Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Тази страница все още не отразява съдържанието на Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2022 г. Въпреки това можете да изтеглите пълното ръководство за 2022 г. на избрания от вас език във формат PDF чрез бутона „Изтегляне“ в дясната част на тази страница.

Стъпка 1: Регистрация

Всички кандидати трябва да се регистрират https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc, ако още не са направили това.

За действия, управлявани от Изпълнителната агенция:

За регистрация в портала „Възможности за финансиране и търгове“ законният представител на кандидата трябва да извърши следните стъпки:

  • Да създаде акаунт в системата за автентификация на Европейската комисия (EU Login) (освен ако лицето, представляващо кандидата, вече няма такъв). Нови акаунти в EU Login могат да се създават на следния уебсайт:

https://webgate.ec.europa.eu/cas/

  • Да посети портала „Възможности за финансиране и търгове“ (Funding & tender opportunities portal) на адрес:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home и да се регистрира (ако е приложимо) от името на организацията или групата, която представлява. В портала могат да бъдат намерени насоки и често задавани въпроси.

Кандидатът трябва да се регистрира само веднъж. След приключването на регистрацията кандидатът ще получи PIC[1]. PIC, който е уникален идентификатор и е необходим за подаването на заявления, опростява попълването на електронните формуляри за кандидатстване от кандидата (като с вписването на кода PIC на участника във формуляра цялата информация, предоставена от кандидата на етапа на регистрация, ще бъде автоматично изведена във формуляра).

За действия, управлявани от националните агенции по програмата „Еразъм+“:

За регистрация в системата за регистрация на организации на програмите „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност законният представител на кандидата трябва да извърши следните стъпки:

  • Да създаде акаунт в системата за автентификация на Европейската комисия (EU Login) (освен ако кандидатът вече няма такъв). Нови акаунти в EU Login могат да се създават на следния уебсайт: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi;
  • Да влезе в системата за регистрация на организации на програмите „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc и да направи регистрация от името на организацията или групата, която представлява (ако е приложимо).

Кандидатите трябва да се регистрират само веднъж. След приключването на регистрацията кандидатът ще получи идентификационен номер на организация.

Кандидатът може да провери своя идентификационен номер на организация или да промени част от информацията, свързана с него, през системата за регистрация на организации за програмите „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност.

С вписването на идентификационния номер на организация във формуляра цялата информация, предоставена от кандидата на етапа на регистрация, ще бъде автоматично изведена във формуляра.

ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ПРАВЕН СТАТУТ

Като част от процеса на регистрация кандидатите трябва да подадат и следните документи:

  • формуляр за правни субекти (който може да бъде изтеглен от уебсайта на Европейската комисия на адрес: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm). В случай на консорциум всички членове на обединението следва да предоставят формуляр за правни субекти;
  • формуляр за финансова идентификация (който може да бъде изтеглен от уебсайта на Европейската комисия на адрес: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm). Моля, попълнете формуляра, отнасящ се до държавата, в която е мястото на дейност на банката, дори ако кандидатът е официално регистриран в друга държава. В случай на консорциум само координаторът следва да предостави формуляр за финансова идентификация.

Когато размерът на безвъзмездните средства надхвърля 60 000 EUR, е възможно от кандидата да бъде поискано да предостави определени документи, удостоверяващи неговия финансов капацитет. По-подробна информация можете да намерите в раздела „Критерии за подбор“ по-долу.

  1. PIC е задължителна информация във формуляра за кандидатстване.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";}