърждаване на целевата група/групи на предвидените дейности, езикова/междукултурна/образователна и свързана с определени задачи подготовка на участниците и т.н.);
 • Изпълнение на дейностите;
 • Последващи дейности (оценка на дейностите, определяне и документиране на резултатите от обучението на участниците и разпространение и използване на резултатите от проекта). Като част от етапа на последващи действия всеки проект следва да предвижда предоставяне на обратна връзка на младите участници за конкретни резултати от проекта, включително за това как тези резултати са били съобщени на други заинтересовани страни и/или използвани от тях.

Диалог на ЕС по въпросите на младежта

От темите и приоритетите, определени в контекста на диалога на ЕС по въпросите на младежта[4], може да бъдат почерпени идеи за дейности за младежко участие на всички равнища. Подобен източник на идеи може да се открие и в целите на ЕС за младежта, разработени в рамките на диалога на ЕС по въпросите на младежта, които набелязват междусекторни области, засягащи живота на младежите, и посочват предизвикателствата. Освен това резултатите от успешни дейности за младежко участие могат да бъдат използвани като принос за по-нататъшните етапи на диалога на ЕС по въпросите на младежта.

Процес на обучение

Проектът за дейности за младежко участие трябва да предвиди подкрепа за процеса на анализ, определянето и документирането на индивидуалните резултати от обучението, по-специално чрез Youthpass.

Приобщаване и многообразие

Програмата „Еразъм+“ има за цел да насърчава равните възможности и достъпа, приобщаването и справедливостта посредством всички включени в нея действия. Организациите следва да изготвят достъпни и приобщаващи дейности по проекта, като вземат предвид мненията на участниците с по-малко възможности и ги ангажират в процеса на вземане на решения.

Дейностите за младежко участие са особено подходящи за включването на младежите с по-малко възможности:

 • Дейностите по младежко участие са разработени като формат за действие на място с много гъвкави параметри (продължителност, брой на участниците, национални/транснационални дейности и т.н.), което може лесно да бъде адаптирано към специфичните нужди на младежите с по-малко възможности;
 • Неформалните групи младежи, които осъществяват проект за дейности за младежко участие, могат да бъдат подпомагани от наставник[5]. Съдействието на наставник може да бъде особено подходящо и полезно за подпомагане на младежите с по-малко възможности при разработването и изпълнението на техните проекти.
 • Целите на действието включват предоставяне на възможности на младежите да се учат да участват в гражданското общество, както и подобряване на цифровата и медийната грамотност. Проектите, преследващи тези цели, могат да бъдат особено полезни за подпомагане на младежите с по-малко възможности да преодолеят някои от предизвикателствата, пред които може да са изправени.

Дейностите за младежко участие също така са особено подходящи за тематична работа по приобщаването и многообразието в обществото, например за подкрепа на борбата със стереотипите, насърчаване на разбирателството, толерантността и недискриминацията. 

Защита и безопасност на участниците

По време на планирането и подготовката на проект следва да се обърне внимание на въпроса за защитата и безопасността на участниците и да се предвидят всички необходими мерки за предотвратяване/намаляване на рисковете.

Изграждане на общности

Силно препоръчително е в проектите за дейности за младежко участие да се включват дейности за изграждане на общности. Когато е възможно, следва да се полагат усилия тези дейности да бъдат продължавани след края на подкрепяните проекти и да започнат да се поддържат самостоятелно. Когато е уместно, проектите за дейности за младежко участие могат да се възползват от платформите за изграждане на общности, които вече са достъпни на Европейския младежки портал.

Устойчивост на околната среда

Чрез проекта следва да се насърчава екологично устойчиво и отговорно поведение на участниците, като се повишава осведомеността относно значението на действията за намаляване или компенсиране на въздействието на дейностите за мобилност върху околната среда. Той следва да бъде проектиран и осъществяван с екологично съзнание, например чрез интегриране на устойчиви практики като избор на материали за многократна употреба или на екологично чисти материали, намаляване на отпадъците и рециклиране, устойчиви транспортни средства.

Цифров преход

Програмата „Еразъм+“ подкрепя всички участващи организации за включване на употребата на цифрови инструменти и методи за учене в допълнение към техните физически дейности с цел подобряване на сътрудничеството между организациите партньори и подобряване на качеството на дейностите. Това може например да включва използването на инструменти за електронно участие.

Стандарти за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта

При изпълнението на всички дейности, подкрепяни по настоящото действие, трябва да се спазват стандартите за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта за организиране на висококачествени дейности за образователна мобилност. Стандартите за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта обхващат както основните принципи на действието, така и конкретни практики за изпълнение на задачи по проекта като подбор и подготовка на участниците, определяне, оценка и признаване на резултатите от обучението, споделяне на резултатите от проекта и др. Стандартите за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта можете да откриете на следния адрес: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_bg

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТОЗИ ПРОЕКТ

Критерии за допустимост

Допустими участващи организации

Участваща организация може да бъде:

 • организация с нестопанска цел, сдружение, НПО; европейска младежка НПО; публичен орган на местно, регионално или национално равнище; социално предприятие; организация със стопанска цел, осъществяваща дейност в сферата на корпоративната социална отговорност;
 • неформална група младежи[6].

установена в държава по програмата или в държава партньор, съседна на ЕС (региони 1—4; вж. раздел „Допустими държави“ в част А от настоящото ръководство).

Кой може да кандидатства?

Всяка допустима участваща организация, установена в държава по програмата, може да кандидатства. Кандидатстващата организация подава предложение от името на всички организации, участващи в проекта[7].

Брой и профил на участващите организации

 • Национални проекти за младежко участие: трябва да е включена най-малко една участваща организация.
 • Транснационални проекти за младежко участие: трябва да са включени най-малко две участващи организации от различни държави.

Продължителност на проекта

Между 3 и 24 месеца.

Място (места) на изпълнение на дейностите

Дейностите трябва да се осъществяват в държавата на една или повече участващи организации или в държавата на седалището на дадена институция на Европейския съюз[8].

Допустими участници

Младежи на възраст между 13 и 30 години[9] с местожителство в държавите на участващите организации, както и лица, вземащи решения, които имат отношение към темите, застъпени в проекта.

Къде се кандидатства?

В националната агенция в държавата, в която е установена кандидатстващата организация.

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от следните дати:

11 май до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, започващи между 1 август и 31 декември същата година.

5 октомври до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, започващи между 1 януари и 31 май следващата година.

Как се кандидатства?

Подробна информация за процедурата за кандидатстване можете да намерите в част В от настоящото ръководство.

Приложения

Към формуляра за кандидатстване трябва да бъде приложена клетвена декларация от законния представител.

Към формуляра за кандидатстване трябва да бъде приложен график на проекта за дейности за младежко участие, в който са посочени всички планирани дейности.

Към формуляра за кандидатстване трябва да бъде приложен график за всяка от дейностите и проявите за мобилност, планирани в проекта.

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

Релевантност, обосновка и въздействие

(максимален резултат: 30 точки)

 • Релевантност на проекта за:
 • целите на действието;
 • нуждите на участващите организации и на отделните участници.
 • Доколко проектът ще бъде насочен към един или няколко от приоритетите, определени в контекста на диалога на ЕС по въпросите на младежта или в целите на ЕС за младежта;
 • Доколко проектът е подходящ за постигане на висококачествени резултати от обучението за участниците;
 • Доколко проектът носи европейска добавена стойност;
 • Потенциално въздействие на проекта:
 • върху участниците и участващите организации през периода на изпълнение на проекта и след приключването му;
 • извън организациите и физическите лица, които участват пряко в проекта, на местно, регионално, национално и/или европейско или световно равнище.
 • Доколко проектът включва мерки, насочени към постигане на устойчивост на неговите резултати след жизнения цикъл на проекта.
 • Доколко проектът е подходящ да допринесе за приобщаването и многообразието, за екологичните и цифровите измерения на програмата, както и за измерението, свързано с участието;
 • Доколко проектът запознава нови участници и организации с по-малко опит с действието.
 • Доколко проектът е насочен към устойчиви и екологосъобразни практики.

Качество на структурата на проекта

(максимален резултат: 40 точки)

 • Съгласуваност между установените нужди, целите на проекта, профилите на участниците и предлаганите дейности;
 • Яснота, пълнота и качество на всички етапи на проекта: подготовка (включително подготовка на участниците), изпълнение и последващи действия (включително механизъм за обратна връзка за участниците);
 • Доколко младежите участват във всички етапи на дейностите;
 • Доколко дейностите са проектирани по достъпен и приобщаващ начин и са отворени за участници с по-малко възможности;
 • Целесъобразност на предложените методи за учене, основани на участието, включително на всички виртуални компоненти;
 • Доколко проектът използва алтернативни, иновативни и интелигентни форми на младежко участие, по-специално за изпробване на нови идеи и последващи действия.
 • Качество на мерките и подкрепата за процеса на анализ, определянето и документирането на резултатите от обучението на участниците, както и последователното използване на европейските инструменти за прозрачност и признаване и по-специално Youthpass;
 • Адекватност и ефективност на предвидените мерки за гарантиране на безопасността и защитата на участниците;
 • Доколко дейностите включват устойчиви и екологосъобразни практики.

Качество на управлението на проекта

(максимален резултат: 30 точки)

 • Качество на практическата организация и условия за управление и предоставяне на подкрепа;
 • Качество на сътрудничеството и комуникацията между участниците в групата/групите, участващите организации и други заинтересовани страни;
 • Качество на мерките за оценяване на различните етапи и резултати от проекта;
 • Целесъобразност и качество на мерките за разпространение на резултатите от проекта в рамките на участващите организации и извън тях.

ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Бюджетът на проекта трябва да бъде изготвен в съответствие със следните правила (в евро):

Максимален размер на безвъзмездните средства за проект, които се отпускат за дейности за младежко участие: 60 000 EUR

Бюджетна категория

Допустими разходи и приложими правила

Сума

Управление на проекта

Разходи, свързани с управлението и изпълнението на проекта (например подготовка и провеждане на срещи по проекта, подготовка, изпълнение, оценка, разпространение на дейностите и последващи дейности).

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на продължителността на проекта.

500 EUR на месец

Разходи за наставничество

Разходи, свързани с участието на наставник в проекта.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на държавата, в която се изпълнява дейността, и работните дни.

Искането на финансова подкрепа за покриване на разходи за наставничество трябва да е мотивирано във формуляра за кандидатстване. Продължителността на наставничеството не е обвързана с продължителността на проекта.

Таблица В3 на работен ден.

Максимум 12 дни.

Подкрепа за приобщаване

Допълнителни разходи, пряко свързани с участници с по-малко възможности и придружаващите ги лица, лица, отговорни за вземането на решения и улеснители (включително обосновани пътни и дневни разходи, ако за тези участници не е отправено искане за безвъзмездни средства чрез бюджетните категории „Пътни разходи“ и „Индивидуална подкрепа“).

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция.

100 % от допустимите разходи

Извънредни разходи

Разходи за предоставяне на финансова гаранция, ако националната агенция поиска такава.

Такси за визи и разходи, свързани с издаване на визи, разрешения за пребиваване, имунизации, медицински удостоверения.

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция.

Финансова гаранция: 80 % от допустимите разходи

Високи пътни разходи: 80 % от допустимите разходи

Такси за визи и разходи, свързани с издаване на визи, разрешения за пребиваване, имунизации, медицински удостоверения: 100 % от допустимите разходи

Таблица В3 Разходи за наставничество

 

Преподавател/обучител/ изследовател/

Специалист, работещ с младежи

Единична сума на ден

Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Швеция, Лихтенщайн, Норвегия

241

Белгия, Германия, Франция, Италия, Финландия, Исландия

214

Чешка република, Гърция, Испания, Кипър, Малта, Португалия, Словения

137

България, Естония, Хърватия, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Република Северна Македония, Турция

74

 

Допълнително финансиране за физически прояви, осъществени в рамките на проекта

Бюджетна категория

Допустими разходи и приложими правила

Сума

Подкрепа на събития за младежко участие

Разходи, свързани с осъществяването на национални и транснационални конференции, семинари, събития и др. С изключение на представителите на участващата организация/организации или членовете на неформалната група/ групи младежи и улеснителите, тъй като се предвижда присъствието на тези участници на срещите да бъде покрито от бюджетната категория „управление на проекти“.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците в събитието, включително лицата, вземащи решения, с изключение на улеснителите.

100 EUR на участник

 

Допълнително финансиране за мобилности, осъществени в рамките на проекта

Бюджетна категория

Допустими разходи и приложими правила

Сума

Пътни разходи

Принос към пътните разходи на участниците, включително на придружаващите ги лица, лицата, вземащи решения, и улеснителите, от тяхното местоживеене до мястото на провеждане на дейността и обратно.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на разстоянието на пътуване и броя на лицата.

Кандидатът трябва да посочи разстоянието между своето местоживеене и мястото на провеждане на дейността[10] с помощта на поддържания от Европейската комисия калкулатор за разстояния[11].

За дейности, свързани с пътуване, кандидатът следва да сумира разстоянията между отделните места на провеждане и да избере категорията разстояния, съответстваща на общата сума[12].

Разстояние на пътуване

Стандартно пътуване

Екологично пътуване

0—99 km:

23 EUR

 

100—499 km:

180 EUR

210 EUR

500—1999 km:

275 EUR

320 EUR

2000—2999 km:

360 EUR

410 EUR

3000—3999 km:

530 EUR

610 EUR

4000—7999 km:

820 EUR

 

8000 km или повече:

1500 EUR

 

Индивидуална подкрепа

Дневни разходи

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на продължителността на престоя на участник, включително при необходимост за придружаващи лица, лица, вземащи решения, и улеснители, като се включват и един ден за пътуване преди дейността и един — след нея, както и до четири допълнителни дни за участниците, които получават безвъзмездни средства за екологично пътуване.

Таблица A2.1 на участник на ден.

Подкрепа за приобщаване

Разходи, свързани с организирането на дейности за мобилност за участници с по-малко възможности.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците с по-малко възможности, с изключение на придружаващите лица, улеснителите и лицата, вземащи решения.

100 EUR на участник

Извънредни разходи

Високи пътни разходи на участниците, включително придружаващи лица, лица, вземащи решения, и улеснители, включващи използване на по-екологично чисти транспортни средства с по-ниски въглеродни емисии.

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция.

80 % от допустимите разходи

 

Таблица A2.1 : Индивидуална подкрепа за дейности за мобилност за младежко участие

Дейности за младежко участие (евро на ден)

 

Австрия

45 EUR

Белгия

42 EUR

България

32 EUR

Хърватия

35 EUR

Кипър

32 EUR

Чешка република

32 EUR

Дания

45 EUR

Естония

33 EUR

Финландия

45 EUR

Република Северна Македония

28 EUR

Франция

38 EUR

Германия

41 EUR

Гърция

38 EUR

Унгария

33 EUR

Исландия

45 EUR

Ирландия

49 EUR

Италия

39 EUR

Латвия

34 EUR

Лихтенщайн

45 EUR

Литва

34 EUR

Люксембург

45 EUR

Малта

39 EUR

Нидерландия

45 EUR

Норвегия

50 EUR

Полша

34 EUR

Португалия

37 EUR

Румъния

32 EUR

Сърбия

29 EUR

Словакия

35 EUR

Словения

34 EUR

Испания

34 EUR

Швеция

45 EUR

Турция

32 EUR

Държави партньори, съседни на ЕС

29 EUR

 1. Основната част от бюджета по това действие се отпуска за подкрепа на проекти, включващи организации и участници от държави по програмата. Същевременно около 25 % от наличния бюджет могат да се използват за финансиране на международни проекти, включващи организации и участници от държави по програмата и държави партньори, съседни на ЕС (региони 1—4; вж. раздел „Допустими държави“ в част А от настоящото ръководство).

 2. https://europa.eu/youth/strategy_bg

 3. Стратегиите могат да бъдат намерени на следния адрес: https://www.salto-youth.net/

 4. https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_bg

 5. В зависимост от своите нужди неформалните групи младежи могат да използват един или няколко наставници по време на проекта.

 6. Група от най-малко четирима младежи на възраст между 13 и 30 години. Един от членовете на групата, който има навършени 18 години, поема ролята на представител на останалите и носи отговорност от името на групата. Моля, проверете в речника определението за неформална група. За целите на настоящото действие и на всички разпоредби, свързани с него, „неформална група младежи“ се вписва в понятието „участваща организация“. При позоваване на „участваща организация“ се счита, че тя обхваща и „неформална група младежи“.

 7. Участващите организации ще трябва да подпишат мандатни писма на кандидатстващата организация. Мандатните писма следва да бъдат предоставени на етапа на кандидатстването и най-късно към момента на подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. За повече информация, моля, направете справка в част В от настоящото ръководство.

 8. Седалищата на институциите на Европейския съюз са градовете Брюксел, Франкфурт, Люксембург, Страсбург и Хага.

 9. Моля, обърнете внимание на следното: 

  долни възрастови граници: участниците трябва да са навършили минималната възраст към началната дата на дейността.

  горни възрастови граници: участниците трябва да не са по-възрастни от посочената максимална възраст към началото на дейността.

 10. Например, ако лице от Мадрид (Испания) участва в дейност, осъществявана в Рим (Италия), кандидатът ще изчисли разстоянието от Мадрид до Рим (1365,28 км) и след това ще избере приложимата категория разстояние на пътуване (т.е. между 500 и 1999 км).    

 11. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_bg

 12. Например, ако участник от Мадрид (Испания) участва в дейност, свързана с пътуване и осъществявана първо в Рим (Италия), а след това в Любляна (Словения), кандидатът първо ще изчисли разстоянието между Мадрид и Рим (1365,28 km), след това между Рим и Любляна (489,75 km), и ще събере двете разстояния (1855,03 km); б) ще избере приложимата категория разстояние на пътуване (т.е. между 500 и 1999 km); и в) ще изчисли безвъзмездните средства от ЕС, които ще представляват принос към пътните разходи на участника от Мадрид до Любляна (през Рим) и обратно (275 EUR).

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";}
Tagged in: