Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Тази страница все още не отразява съдържанието на Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2022 г. Въпреки това можете да изтеглите пълното ръководство за 2022 г. на избрания от вас език във формат PDF чрез бутона „Изтегляне“ в дясната част на тази страница.

Проект за мобилност на студенти и персонал във висши училища

С настоящото действие се подкрепя физическата и смесената мобилност на студенти във всички области и цикли на обучение (кратък цикъл, бакалавърска, магистърска и докторска степен). Студентите могат да учат в чужбина във висше училище партньор или да провеждат стаж в предприятие, изследователски институт, лаборатория, организация или друго подходящо работно място в чужбина. Студентите могат също така да съчетаят период на обучение в чужбина със стаж, подобрявайки допълнително резултатите от обучението и развитието на трансверсални умения. Независимо че дългосрочната физическа мобилност е силно препоръчителна, това действие признава необходимостта от предлагане на по-гъвкава продължителност на физическата мобилност, за да осигури достъпност на програмата за студенти от всички среди, обстоятелства и области на обучение.

Това действие също така подкрепя участието на преподаватели и административен персонал от висши училища в дейности за професионално развитие в чужбина, както и на персонал от света на труда, който да учи и обучава студенти или персонал от висшите училища. Тези дейности могат да включват периоди на преподаване и периоди на обучение (като например придобиване на опит чрез наблюдение на работата на колеги, периоди на наблюдение, курсове за обучение).

Освен това с настоящото действие се подкрепят смесени интензивни програми, които дават възможност на групи от висши училища да разработват съвместно смесени учебни програми и дейности за мобилност за студенти, както и за академичен и административен персонал.

Цели на действието

Целта на това действие е да допринесе за създаването на европейско пространство за образование, да укрепи връзката между образованието и научните изследвания, да насърчи уменията за критично мислене на студенти от всички дисциплини и всички образователни степени (включително бакалавърска, магистърска и докторска степен). Целта е също така да се насърчи пригодността за заетост, социалното приобщаване, гражданската ангажираност, иновациите и устойчивостта на околната среда в Европа и извън нея, като се даде възможност на всеки студент да учи или да се обучава в чужбина като част от обучението си, така че студентите:

 • да имат досег с различни възгледи, знания, методи на преподаване и изследване и работни практики в своята област на обучение;
 • да развиват своите трансверсални умения като комуникация, език, решаване на проблеми, междукултурни и научноизследователски умения;
 • да развиват своите умения, ориентирани към развитието в бъдещето, като например цифрови умения, които ще им позволят да се справят с предизвикателствата на днешния и утрешния ден;
 • да улесняват личностното развитие, като например способността за адаптиране към нови ситуации и увереността в себе си.

Целта е също така да се даде възможност на всички членове на персонала, включително персонал от предприятия, да преподават или да се обучават в чужбина като част от професионалното си развитие, за да:

 • споделят своя експертен опит;
 • опознават нови учебни среди;
 • придобиват нови иновативни педагогически умения, умения за разработване на учебни програми и цифрови умения;
 • влизат във връзка с партньорите си в чужбина с цел разработване на общи дейности за постигане на целите на програмата;
 • обменят добри практики и да засилват сътрудничеството между висшите училища;
 • подготвят по-добре учениците за света на труда чрез включване на персонал от предприятия в курсове за обучение.

Освен това целта е да се насърчи разработването на транснационални и трансдисциплинарни учебни програми, както и иновативни начини на учене и преподаване, включително онлайн сътрудничество, обучение, основано на научни изследвания, и подходи, ориентирани към предизвикателства, с цел справяне с обществените предизвикателства.

Как да получите достъп до възможностите за мобилност по програмата „Еразъм“?

Всички кандидатстващи организации, включително консорциумите за мобилност, трябва да са установени в държава по програмата, а участващите висши училища (ВУ) трябва да са получили хартата за висше образование „Еразъм“ (ХВОЕ)1 , преди да кандидатстват за проект за мобилност в своята национална агенция „Еразъм+“. Подписвайки хартата за висше образование „Еразъм“, висшите училища се задължават да предоставят цялата необходима подкрепа на участниците в дейности за мобилност, включително езиковата подготовка. В тяхна помощ се осъществява онлайн езикова подкрепа за всички дейности за мобилност между държавите по програмата и, когато е възможно, държавите партньори. Тя се предоставя от Европейската комисия на допустимите участници с цел подобряване на техните чуждоезикови компетентности преди и/или по време на мобилността.

В съответствие с приоритетите на новата програма принципите на хартата бяха подсилени. Наред с другото хартата предполага ангажимент да се осигури автоматично и цялостно признаване на резултатите от период на обучение в чужбина на степен висше образование в дадена държава по програмата в останалите държави, както е договорено в споразумението за обучение и потвърдено в академичната справка или в съответствие с резултатите от обучението в описаните в каталога с курсове модули, завършени в чужбина, в съответствие с Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS). Хартата включва също така ангажимент за прилагане на устойчиви практики при изпълнението на проекти за мобилност и за прилагане на цифрово управление на мобилностите в съответствие със стандартите на инициативата за европейска студентска карта.

Участващото ВУ трябва да подбира потенциалните участници и да отпуска безвъзмездни средства по справедлив, прозрачен, съгласуван и документиран начин в съответствие с разпоредбите на своето споразумение за отпускане на безвъзмездни средства с националната агенция. То следва да гарантира такива справедливи и прозрачни процедури на всички етапи от мобилността и в процеса на отговаряне на запитвания/жалби от участниците.

ХВОЕ се допълва от насоките на ХВОЕ2 - документ в помощ на висшите училища за прилагането на принципите на ХВОЕ, с който следва да се правят задълбочени справки за тази цел. Висшите училища трябва да спазват надлежно ХВОЕ и нейните насоки за подкрепа, като същевременно изпълняват всички действия, които се изискват по тази акредитация.

Въпреки че висшите училища от държави партньори не могат да подписват ХВОЕ, те трябва да спазват принципите на ХВОЕ. От това следва, че подробностите за езиковата подкрепа, признаването на резултатите от обучението и цялата необходима подкрепа, предлагана на участниците в дейности за мобилност, следва да бъдат изрично записани в междуинституционалното споразумение.

Създаване на проект

Кандидатстващата организация подава заявление за безвъзмездни средства по проекта за мобилност, подписва и управлява споразумението за отпускане на безвъзмездни средства и отчитането. Това включва възможността да се кандидатства за финансиране за организиране на смесени интензивни програми, намиране на партньори за изпълнение на смесената интензивна програма и докладване на резултатите.

Организациите, участващи в проекта за мобилност, се задължават да изпълняват следните функции и задачи:

 • Изпращаща организация: отговаря за подбора на студенти/членове на персонала и изпращането им в чужбина. Това включва и плащания на безвъзмездни средства (за установените в държави по програмата), подготовка, мониторинг и автоматично признаване във връзка с периода на мобилност.
 • Приемаща организация: отговаря за приемането на студентите/членовете на персонала, пристигащи от друга държава, и им предлага програма за обучение/стаж или програма, включваща дейности за обучение, или участие в преподавателска работа.
 • Организация посредник: това е организация, чиято дейност е свързана с пазара на труда или с областите на образованието, обучението и работата с младежи в държава по програмата. Такава организация може да е член на консорциум за мобилност, но няма качеството на изпращаща организация. Нейният принос може да се състои в частично поемане и улесняване на административните процедури на изпращащите висши училища, предоставяне на помощ за правилно подбиране на профилите на студентите с оглед на потребностите на предприятията, когато става дума за стажове, както и участие в съвместно провеждане на подготовката на участниците.

До началото на периода на мобилност изпращащите и приемащите организации трябва да договорят с участието на студентите/членовете на персонала дейностите, които ще бъдат предприети от студентите (със „споразумение за обучение“) или от членовете на персонала (със „споразумение за мобилност“). В тези споразумения се определят планираните резултати от обучението за периода на учене в чужбина и се уреждат условията за формално признаване за всяка от страните. Правата и задълженията на всяка от страните се посочват в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Когато дейността се договаря между две висши училища (мобилност на студенти с цел обучение, включително смесена мобилност, и мобилност на персонал с цел преподаване), преди началото на обмена изпращащата и приемащата институции трябва да сключат „междуинституционално споразумение“.

 

Мобилност от държави по програмата „Еразъм+“ към държави партньори

Целта на мобилността от държави по програмата към държави партньори е двойна. Първо, с нея се предоставят повече възможности на студентите и персонала да получат международен опит и да придобият умения, ориентирани към развитието в бъдещето, и други подходящи умения в целия свят. Второ, чрез нея висшите училища от държави по програмата могат да установят дългосрочно устойчиво международно сътрудничество с институции партньори от държави партньори.

До 20 % от средствата, отпуснати за всеки проект за мобилност в областта на висшето образование, могат да се използват за финансиране на изходяща мобилност на студенти и персонал от висшите училища, установени в държави по програмата, към всички държави партньори по света (региони 1-14). Тези възможности, предназначени да насърчат организациите в държави по програмата да развиват дейности за изходяща мобилност с няколко държави партньори, се очаква да придобият възможно най-широк географски обхват.

 

Приобщаване и многообразие в мобилността в областта на висшето образование

За да се улесни максимално достъпът до мобилност на студенти и персонал, в съответствие с принципите на ХВОЕ висшите училища трябва да осигурят равен и справедлив достъп и възможности за настоящи и бъдещи участници независимо от техния произход. Това означава включване на участници с по-малко възможности като участници с физически, психични или други увреждания, студенти с деца, студенти, които работят или са професионални спортисти и студенти от всички области на обучение, които са слабо представени в мобилността. Определянето на вътрешни процедури за подбор, които отчитат справедливостта и приобщаването и оценяват цялостно качествата и мотивацията на кандидатите, е от съществено значение за спазването на този принцип. Освен това висшите училища се насърчават да създават интегрирани възможности за мобилност, като например прозорци за мобилност в рамките на своите учебни програми, за да се улесни участието на студенти от всички области на обучение. В тази връзка смесената мобилност може да до принесе за предлагането на допълнителни възможности, които могат да бъдат по-подходящи за някои отделни участници или групи от студенти. В този контекст наличието на служители по приобщаването във висшите училища допринася за справяне с приобщаването и многообразието. Служителите по приобщаването могат например да допринасят за повишаване на осведомеността, да определят стратегии за комуникация и популяризиране, да осигуряват подходяща подкрепа по време на мобилността в сътрудничество със съответните си колеги и да спомагат за улесняване на сътрудничеството между съответни членове на персонала в рамките на институцията с експертен опит в областта на приобщаването и многообразието.

 

Устойчивост на околната среда и екологични практики в мобилността в областта на висшето образование

В съответствие с принципите на ХВОЕ висшите училища трябва да насърчават екологосъобразни практики във всички дейности, свързани с програмата. Това означава да се насърчава използването на устойчиви транспортни средства за целите на мобилността, да се предприемат активни стъпки при организирането на събития, конференции и срещи, свързани с мобилността по „Еразъм+“, по по-екологосъобразен начин и да се заменят административните процеси, основани на документи на хартиен носител, с цифрови процеси (в съответствие със стандартите на инициативата за европейска студентска карта). Висшите училища следва също така да повишават осведомеността сред всички участници относно различните мерки, които последните могат да предприемат в чужбина, за да намаляват въглеродния отпечатък и отпечатъка върху околната среда на своите мобилности и да следят напредъка към постигането на по-устойчива мобилност на студентите и персонала.

 

Цифровизация и цифрово образование и умения в мобилността в областта на висшето образование

В съответствие с принципите на ХВОЕ висшите училища следва да прилагат цифрово управление на студентската мобилност в съответствие с техническите стандарти на инициативата за европейска студентска карта. Това означава, че висшите училища, участващи в програмата, трябва да се свързват с мрежата „Еразъм без документи на хартиен носител“, за да обменят данни за мобилност и да управляват онлайн споразуменията за обучение и цифровите междуинституционални споразумения, след като тези функции влязат в действие за различните дейности за мобилност между държавите по програмата и от държави по програмата към държави партньори. Висшите училища могат да използват своите средства за организационна подкрепа за прилагането на цифрово управление на мобилността. Институциите следва да насърчават смесената мобилност, съчетанието на физическа мобилност с виртуален компонент в рамките на своята институция, за да предлагат по-гъвкави формати на мобилност и да подобряват допълнително резултатите от обучението и въздействието на физическата мобилност. Висшите училища трябва да гарантират качеството на дейностите за смесена мобилност и официалното признаване на участието в смесена мобилност, включително на виртуалния компонент. Институциите следва също така да повишават осведомеността сред своите студенти и персонал относно наличните в рамките на програмата възможности за придобиване и по-нататъшно развиване на съответните цифрови умения във всички области на обучение, включително стажове по програмата „Цифрова възможност“ за студенти и наскоро завършили висшисти, които така да продължат да развиват или да придобиват цифрови умения . Преподавателският и административният персонал също може да се възползва от обучение по цифрови умения, за да придобие подходящи цифрови умения за използване на цифрови технологии в курсове и за цифровизиране на администрацията.

Описание на дейностите и специфични критерии

Мобилност на студенти

Мобилността на студенти може да се осъществява от всяка държава по програмата до всяка друга държава по програмата или държава партньор и във всяка област на обучение и цикъл (кратък цикъл/бакалавър/магистър/доктор). За да се гарантира, че дейностите за мобилност са с високо качество и оказват максимално въздействие върху студента, дейността за мобилност трябва да съответства на потребностите му с оглед на неговата степен на обучение и личностното му развитие.

Студентите могат да осъществяват посочените по-долу дейности:

 • Период на обучение в чужбина във висше училище партньор; Периодът на обучение в чужбина трябва да бъде част от програмата за обучение на студента за придобиване на образователна степен, независимо в какъв цикъл. Периодът на обучение в чужбина може да включва и стаж. Подобно съчетание създава единодействия между академичния и професионалния опит в чужбина.
 • Стажуване (работа с цел обучение, стаж) зад граница в предприятие, научноизследователски институт, лаборатория, организация или на друго подходящо работно място. Стажовете в чужбина се подпомагат по време на следването във всеки цикъл на обучение, както и за наскоро завършилите висшисти. Това включва също така преподаване в рамките на асистентски стажове за стажанти учители и изследователски асистентски стажове за студенти и докторанти във всяка подходяща структура за научни изследвания. За да се засилят още повече единодействията с „Хоризонт Европа“, тези мобилности могат да се осъществяват и в контекста на финансирани по „Хоризонт Европа“ научноизследователски проекти при пълно спазване на принципа за недопускане на двойно финансиране от ЕС на дейности. Когато е възможно, стажовете следва да бъдат интегриран елемент от програмата за обучение на студента.
 • Мобилност за докторанти: За да се отговори по-добре на разнообразните нужди от учене и обучение на докторанти и да се гарантират равни възможности, докторантите и наскоро завършилите докторантурата си лица („постдокторанти“)3 могат да предприемат краткосрочни или дългосрочни периоди на физическа мобилност за обучение или стаж в чужбина. Насърчава се добавянето на виртуален компонент към физическата мобилност.
 • Смесена мобилност: Всеки период на обучение или стаж в чужбина с всякаква продължителност, включително докторска мобилност, може да бъде осъществен под формата на смесена мобилност. Смесената мобилност е съчетание между физическа мобилност и виртуален компонент, който улеснява обмена и работата в екип при онлайн ученето чрез сътрудничество. Например виртуалният компонент може да обедини онлайн учещи от различни държави и области на обучение, които да следват онлайн курсове или да работят съвместно и едновременно по задачи, признати като част от обучението им. Всеки студент може да предприеме смесена мобилност и чрез участие в смесена интензивна програма. Освен това студентите (кратък цикъл/бакалавър/магистър), които нямат възможност да участват в дългосрочна физическа мобилност за обучение или стаж, например поради областта на обучението си или поради по-малко възможности за участие, ще могат да осъществяват краткосрочна физическа мобилност, като я съчетават със задължителен виртуален компонент.
 • Мобилност на членове на персонала:Мобилността на членове на персонала може да се осъществява от всяка държава по програмата до всяка друга държава по програмата или държава партньор. За да се гарантира, че дейностите за мобилност са с високо качество и оказват максимално въздействие, дейността за мобилност трябва да бъде свързана с професионалното развитие на служителите от персонала и да е съобразена с потребностите им с оглед на техните специалности и на личностното им развитие.

Членовете на персонала може да осъществяват посочените по-долу дейности:

 • Период на преподаване в чужбина във висше училище партньор. Периодът на преподаване в чужбина дава възможност на всеки член на преподавателския персонал във висше училище или член на персонала на предприятие да преподава във висше училище партньор в чужбина. Мобилността на членове на персонала с цел преподаване може да се осъществява във всяка област на обучение.
 • Период на обучение в чужбина във висше училище партньор, в предприятие или във всяка друга релевантна структура. Периодът на обучение в чужбина позволява на всеки член на персонала на висше училище да участва в дейност за обучение в чужбина, която е от значение за ежедневната му работа във висшето училище. Той може да се осъществява под формата на събития за обучение или на обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги.

В рамките на периода на мобилност на членове на персонала в чужбина може да се съчетават дейности по преподаване и по обучение. Всеки период на преподаване или на обучение в чужбина може да се осъществява като смесена мобилност.

Общи критерии за допустимост

За да са допустими за подпомагане с безвъзмездни средства по програмата „Еразъм+“, проектите за мобилност в областта на висшето образование трябва да отговарят на изложените по-долу формални критерии. Общите критерии за допустимост са насочени към общите изисквания на равнище проект, докато специфичните критерии, изброени в следващите раздели, са насочени към изискванията за изпълнение на специфични дейности.

Допустими дейности

Висшите училища (ВУ) могат да осъществяват една или повече от следните дейности:

 • Мобилност на студенти с цел обучение
 • Мобилност на студенти с цел участие в стажове
 • Мобилност на персонал с цел преподаване
 • Мобилност на персонал с цел обучение
 • Смесени интензивни програми

Тези дейности за мобилност могат да се провеждат между държави по програмата или от държава по програмата към всяка държава партньор по света (региони 1-14).

Кой може да кандидатства?

За безвъзмездни средства могат да кандидатстват организации със следната акредитация:

 • За кандидатстване като отделно ВУ: висши училища, установени в държава по програмата, които са получили харта за висше образование „Еразъм“ (ХВОЕ).
 • За кандидатстване като консорциум за мобилност: координиращи организации, установени в държава по програмата и координиращи консорциум, получил акредитация по програмата „Еразъм“ за консорциуми за мобилност в областта на висшето образование. Организации, които не притежават валидна акредитация за консорциум, могат да кандидатстват за получаване на такава акредитация от името на консорциум за мобилност в рамките на поканата за представяне на предложения, по която кандидатстват за отпускане на безвъзмездни средства за проект за мобилност, или в рамките на предходна покана. Всички участващи висши училища от държави по програмата трябва да притежават харта за висше образование „Еразъм“ (ХВОЕ). Тези организации имат право на подкрепа за реализация на проект за мобилност само ако тяхното заявление за издаване на акредитация за консорциум бъде удовлетворено.

Студентите и членовете на персонала във висши училища не могат да кандидатстват пряко за безвъзмездни средства; критериите за подбор за участие в дейностите за мобилност и в смесените интензивни програми се определят от висшето училище, в което те учат или са наети на работа.

Допустими държави

За участие в дейности:

 • всяка държава по програмата
 • всяка държава партньор
Брой на участващите организации

Във формуляра за кандидатстване се посочва една организация (кандидатстващата организация). Това може да е отделно ВУ или координатор на консорциум за мобилност, установен в държава по програмата.

В процеса на изпълнение на проекта за мобилност трябва да участват най-малко две организации (най-малко една изпращаща и най-малко една приемаща организация) от различни държави по програмата.

За смесени интензивни програми: освен кандидата, в организацията на смесената интензивна програма трябва да участват поне две ВУ от други две държави по програмата.

Продължителност на проекта 26 месеца
Къде се кандидатства? В националната агенция в държавата, в която е установена кандидатстващата организация.
Кога се кандидатства? Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от 11 май до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, започващи на 1 септември същата година.
Други необходими критерии

Дадено ВУ може да кандидатства за безвъзмездни средства към своята национална агенция по два начина:

 • пряко, като отделно ВУ,
 • чрез консорциум за мобилност, на който е координатор/член.

В рамките на един кръг на процедурата по подбор за проект за мобилност дадено ВУ може да кандидатства само веднъж като отделно ВУ и/или като координиращо ВУ на даден консорциум. Същевременно ВУ може да бъде член или координатор на няколко различни консорциуми за мобилност, които кандидатстват едновременно.

И двата начина за кандидатстване (индивидуално кандидатстване и кандидатстване чрез консорциум) могат да се използват едновременно. Същевременно ВУ продължава да носи отговорност за предотвратяване на двойно финансиране на участник, когато двата начина за кандидатстване се използват в една и съща учебна година.

Проектът за мобилност следва да реализира инициативата за европейска студентска карта, за да улеснява онлайн управлението на цикъла на мобилност и други по-екологосъобразни и приобщаващи подходи в съответствие с хартата за висше образование „Еразъм“ (ХВОЕ) и насоките в нея.

 

Кандидатстващите организации ще бъдат оценявани въз основа на съответните критерии за отстраняване и подбор. За повече информация, моля, направете справка с част В от настоящото ръководство.

 

Специфични критерии за допустимост за мобилност на студенти

Допустими участващи организации
 • Мобилност на студенти с цел обучение:

Всички участващи организации от държави по програмата (както изпращащи, така и приемащи) трябва да бъдат висши училища (ВУ), които притежават харта за висше образование „Еразъм“ (ХВОЕ). Всички приемащи организации от държави партньори трябва да са ВУ, признати от компетентните органи, и да са подписали междуинституционални споразумения със своите партньори от държавите по програмата преди осъществяването на мобилността.

 • Мобилност на студенти с цел участие в стажове: Изпращащата организация трябва да е ВУ от държава по програмата, получило ХВОЕ. В случай на студентска мобилност за стажове приемащата организация може да бъде4 .
  • всяка публична или частна организация в държава по програмата или държава партньор, чиято дейност е свързана с пазара на труда или с областите на образованието, обучението, младежта, научните изследвания и иновациите. Например такава организация може да е:
   • - публично или частно малко, средно или голямо предприятие (включително социално предприятие);
   • - публичен орган на местно, регионално или национално равнище;
   • - посолства или консулски служби на изпращащата държава по програмата;
   • - социален партньор или друг представител на пазара на труда, включително търговски камари, занаятчийски/професионални сдружения и синдикални организации;
   • - научноизследователски институт;
   • - фондация;
   • - училище/институт/образователен център (на всички равнища - от предучилищно до гимназиално образование, включително професионално образование и учене за възрастни);
  • организация с нестопанска цел, сдружение, НПО;
  • организация, предоставяща професионално ориентиране и консултиране и информационни услуги;
  • ВУ от държава по програмата, получило ХВОЕ, или ВУ от държава партньор, признато от компетентните органи и подписало междуинституционално споразумение със своите партньори от държава по програмата преди осъществяването на мобилността.
Продължителност на дейността

Мобилност на студенти с цел обучение: от 2 месеца (или един академичен срок или триместър) до 12 месеца. Тя може да включва допълнителен период на стаж, ако е планиран такъв, и да бъде организирана по различни начини в зависимост от контекста: дейностите могат да се осъществяват последователно или едновременно. За комбинацията се прилагат правилата за финансиране и за минимална продължителност на мобилността за обучение.

Мобилност на студенти с цел участие в стажове: между 2 и 12 месеца.

Всички студенти, и по-специално тези, които нямат възможност да участват в дългосрочна физическа мобилност с цел обучение или с цел участие в стажове, могат да съчетаят по-кратка физическа мобилност с виртуален компонент. Освен това всички студенти могат да вземат участие в смесени интензивни програми. В такива случаи физическата мобилност трябва да продължи между 5 и 30 дни и да бъде съчетана със задължителен виртуален компонент, който улеснява обмена и работата в екип при онлайн ученето чрез сътрудничество. Смесената мобилност с цел обучение трябва да носи минимум 3 ECTS кредита.

Мобилност за обучение и/или стажове за докторанти: от 5 до 30 дни или от 2 до 12 месеца (мобилността за обучение може да включва допълнителен период на стаж, ако е планиран такъв).

Обща допустима продължителност за всеки цикъл на обучение:

Общата продължителност на периодите на мобилност, в които участва един студент, не може да превишава 12 месеца5 физическа мобилност максимум за всеки цикъл на обучение6 , независимо от броя и вида на дейностите за мобилност:

 • през първия цикъл на обучение (бакалавърска или равностойна образователна степен), включително кратък цикъл (нива 5 и 6 по ЕКР);
 • през втория цикъл на обучение (магистърска или равностойна образователна степен, ниво 7 по ЕКР); както и
 • през третия цикъл на обучение като докторант (докторска степен или ниво 8 по ЕКР).

Продължителността на стажа на наскоро завършилите образованието си лица се прибавя към максималния 12-месечен срок за цикъла, по време на който те кандидатстват за стажа.

Място (места) на изпълнение на дейността

Студентите трябва да осъществяват своята дейност за физическа мобилност в държава по програмата или в държава партньор, различна от държавата на изпращащата организация и от държавата, в която студентът пребивава по време на своето следване7 .

Допустими участници

Студенти, регистрирани във ВУ и записани за обучение, водещо до придобиване на призната образователна степен или друга призната квалификация за висше образование (до и включително докторска степен). В случай на докторантска мобилност участникът трябва да бъде на ниво 8 по ЕКР.

Неотдавна дипломирали се висшисти могат да участват в мобилности с цел участие в стажове. Организацията бенефициер може да избере да не прилага стажовете за неотдавна дипломирали се висшисти. Неотдавна дипломиралите се висшисти трябва да бъдат избрани от висшата учебна институция, в която са следвали през последната година от обучението си, и да проведат и завършат своя стаж в чужбина в срок до една година от дипломирането си8 .

Други необходими критерии

Мобилността на студенти може да се осъществява във всяка област на обучение. Мобилността на студенти може да се състои от период на обучение, съчетан с кратък стаж (по-малко от 2 месеца), като същевременно се счита за общ период на обучение. Студентът, изпращащата и приемащата организация трябва да подпишат споразумение за обучение.

Периодът на обучение в чужбина трябва да бъде част от програмата за обучение на студента за придобиване на образователна степен. Когато е възможно, стажовете следва да бъдат интегриран елемент от програмата за обучение на студента.

Участието в курс за обучение във висше училище не се счита за стаж.

При смесената мобилност за студенти дейностите могат да включват участие в курсове, предлагани във формат на смесено учене във всяко ВУ партньор, онлайн обучение и работни задачи или участие в смесени интензивни програми.

 

Специфични критерии за допустимост за мобилност на членове на персонала

Допустими участващи организации
 • Мобилност на членове на персонала с цел преподаване: Изпращащата организация трябва да е:
  • ВУ от държава по програмата, получило ХВОЕ, или,
  • в случай на членове на персонала, поканени да преподават във ВУ: всяка публична или частна организация (непритежаваща ХВОЕ) в държава по програмата, чиято дейност е свързана с пазара на труда или с областите на образованието, обучението, младежта, научните изследвания и иновациите. Например такава организация може да е:
   • - публично или частно малко, средно или голямо предприятие (включително социално предприятие);
   • - публичен орган на местно, регионално или национално равнище;
   • - социален партньор или друг представител на пазара на труда, включително търговски камари, занаятчийски/професионални сдружения и синдикални организации;
   • - научноизследователски институт;
   • - фондация;
   • - училище/институт/образователен център (на всички равнища - от предучилищно до гимназиално образование, включително професионално образование и учене за възрастни);
   • - организация с нестопанска цел, сдружение, НПО;
   • - организация, предоставяща професионално ориентиране и консултиране и информационни услуги.

Приемащата организация трябва да бъде ВУ от държава по програмата, получило ХВОЕ, или ВУ от държава партньор, признато от компетентните органи и подписало междуинституционално споразумение с организацията партньор от държава по програмата преди осъществяването на мобилността. В случай на поканен персонал от предприятия приемащата организация трябва да бъде ВУ в държава по програмата.

 • Мобилност на членове на персонала с цел обучение: Изпращащата организация трябва да е ВУ от държава по програмата, получило ХВОЕ. Приемащата организация трябва да е:
  • ВУ от държава по програмата, получило ХВОЕ, или ВУ от държава партньор, признато от компетентните органи и подписало междуинституционални споразумения със своите партньори от държава по програмата преди осъществяването на мобилността, или
  • всяка публична или частна организация в държава по програмата или държава партньор, чиято дейност е свързана с пазара на труда или с областите на образованието, обучението, младежта, научните изследвания и иновациите.
Продължителност на дейността

Мобилност за обучение и/или стажове за докторанти:

от 2 дни до 2 месеца, без да се отчита времето за пътуване. Продължителността на мобилност от държави по програмата към държави партньори трябва да бъде между 5 дни и 2 месеца. И в двата случая минималните дни трябва да са последователни.

В случай на поканен персонал от предприятия минималната продължителност е 1 ден.

Преподавателската дейност трябва да включва минимум 8 часа преподаване седмично (или в рамките на престой, по-кратък от една седмица). Ако мобилността продължава по-дълго от една седмица, минималният брой на учебните часове за непълна седмица трябва да бъде пропорционален на продължителността на тази седмица. Прилагат се следните изключения:

 • Няма минимален брой преподавателски часове за поканените служители от предприятия.
 • Ако преподавателската дейност е съчетана с дейност за обучение в рамките на един период зад граница, минималният брой преподавателски часове седмично (или в рамките на престой, по-кратък от една седмица) се намалява на 4 часа.
Място (места) на изпълнение на дейността

Членовете на персонала трябва да осъществят дейността за физическа мобилност в държава по програмата или държава партньор, различна от държавата на изпращащата организация и от тяхната държава по пребиваване.

Допустими участници

Мобилност на членове на персонала с цел преподаване:

 • членове на персонала, работещи във ВУ в държава по програмата;
 • членове на персонала на предприятия, поканени да преподават във ВУ в държава по програмата от предприятие, работещо в държава по програмата, публична или частна организация (непритежаваща ХВОЕ), чиято дейност е свързана с пазара на труда или с областите на образованието, обучението, младежта, научните изследвания и иновациите (включително докторанти, назначени на трудов договор).

Мобилност на членове на персонала с цел обучение: Членове на персонала, работещи във ВУ в държава по програмата.

Други необходими критерии

Мобилността на членове на персонала може да бъде период на преподаване, съчетан с период на обучение, като същевременно се счита за общ период на обучение. Мобилността с цел преподаване или обучение може да се осъществява в повече от една приемаща организация в една и съща държава, като същевременно се счита за един период на преподаване или на обучение и се прилага минималната продължителност на престоя.

Преподавателската мобилност може да се осъществява във всяка област на обучение.

Преподавателската мобилност може да включва обучение за развитието на висшето училище партньор.

Членът на персонала, изпращащата и приемащата организация трябва да подпишат споразумение за мобилност.

Смесени интензивни програми

Това са кратки интензивни програми, в които се използват иновативни начини на учене и преподаване, включително онлайн сътрудничество. Програмите могат да включват учене, основано на предизвикателства, при което транснационални и трансдисциплинарни екипи работят заедно за справяне с предизвикателства, например свързани с целите на ООН за устойчиво развитие или с други обществени предизвикателства, установени от региони, градове или дружества. Програмата следва да притежава добавена стойност в сравнение със съществуващите курсове или обучения, предлагани от участващите висши училища, и може да бъде многогодишна. Чрез създаването на нови и по-гъвкави формати за мобилност, които съчетават физическата мобилност с виртуална част, смесените интензивни програми са предназначени да достигат до всички видове студенти от всички среди, области на обучение и цикли.

Групи от висши училища ще имат възможност да организират кратки смесени интензивни програми за учене, преподаване и обучение за студенти и за персонал. По време на тези смесени интензивни програми групи студенти или членове на персонала ще предприемат краткосрочна физическа мобилност в чужбина, съчетана със задължителен виртуален компонент, който улеснява обмена и работата в екип при онлайн ученето чрез сътрудничество. Виртуалният компонент трябва да обедини учещите онлайн, за да работят съвместно и едновременно по конкретни задачи, които са интегрирани в смесената интензивна програма и се включват в цялостните резултати от обучението.

Освен това смесените интензивни програми могат да бъдат отворени за студенти и персонал от висши училища извън партньорството. Смесените интензивни програми изграждат капацитет за разработване и прилагане на иновативни практики за преподаване и учене в участващите ВУ.

Специфични критерии за допустимост за смесени интензивни програми

Допустими участващи организации

Смесената интензивна програма трябва да се разработва и прилага от най-малко 3 висши училища (ВУ), получили ХВОЕ, от най-малко 3 държави по програмата. Освен това могат да участват и всички други ВУ или организации със седалище в държава по програмата. ВУ от държави партньори могат да участват и да изпращат участници за своя сметка. Участниците от държави партньори не се взимат предвид при оценка на минималните изисквания.

Координиращата организация трябва да е ВУ, получило харта за висше образование „Еразъм“. Това ВУ е самото кандидатстващо висше училище или ВУ, членуващо в консорциума за мобилност на кандидата.

Организацията, която изпраща/приема студенти и персонал за участие в смесени интензивни програми, трябва да бъде ВУ от държава по програмата, получило ХВОЕ. За преподавателския персонал, участващ в изпълнението на програмата, такава може да бъде всяка организация от държава по програмата (вж. допустимите участници).

Продължителност на дейността

Физическа мобилност от 5 до 30 дни от продължителността на програмата. Не са определени критерии за допустимост за продължителността на виртуалния компонент, но съчетаната виртуална и физическа мобилност трябва да носи минимум 3 ECTS кредита за студентите.

Място (места) на изпълнение на дейността

Физическата дейност може да се осъществява в приемащото ВУ или на всяко друго място в държавата на приемащото ВУ.

Допустими участници

Студенти:

Студенти, регистрирани във ВУ и записани за обучение, водещо до придобиване на призната образователна степен или друга призната квалификация за висше образование (до и включително докторска степен).

Персонал: Членове на персонала, работещи във ВУ в държава по програмата.

Преподавателски персонал, участващ в изпълнението на програмата:

 • Членове на персонала, работещи във ВУ в държава по програмата.
 • Членове на персонала на предприятия, поканени да преподават във ВУ в държава по програмата от предприятие, работещо в държава по програмата, публична или частна организация (непритежаваща ХВОЕ), чиято дейност е свързана с пазара на труда или с областите на образованието, обучението, младежта, научните изследвания и иновациите (включително докторанти, назначени на трудов договор).
Други необходими критерии

Смесените интензивни програми за студенти и персонал трябва да включват краткосрочна физическа мобилност в чужбина, съчетана със задължителен виртуален компонент, който улеснява обмена и работата в екип при онлайн ученето чрез сътрудничество. Виртуалният компонент трябва да обедини учещите онлайн, за да работят съвместно и едновременно по конкретни задачи, които са интегрирани в смесената интензивна програма и се включват в цялостните резултати от обучението.

Смесените интензивни програми трябва да носят минимум 3 ECTS кредита за студентите.

Минималният брой на участниците в смесена интензивна програма е 15 (без да се включва преподавателският персонал, участващ в изпълнението на програмата), за да може програмата да бъде допустима за финансиране.

Индивидуалната подкрепа и, когато е приложимо, подкрепата за пътуване на участниците за физическата дейност се предоставят от изпращащата организация (и от приемащото ВУ в случай на поканен персонал от предприятия).

 

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Не се извършва качествено оценяване (качеството вече е оценено на етапа на кандидатстване за ХВОЕ или при подбора на акредитация за консорциум за мобилност), поради което няма критерии за отпускане на безвъзмездни средства.

Всяко допустимо заявление за предоставяне на безвъзмездни средства (което е преминало успешно проверката за допустимост) ще получи финансиране.

Максималният размер на отпуснатите безвъзмездни средства ще зависи от редица елементи:

 • брой на мобилностите, за които се кандидатства;
 • резултати, постигнати от кандидата в миналото по отношение на броя на мобилностите, доброто качество на изпълнение на дейностите и доброто финансово управление, ако кандидатът е получавал подобни безвъзмездни средства през предходни години;
 • брой на смесените интензивни програми, за които се кандидатства;
 • общият национален бюджет, отпуснат за действието за мобилност.

 

Акредитация по програмата „Еразъм“ за консорциуми за мобилност в областта на висшето образование

Организация от държава по програмата, която кандидатства за безвъзмездни средства по програмата „Еразъм+“ от името на консорциум за мобилност, трябва да притежава валидна акредитация за консорциум за мобилност в областта на висшето образование. Тази акредитация се издава от същата национална агенция, която оценява заявлението за финансиране на проект за мобилност в областта на висшето образование. Заявленията за акредитация и за отпускане на безвъзмездни средства за проекти за мобилност могат да бъдат подадени едновременно в рамките на една покана за представяне на предложения. Безвъзмездни средства за проекти за мобилност се отпускат обаче само на ВУ и организации, които са приключили успешно процедурата по акредитация. За да бъде издадена акредитация за консорциум, трябва да бъдат изпълнени следните условия:

 

Критерии за допустимост

Допустими участващи организации

Консорциумът за мобилност в областта на висшето образование може да се състои от следните участващи организации:

 • висши училища, притежаващи валидна харта за висше образование „Еразъм”;
 • всяка публична или частна организация, чиято дейност е свързана с пазара на труда или с областите на образованието, обучението и младежта.

Всички участващи организации трябва да са установени в една и съща държава по програмата.

Кой може да кандидатства?

Всяка допустима участваща организация може да изпълнява ролята на координатор и да кандидатства от името на всички организации, участващи в консорциума.

Брой на участващите организации

Консорциумът за мобилност трябва да се състои от най-малко три допустими участващи организации, включително две изпращащи ВУ.

Всички организации, участващи в консорциум за мобилност, трябва да бъдат установени към момента на кандидатстването за издаване на акредитация за консорциум.

Срок на валидност на акредитацията за консорциум

Целият период на програмата.

Къде се кандидатства?

В националната агенция в държавата, в която е установена кандидатстващата организация.

Кога се кандидатства?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за акредитация не по-късно от 11 май до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, започващи на 1 септември същата година или през следващи години.

Как се кандидатства?

Подробна информация за процедурата за кандидатстване можете да намерите в част В от настоящото ръководство.

 

Критерии за предоставяне на акредитация

Заявленията за акредитация ще се оценяват въз основа на следните критерии:

Релевантност на консорциума (максимален резултат: 30 точки)
 • Релевантност на предложението по отношение на:
  • - целите на действието;
  • - потребностите и целите на участващите в консорциума организации и на индивидуалните участници.
 • Доколко предложението има капацитет:
  • - да гарантира висококачествени резултати от обучението за участниците;
  • - да укрепи капацитета и международния обхват на участващите в консорциума организации;
  • - да създаде добавена стойност на равнище ЕС посредством резултати, които не биха могли да бъдат постигнати чрез дейности, осъществявани самостоятелно от всяко ВУ.
Качество на състава на консорциума и на договореностите за сътрудничество (максимален резултат: 20 точки)
 • Доколко:
  • - консорциумът включва подходящ състав от изпращащи висши училища и, когато е приложимо, допълнителни участващи организации от други социално-икономически сектори със съответен профил, опит и експертен капацитет, за да може успешно да реализира всички аспекти на проекта;
  • - координаторът на консорциума има предишен опит от управление на консорциум или на сходен вид проект;
  • - разпределението на функциите, отговорностите и задачите/ресурсите е изрично определено и отразява ангажимента и активния принос на всички участващи организации;
  • - задачите/ресурсите са обединени и споделени;
  • - отговорностите, свързани с управлението на договорите и на финансовите отношения, са ясно определени;
  • - консорциумът включва нови участници и организации с по-малко опит в действието.
Качество на структурата и изпълнението на дейността на консорциума (максимален резултат: 20 точки)
 • Яснота, пълнота и качество на всички етапи на проекта за мобилност (подготовка, изпълнение на дейностите за мобилност и последващи дейности);
 • Качество на практическата организация и на договореностите за управление и предоставяне на подкрепа (например относно избор на приемащи организации, подбор на подходящи участници, информация, езикова и междукултурна подкрепа, мониторинг);
 • Качество на сътрудничеството, координацията и комуникацията между участващите организации, както и с други заинтересовани страни;
 • Когато е приложимо, качество на мерките за признаване и валидиране на резултатите от обучението на участниците, както и системно използване на европейски инструменти за прозрачност и признаване;
 • Ако е приложимо, целесъобразност на процедурите по подбор на участниците в дейностите за мобилност и на мерките за стимулиране на участието на хора с по-малко възможности в такива дейности.
Въздействие и разпространение (максимален резултат: 30 точки)
 • Качество на мерките за оценяване на резултатите от дейностите, реализирани от консорциума;
 • Потенциално въздействие на проекта:
  • - върху участниците и участващите организации през периода на изпълнение на проекта и след приключването му;
  • - извън организациите и физическите лица, които участват пряко в проекта, на институционално, местно, регионално, национално и/или международно равнище.
 • Целесъобразност и качество на мерките за разпространение на резултатите от реализираните от консорциума дейности във и извън участващите организации и партньори.

За да бъдат избрани за акредитация, проектните предложения трябва да получат поне 60 точки. Освен това те трябва да получат най-малко половината от максималния брой точки по всеки критерий за предоставяне на акредитация.

 

A) Правила за финансиране, приложими към всички дейности за мобилност в областта на висшето образование

Бюджетна категория Допустими разходи и приложими правила Сума
Организационна подкрепа

Разходи, пряко свързани с изпълнението на дейности за мобилност (с изключение на дневни и пътни разходи на участници).

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците в дейности за мобилност.

До стотния участник: 400 EUR на участник, а след стотния участник: 230 EUR на допълнителен участник.

Подкрепа за приобщаване

Разходи, свързани с организирането на дейности за мобилност за участници с по-малко възможности, изискващи допълнителна подкрепа въз основа на действително извършени разходи.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците с по-малко възможности, които получават допълнителна подкрепа въз основа на реалните разходи чрез категорията за подкрепа за приобщаване.

100 EUR на участник

 

Допълнителни разходи, пряко свързани с участници с по-малко възможности, които не могат да бъдат покрити от допълнителната сума за индивидуална подкрепа на участници с по-малко възможности. Тези разходи са предназначени по-специално за покриване на допълнителната финансова подкрепа, необходима за участници, които поради своите физически, психични или други увреждания не биха могли да участват в мобилността и в подготвителни посещения без тази подкрепа, и придружаващите ги лица (включително пътни и дневни разходи, ако са обосновани и стига да не е отправено искане за безвъзмездни средства за тези участници чрез бюджетните категории „подпомагане на пътуването“ и „индивидуална подкрепа“ за тези участници).

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция.

100 % от допустимите разходи

Извънредни разходи

Разходи за предоставяне на финансова гаранция, ако националната агенция поиска такава.

Високи пътни разходи на участниците.

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция.

Разходи за финансова гаранция: 80 % от допустимите разходи

Високи пътни разходи: 80 % от допустимите пътни разходи

 

Безвъзмездни средства за организационна подкрепа за бенефициера (висши училища или консорциуми):

Безвъзмездните средства за организационна подкрепа са вноска към разходи на институциите във връзка с дейности в подкрепа на мобилността на пристигащи и заминаващи студенти и членове на персонала, направени с оглед на спазването на хартата за висше образование „Еразъм“ в държави по програмата и на принципите на ХВОЕ, отразени в договорените междуинституционални споразумения в случай на участие на институции от държави партньори. Например:

 • организационни договорености с институции партньори, включително посещения на потенциални партньори, с цел договаряне на условията на междуинституционалните споразумения за подбор, подготовка, приемане и интегриране на участници в дейности за мобилност и текущо актуализиране на тези междуинституционални споразумения;
 • предоставяне на актуализирани каталози с курсове за обучение за студенти, участващи в международна мобилност;
 • предоставяне на информация и съдействие на студенти и на членове на персонала;
 • подбор на студенти и на членове на персонала;
 • изготвяне на споразумения за обучение с цел гарантиране на пълното признаване на образователните компоненти на студентите; изготвяне и признаване на споразумения за мобилност на членове на персонала;
 • предоставяне на езикова и междукултурна подготовка както на пристигащите, така и на заминаващите студенти и членове на персонала в допълнение към инструмента за онлайн езикова подкрепа на програмата „Еразъм+“;
 • улесняване на интегрирането във ВУ на пристигащите участници в дейности за мобилност;
 • осигуряване на мерки за ефективно наставничество и надзор за участниците в дейности за мобилност;
 • конкретни мерки за гарантиране на качеството на студентските стажове в приемащите предприятия/организации;
 • гарантиране на признаването на образователните компоненти и на свързаните с тях кредити, издаване на академични справки и приложения към диплома;
 • подкрепа на реинтегрирането на участниците в дейности за мобилност и развиване на придобитите от тях нови компетентности в полза на ВУ и техните колеги;
 • изпълнение на инициативата за европейска студентска карта (цифровизация на управлението на мобилността);
 • насърчаване на екологосъобразни форми на мобилност и екологизиране на административните процедури;
 • насърчаване и управление на участието на лица с по-малко възможности;
 • установяване и насърчаване на дейности за гражданска ангажираност и наблюдаване на участието в такива дейности;
 • насърчаване и управление на смесената и/или международната мобилност.

Висшите училища се задължават да зачитат всички принципи на хартата, насочени към осигуряване на висококачествена мобилност, включително изложените по-долу: „да гарантира, че заминаващите участници в дейности за мобилност в чужбина са добре подготвени за тях, включително за смесена мобилност, чрез дейности за постигане на необходимото ниво на владеене на съответния език и развитие на междукултурните им компетентности“ и „да осигури подходяща езикова подкрепа на пристигащите участници в дейности за мобилност“. За целта институциите могат да използват инфраструктурата за езиково обучение, с която разполагат. Висшите учебни институции, които имат възможност да организират дейности за мобилност на студенти и членове на персонала с високо качество, включително езикова подкрепа, при по-ниски разходи (или когато тези дейности са финансирани от източници, различни от финансирането от ЕС), ще могат да прехвърлят дял от безвъзмездните средства за организационна подкрепа за финансиране на допълнителни дейности за мобилност. В споразумението за отпускане на безвъзмездни средства се посочва равнището на гъвкавост в това отношение.

Във всички случаи бенефициерите ще бъдат задължени по договор да предоставят услуги с високо качество, като постигнатите от тях резултати ще бъдат предмет на мониторинг и проверки от националните агенции, които ще вземат предвид и отчетите на участниците студенти и членове на персонала, до които националните агенции и Комисията имат пряк достъп.

Размерът на безвъзмездните средства за организационна подкрепа се изчислява въз основа на броя на всички подпомогнати заминаващи участници в дейности за мобилност (включително участници в дейности за мобилност, които не получават безвъзмездни средства от ЕС по програмата „Еразъм+“ за целия период на мобилност - вж. по-долу) и пристигащи членове на персонала на предприятия, преподаващи във ВУ, което е бенефициер или член на консорциума за мобилност. Участниците в дейности за мобилност, които не получават безвъзмездни средства от ЕС по програмата „Еразъм+“ през целия период на мобилността, се считат за подпомогнати участници в дейности за мобилност, тъй като се ползват от рамката и организационните дейности за мобилност. На това основание организационната подкрепа се заплаща и за тези участници.

Когато проектът се изпълнява от консорциум за мобилност, се допуска тези безвъзмездни средства да бъдат разпределени между всички членове съгласно договорените между тях правила.

Участници в дейности за мобилност, които не получават безвъзмездни средства от ЕС по програмата „Еразъм+“:

Студентите и членовете на персонала, които не получават безвъзмездни средства от ЕС по програмата „Еразъм+“, са участници в дейности за мобилност, които не получават безвъзмездни средства от ЕС по програмата „Еразъм+“ за покриване на пътни и дневни разходи, но отговарят на всички останали критерии за мобилност на студенти и членове на персонала и се ползват от всички предимства, произтичащи от статута на студенти и персонал по програмата „Еразъм+“. Те могат да получават национални, регионални или други видове безвъзмездни средства, различни от тези по програмата „Еразъм+“ (ЕСФ и др.), покриващи част от техните разходи за мобилност. Броят на участниците в дейности за мобилност, които не получават безвъзмездни средства от ЕС по програмата „Еразъм+“ през целия период на мобилността, се отчита в статистическите данни за показателите за резултатите, използвани във връзка с разпределението на бюджета на ЕС между отделните държави.

Подкрепа за приобщаване

Лице с по-малко възможности е потенциален участник, който поради своите индивидуални физически, психични или други увреждания не би могъл да участва в проекта/действието за мобилност без допълнителна финансова или друга подкрепа. Висши училища, които са избрали за участие студенти и/или членове на персонала с по-малко възможности, могат да кандидатстват пред националната агенция за допълнителни безвъзмездни средства, с които да покрият допълнителните разходи за участието на тези лица в дейностите за мобилност. Следователно безвъзмездно отпуснатата подкрепа за участници с по-малко възможности, по-специално за тези с физически, психични или други увреждания, може да надхвърля максималните индивидуални размери на безвъзмездните средства, посочени по-долу. Висшите училища поместват на своите уебсайтове информация за това как студенти и членове на персонала с по-малко възможности могат да поискат такава допълнителна подкрепа.

Допълнително финансиране за студентите и членовете на персонала с по-малко възможности може да бъде предоставено и от други източници на местно, регионално и/или национално равнище.

Що се отнася до лицата, придружаващи студенти и членове на персонала с по-малко възможности, те имат право да получат средства въз основа на действително извършените разходи.

Подписвайки хартата за висше образование „Еразъм“, всяко висше училище се задължава да осигурява равен достъп и възможности за участници независимо от техния произход. Следователно студентите и членовете на персонала с по-малко възможности могат да се възползват от услугите за подкрепа, които приемащата институция предлага на своите местни студенти и персонал.

Извънредни разходи за скъпо пътуване

Допустими за извънредни разходи за скъпи пътувания са само участниците, които са допустими за подкрепа за пътуване за участие в мобилност.

На бенефициерите по проекти за мобилност ще бъде разрешено да поискат финансова подкрепа за високи пътни разходи на участниците в рамките на бюджетната категория „извънредни разходи“ (80 % от общите допустими разходи). Това ще бъде позволено, ако бенефициерите могат да обосноват, че правилата за финансиране (въз основа на единичните ставки за съответната категория разстояния на пътуване) не покриват поне 70 % от пътните разходи на участниците. Ако бъдат предоставени, извънредните разходи за скъпо пътуване заместват подкрепата за пътуване.

Други източници на финансиране

Студентите и членовете на персонала могат да получават, в допълнение към безвъзмездните средства от ЕС по програмата „Еразъм+“ или вместо такова подпомагане (участници в дейности за мобилност, които не получават безвъзмездни средства от ЕС), регионални, национални или други видове безвъзмездни средства, управлявани от друга организация, различна от националната агенция (например министерство или органи на регионалната администрация). Безвъзмездните средства на ЕС по програмата „Еразъм+“ могат да бъдат заменени и с други средства от бюджета на ЕС (ЕСФ и др.). Към такива безвъзмездни средства, които се отпускат от източници на финансиране, различни от бюджета на ЕС, не се прилагат определените в настоящия документ размери и минимални/максимални обхвати.

 

Б) Подпомагане с безвъзмездни средства на мобилността на студенти

Индивидуална подкрепа за физическа мобилност

Безвъзмездни средства за индивидуална подкрепа могат да се отпускат на студенти за покриване на част от техните допълнителни пътни и дневни разходи във връзка с периода на обучение или стаж в чужбина.

За мобилност между държави по програмата и към държави партньори от региони 5 и 14 месечният размер на тези безвъзмездни средства се определя от националните агенции след съгласуване с националните органи и/или висшите училища въз основа на обективни и прозрачни критерии, описани по-долу. Конкретните суми ще бъдат публикувани на уебсайтовете на националните агенции и на висшите училища.

Държавите по програмата и държавите партньори от региони 5 и 149 са разделени в следните три групи:

Група 1 Държави с по-високи разходи за живот

Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Лихтенщайн, Люксембург, Норвегия, Швеция.

Държави партньори от регион 14.

Група 2 Държави със средни разходи за живот

Австрия, Белгия, Кипър, Франция, Германия, Гърция, Италия, Малта, Нидерландия, Португалия, Испания.

Държави партньори от регион 5.

Група 3 Държави с по-ниски разходи за живот

България, Хърватия, Чешка република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Република Северна Македония, Турция.

Индивидуалната помощ от ЕС по програмата „Еразъм+“, предоставяна на студентите, ще зависи от съответния поток на мобилност между изпращащата и приемащата държава на студента, както следва:

 • мобилност към държава със сходни разходи за живот: студентите получават безвъзмездни средства от ЕС в средния обхват;
 • мобилност към държава с по-високи разходи за живот: студентите получават безвъзмездни средства от ЕС във високия обхват;
 • мобилност към държава с по-ниски разходи за живот: студентите получават безвъзмездни средства от ЕС в ниския обхват.

Сумите, определяни от националните агенции, ще бъдат в следните минимални и максимални обхвати:

 • Безвъзмездни средства от ЕС в средния обхват: средният обхват (между 260 и 540 EUR на месец) ще се прилага към дейности за мобилност към държава със сходни разходи за живот: а) от държава от група 1 към държава от група 1, б) от държава от група 2 към държава от група 2 и в) от държава от група 3 към държава от група 3.
 • Безвъзмездни средства от ЕС във високия обхват: съответстват на средния обхват, прилаган от националната агенция, плюс минимум 50 EUR и между 310 и 600 EUR на месец. Този обхват се прилага към дейности за мобилност към държава с по-високи разходи за живот: а) от държави от група 2 към държави от група 1 и б) от държави от група 3 към държави от група 1 или 2.
 • Безвъзмездни средства от ЕС в ниския обхват: съответстват на средния обхват, прилаган от националната агенция, минус минимум 50 EUR и между 200 и 490 EUR на месец. Този обхват се прилага към дейности за мобилност към държава с по-ниски разходи за живот: а) от държави от група 1 към държави от групи 2 и 3 и б) от държави от група 2 към държави от група 3.

Когато определят сумите, за които ще кандидатстват бенефициерите в съответните държави, националните агенции ще отчитат два специални критерия:

 • наличието и равнището на допълващо безвъзмездните средства от ЕС съфинансиране от други източници: частни или публични органи на местно, регионално или национално равнище;
 • общото равнище на търсенето от студенти, които планират да получат образование или обучение в чужбина.

За дейности за мобилност между държави по програмата и към държави партньори от региони 5 и 14 националните агенции могат да решат да предоставят възможности за гъвкавост на висшите училища в съответната държава, като определят обхвати вместо твърди суми на национално равнище. Такова решение следва да бъде надлежно мотивирано, например ако в съответната държава е достъпно съфинансиране на регионално равнище или на равнището на отделните институции.

Студенти и наскоро завършили висшисти с по-малко възможности - допълнителна сума към индивидуалната подкрепа

Студентите и наскоро завършилите висшисти с по-малко възможности получават допълнителна сума към индивидуалната подкрепа от безвъзмездните средства от ЕС по програмата „Еразъм+“ в размер на 250 EUR на месец. Приложимите критерии се определят на национално равнище от националните агенции след съгласуване с националните органи.

Студенти и наскоро завършили висшисти, осъществяващи стажове - допълнителна сума към индивидуалната подкрепа

Студентите и наскоро завършилите висшисти, които участват в стажове, ще получават допълнителна сума към индивидуалната подкрепа от безвъзмездните средства от ЕС по програмата „Еразъм+“ в размер на 150 EUR на месец. Студентите и наскоро завършилите висшисти с по-малко възможности, които участват в стажове, имат право да получат допълнителната сума за студенти и наскоро дипломирали се висшисти с по-малко възможности и допълнителната сума за стажове.

Студенти и наскоро завършили висшисти от най-отдалечените държави и региони по програмата и от ОСТ.

С оглед на ограниченията, произтичащи от географската отдалеченост от други държави по програмата и от икономическото равнище, студентите и наскоро завършилите висшисти, следващи или следвали във висше училище от най-отдалечените региони на държавите - членки на ЕС и от отвъдморските страни и територии (ОСТ), асоциирани към държавите - членки на ЕС, ще получават следните увеличения към индивидуалната подкрепа:

От До Сума
Най-отдалечените региони и ОСТ Държави по програмата и държави партньори от региони 5 и 14. 700 EUR на месец

В този случай няма да се прилагат допълнителните суми за студенти и наскоро завършили висшисти с по-малко възможности и за стажове.

Студенти и наскоро завършили висшисти, предприемащи мобилност от държави по програмата към държави партньори („международна мобилност“)

Основната сума за индивидуална подкрепа е определена по следния начин:

От До Сума
Държави по програмата Държави партньори от региони 1-4 и 6-13. 700 EUR на месец
Най-отдалечените региони и ОСТ Държави партньори от региони 5 и 14. Както е описано по-горе в раздел „Подпомагане с безвъзмездни средства на мобилността на студенти - Индивидуална подкрепа за физическа мобилност“

В този случай ще се прилага допълнителната сума за студенти и наскоро завършили висшисти с по-малко възможности.

Допълнителната сума за стажове не се прилага в случай на мобилност към държави партньори от региони 1-4 и 6-13.

Държавите по програмата включват най-отдалечените региони и ОСТ.

Студенти и наскоро завършили висшисти, предприемащи краткосрочна физическа мобилност (смесена мобилност и краткосрочна мобилност за докторанти)

Основните суми на индивидуалната подкрепа са определени по следния начин:

Продължителност на физическата дейност Сума (всяка държава по програмата или държава партньор)
до 14-ия ден от изпълнението на дейността 70 EUR на ден
от 15-ия до 30-ия ден от изпълнението на дейността 50 EUR на ден

Един ден за пътуване преди дейността и един ден за пътуване след дейността също могат да бъдат обхванати от индивидуалната подкрепа.

Студенти и наскоро завършили висшисти с по-малко възможности - допълнителна сума към индивидуалната подкрепа за краткосрочна физическа мобилност

Студентите и наскоро завършилите висшисти с по-малко възможности получават допълнителна сума към индивидуалната подкрепа от безвъзмездните средства от ЕС по програмата „Еразъм+“ в размер на 100 EUR за период на дейност за физическа мобилност от 5-14 дни и 150 EUR за период от 15-30 дни. Приложимите критерии се определят на национално равнище от националните агенции след съгласуване с националните органи.

В този случай не се прилага допълнителната сума за стажове.

Държавите по програмата включват най-отдалечените региони и ОСТ.

Студенти и наскоро завършили висшисти, които не получават подкрепа за пътуване - допълнителна сума за екологично пътуване към индивидуалната подкрепа

Студентите и наскоро завършилите висшисти, които не получават подкрепа за пътуване, могат да изберат екологично пътуване. В такъв случай те ще получат еднократно средства в размер на 50 EUR като допълнителна сума към индивидуалната подкрепа и до 4 дни допълнителна индивидуална подкрепа за покриване на дните за пътуване в двете посоки, ако е необходимо.

Подкрепа за пътуване

Следните участници могат да получат посочените по-долу допълнителни суми за пътуване с цел подкрепа за покриване на пътните им разходи:

 • студенти и наскоро завършили висшисти, следващи или следвали във висши училища от най-отдалечените региони на държавите - членки на ЕС, Кипър, Исландия, Малта и отвъдморските страни и територии (ОСТ), асоциирани към държавите -членки на ЕС, които отиват в държави по програмата или в държави партньори от региони 5 или 14;
 • студентите и наскоро завършилите висшисти с по-малко възможности за краткосрочна мобилност; както и
 • студенти и наскоро завършили висшисти, които отиват в държави партньори, различни от държавите партньори от региони 5 и 14.
Разстояния на пътуване10 При стандартно пътуване При екологично пътуване
Между 10 и 99 km: 23 EUR на участник  
Между 100 и 499 km: 180 EUR на участник 210 EUR на участник
Между 500 и 1999 km: 275 EUR на участник 320 EUR на участник
Между 2000 и 2999 km: 360 EUR на участник 410 EUR на участник
Между 3000 и 3999 km: 530 EUR на участник 610 EUR на участник
Между 4000 и 7999 km: 820 EUR на участник  
8000 km или повече: 1 500 EUR на участник  

Студенти и наскоро завършили висшисти, които изберат екологично пътуване, ще получат до 4 дни допълнителна индивидуална подкрепа за покриване на дните за пътуване в двете посоки, ако е необходимо.

При мобилност от държави по програмата към държави партньори, различни от държавите партньори от региони 5 и 14, студентите и наскоро завършилите висшисти с по-малко възможности трябва да получат подкрепа за пътуване. Бенефициерите могат да решат да не предоставят подкрепа за пътуване на всички останали студенти и наскоро завършили висшисти за мобилност от държави по програмата към държави партньори, различни от държавите партньори от региони 5 и 14.

 

В) Подпомагане с безвъзмездни средства на мобилността на персонала

Безвъзмездни средства от ЕС се отпускат на членове на персонала за покриване на част от техните пътни и дневни разходи по време на престоя им в чужбина, както следва:

Бюджетна категория Допустими разходи и приложими правила Сума
Подкрепа за пътуване

Принос към пътните разходи на участниците от тяхното местоживеене до мястото на провеждане на дейността и обратно.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на пропътуваното разстояние от всеки участник. Кандидатът трябва да посочи разстоянието между своето местоживеене и мястото на провеждане на дейността11 с помощта на поддържания от Европейската комисия калкулатор за разстояния12 .

 

Разстояние на пътуване Стандартно пътуване Екологично пътуване
0-99 km 23 EUR  
100—499 km: 180 EUR 210 EUR
500—1999 km: 275 EUR 320 EUR
2000—2999 km: 360 EUR 410 EUR
3000—3999 km: 530 EUR 610 EUR
4000—7999 km: 820 EUR  
8000 km или повече: 1500 EUR  
Индивидуална подкрепа

Разходи, пряко свързани с издръжката на участниците по време на дейността.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на продължителността на престоя на участник (ако е необходимо, включително и един ден за пътуване преди дейността и един ден за пътуване след дейността).

Членове на персонала, които изберат екологично пътуване, ще получат до четири дни допълнителна индивидуална подкрепа за покриване на дните за пътуване в двете посоки, ако е необходимо.

до 14-ия ден от изпълнението на дейността: таблица A1.1 на ден на участник

между 15-ия и 60-ия ден от изпълнението на дейността: 70 % от таблица A1.1 на ден на участник

 

 

Таблица А: Индивидуална подкрепа (суми в евро на ден)

Сумите зависят от приемащата държава. Тези суми се определят в рамките на минималните и максималните стойности, посочени в таблицата по-долу. При определянето на сумите, за които ще кандидатстват бенефициерите в съответните държави, националните агенции след съгласуване с националните органи ще отчитат два специални критерия:

 • наличието и равнището на допълващо безвъзмездните средства от ЕС съфинансиране от други източници: частни или публични органи на местно, регионално или национално равнище;
 • общото равнище на търсенето от членове на персонала, които планират да преподават или да получат обучение в чужбина.

За всички държави на местоназначение следва да се прилага еднаква процентна ставка в рамките на съответния обхват. Не е възможно да се отпуска еднаква сума за всички държави на местоназначение.

Приемаща държава Персонал от държави по програмата
Минимална—максимална сума (на ден)
A1.1

Норвегия, Дания, Люксембург, Исландия, Швеция, Ирландия, Финландия, Лихтенщайн

Държави партньори от регион 14

80—180

Нидерландия, Австрия, Белгия, Франция, Германия, Италия, Испания, Кипър, Гърция, Малта, Португалия

Държави партньори от регион 5

70—160

Словения, Естония, Латвия, Хърватия, Словакия, Чешка република, Литва, Турция, Унгария, Полша, Румъния, България, Република Северна Македония, Сърбия

60—140

Държави партньори от региони 1-4 и 6-13

180

За дейности за мобилност между държави по програмата и към държави партньори от региони 5 и 14 националните агенции могат да решат да предоставят възможности за гъвкавост на висшите училища в съответната държава, като определят обхвати вместо твърди суми на национално равнище. Такова решение следва да бъде надлежно мотивирано, например ако в съответната държава е достъпно съфинансиране на регионално равнище или на равнището на отделните институции. Конкретните суми ще бъдат публикувани на уебсайтовете на всяка национална агенция и на висшите училища.

Г) Равнище на финансовата подкрепа за студенти и членове на персонала, определяно от висшите училища и консорциумите за мобилност

При всички случаи висшите училища и консорциумите за мобилност ще бъдат задължени да спазват следните принципи и критерии, когато определят и/или прилагат ставките на ЕС в рамките на своята институция:

 • След като ставките бъдат определени от институциите/консорциумите, те остават непроменени през цялата продължителност на проекта за мобилност. Не се допуска размерът на отпуснатите безвъзмездни средства да се намалява или да се повишава в рамките на същия проект.
 • Ставките трябва да се определят и/или прилагат чрез обективна и прозрачна процедура, съобразена с описаните по-горе принципи и методология (т.е. като се взема предвид потокът на мобилност, както и допълнителното специално финансиране).
 • На всички студенти, които заминават за държави, принадлежащи към една група, за участие в еднотипни дейности за мобилност (обучение или стажове), трябва да се отпускат безвъзмездни средства в еднакъв размер (с изключение на студентите и наскоро завършилите висшисти с по-малко възможности или от най-отдалечените държави, региони и ОСТ по програмата).

Д) Смесени интензивни програми

Бюджетна категория Допустими разходи и приложими правила Сума
Организационна подкрепа

Разходи, пряко свързани с организацията на интензивната програма (с изключение на дневни и пътни разходи на участници).

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците в дейности за мобилност, без да се вземат предвид преподавателите/обучителите, участващи в изпълнението на програмата.

Координиращото висше училище кандидатства за организационна подкрепа от името на групата институции, които съвместно организират смесената интензивна програма.

400 EUR на участник при минимум 15 участници и максимум 20 финансирани участници.

 • 1 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_bg
 • 2 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_en
 • 3 Постдокторантите могат да участват в стажове при същите изисквания като всяко друго наскоро завършило образованието си лице в рамките на 12 месеца от завършването. За държавите, в които се изисква завършилите образованието си лица да изпълняват задължителна военна или гражданска повинност след завършването си, периодът на допустимост за наскоро завършилите образованието си лица ще бъде удължен с времетраенето на тази повинност.
 • 4 Следните видове организации не могат да изпълняват функциите на приемащи организации, организиращи мобилност на студенти с цел участие в стажове: институции на ЕС и други органи на ЕС, включително специализирани агенции (изчерпателният списък на тези структури може да се намери на уебсайта https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_bg); организации, които управляват програми на ЕС, например национални агенции за „Еразъм+“ (с цел да се избегне потенциален конфликт на интереси и/или двойно финансиране).
 • 5 Предишните участия на студента в програмата „Еразъм+“ и/или като стипендиант по „Еразмус Мундус“ се включват в 12-те месеца за цикъл на обучение.
 • 6 Студенти, които се обучават по програма за обучение, състояща се от един цикъл, като например следващите медицина, могат да участват в дейности за мобилност за срок до 24 месеца.
 • 7 Ако дадено ВУ има клонове, които са зависими от институцията майка и са обхванати от една и съща ХВОЕ, за изпращаща държава ще се счита тази, в която се намира институцията майка. Поради тази причина не е възможно организирането на мобилности между клонове на ВУ и институцията майка, обхванати от една и съща ХВОЕ.
 • 8 За държавите, в които се изисква завършилите образованието си лица да изпълняват задължителна военна или гражданска повинност след завършването, периодът на допустимост за наскоро завършилите образованието си лица ще бъде удължен с времетраенето на тази повинност.
 • 9 Държавите партньори от региони 5 и 14 са само приемащи държави.
 • 10 Въз основа на пропътуваното разстояние от всеки участник. Пропътуваните разстояния трябва да се изчисляват с помощта на поддържания от Европейската комисия калкулатор за разстояния (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_bg). Разстоянието за пътуването в едната посока трябва да бъде използвано, за да се изчисли размерът на безвъзмездните средства от ЕС, които ще бъдат предоставени за финансиране на пътуването за отиване и връщане.
 • 11 Например, ако лице от Мадрид (Испания) участва в дейност, осъществявана в Рим (Италия), кандидатът ще изчисли разстоянието от Мадрид до Рим (1365,28 km) и след това ще избере приложимата категория разстояние на пътуване (т.е. между 500 и 1999 km).
 • 12 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_bg