Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Тази страница все още не отразява съдържанието на Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2022 г. Въпреки това можете да изтеглите пълното ръководство за 2022 г. на избрания от вас език във формат PDF чрез бутона „Изтегляне“ в дясната част на тази страница.

Мобилност на ученици и членове на персонала в училищното образование

С настоящото действие се подкрепят училищата и другите организации, чиято дейност е свързана с областта на училищното образование, които възнамеряват да организират дейности за образователна мобилност за ученици и членове на персонала.

Предоставя се подкрепа за широк спектър от дейности, включително обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги и курсове за професионално развитие на персонала, индивидуални и групови мобилности за ученици, поканени експерти и други дейности съгласно обяснението по-долу.

Участващите организации следва да насърчават активно приобщаването и многообразието, устойчивостта на околната среда и цифровото образование чрез своите дейности, като използват специфичните възможности за финансиране, предоставени от програмата за тези цели, повишават осведомеността на участниците, споделят най-добри практики и избират подходящи форми за своите дейности.

ЦЕЛИ НА ДЕЙСТВИЕТО

Целта на дейностите за мобилност, финансирани по програмата „Еразъм+“, е да се предоставят възможности за учене на гражданите и да се подкрепят интернационализацията и институционалното развитие на училищата и на други организации в областта на училищното образование. По-конкретно целите на настоящото действие са следните:

 • Укрепване на европейското измерение на преподаването и ученето чрез:
  • насърчаване на ценностите на приобщаване и многообразие, толерантност и демократично участие;
  • насърчаване на знанията за споделеното европейско наследство и многообразие;
  • подкрепа за развитието на професионални мрежи в цяла Европа.
 • Повишаване на качеството на преподаването и ученето в училищното образование чрез:
  • подпомагане на професионалното развитие на учителите, директорите на училища и останалия училищен персонал;
  • насърчаване на използването на нови технологии и иновативни методи на преподаване;
  • подобряване на изучаването на езици и на езиковото многообразие в училищата;
  • подкрепа за споделянето и предаването на най-добри практики в областта на преподаването и развитието на училищата.
 • Допринасяне за създаването на европейското пространство за образование чрез:
  • изграждане на капацитет на училищата за участие в трансграничен обмен и сътрудничество и осъществяване на висококачествени проекти за мобилност;
  • превръщане на образователната мобилност в реалистична възможност за всеки ученик в училищното образование;
  • насърчаване на признаването на резултатите от обучението на ученици и членове на персонала от периоди на мобилност в чужбина.

КАК ДА ПОЛУЧИТЕ ДОСТЪП ДО ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМАТА „ЕРАЗЪМ+“?

Училищата и другите организации, чиято дейност е свързана с училищното образование, могат да кандидатстват за финансиране по два начина:

 • Краткосрочните проекти за мобилност на ученици и членове на персонала дават възможност на кандидатстващите организации да организират различни дейности за мобилност за период от шест до осемнадесет месеца. Краткосрочните проекти са най-добрият избор за организации, които за първи път работят по програмата „Еразъм+“, както и за тези, които желаят да организират само ограничен брой дейности.
 • Акредитираните проекти за мобилност на ученици и членове на персонала са достъпни само за организации, притежаващи акредитация по програмата „Еразъм“ в областта на училищното образование. Това специално направление за финансиране дава възможност на акредитираните организации редовно да получават финансиране за дейности за мобилност, които допринасят за постепенното изпълнение на техния план по програмата „Еразъм“. Акредитациите по програмата „Еразъм“ са отворени за всички организации, които възнамеряват да организират редовно дейности за мобилност. За кандидатстването не се изисква предишен опит в програмата. За да научите повече за тази възможност, моля, прочетете главата от това ръководство относно акредитацията по програмата „Еразъм“ в областта на ученето за възрастни, професионалното образование и обучение и училищното образование.

Освен това организациите могат да се присъединят към програмата, без да подават заявление, по следните начини:

 • Като се присъединят към съществуващ консорциум за мобилност „Еразъм+“, ръководен от акредитиран координатор на консорциума в тяхната държава, който приема нови членове в съответния консорциум.
 • Като приемат участници от друга държава: всяка организация може да стане домакин за учещи или членове на персонала, пристигащи от организация партньор в чужбина. Ролята на организация домакин е ценен опит и добър начин за създаване на партньорства и по-близко запознаване с програмата, преди да се кандидатства.

Училищата също така се насърчават да се присъединят към eTwinning: онлайн общност, поддържана от сигурна платформа и достъпна за учители, проверени от службата eTwinning във всяка държава. eTwinning дава възможност на училищата да създават съвместни виртуални класни стаи и да изпълняват проекти с други училища, предоставя на учителите платформа за обсъждания и обмен с колеги и включване в разнообразни възможности за професионално развитие. eTwinning е и идеалната среда за намиране на партньори за бъдещи проекти.

СЪЗДАВАНЕ НА ПРОЕКТ

Кандидатстващата организация е основният участник в проект по ключово действие 1. Кандидатът изготвя и подава заявлението, подписва споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, изпълнява дейностите за мобилност и докладва на своята национална агенция. В процеса на кандидатстване както за краткосрочни проекти, така и за акредитация по програмата „Еразъм“, се отделя особено внимание на нуждите и плановете на кандидатстващата организация.

Повечето видове възможни дейности са свързани с изходяща мобилност. Това означава, че кандидатстващата организация ще действа като изпращаща организация: ще избере участници и ще ги изпрати в организация домакин в чужбина. Активно се насърчава използването на тези възможности за организиране на двустранен обмен или съвместни дейности с едно или повече училища партньори. В подобен случай всяко участващо училище следва да кандидатства за финансиране по програмата „Еразъм+“ или да се присъедини към съществуващ консорциум. С цел да улесни процеса на намиране на партньори програмата „Еразъм+“ поддържа инструменти за намиране на партньори в чужбина: Портал за училищно образование (https://www.schooleducationgateway.eu/bg/pub/index.htm) и eTwinning (https://www.etwinning.net/bg/pub/index.htm).

Освен това съществуват специални видове дейности, които позволяват на кандидатстващите организации да канят експерти или учители на обучение в своята организация. Целта на входящите дейности не е да се създаде двустранен обмен, а по-скоро да се привлекат хора, които могат да допринесат за развитието и интернационализирането на кандидатстващата организация.

При изпълнението на всички дейности, подкрепяни по настоящото действие, трябва да се спазват стандартите за качество на програмата „Еразъм“. Стандартите за качество на програмата „Еразъм“ обхващат конкретни практики за изпълнение на задачи по проекта като подбор и подготовка на участници, определяне, оценка и признаване на резултатите от обучението, споделяне на резултатите от проекта и др. За да прочетете пълния текст на стандартите за качество на програмата „Еразъм“, моля, отидете на следната връзка на уебсайта Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_bg

Приобщаване и многообразие

В съответствие със стандартите за качество на програмата „Еразъм“ организациите, които получават подкрепа от програмата, трябва да гарантират, че предлагат възможности за мобилност по приобщаващ и справедлив начин на всички участници независимо от техния произход. При подбора на учещи, които ще участват в дейностите по проекта, следва да се вземат предвид ключови фактори като мотивация, качества, както и нуждите на участниците от личностно развитие и обучение. Също така подборът на участващите членове на персонала следва да гарантира, че ползите от тяхното професионално развитие са достъпни за всички учещи в организацията.

По време на подготовката, изпълнението и последващите действия във връзка с дейностите за мобилност изпращащите и приемащите организации следва да включват участниците във вземането на ключови решения, така че да се осигурят максимални ползи и въздействие за всеки участник.

Участващите организации, които предоставят образование и обучение, се насърчават активно да създават и подпомагат възможностите за мобилност, например чрез включването на прозорци за мобилност в своя академичен календар и определянето на стандартни стъпки за реинтегриране на завръщащите се участници.

Екологично устойчиви и отговорни практики

В съответствие със стандартите за качество на програмата „Еразъм“ организациите, които получават подкрепа от програмата, трябва да насърчават екологично устойчиво и отговорно поведение сред своите участници, като повишават осведомеността относно значението на действията за намаляване или компенсиране на въздействието на дейностите за мобилност върху околната среда. Тези принципи следва да намерят отражение в подготовката и изпълнението на всички дейности по програмата по-специално чрез използването на специфична финансова подкрепа, предоставена от програмата за насърчаване на устойчиви начини на пътуване. Организациите, предоставящи образование и обучение, следва да интегрират тези принципи в ежедневната си работа и да насърчават активно промяната в нагласите и поведението на своите учещи и персонал.

Цифровият преход в образованието и обучението

В съответствие със стандартите за качество на програмата „Еразъм“ програмата подкрепя всички участващи организации за включване на употребата на цифрови инструменти и методи за учене в допълнение към техните физически дейности с цел подобряване на сътрудничеството между организациите партньори и повишаване на качеството на тяхното учене и преподаване. В допълнение преподавателският и административният персонал също може да се възползва от програми за обучение по цифрови умения, за да придобие подходящи цифрови умения за използване на цифрови технологии в курсове и за цифровизиране на администрацията.

ДЕЙНОСТИ

В настоящия раздел са представени видовете дейности, които могат да бъдат подкрепени със средства по програмата „Еразъм+“ в рамките както на краткосрочни проекти, така и на акредитирани проекти.

За всяка дейност може да се предостави допълнителна подкрепа на лица, придружаващи участници с по-малко възможности, непълнолетни лица или младежи, които се нуждаят от надзор. Придружаващите лица могат да бъдат подпомагани за цялата продължителност на дейността или за част от нея.

Мобилност на членове на персонала

Допустими дейности

 • Обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги (от 2 до 60 дни)
 • Командировки с цел преподаване (от 2 до 365 дни)
 • Курсове и обучения (от 2 до 30 дни)

По отношение на курсовете и обученията допустимите такси за курс ще бъдат ограничени до общо 10 дни на участник. Изборът на курсове и обучения е отговорност на кандидатите. Следните стандарти за качество са разработени с цел да насочват кандидатите при избора им на доставчици на курсове: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en

В допълнение към физическата мобилност всички дейности за мобилност на членове на персонала могат да бъдат съчетани с виртуални дейности. Минималната и максималната продължителност, посочени по-горе, се прилагат за компонента на физическата мобилност.

Допустими участници

Допустими участници могат да бъдат учители, директори на училища и всички други експерти и персонал, които не са преподаватели и които работят в областта на училищното образование.

Допустимите участници от персонала, които не са преподаватели, включват членове на персонала, работещи в областта на училищното образование в училища (помощник-учители, педагогически съветници, психолози и т.н.) или в други организации, чиято дейност е свързана с областта на училищното образование (например училищни инспектори, съветници, координатори на политики, отговарящи за училищното образование, и т.н.).

Участниците трябва да работят в изпращащата организация или да работят редовно с изпращащата организация, за да подпомагат изпълнението на основните дейности на организацията (например като външни обучители, експерти или доброволци).

Във всички случаи задачите, които свързват участника с изпращащата организация, трябва да бъдат документирани по такъв начин, че националната агенция да може да провери тази връзка (например с договор за работа или за доброволческа дейност, описание на задачите или подобен документ). Националните агенции установяват прозрачна и последователна практика относно това кое представлява приемливи работни отношения и подкрепяща документация в техния национален контекст.

Допустими места на изпълнение на дейностите

Дейностите следва да се осъществяват в чужбина, в държава по програмата.

Мобилност на учещи

Налични формати

 • Групова мобилност на ученици (от 2 до 30 дни, най-малко двама ученици в група)
 • Краткосрочна образователна мобилност на ученици (от 10 до 29 дни)
 • Дългосрочна образователна мобилност за ученици (от 30 до 365 дни):

В допълнение към физическата мобилност всички дейности за мобилност на ученици могат да бъдат съчетани с виртуални дейности. Минималната и максималната продължителност, посочени по-горе, се прилагат за компонента на физическата мобилност.

Групова мобилност на ученици: група ученици от изпращащото училище могат да прекарат известно време в съвместно учене със свои връстници в друга държава. Учениците трябва да се придружават от учители или от други оправомощени лица от изпращащото училище за цялата продължителност на дейността.

Краткосрочна образователна мобилност на ученици: учениците могат да прекарат определен период в чужбина, за да учат в училище партньор или да участват в стаж в друга съответна организация в чужбина. За всеки участник трябва да се определи индивидуална програма за обучение. За участниците с по-малко възможности мобилността може да бъде организирана с минимална продължителност от 2 дни, ако това е обосновано.

Дългосрочна образователна мобилност на ученици: учениците могат да прекарат определен период в чужбина, за да учат в училище партньор или да участват в стаж в друга съответна организация в чужбина. За всеки участник трябва да се определи индивидуална програма за обучение. На всички участници ще бъде осигурено задължително обучение преди заминаване.

Допустими участници

Участващите ученици трябва да са записани в образователна програма в изпращащото училище[1].

Допустими места на изпълнение на дейностите

Дейностите следва да се осъществяват в чужбина, в държава по програмата.

Груповата мобилност на ученици трябва да се осъществява в приемащо училище, освен ако съдържанието и качеството на дейността не представляват по-убедителни основания за избор на друго място. В този случай дейности могат по изключение да се осъществяват на друго място в държавата на приемащото училище или в седалището на институция на Европейския съюз. Независимо от мястото на провеждане, в дейността трябва да участват ученици от най-малко две държави по програмата.

Други подкрепяни дейности

Налични формати

 • Поканени експерти (от 2 до 60 дни)
 • Приемане на учители и преподаватели за обучение (от 10 до 365 дни)
 • Подготвителни посещения

Поканени експерти: училищата могат да канят обучители, учители, експерти по политиката или други квалифицирани специалисти от чужбина, които могат да допринесат за подобряване на преподаването и ученето в приемащото училище. Например поканените експерти може да предоставят обучение на училищния персонал, да демонстрират нови методи на преподаване или да помогнат за предаването на добри практики в организацията и управлението.

Приемане на учители и преподаватели за обучение: кандидатстващите организации могат да приемат учители, преминаващи обучение, които искат да осъществят стаж в чужбина. Приемащата организация ще получи подкрепа за подготвянето на дейността, а подкрепата за пътуване и индивидуалната подкрепа за участника следва да се предоставят от изпращащата институция (която може да кандидатства за финансиране по програмата „Еразъм+“ за тази цел).

Подготвителни посещения: преди осъществяването на мобилността организациите могат да подготвят предварително посещение на своя партньор домакин. Подготвителните посещения не са самостоятелна дейност, а спомагателна форма за мобилност на членове на персонала или учещи. Всяко подготвително посещение трябва да има ясни мотиви и да служи за подобряване на приобщаващия характер, обхвата и качеството на дейностите за мобилност. Например подготвителни посещения могат да бъдат организирани с цел да се подготви по-добре мобилността на участниците с по-малко възможности, да се започне работа с нова организация партньор или да се подготвят по-продължителни дейности за мобилност. Не могат да се организират подготвителни посещения за подготовка на курс или на дейност за обучение за членове на персонала.

Допустими участници

Поканени експерти могат да бъдат всички лица от друга държава по програмата с експертен опит, свързан с училищното образование.

Приемането на учители и преподаватели за обучение е достъпно за участници, които следват или наскоро са завършили[2] образователна програма за подготовка на учители (или подобен вид образователна програма за обучители или преподаватели) в друга държава по програмата.

Подготвителни посещения могат да се извършват от всички лица, които отговарят на условията за дейности за мобилност на членове на персонала и участват в организацията на проекта. По изключение учещите, които ще участват в дългосрочна образователна мобилност, и участниците с по-малко възможности във всеки вид дейност могат да участват в подготвителни посещения за съответните дейности.

Допустими места на изпълнение на дейностите

Подготвителни посещения могат да се провеждат в държави по програмата.

Мястото на изпълнение за поканените експерти и учителите, преминаващи обучение, винаги е организацията бенефициер (включително членовете на консорциума).

КРАТКОСРОЧНИ ПРОЕКТИ ЗА МОБИЛНОСТ НА УЧЕНИЦИ И ЧЛЕНОВЕ НА ПЕРСОНАЛА В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Краткосрочните проекти за мобилност на ученици и членове на персонала са прост и лесен начин за тях да се възползват от програмата „Еразъм+“. Целта на тези проекти е да се даде възможност на организациите да организират по лесен начин редица дейности и да придобият опит в програмата.

За да не се усложняват, краткосрочните проекти включват ограничение на броя на участниците и на продължителността на проекта. Форматът е отворен само за отделни организации, но не и за координатори на консорциуми. Акредитираните организации не могат да кандидатстват за краткосрочни проекти, тъй като вече имат постоянен достъп до финансиране по програмата „Еразъм+“.

Заявлението за краткосрочни проекти включва списък и описание на дейностите, които кандидатстващата организация планира да организира.

критерии за допустимост

Допустими организации: кой може да кандидатства?

Право да кандидатстват имат следните организации[3]:

 1. Училища, предоставящи общо образование в предучилищна, начална или средна образователна степен[4].
 2. Местни и регионални публични органи, координационни органи и други организации с роля в областта на училищното образование.

Същевременно организациите, които притежават акредитация по програмата „Еразъм“ в областта на училищното образование, не могат да кандидатстват за краткосрочни проекти.

Допустими държави

Кандидатстващите организации трябва да са установени в държава по програмата.

Къде се подават заявления?

Заявленията се подават до националната агенция в държавата, в която е установена кандидатстващата организация.

Крайни срокове за кандидатстване

Кръг 1 за всички национални агенции: 11 май до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време).

Кръг 2 за националните агенции, които решат да определят втори краен срок: 5 октомври до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време).

Националните агенции ще информират кандидатите за определянето на втория краен срок чрез своя уебсайт.

Начални дати на проектите

За проектите може да се избират следните начални дати:

 • Кръг 1: между 1 септември и 31 декември същата година.
 • Кръг 2: между 1 януари и 31 май следващата година.

Продължителност на проектите

Между 6 и 18 месеца.

Брой заявления

В рамките на един кръг на процедурата по подбор дадена организация може да кандидатства само за един краткосрочен проект в областта на училищното образование.

Организациите, които получават безвъзмездни средства за краткосрочен проект в рамките на първия кръг за заявления, не могат да кандидатстват за втория кръг от същата покана за представяне на предложения.

В рамките на период от пет последователни години на провеждане на покани за представяне на предложения организациите могат да получат максимум трикратно безвъзмездни средства за краткосрочни проекти в областта на училищното образование. Безвъзмездните средства, получени през периода 2014—2020 г., не се отчитат при изчисляването на този лимит.

Възможни дейности

Всички видове дейности за училищно образование. За подробен списък и правила, моля, вижте раздел „Дейности“.

Обхват на проекта

В заявлението за краткосрочен проект могат да бъдат включени максимум 30 участници в дейности за мобилност.

Подготвителните посещения и участието на придружаващи лица няма да се вземат предвид при изчисляването на този лимит.

КРИТЕРИИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

Подадените заявления ще бъдат оценени чрез присъждането на точки от общо 100 възможни въз основа на посочените по-долу критерии и коефициенти. За да бъдат разгледани за предоставяне на безвъзмездни средства, заявленията трябва да надхвърлят следните прагове:

 • най-малко 60 от общо 100 точки и
 • най-малко половината от максималния брой точки за всеки от трите критерия за отпускане на безвъзмездни средства.

Релевантност

(максимален резултат: 30 точки)

Доколко:

 • профилът, опитът, дейностите и целевата група учещи на кандидата са свързани с областта на училищното образование;
 • проектното предложение е свързано с целите на действието;
 • проектното предложение е свързано със следните конкретни приоритети:
  • подкрепа за нови участници и организации с по-малко опит
  • подкрепа за участници в дългосрочна образователна мобилност на ученици
  • подкрепа за участници с по-малко възможности

Качество на структурата на проекта

(максимален резултат: 40 точки)

Доколко:

 • целите на проектното предложение отговарят на потребностите на кандидатстващата организация, на нейния персонал и учещи по ясен и конкретен начин;
 • предложените дейности и тяхното съдържание са подходящи за постигането на целите на проекта;
 • има ясен план за работа за всяка от предложените дейности;
 • проектът включва екологично устойчиви и отговорни практики;
 • проектът включва използване на цифрови инструменти (по-специално на eTwinning) и методи за учене за допълване на дейностите, свързани с физическа мобилност, и подобряване на сътрудничеството с организациите партньори.

Качество на последващите действия

(максимален резултат: 30 точки)

Доколко:

 • кандидатът е предложил конкретни и логични стъпки за интегриране на резултатите от дейностите за мобилност в редовната работа на организацията;
 • кандидатът е предложил подходящ начин за оценка на резултатите от проекта;
 • кандидатът е предложил конкретни и ефективни стъпки за оповестяване на резултатите от проекта в рамките на кандидатстващата организация, споделяне на резултатите с други организации и с обществеността и публично отразяване на финансирането от Европейския съюз.

АКРЕДИТИРАНИ ПРОЕКТИ ЗА МОБИЛНОСТ НА УЧЕНИЦИ И ЧЛЕНОВЕ НА ПЕРСОНАЛА В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Организациите, които притежават акредитация по програмата „Еразъм“ в областта на училищното образование, могат да кандидатстват за финансиране в рамките на специално направление за финансиране, отворено само за тях. Тъй като заявленията се основават на предварително одобрен план по програмата „Еразъм“, не се изисква подробен списък и описание на планираните дейности. Вместо това в заявленията се отделя особено внимание на изчисляването на бюджета, необходим за следващия набор от дейности.

Критерии за допустимост

Допустими организации: кой може да кандидатства?

Организациите, притежаващи валидна акредитация по програмата „Еразъм“ в областта на училищното образование, отговарят на условията за кандидатстване.

Консорциум за мобилност

Организациите, които притежават акредитация по програмата „Еразъм“ за координатори на консорциум за мобилност, трябва да кандидатстват за формата на консорциум за мобилност.

Списъкът на членовете на консорциума за мобилност трябва да бъде приложен към заявлението и да включва най-малко една организация член освен координатора.

Всяка организация, която отговаря на критериите за допустимост за акредитиран проект за мобилност, може да стане член на консорциум за мобилност. От членовете на консорциума не се изисква да имат акредитация по програмата „Еразъм“.

Организациите, участващи в консорциум за мобилност, могат да получат финансиране по максимум две споразумения за отпускане на безвъзмездни средства в областта на училищното образование по ключово действие 1 в рамките на една покана за представяне на предложения. Следователно организациите в областта на училищното образование, които получават безвъзмездни средства по краткосрочен проект или по акредитиран проект, могат да участват допълнително като членове само в един консорциум за мобилност в областта на училищното образование. Останалите организации могат да участват в до два консорциума за мобилност.

Къде се подават заявления?

Заявленията се подават до националната агенция в държавата, в която е установена кандидатстващата организация.

Краен срок за кандидатстване

11 май до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време).

Начална дата на проекта

1 септември същата година

Продължителност на проектите

Всички акредитирани проекти ще са с първоначална продължителност от 15 месеца. След 12 месеца всички бенефициери ще имат възможност да удължат проектите си до обща продължителност от 24 месеца.

Брой заявления

Акредитираните организации могат да кандидатстват само веднъж в рамките на даден кръг на процедурата по подбор.

Възможни дейности

Всички видове дейности за училищно образование. За подробен списък и правила, моля, вижте раздел „Дейности“.

Обхват на проекта

Броят на участниците, които могат да бъдат включени в акредитирани проекти, не е ограничен, освен с ограниченията, определени на етапа на разпределението на бюджета.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Качеството на плана „Еразъм“ на кандидата е оценено на етапа на кандидатстване за акредитация и поради това на етапа на разпределение на бюджета няма да се извършва качествено оценяване. Всяко допустимо заявление за предоставяне на безвъзмездни средства ще получи финансиране.

Размерът на отпуснатите безвъзмездни средства ще зависи от редица елементи:

 • общия наличен бюджет за разпределение между акредитираните кандидати
 • исканите дейности
 • основния и максималния размер на безвъзмездните средства
 • следните критерии за разпределение: финансови резултати, качествени показатели за изпълнението, приоритети на политиката и географски баланс (ако се прилага от националната агенция)

Подробните правила относно основния и максималния размер на безвъзмездните средства, оценяването по критериите за разпределение, претеглянето на всеки критерий, методът на разпределение и наличният бюджет за акредитираните проекти ще бъдат публикувани от националната агенция преди крайния срок по поканата.

КАКВИ СА ПРАВИЛАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ?

Следните правила за финансиране ще се прилагат за краткосрочни проекти и за акредитирани проекти.

Бюджетна категория

Допустими разходи и приложими правила

Сума

Организационна подкрепа

Разходи, пряко свързани с изпълнението на дейности за мобилност, които не са обхванати от други категории разходи.

Например: подготовка (педагогическа, междукултурна и друга), наставничество, мониторинг и подкрепа на участниците по време на мобилност, услуги, инструменти и оборудване, необходими за виртуалните компоненти в смесени дейности, признаване на резултатите от обучението, споделяне на резултатите и осигуряване на публична видимост на финансирането от Европейския съюз.

Организационната подкрепа покрива разходите, направени както от изпращащите, така и от приемащите организации (с изключение на мобилността на членове на персонала за курсове и обучения). Разпределението на получените безвъзмездни средства ще бъде договорено между двете организации.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците.

100 EUR

 • на ученик, участващ в групова мобилност, с максимум от 1 000 EUR на група
 • на участник в мобилност на членове на персонала за курсове и обучения
 • на поканен експерт
 • на приет учител или преподавател за обучение

350 EUR; 200 EUR след стотния участник в същия вид дейност

 • на участник в краткосрочна образователна мобилност на ученици
 • на участник в мобилност на членове на персонала за обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги и за командировки с цел преподаване или обучение

500 EUR

 • на участник в дългосрочна образователна мобилност на ученици („ЕразъмПро“)

Пътни разходи

Принос към пътните разходи на участниците и на придружаващите ги лица от тяхното местоживеене до мястото на провеждане на дейността и обратно.

Освен това: принос към пътните разходи на участниците и на придружаващите ги лица от тяхното местоживеене до мястото на провеждане на дейността и обратно.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на разстоянието на пътуване и броя на лицата.

Кандидатът трябва да посочи разстоянието по въздух между своето местоживеене и мястото на провеждане на дейността[5] с помощта на поддържания от Европейската комисия калкулатор за разстояния[6].

Разстояние на пътуване

Стандартно пътуване

Екологично пътуване

0—99 km:

23 EUR

 

100—499 km:

180 EUR

210 EUR

500—1999 km:

275 EUR

320 EUR

2000—2999 km:

360 EUR

410 EUR

3000—3999 km:

530 EUR

610 EUR

4000—7999 km:

820 EUR

 

8000 km или повече:

1500 EUR

 

Индивидуална подкрепа

Дневни разходи на участниците и на придружаващите ги лица[7] по време на дейността.

При необходимост: дневните разходи са допустими за времето за пътуване преди и след изпълнението на дейността, като за участниците, които получават безвъзмездни средства за стандартно пътуване, са предвидени максимум два дни за пътуване, а за участниците, които получават безвъзмездни средства за екологично пътуване — максимум четири допълнителни дни.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на лицата, продължителността на престоя и приемащата държава[8].

Категория участници

Група държави 1

Група държави 2

Група държави 3

Персонал

90—180 EUR

80—160 EUR

70—140 EUR

Ученици

40—80 EUR

35—70 EUR

30—60 EUR

По-горе са изложени основните ставки за ден от дейността. Всяка национална агенция ще определя точните основни ставки в рамките на допустимите обхвати.

Основната ставка се изплаща до 14-ия ден на дейността. От 15-ия ден на дейността платимата ставка ще възлиза на 70 % от основната ставка. Платимите ставки се закръглят до най-близкото цяло евро.

Подкрепа за приобщаване

Разходи, свързани с организирането на дейности за мобилност за участници с по-малко възможности.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците с по-малко възможности.

100 EUR на участник

Допълнителни разходи, пряко свързани с участници с по-малко възможности и придружаващите ги лица (включително обосновани дневни и пътни разходи, ако за тези участници не е отправено искане за безвъзмездни средства чрез бюджетните категории „Пътни разходи“ и „Индивидуална подкрепа“).

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция.

100 % от допустимите разходи

Подготвителни посещения

Пътни и дневни разходи за участие в подготвително посещение.

Механизъм на финансиране: единични ставки.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците.

575 EUR на участник при максимум трима участници в посещение

Такси за курсове

Разходи, свързани с такси за записване за курсове и обучение.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на продължителността на дейността.

80 EUR на участник на ден; всеки член на персонала може да получи максимум 800 EUR под формата на такси за курсове в рамките на едно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства.

Езикова подкрепа

Разходи, свързани с осигуряването на материали за изучаване на езици и обучение на участници, които се нуждаят от подобряване на познанията си по езика, който ще използват, за да учат или да се обучават по време на дейността си.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците.

150 EUR на участник, който отговаря на условията за онлайн езикова подкрепа, но не може да я получи поради липса на подходящ език или ниво, с изключение на членове на персонала, осъществяващи мобилност с продължителност до 31 дни. Не се предоставя индивидуална езикова подкрепа на ученици, осъществяващи групова мобилност.

Освен това: 150 EUR на участник в дългосрочна образователна мобилност на ученици.

Извънредни разходи

Разходи за предоставяне на финансова гаранция, ако националната агенция поиска такава.

Високи пътни разходи на участниците и на придружаващите ги лица, които не могат да бъдат подкрепени от стандартната категория „Пътни разходи“ поради географска отдалеченост или други пречки.

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция.

Разходи за финансова гаранция: 80 % от допустимите разходи

Високи пътни разходи: 80 % от допустимите пътни разходи

 

 1. Определянето на допустимите образователни програми във всяка държава по програмата ще се извършва от компетентния национален орган и резултатите ще бъдат публикувани на уебсайта на съответната национална агенция.

 2. Наскоро завършилите имат право да участват до 12 месеца след дипломирането си. В случай че участниците изпълняват задължения по отношение на гражданска или военна служба след завършването, периодът на допустимост ще бъде удължен с времетраенето на тази служба.

 3. Определянето на допустимите организации във всяка държава по програмата ще се извършва от компетентния национален орган и резултатите ще бъдат публикувани на уебсайта на съответната национална агенция заедно с подходящи примери.

 4. Включително образование и грижи в ранна детска възраст.

 5. Например, ако лице от Мадрид (Испания) участва в дейност, осъществявана в Рим (Италия), кандидатът ще изчисли разстоянието от Мадрид до Рим (1365,28 km) и след това ще избере приложимата категория разстояние на пътуване (т.е. между 500 и 1999 km).    

 6. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_bg

 7. В случая на придружаващи лица се прилагат ставките за членове на персонала. В изключителни случаи, когато придружаващото лице трябва да остане в чужбина за повече от 60 дни, подкрепа за допълнителните дневни разходи след 60-ия ден ще бъде предоставяна по бюджетен ред „Подкрепа за приобщаване“.

 8. Групи приемащи държави:

  Група държави 1: Норвегия, Дания, Люксембург, Исландия, Швеция, Ирландия, Финландия, Лихтенщайн;

  Група държави 2: Нидерландия, Австрия, Белгия, Франция, Германия, Италия, Испания, Кипър, Гърция, Малта, Португалия;

  Група държави 3: Словения, Естония, Латвия, Хърватия, Словакия, Чешка република, Литва, Турция, Унгария, Полша, Румъния, България, Република Северна Македония, Сърбия.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";}